ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Arnat Wannasri
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อาณัติ วรรณศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 5
2 อังสุมาลี ผลภาค 3
3 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 3
4 Samrit Srithamrongsawat 3
5 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
6 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
7 พัฒนาวิไล อินใหม 2
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
9 รัชนี สรรเสริญ 2
10 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
13 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
14 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
15 สงครามชัย ลีทองดี 2
16 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
17 ทัศนีย์ ญาณะ 2
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
19 มุกดา สำนวนกลาง 2
20 Pintusorn Hempisut 1
21 Aungsumalee Pholpark 1
22 Boonyawee Aueasiriwon 1
23 ภาสกร สวนเรือง 1
24 Wannapha Bamrungkhet 1
25 Passakorn Suanrueang 1
26 National Health Security Office 1
27 Health Insurance System Research Office 1
28 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
29 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
30 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
31 Paibul Suriyawongpaisal 1
32 วรรณภา บำรุงเขต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2554 1
3 543 3