ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chadamas Thuvasethakul
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 26
2 Kasititorn Pooparadai 18
3 กษิติธร ภูภราดัย 17
4 Sumavasee Salasuk 8
5 Sirintorn Chaisakda 8
6 สุมาวสี ศาลาสุข 8
7 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 7
8 สิรินทร ไชยศักดา 7
9 Thaweesak Koanantakool 7
10 ปริญญา ชฏิลาลัย 5
11 กาญจนา วานิชกร 5
12 Kanchana Wanichkorn 4
13 Kalaya Udomvitid 4
14 กัลยา อุดมวิทิต 4
15 Parinya Chatilalai 3
16 Wanwisa Srikram 2
17 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 2
18 ดิเรก เจริญผล 2
19 Orachat Leingpeboon 2
20 Piengpen Butkatanyoo 2
21 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 2
22 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 2
23 Ratchanee Iemthanon 2
24 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 2
25 Kasama Kongsmak 2
26 กษมา กองสมัคร 2
27 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 2
28 Wandee Krichanan 2
29 Puncharee Pungpit 1
30 Pannee Panitpracha 1
31 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
32 Pruchya Piumsomboon 1
33 พรรณี พนิตประชา 1
34 Manoo Ordeedolchest 1
35 วันดี กริชอนันต์ 1
36 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
37 Apinya Kamolsook 1
38 Sutat Patomnuphong 1
39 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
40 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 1
41 Jumrud Sawangsamud 1
42 ปัญชลี พึ่งพิศ 1
43 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
44 สายสมร นาคลดา 1
45 สุรางคณา วายุภาพ 1
46 Panida Saipradit 1
47 พนิดา สายประดิษฐ์ 1
48 Rojanasak Chomvilailuk 1
49 Direk Chareonpol 1
50 Isara Rampaigul 1
51 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 1
52 Surangkana Wayuparb 1
53 Witawat Rungruangphon 1
54 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
55 Youngyudh Thithapand 1
56 Vanida Lavantucksin 1
57 Jittiporn Chantarojsiri 1
58 ถวิดา มิตรพันธ์ 1
59 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
60 Tavida Mitrpant 1
61 Thippaya Tanghongs 1
62 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
63 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
64 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
65 Jintana Pattanatornchai 1
66 เกชา มานชู 1
67 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
68 Lertsak Lekawat 1
69 Ittichai Patmasiriwat 1
70 จินตนา พัฒนาธรชัย 1
71 Watanyoo Putharaksa 1
72 Jirapon Tubtimhin 1
73 จิรพล ทับทิมหิน 1
74 บัญชา ดอกไม้ 1
75 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 1
76 วทัญญู พุทธรักษา 1
77 Bancha Dokmai 1
78 ปณิตา ล่ำซำ 1
79 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 1
80 รัชนี ศรีบุญเที่ยง 1
81 นพพร ม่วงระย้า 1
82 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
83 สยาม ชุณห์วิจิตรา 1
84 Alisa Kongthon 1
85 อภิญญา กมลสุข 1
86 อลิสา คงทน 1
87 Sayam Chunwijitra 1
88 Nopporn Muangraya 1
89 Nonthawat Magroodin 1
90 Panita Lamsam 1
91 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
92 มนัสชล หิรัญรัตน์ 1
93 Manutchol Hirunrut 1
94 Yaowalak Khonklong 1
95 อิสรา รำไพกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 2
5 2549 8
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 4
9 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
2 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
ปี พ.ศ. 2552
3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
ปี พ.ศ. 2551
4 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
5 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
6 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
7 คู่มือการใช้งานระบบ eLearning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2550
8 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
9 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
ปี พ.ศ. 2549
10 การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
14 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
15 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
16 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
17 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
19 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
20 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2547
21 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
22 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
23 รายงานผลการสำรวจผู้ใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย “ภาษิต” บนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2546
24 ก้้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการของภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
25 Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2002-2006)
26 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
27 ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
ปี พ.ศ. 2545
28 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)