ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Alisa Kongthon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อลิสา คงทน 13
2 Choochart Haruechaiyasak 6
3 Kalaya Udomvitid 5
4 กัลยา อุดมวิทิต 5
5 Chatchawal Sangkeettrakarn 4
6 ชัชวาล สังคีตตระการ 3
7 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 3
8 Pornpimon Palingoon 3
9 Sarawoot Kongyoung 3
10 พรรณี พนิตประชา 2
11 พรพิมล ผลินกูล 2
12 Pannee Panitpracha 2
13 Nathasit Gerdsri 2
14 ศราวุธ คงยัง 2
15 ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี 2
16 Warunya Wunnasri 2
17 Jintana Pattanatornchai 1
18 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 1
19 จินตนา พัฒนาธรชัย 1
20 ปณิตา ล่ำซำ 1
21 Chadamas Thuvasethakul 1
22 สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย 1
23 Suwannee Phoojaruenchanachai 1
24 Panita Lamsam 1
25 มารุต บูรณรัช 1
26 วรัญญา วรรณศรี 1
27 Marut Buranarach 1
28 Poompat Saengudomlert 1
29 Dinah Payne 1
30 Cherie Courseault Trumbach 1
31 Alan L. Porter 1
32 J. David Roessner 1
33 Xiao-Yin Jin 1
34 Nils C. Newman 1
35 Wantanee Phantachat 1
36 Nares Damrongchai 1
37 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
38 สันติพงษ์ ไทยประยูร 1
39 นเรศ ดำรงชัย 1
40 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
41 Jaruwat Pailai 1
42 Sarawoot Kongyoung 1
43 Suthee Phoojaruenchanachai 1
44 Santipong Thaiprayoon 1
45 วันทนีย์ พันธชาติ 1
46 Keattisak Sripimanwat 1
47 เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ 1
48 ณัฐิรา สุขประเสริฐ 1
49 ดิศภูมิ มะกะระธัช 1
50 พีระเชฏฐ์ พงษ์ศิริ 1
51 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
52 Sumate Lertamonsin 1
53 ภูมพัฒ แสงอุดมเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 The role of social media during a natural disaster: a case study of the 2011 thai flood
ปี พ.ศ. 2555
2 The role of Twitter during a natural disaster: Case study of 2011 Thai Flood
ปี พ.ศ. 2554
3 HotelOpinion : an opinion mining system on hotel reviews in Thailand
4 HotelOpinion : an opinion mining system on hotel reviews in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
5 การประมวลผลภาษาในภูมิภาคเอเซียสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภาษา
6 ระบบสืบค้นและทำเหมืองข้อความสำหรับคลังเว็บไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 ระบบผู้ช่วยออนไลน์
8 รายงานการศึกษา แนวทางการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 ประวัติย่อ "การสื่อสารโลก" : ห้าสิบปีชมรมไฟฟ้าสื่อสาร -- รากฐานสู่อนาคต
10 อับดุล: ระบบบริการข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านระบบสนทนาออนไลน์
ปี พ.ศ. 2550
11 การมองอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
12 การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
ปี พ.ศ. 2549
13 รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร
14 Technology mining for small firms: Knowledge prospecting for competitive advantage
ปี พ.ศ. 2548
15 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
16 Differences over a decade: high tech capabilities and competitive performance of 28 nations