ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonchai Sangpetngam
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 2
2 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
3 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
4 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
5 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
6 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
7 Varunee Padmasankh 1
8 Pornpimol Muanjai 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 ไววิทย์ พุทธารี 1
11 วาสนา เสียงดัง 1
12 สุวิชา ทองสิมา 1
13 วัลลภ แย้มเหมือน 1
14 สำเริง แย้มโสภี 1
15 สมพร พรมดี 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
18 สายฝน ควรผดุง 1
19 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
20 เอกชัย อดุลยธรรม 1
21 Suchin Arunsawatwong 1
22 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
23 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
24 สุวดี ยาป่าคาย 1
25 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
30 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
31 Thada Jirajaras 1
32 Rajalida Lipikorn 1
33 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
34 ประธาน ดาบเพชร 1
35 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
36 กมลชนก ยวดยง 1
37 อวย เกตุสิงห์ 1
38 Walaisiri Muangsiri 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
41 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
42 Chalermpol Leevailoj 1
43 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
47 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
48 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
49 Srilert Chotpantarat 1
50 กาญจนา แก้วเทพ 1
51 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 Vanida Chantarateptawan 1
54 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
55 ศิริชัย ศิริกายะ 1
56 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
58 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
59 Reynaldo 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
61 คัคนางค์ มณีศรี 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
63 Chanpheng Phommavone 1
64 ธวัชชัย สันติสุข 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
68 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
70 Somying Tumwasorn 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
72 อุทัย บุญประเสริฐ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
75 วิไล ชินธเนศ 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 Puttipongse Varavudhi 1
79 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
80 ละอองทิพย์ เหมะ 1
81 Kitpramuk Tantayaporn 1
82 Naiyana Chaiyabutr 1
83 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
84 Ampa Luiengpirom 1
85 Sompol Sanguanrungsirikul 1
86 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
87 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
88 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
89 พรรณี กาญจนพลู 1
90 Chakkaphan Sutthirat 1
91 สุมา เมืองใย 1
92 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
93 วิมล เหมะจันทร 1
94 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
95 บรรจง คณะวรรณ 1
96 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
97 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
98 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
101 วัฒนชัย สมิทธากร 1
102 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 Panee Boonthavi 1
106 Sumphan Wongseripipatana 1
107 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
108 มยุรี ตันติสิระ 1
109 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
110 Vimolmas Lipipun 1
111 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
112 Supa Chantharasakul 1
113 Garnpimol C. Ritthidej 1
114 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
115 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
116 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
117 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
118 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
119 Waraporn Siriterm 1
120 Kasidit Nootong 1
121 Chayaporn Supachartwong 1
122 สิทธิพร แอกทอง 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 Chariya Uiyyasathian 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
128 Pantharee Boonsatorn 1
129 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
130 Acom Sornsute 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
133 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
134 Jittima Chatchawansaisin 1
135 สุมิตรา พูลทอง 1
136 กำจัด มงคลกุล 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 รุ่งราวี ทองกันยา 1
139 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
140 ประคอง ชอบเสียง 1
141 ชอุ่ม มลิลา 1
142 ๋Janes, Gavin W. 1
143 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
144 นภสร โกวรรธนะกุล 1
145 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
146 Chonticha Srisawang 1
147 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
148 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
149 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
150 Phanphen Wattanaarsakit 1
151 วินัย งามแสง 1
152 ศุกันยา ห้วยผัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1