ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Anawatch Mitpratan
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Vimolmas Lipipun 2
3 Chonticha Srisawang 1
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
7 วินัย งามแสง 1
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 Chayaporn Supachartwong 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 Kasidit Nootong 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
24 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 ชอุ่ม มลิลา 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 กำจัด มงคลกุล 1
32 Yeshey Penjor 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 รุ่งราวี ทองกันยา 1
35 สุมิตรา พูลทอง 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 Rajalida Lipikorn 1
41 เอกชัย อดุลยธรรม 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 Thada Jirajaras 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 อวย เกตุสิงห์ 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 Varunee Padmasankh 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 สมชัย วัฒนการุณ 1
61 ศุกันยา ห้วยผัด 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
65 Acom Sornsute 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 กระมล ทองธรรมชาติ 1
68 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
69 Suchin Arunsawatwong 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
74 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 วิมล เหมะจันทร 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 อุทัย บุญประเสริฐ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 วิไล ชินธเนศ 1
86 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
96 คัคนางค์ มณีศรี 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 สมพร พรมดี 1
99 สุวิชา ทองสิมา 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 Boonchai Sangpetngam 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
116 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 Panee Boonthavi 1
121 Supa Chantharasakul 1
122 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
123 บรรจง คณะวรรณ 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 Puttipongse Varavudhi 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 ละอองทิพย์ เหมะ 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 Naiyana Chaiyabutr 1
130 Ampa Luiengpirom 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Sumphan Wongseripipatana 1
133 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
134 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 กาญจนา แก้วเทพ 1
136 Vanida Chantarateptawan 1
137 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
138 Srilert Chotpantarat 1
139 Chalermpol Leevailoj 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
143 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
144 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
145 Kittisak Likhitwitayawuid 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 วัฒนชัย สมิทธากร 1
148 Wilai Anomasiri 1
149 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย