ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 วิทยากร เชียงกูล 7
11 ทัศนีย์ ญาณะ 7
12 เขมิกา ยามะรัต 7
13 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
14 นิกร ดุสิตสิน 6
15 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
16 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
17 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
19 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
20 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
21 รัตนา สินธุภัค 5
22 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
23 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
24 กฤษณา สำเร็จ 5
25 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
26 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
27 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
28 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
29 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
30 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
32 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
33 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
34 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
35 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
36 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
38 อรชา ตุลานันท์ 4
39 สุภางค์ จันทวานิช 4
40 พฤกษา บุกบุญ 4
41 ชนาธิป พรกุล 4
42 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
43 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
44 ทิศนา แขมมณี 4
45 วัชริน สินธวานนท์ 4
46 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
47 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
48 เอื้อมพร คชการ 4
49 ไพลิน ศรีสุขโข 4
50 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
51 นรานินทร์ มารคแมน 4
52 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
53 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
54 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
55 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
56 เดช พุ่มคชา 4
57 เสน่ห์ จามริก 4
58 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
59 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
60 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
61 สุรัตนา อำนวยผล 3
62 ยูซูฟ นิมะ 3
63 ขนิษฐา นันทบุตร 3
64 จันทนา พัฒนเภสัช 3
65 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
66 อรจิรา ทองสุกมาก 3
67 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
68 โรงพยาบาลจะนะ 3
69 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
70 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
71 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
72 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
73 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
74 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
75 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
76 วรโชค ไชยวงศ์ 3
77 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
78 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
79 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
80 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
81 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
82 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
83 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
84 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
85 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
86 ภูรี อนันตโชติ 3
87 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
88 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
89 ปัญญา จารุศิริ 3
90 อรอุมา ซองรัมย์ 3
91 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
92 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
93 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
94 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
95 ทัศนีย์ บัวคำ 3
96 นักวิชาการอิสระ 3
97 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
98 วิจารณ์ พานิช 3
99 อิสระ 3
100 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
101 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
102 กิตติ อินทรานนท์ 3
103 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
104 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
105 อรณัชชา เซ็นโส 3
106 บรรลุ ศิริพานิช 3
107 สิทธิกร รองสำลี 3
108 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
109 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
110 ทศพร คำผลศิริ 3
111 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
112 เหงียน, คัก เวียน 3
113 วิชัย เอกพลากร 3
114 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
115 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
116 นฤมนัส คอวนิช 3
117 เกษียร เตชะพีระ 3
118 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
119 ภูษิต ประคองสาย 3
120 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
121 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
122 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
123 กนิษฐา ไทยกล้า 3
124 สุชีพ เณรานนท์ 2
125 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
126 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
127 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
128 สมัคร สมแวง 2
129 ประพจน์ เภตรากาศ 2
130 วิพุธ พูลเจริญ 2
131 มัลลิกา มัติโก 2
132 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
133 ภราดร สามสูงเนิน 2
134 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
135 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
136 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
137 จุติพร ผลเกิด 2
138 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
139 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
140 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
141 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
142 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
143 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
144 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
145 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
146 อรทัย วลีวงศ์ 2
147 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
148 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
149 ทักษพล ธรรมรังสี 2
150 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
151 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
152 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
153 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
154 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
155 สุวินัย ภรณวลัย 2
156 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
158 เพชร ธำมะรงค์ 2
159 สายรัตน์ นกน้อย 2
160 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
161 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
162 ศักดา พรึงลำภู 2
163 สุวรรณี วังกานต์ 2
164 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
165 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
166 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
167 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
168 รุจิรา บุญหลง 2
169 พัฒนา ราชวงศ์ 2
170 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
171 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
172 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
173 รวิพร สายแสนทอง 2
174 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
175 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
176 นงพงา มหามิตร 2
177 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
178 Ernst Tenambergen 2
179 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
180 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
181 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
182 กมล ไชยสิทธิ์ 2
183 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
184 สิริรักษ์ อารทรากร 2
185 นิภา อังศุภากร 2
186 สมภพ รุ่งสุภา 2
187 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
188 เอนก โสภณ 2
189 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
190 อาชัญญา รัตนอุบล 2
191 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
192 สมศักดิ์ ปัญหา 2
193 นันทพร ลีลายนกุล 2
194 สุภา กลมกลึง 2
195 สมบัติ อินทร์คง 2
196 คมกริช เอี่ยมละออ 2
197 ไพลิน ศรีสุโข 2
198 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
199 เอกพันธ์ ฤทธา 2
200 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
201 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
202 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
203 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
204 กัลยา ซาพวง 2
205 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
206 พัชนี ธรรมวันนา 2
207 อัญชลี เข็มครุฑ 2
208 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
209 ปิยนาถ บุนนาค 2
210 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
211 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
212 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
213 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
214 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
215 สตางค์ ศุภผล 2
216 โกวิทย์ พวงงาม 2
217 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
