ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไววิทย์ พุทธารี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 สันติ บุญฟ้าประทาน 2
3 Waraporn Siriterm 1
4 สิทธิพร แอกทอง 1
5 Kasidit Nootong 1
6 Anawatch Mitpratan 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
11 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Acom Sornsute 1
14 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
15 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 Yeshey Penjor 1
25 ชอุ่ม มลิลา 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 สุมิตรา พูลทอง 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 Phanphen Wattanaarsakit 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 วินัย งามแสง 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
41 Varunee Padmasankh 1
42 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 Pornpimol Muanjai 1
45 Walaisiri Muangsiri 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 สายฝน ควรผดุง 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 สมพร พรมดี 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 Thada Jirajaras 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 สุวดี ยาป่าคาย 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
78 Pantharee Boonsatorn 1
79 พรรณี กาญจนพลู 1
80 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
94 Chalermpol Leevailoj 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 วิไล ชินธเนศ 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 กิตติ เอกอำพน 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 จิตรีบุล สุวรรณประไพ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 Naiyana Chaiyabutr 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 Puttipongse Varavudhi 1
121 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 มยุรี ตันติสิระ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
126 Kitpramuk Tantayaporn 1
127 ละอองทิพย์ เหมะ 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
136 Vimolmas Lipipun 1
137 Jaitip Paiboon 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
147 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Panee Boonthavi 1
153 Kittisak Likhitwitayawuid 1
154 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1
3 2523 1
4 2522 2
5 2506 1