ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chadamas Thuvasethakul
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 26
2 Kasititorn Pooparadai 18
3 กษิติธร ภูภราดัย 17
4 Sumavasee Salasuk 8
5 Sirintorn Chaisakda 8
6 สุมาวสี ศาลาสุข 8
7 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 7
8 สิรินทร ไชยศักดา 7
9 Thaweesak Koanantakool 7
10 ปริญญา ชฏิลาลัย 5
11 กาญจนา วานิชกร 5
12 Kalaya Udomvitid 4
13 กัลยา อุดมวิทิต 4
14 Kanchana Wanichkorn 4
15 Parinya Chatilalai 3
16 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 2
17 Piengpen Butkatanyoo 2
18 Ratchanee Iemthanon 2
19 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 2
20 Kasama Kongsmak 2
21 กษมา กองสมัคร 2
22 ดิเรก เจริญผล 2
23 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 2
24 Wandee Krichanan 2
25 Orachat Leingpeboon 2
26 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 2
27 Wanwisa Srikram 2
28 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 2
29 Sayam Chunwijitra 1
30 Nopporn Muangraya 1
31 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
32 สยาม ชุณห์วิจิตรา 1
33 Manutchol Hirunrut 1
34 รัชนี ศรีบุญเที่ยง 1
35 นพพร ม่วงระย้า 1
36 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
37 Panita Lamsam 1
38 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 1
39 ปณิตา ล่ำซำ 1
40 Nonthawat Magroodin 1
41 Alisa Kongthon 1
42 มนัสชล หิรัญรัตน์ 1
43 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
44 Yaowalak Khonklong 1
45 Pannee Panitpracha 1
46 สายสมร นาคลดา 1
47 ปัญชลี พึ่งพิศ 1
48 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
49 พรรณี พนิตประชา 1
50 Lertsak Lekawat 1
51 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
52 Puncharee Pungpit 1
53 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
54 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 1
55 อิสรา รำไพกุล 1
56 อภิญญา กมลสุข 1
57 Isara Rampaigul 1
58 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
59 Apinya Kamolsook 1
60 Sutat Patomnuphong 1
61 อลิสา คงทน 1
62 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 1
63 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
64 Tavida Mitrpant 1
65 ถวิดา มิตรพันธ์ 1
66 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
67 Witawat Rungruangphon 1
68 พนิดา สายประดิษฐ์ 1
69 Rojanasak Chomvilailuk 1
70 Jittiporn Chantarojsiri 1
71 Youngyudh Thithapand 1
72 Manoo Ordeedolchest 1
73 วันดี กริชอนันต์ 1
74 Pruchya Piumsomboon 1
75 Jumrud Sawangsamud 1
76 Vanida Lavantucksin 1
77 Thippaya Tanghongs 1
78 Panida Saipradit 1
79 Direk Chareonpol 1
80 Jintana Pattanatornchai 1
81 จินตนา พัฒนาธรชัย 1
82 Watanyoo Putharaksa 1
83 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
84 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
85 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
86 เกชา มานชู 1
87 วทัญญู พุทธรักษา 1
88 Bancha Dokmai 1
89 Surangkana Wayuparb 1
90 สุรางคณา วายุภาพ 1
91 จิรพล ทับทิมหิน 1
92 Jirapon Tubtimhin 1
93 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 1
94 บัญชา ดอกไม้ 1
95 Ittichai Patmasiriwat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 2
5 2549 8
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 4
9 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
2 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
ปี พ.ศ. 2552
3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
ปี พ.ศ. 2551
4 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
5 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
6 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
7 คู่มือการใช้งานระบบ eLearning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2550
8 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
9 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
ปี พ.ศ. 2549
10 การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
14 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
15 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
16 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
17 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
19 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
20 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2547
21 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
22 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
23 รายงานผลการสำรวจผู้ใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย “ภาษิต” บนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2546
24 ก้้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการของภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
25 Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2002-2006)
26 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
27 ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
ปี พ.ศ. 2545
28 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)