ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Anawatch Mitpratan
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Vimolmas Lipipun 2
3 Walaisiri Muangsiri 1
4 เอกชัย อดุลยธรรม 1
5 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
6 Rajalida Lipikorn 1
7 ประธาน ดาบเพชร 1
8 อวย เกตุสิงห์ 1
9 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
10 Varunee Padmasankh 1
11 Thada Jirajaras 1
12 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
15 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
18 กมลชนก ยวดยง 1
19 ไววิทย์ พุทธารี 1
20 Pornpimol Muanjai 1
21 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 ศุกันยา ห้วยผัด 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 Pantharee Boonsatorn 1
26 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
29 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
30 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
31 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
32 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
33 วาสนา เสียงดัง 1
34 Suchin Arunsawatwong 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 Thanathon Sesuk 1
37 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
38 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
39 สายฝน ควรผดุง 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
43 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
45 อุทัย บุญประเสริฐ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
47 Somying Tumwasorn 1
48 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
50 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
51 Chalermpol Leevailoj 1
52 ศิริชัย ศิริกายะ 1
53 Boonchai Sangpetngam 1
54 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
55 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
56 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
61 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 Acom Sornsute 1
65 สิริพร สิวราวุฒิ 1
66 สมพร พรมดี 1
67 ธวัชชัย สันติสุข 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
72 คัคนางค์ มณีศรี 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
76 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
79 บรรจง คณะวรรณ 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
86 Ampa Luiengpirom 1
87 Kitpramuk Tantayaporn 1
88 ละอองทิพย์ เหมะ 1
89 วิมล เหมะจันทร 1
90 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
91 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
92 Puttipongse Varavudhi 1
93 Naiyana Chaiyabutr 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 Supa Chantharasakul 1
96 Panee Boonthavi 1
97 Vanida Chantarateptawan 1
98 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
99 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
100 กาญจนา แก้วเทพ 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
106 Kittisak Likhitwitayawuid 1
107 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
108 Sumphan Wongseripipatana 1
109 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
110 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
111 วัฒนชัย สมิทธากร 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
114 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
115 Chonticha Srisawang 1
116 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
117 Jittima Chatchawansaisin 1
118 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
119 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
120 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
121 วินัย งามแสง 1
122 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
123 สิทธิพร แอกทอง 1
124 Chayaporn Supachartwong 1
125 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 Chariya Uiyyasathian 1
128 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
129 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
130 Kasidit Nootong 1
131 Waraporn Siriterm 1
132 นภสร โกวรรธนะกุล 1
133 Phanphen Wattanaarsakit 1
134 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
135 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
136 ชอุ่ม มลิลา 1
137 พรรณี กาญจนพลู 1
138 Chakkaphan Sutthirat 1
139 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
140 สุมา เมืองใย 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
143 Yeshey Penjor 1
144 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
145 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
146 กำจัด มงคลกุล 1
147 รุ่งราวี ทองกันยา 1
148 ๋Janes, Gavin W. 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย