ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไววิทย์ พุทธารี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 สันติ บุญฟ้าประทาน 2
3 อวย เกตุสิงห์ 1
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
5 Thada Jirajaras 1
6 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 Suchin Arunsawatwong 1
9 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
10 ประธาน ดาบเพชร 1
11 กมลชนก ยวดยง 1
12 Rajalida Lipikorn 1
13 Varunee Padmasankh 1
14 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
15 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
16 Pornpimol Muanjai 1
17 Walaisiri Muangsiri 1
18 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
19 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
20 เอกชัย อดุลยธรรม 1
21 สุวดี ยาป่าคาย 1
22 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
23 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
24 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
25 Acom Sornsute 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
28 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
29 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
30 Pantharee Boonsatorn 1
31 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
32 Thanathon Sesuk 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
35 กระมล ทองธรรมชาติ 1
36 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
37 ศุกันยา ห้วยผัด 1
38 สมชัย วัฒนการุณ 1
39 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
40 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
41 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
43 วิไล ชินธเนศ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
45 คัคนางค์ มณีศรี 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 จิตรีบุล สุวรรณประไพ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 อุทัย บุญประเสริฐ 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
55 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
57 Somying Tumwasorn 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
60 กิตติ เอกอำพน 1
61 สายฝน ควรผดุง 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 สมพร พรมดี 1
64 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 สุวิชา ทองสิมา 1
70 วัลลภ แย้มเหมือน 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
72 วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
74 ธวัชชัย สันติสุข 1
75 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
76 สำเริง แย้มโสภี 1
77 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
78 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
79 Kasidit Nootong 1
80 Garnpimol C. Ritthidej 1
81 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
82 Vimolmas Lipipun 1
83 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
84 Sumphan Wongseripipatana 1
85 Panee Boonthavi 1
86 Kittisak Likhitwitayawuid 1
87 Supa Chantharasakul 1
88 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
89 มยุรี ตันติสิระ 1
90 Naiyana Chaiyabutr 1
91 Sompol Sanguanrungsirikul 1
92 Puttipongse Varavudhi 1
93 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
94 Ampa Luiengpirom 1
95 บรรจง คณะวรรณ 1
96 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
97 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
98 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
99 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 ศิริชัย ศิริกายะ 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 Wilai Anomasiri 1
111 วัฒนชัย สมิทธากร 1
112 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
113 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 Phanphen Wattanaarsakit 1
119 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
120 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
121 วินัย งามแสง 1
122 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
123 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
124 กำจัด มงคลกุล 1
125 นภสร โกวรรธนะกุล 1
126 Chonticha Srisawang 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 สิทธิพร แอกทอง 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
135 สุมิตรา พูลทอง 1
136 Yeshey Penjor 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 วิมล เหมะจันทร 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
144 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
145 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
146 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
147 ชอุ่ม มลิลา 1
148 รุ่งราวี ทองกันยา 1
149 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
150 ๋Janes, Gavin W. 1
151 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
152 Chakkaphan Sutthirat 1
153 ประคอง ชอบเสียง 1
154 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1
3 2523 1
4 2522 2
5 2506 1