ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Acom Sornsute
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kittisak Likhitwitayawuid 2
2 Sumphan Wongseripipatana 2
3 สุวดี ยาป่าคาย 1
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
5 Suchin Arunsawatwong 1
6 Thanathon Sesuk 1
7 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
8 ศุกันยา ห้วยผัด 1
9 กระมล ทองธรรมชาติ 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
12 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
13 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
14 ประธาน ดาบเพชร 1
15 Thada Jirajaras 1
16 อวย เกตุสิงห์ 1
17 กมลชนก ยวดยง 1
18 สมชัย วัฒนการุณ 1
19 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
20 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
21 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 Waraporn Siriterm 1
25 Kasidit Nootong 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 สิทธิพร แอกทอง 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
32 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
36 Chariya Uiyyasathian 1
37 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
38 Pantharee Boonsatorn 1
39 Walaisiri Muangsiri 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
42 คัคนางค์ มณีศรี 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
47 ธวัชชัย สันติสุข 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 อุทัย บุญประเสริฐ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 วิไล ชินธเนศ 1
57 สำเริง แย้มโสภี 1
58 วัลลภ แย้มเหมือน 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
62 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
65 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
66 Varunee Padmasankh 1
67 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
68 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 สมพร พรมดี 1
71 สุวิชา ทองสิมา 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
74 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
75 วาสนา เสียงดัง 1
76 เอกชัย อดุลยธรรม 1
77 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 วัฒนชัย สมิทธากร 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 Wilai Anomasiri 1
86 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
87 Panee Boonthavi 1
88 มยุรี ตันติสิระ 1
89 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
90 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
91 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
92 Vimolmas Lipipun 1
93 Garnpimol C. Ritthidej 1
94 Supa Chantharasakul 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 กาญจนา แก้วเทพ 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Srilert Chotpantarat 1
107 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 ศิริชัย ศิริกายะ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 Boonchai Sangpetngam 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
114 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
115 สุมิตรา พูลทอง 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 กำจัด มงคลกุล 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 ชอุ่ม มลิลา 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 Yeshey Penjor 1
124 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
125 วินัย งามแสง 1
126 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 Phanphen Wattanaarsakit 1
132 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
133 พรรณี กาญจนพลู 1
134 Naiyana Chaiyabutr 1
135 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 Kitpramuk Tantayaporn 1
138 Ampa Luiengpirom 1
139 บรรจง คณะวรรณ 1
140 Sompol Sanguanrungsirikul 1
141 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
142 ละอองทิพย์ เหมะ 1
143 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
144 สุมา เมืองใย 1
145 Chakkaphan Sutthirat 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 วิมล เหมะจันทร 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 Chonticha Srisawang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
ผลงานวิจัย