ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไววิทย์ พุทธารี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 สันติ บุญฟ้าประทาน 2
3 Jittima Chatchawansaisin 1
4 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
5 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 วินัย งามแสง 1
9 Phanphen Wattanaarsakit 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 Kasidit Nootong 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
19 สิทธิพร แอกทอง 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
31 ๋Janes, Gavin W. 1
32 สุมิตรา พูลทอง 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
35 Yeshey Penjor 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 นภสร โกวรรธนะกุล 1
40 Chariya Uiyyasathian 1
41 ประธาน ดาบเพชร 1
42 เอกชัย อดุลยธรรม 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 Thada Jirajaras 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
48 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
49 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
50 Walaisiri Muangsiri 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 Pornpimol Muanjai 1
57 Varunee Padmasankh 1
58 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
59 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
60 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
67 Acom Sornsute 1
68 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
71 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 Thanathon Sesuk 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
80 วิไล ชินธเนศ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 คัคนางค์ มณีศรี 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
89 Somying Tumwasorn 1
90 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
91 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
92 Boonchai Sangpetngam 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 จิตรีบุล สุวรรณประไพ 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 สมพร พรมดี 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
105 วาสนา เสียงดัง 1
106 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
107 สำเริง แย้มโสภี 1
108 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
110 กิตติ เอกอำพน 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 ธวัชชัย สันติสุข 1
116 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
117 Chalermpol Leevailoj 1
118 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
127 Ampa Luiengpirom 1
128 Kitpramuk Tantayaporn 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 Naiyana Chaiyabutr 1
135 Supa Chantharasakul 1
136 Kittisak Likhitwitayawuid 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 Panee Boonthavi 1
150 วัฒนชัย สมิทธากร 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
153 Jaitip Paiboon 1
154 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1
3 2523 1
4 2522 2
5 2506 1