ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Acom Sornsute
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kittisak Likhitwitayawuid 2
2 Sumphan Wongseripipatana 2
3 กำจัด มงคลกุล 1
4 รุ่งราวี ทองกันยา 1
5 Yeshey Penjor 1
6 สุมิตรา พูลทอง 1
7 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
8 ชอุ่ม มลิลา 1
9 ประคอง ชอบเสียง 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 ๋Janes, Gavin W. 1
12 Phanphen Wattanaarsakit 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
15 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
16 วินัย งามแสง 1
17 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
18 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
19 นภสร โกวรรธนะกุล 1
20 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
21 พรรณี กาญจนพลู 1
22 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
23 Puttipongse Varavudhi 1
24 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
25 Naiyana Chaiyabutr 1
26 Kitpramuk Tantayaporn 1
27 Sompol Sanguanrungsirikul 1
28 Ampa Luiengpirom 1
29 ละอองทิพย์ เหมะ 1
30 วิมล เหมะจันทร 1
31 สุมา เมืองใย 1
32 Chakkaphan Sutthirat 1
33 Chonticha Srisawang 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
36 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
39 Jittima Chatchawansaisin 1
40 สุวดี ยาป่าคาย 1
41 Suchin Arunsawatwong 1
42 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
43 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
44 Thanathon Sesuk 1
45 กระมล ทองธรรมชาติ 1
46 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
47 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
48 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
49 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
50 ประธาน ดาบเพชร 1
51 Thada Jirajaras 1
52 Rajalida Lipikorn 1
53 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
54 อวย เกตุสิงห์ 1
55 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
56 กมลชนก ยวดยง 1
57 ศุกันยา ห้วยผัด 1
58 สมชัย วัฒนการุณ 1
59 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
60 Waraporn Siriterm 1
61 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
62 Anawatch Mitpratan 1
63 Kasidit Nootong 1
64 บรรจง คณะวรรณ 1
65 สิทธิพร แอกทอง 1
66 Chayaporn Supachartwong 1
67 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
68 Chariya Uiyyasathian 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 Pantharee Boonsatorn 1
72 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
73 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
74 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
75 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
76 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
77 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
81 ธวัชชัย สันติสุข 1
82 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
83 วัลลภ แย้มเหมือน 1
84 สำเริง แย้มโสภี 1
85 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
89 อุทัย บุญประเสริฐ 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
91 วิไล ชินธเนศ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 สมพร พรมดี 1
97 Pornpimol Muanjai 1
98 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
99 ไววิทย์ พุทธารี 1
100 Varunee Padmasankh 1
101 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
102 เอกชัย อดุลยธรรม 1
103 Walaisiri Muangsiri 1
104 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
105 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
106 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 สิริพร สิวราวุฒิ 1
109 วาสนา เสียงดัง 1
110 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
111 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
112 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
113 Somying Tumwasorn 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 Jaitip Paiboon 1
116 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
117 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
118 วัฒนชัย สมิทธากร 1
119 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
120 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
121 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
122 Wilai Anomasiri 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 Panee Boonthavi 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
128 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
129 Vimolmas Lipipun 1
130 Garnpimol C. Ritthidej 1
131 Supa Chantharasakul 1
132 Vanida Chantarateptawan 1
133 กาญจนา แก้วเทพ 1
134 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
136 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
138 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
139 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
141 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
142 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 ศิริชัย ศิริกายะ 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
150 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
ผลงานวิจัย