ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonchai Sangpetngam
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 2
2 Srilert Chotpantarat 1
3 ศิริชัย ศิริกายะ 1
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
5 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
6 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
7 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
8 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
9 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
10 Chalermpol Leevailoj 1
11 Vanida Chantarateptawan 1
12 Wilai Anomasiri 1
13 Jaitip Paiboon 1
14 วัฒนชัย สมิทธากร 1
15 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
16 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
17 กาญจนา แก้วเทพ 1
18 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
21 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
23 วิไล ชินธเนศ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
25 คัคนางค์ มณีศรี 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 Reynaldo 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
30 อุทัย บุญประเสริฐ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
32 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
33 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
34 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
37 Somying Tumwasorn 1
38 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
39 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
40 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
41 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
42 สุมา เมืองใย 1
43 วิมล เหมะจันทร 1
44 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
45 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
46 ละอองทิพย์ เหมะ 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
49 พรรณี กาญจนพลู 1
50 ชอุ่ม มลิลา 1
51 ๋Janes, Gavin W. 1
52 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
53 ประคอง ชอบเสียง 1
54 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
55 Chakkaphan Sutthirat 1
56 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
57 Puttipongse Varavudhi 1
58 Kitpramuk Tantayaporn 1
59 Garnpimol C. Ritthidej 1
60 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
61 Vimolmas Lipipun 1
62 Supa Chantharasakul 1
63 Sumphan Wongseripipatana 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 Kittisak Likhitwitayawuid 1
66 Panee Boonthavi 1
67 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
68 มยุรี ตันติสิระ 1
69 Ampa Luiengpirom 1
70 Sompol Sanguanrungsirikul 1
71 Naiyana Chaiyabutr 1
72 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
73 บรรจง คณะวรรณ 1
74 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
75 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
76 Chanpheng Phommavone 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
78 Chariya Uiyyasathian 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
85 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
86 Acom Sornsute 1
87 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
88 ศุกันยา ห้วยผัด 1
89 กระมล ทองธรรมชาติ 1
90 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
91 สมชัย วัฒนการุณ 1
92 Pantharee Boonsatorn 1
93 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 Kasidit Nootong 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 Phanphen Wattanaarsakit 1
99 วินัย งามแสง 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 สุมิตรา พูลทอง 1
104 กำจัด มงคลกุล 1
105 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
106 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
107 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
108 Chayaporn Supachartwong 1
109 สิทธิพร แอกทอง 1
110 Jittima Chatchawansaisin 1
111 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
112 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
113 Chonticha Srisawang 1
114 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
115 Thanathon Sesuk 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 วาสนา เสียงดัง 1
118 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
119 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
120 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 สายฝน ควรผดุง 1
125 สิริพร สิวราวุฒิ 1
126 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
127 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
128 ธวัชชัย สันติสุข 1
129 สำเริง แย้มโสภี 1
130 วัลลภ แย้มเหมือน 1
131 สมพร พรมดี 1
132 สุวิชา ทองสิมา 1
133 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
134 Pornpimol Muanjai 1
135 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
136 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
137 กมลชนก ยวดยง 1
138 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
139 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
140 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
141 สุวดี ยาป่าคาย 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 อวย เกตุสิงห์ 1
144 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
145 Walaisiri Muangsiri 1
146 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
147 Varunee Padmasankh 1
148 เอกชัย อดุลยธรรม 1
149 Rajalida Lipikorn 1
150 ประธาน ดาบเพชร 1
151 Thada Jirajaras 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1