218 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
219 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
220 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
221 เบญจมาศ พระธานี 2
222 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
223 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
224 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
225 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
226 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
227 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
228 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
229 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
230 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
231 ชูชัย ศรชำนิ 2
232 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
233 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
234 ชมรมแพทย์ชนบท 2
235 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
236 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
237 รัชนี สรรเสริญ 2
238 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
239 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
240 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
241 ทวิตรี ภูมินำ 2
242 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
243 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
244 ชลดา สีพั้วฮาม 2
245 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
246 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
247 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
248 สหัส ตอสูงเนิน 2
249 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
250 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
251 พลัง เอกตาแสง 2
252 กรกฏ จุฑาสมิต 2
253 อีระฟาน หะยีอีแต 2
254 สมนึก อภิวันทนกุล 2
255 ศิริพร เหลืองอุดม 2
256 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
257 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
258 พสุภา ชินวรโสภาค 2
259 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
260 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
261 กฤติกา พนาธนสาร 2
262 อนันตชัย ไทยประทาน 2
263 ยา สารี 2
264 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
265 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
266 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
267 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
268 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
269 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
270 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
271 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
272 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
273 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
274 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
275 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
276 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
277 สุวรรณา มูเก็ม 2
278 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
279 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
280 วิทยา ยงเจริญ 2
281 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
282 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
283 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
284 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
285 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
286 พิชนี โพธารามิก 2
287 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
288 ธนพรรณ สุนทระ 2
289 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
290 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
291 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
292 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
293 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
294 ปราโมทย์ สุกใส 2
295 ประนอม รอดคำดี 2
296 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
297 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
298 ปริญญา สันติชาติงาม 2
299 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
300 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
301 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
302 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
303 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
304 สุชาดา รัชชุกูล 2
305 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
306 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
307 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
308 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
309 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
310 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
311 นภาพร วาณิชย์กุล 2
312 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
313 สมชาย ลี่ทองอิน 2
314 วรรณี นิธิยานันท์ 2
315 อาคม ชนางกูร 2
316 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
317 โรงพยาบาลเทพา 2
318 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
319 อินทิรา ยมาภัย 2
320 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
321 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
322 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
323 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
324 อดุลย์ โมฮารา 2
325 ณภากุล โรจนสุภัค 2
326 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
327 สุขยืน เทพทอง 2
328 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
329 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
330 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
331 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
332 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
333 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
334 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
335 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
336 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
337 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
338 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
339 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
340 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
341 พรประภา แกล้วกล้า 2
342 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
343 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
344 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
345 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
346 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
347 ชยภรณ์ ดีเอม 2
348 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
349 อุดม คำพลี 2
350 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
351 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
352 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
353 สมหญิง อุ้มบุญ 2
354 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
355 กำพล ศรีถนอม 2
356 พนม เกตุมาน 2
357 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
358 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
359 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
360 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
361 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
362 แสวง วัชระธนกิจ 2
363 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
364 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
365 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
366 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
367 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
368 ปาริชาต บุตรดีมี 2
369 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
370 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
371 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
372 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
373 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
374 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
375 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
376 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
377 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
378 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
379 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
380 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
381 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
382 ปัทมา ศิริเวช 1
383 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
384 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
385 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
386 ภาสภร อินทุมาร 1
387 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
388 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
389 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
390 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
391 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
392 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
393 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
394 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
395 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
396 ปวริส มินา 1
397 ดาริน จตุรภัทรพร 1
398 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
399 วันดี กริชอนันต์ 1
400 ดวงสมร บุญผดุง 1
401 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
402 เฉลิมพร บุญสิริ 1
403 อารยา ทองผิว 1
404 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
405 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
406 วัลลา ตันตโยทัย 1
407 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
408 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
409 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
410 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
411 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
412 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
413 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
414 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
415 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
416 น้ำค้าง จุลนพ 1
417 กุสุมา ศรียากูล 1
418 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
419 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
420 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
421 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
422 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
423 อารีวรรณ ทับทอง 1
424 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
425 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
426 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
427 วิโรจน์ กันทาสุข 1
428 สุรจิต สุนทรธรรม 1
429 นเรศ ดำรงชัย 1
430 ชลธยา ทรงรูป 1
431 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
432 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
433 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
434 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
435 ปรียาพร มหาเทพ 1
436 จิตตินี จันทรจนา 1
437 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
438 จินดา สิงห์ลอ 1
439 สุมิตรา พูลทอง 1
440 วาทิต เบญจพลกุล 1
441 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
442 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
443 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
444 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
445 กิตติพงศ์ พลเสน 1
446 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
447 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
448 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
449 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
450 ปัญญา เต็มเจริญ 1
451 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
452 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
453 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
454 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
455 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
456 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
457 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
458 วนิดา กมลฉ่ำ 1
459 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
460 อิชฌิกา พรหมทอง 1
461 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
462 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
463 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
464 Crabtree, Katherine 1
465 ปกรณ์ ทองวิไล 1
466 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
467 กรุณา แดงสุวรรณ 1
468 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
469 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
470 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
471 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
472 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
473 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
474 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
475 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
476 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
477 รัตนา พุ่มไพศาล 1
478 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
479 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
480 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
481 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
482 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
483 สรายุทธ ตันบู๋ 1
484 ปารุส สังขมณี 1
485 อวยพร เรืองตระกูล 1
486 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
487 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
488 อรอุมา เจริญสุข 1
489 วรลักษณ์ ศรีใย 1
490 ประคองศิริ บุญคง 1
491 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
492 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
493 ทรงพล ตุละทา 1
494 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
495 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
496 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
497 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
498 อรอุมา ช่วยเรือง 1
499 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
500 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
501 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
502 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
503 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
504 วินัย วงศ์อาสา 1
505 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
506 ดวงตา ผลากรกุล 1
507 ธวัชชัย เทียนงาม 1
508 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
509 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
510 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
511 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
512 ปัญญา เลิศไกร 1
513 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
514 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
515 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
516 มานะ นาคำ 1
517 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
518 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
519 ฬุฬีญา โอชารส 1
520 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
521 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
522 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
523 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
524 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
525 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
526 พัฒนาวิไล อินใหม 1
527 สายบัว ชี้เจริญ 1
528 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
529 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
530 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
531 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
532 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
533 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
534 ประเวศ วะสี 1
535 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
536 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
537 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
539 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
540 เดชรัต สุขกำเนิด 1
541 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
542 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
543 ประไพร อุตมา 1
544 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
545 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
546 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
547 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
548 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
549 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
550 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
551 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
552 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
553 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
555 ฐิติมา นวชินกุล 1
556 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
557 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
558 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
559 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
560 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
561 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
562 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
563 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
564 ปราณี ชาญณรงค์ 1
565 รัชนี จันทร์เกษ 1
566 ศุภฑิต สนธินุช 1
567 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
568 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
569 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
570 กัญจนา ติษยาธิคม 1
571 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
572 สายฝน น้อยหีด 1
573 นิธิภา อุดมสาลี 1
574 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
575 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
576 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
577 สำลี ใจดี 1
578 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
579 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
580 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
581 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
582 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
583 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
584 กิตติยา คิดบา 1
585 กฤตภาส ไพเราะ 1
586 มนตรา พงษ์นิล 1
587 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
588 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
589 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
590 บุญสม อัคธรรมกุล 1
591 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
592 พยอม ดีน้อย 1
593 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
594 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
595 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
596 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
597 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
598 ประณีต ส่งวัฒนา 1
599 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
600 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
601 ขวัญเรือน ภูมี 1
602 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
603 เนตรนภา คู่พันธวี 1
604 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
605 มะหามะ เมาะมูลา 1
606 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
607 ภาสกร อัครเสวี 1
608 รำไพ แก้ววิเชียร 1
609 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
610 ไพรัช เดชสัจจา 1
611 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
612 อมรา พงศาพิชญ์ 1
613 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
614 วีณา เคยพุดซา 1
615 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
616 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
617 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
618 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
619 กิตติ ลิ่มสกุล 1
620 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
621 จินตนา เพชรานนท์ 1
622 มงคล เตชะกำพุ 1
623 ปรียา มิตรานนท์ 1
624 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
625 จินตนา วิทยุ 1
626 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
627 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
628 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
629 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
630 โสภี อุณรุท 1
631 รณิดา วงศ์พานิช 1
632 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
633 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
634 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
635 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
636 ศักดา ธนิตกุล 1
637 วันชัย ขมวัฒนา 1
638 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
639 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
640 วารี นิยมธรรม 1
641 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
642 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
643 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
644 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
645 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
646 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
647 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
648 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
649 เลอสรวง เมฆสุต 1
650 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
651 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
652 พล สาเกทอง 1
653 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
654 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
655 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
656 ประไพ เกสรา 1
657 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
658 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
659 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
660 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
661 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
662 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
663 นิฐิ คงถาวร 1
664 ปัญญา ยังประภากร 1
665 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
666 ฉวีวรรณ สายบัว 1
667 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
668 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
669 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
670 สุนทร ศุภพงษ์ 1
671 ริสเสอร์, แกรี 1
672 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
673 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
674 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
675 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
676 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
677 เสติร์น, แอรอน 1
678 อมตา เวชพฤติ 1
679 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
680 บงกช หงษ์คำมี 1
681 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
682 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
683 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
684 พจน์ กุลวานิช 1
685 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
686 ขจรยศ อยู่ดี 1
687 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
688 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
689 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
690 วิชิต ศรีตระกูล 1
691 สุจารี จันทรสุข 1
692 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
693 สุพรรณี ไชยอำพร 1
694 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
695 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
696 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
697 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
698 ผกา สัตยธรรม 1
699 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
700 กนกพรรณ อยู่ชา 1
701 ดุสิต เครืองาม 1
702 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
703 จลีพร โกลากุล 1
704 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
705 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
706 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
707 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
708 ปณิธาน บุญจำรัส 1
709 นันทนา ชูฉัตร 1
710 จรัส สุวรรณมาลา 1
711 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
712 สุรพล เวียงนนท์ 1
713 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
714 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
715 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
716 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
717 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
718 สุภาณี จุลชู 1
719 กรองแก้ว กรรณสูต 1
720 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
721 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
722 ประวิต เอราวรรณ์ 1
723 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
724 สุทธนู ศรีไสย์ 1
725 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
726 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
727 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
728 อลิศรา ชูชาติ 1
729 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
730 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
731 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
732 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
733 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
734 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
735 ภัทระ คาน 1
736 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
737 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
738 ปารเมศ ชุติมา 1
739 โรงพยาบาลแม่สอด 1
740 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
741 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
742 โรงพยาบาลแม่สาย 1
743 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
744 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
745 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
746 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
747 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
748 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
749 ชนิยา สมบุญ 1
750 นำรวี สุเสวี 1
751 ชาญ ศานติตานนท์ 1
752 นุริยา กาเจ 1
753 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
754 Sinclair, Gavin 1
755 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
756 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
757 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
758 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
759 สงัด พันธุ์โอภาส 1
760 สมยศ ลี้ตระกูล 1
761 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
762 ต้วน, ลี่เซิง 1
763 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
764 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
765 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
766 สวี่, เส้าหลิน 1
767 สาโรช งามขำ 1
768 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
769 วีระ นิยมวัน 1
770 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
771 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
772 จัง, เอี้ยน ชิว 1
773 ปราจีน วีรกุล 1
774 หลอ, เสี่ยวจิง 1
775 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
776 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
777 อดิศร รัตนมานิต 1
778 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
779 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
780 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
781 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
782 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
783 สุบิน ไชยยะ 1
784 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
785 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
786 หลิน, ฟง 1
787 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
788 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
789 พูลวลิต สินธุเสก 1
790 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
791 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
792 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
793 วิรุฬห์ สายคณิต 1
794 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
795 ดำริห์ ดวงนภา 1
796 ธำรง เมธาศิริ 1
797 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
798 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
799 มานิดา ฉายเพชรากร 1
800 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
801 ปิโยรส ทองเกิด 1
802 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
803 จิรศักดิ์ สุจริต 1
804 จงอร พีรานนท์ 1
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
806 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
807 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
808 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
809 ชนก ลิมปิพิชัย 1
810 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
811 บรรเจิด พละการ 1
812 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
813 สุธีรา นิตยานันทะ 1
814 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
815 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
816 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
817 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
818 พัทยา เรือนแก้ว 1
819 นิพาดา เรือนแก้ว 1
820 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
821 สนธิ บุณยะชัย 1
822 สงัด ภูเขาทอง 1
823 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
824 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
825 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
826 กำธร ธีรคุปต์ 1
827 ธัญ โสภณดิษย์ 1
828 บุญยงค์ เกตุคง 1
829 ศิวะศรียานนท์ 1
830 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
831 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
832 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
833 อนรรฆพล เวียงพล 1
834 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
835 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
836 จริยา จารุรักษ์ 1
837 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
838 องุ่น ลิ่ววานิช 1
839 จริยา เล็กประยูร 1
840 นพดล กิตนะ 1
841 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
842 กำจัด มงคลกุล 1
843 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
844 พูน เกษจำรัส 1
845 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
846 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
847 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
848 วีณา เมฆวิชัย 1
849 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
850 เสรี พงศ์พิศ 1
851 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
852 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
853 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
854 คมคาย บุญเสริมสุข 1
855 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
856 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
857 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
858 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
859 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
860 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
861 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
862 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
863 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
864 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
865 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
866 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
867 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
868 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
869 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
870 เชิดชาย ดวงภมร 1
871 กาญจนา ปานุราช 1
872 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
873 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
874 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
875 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
876 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
877 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
878 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
879 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
880 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
881 ผจญ โกจารย์ศรี 1
882 นิรมล แสงศรี 1
883 สุรศักดิ์ สุนทร 1
884 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
885 พรรณี ลัดเล็ง 1
886 สุทธี สงวนถิ่น 1
887 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
888 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
889 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
890 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
891 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
892 สุวิมล กีรติพิบูล 1
893 ทนง ประสานพานิช 1
894 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
895 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
896 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
897 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
898 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
899 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
900 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
901 อุบล หลิมสกุล 1
902 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
903 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
904 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
905 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
906 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
907 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
908 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
909 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
910 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
911 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
912 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
913 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
914 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
915 พีรยา สมสะอาด 1
916 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
917 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
918 โรงพยาบาลระยอง 1
919 Chanvit Tharathep 1
920 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
921 Nateerat Thamroj 1
922 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
923 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
924 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
925 พินิต ชินสร้อย 1
926 ธีระ วรธนารัตน์ 1
927 อัมพร มีศุข 1
928 บรุกเกอร์, บิล 1
929 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
930 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
931 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
932 ฮอบสบอม, อีริค 1
933 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
934 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
935 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
936 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
937 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
938 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
939 ปราณี จริตเอก 1
940 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
941 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
942 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
943 จเร วิชาไทย 1
944 พะเยาว์ นาคำ 1
945 รศรินทร์ เกรย์ 1
946 นฤพงศ์ ภักดี 1
947 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
948 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
949 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
950 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
951 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
952 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
953 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
954 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
955 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
956 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
957 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
958 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
959 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
960 จิตสิริ ธนภัทร 1
961 นคร รัตนพฤกษ์ 1
962 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
963 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
964 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
965 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
966 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
967 พอตา บุญยตีรณะ 1
968 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
969 อัมพร ตันประเสริฐ 1
970 เกรียง ตั้งสง่า 1
971 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
972 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
973 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
974 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
975 สุมน บุณยะชัย 1
976 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
977 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
978 บุญชาล ทองประยูร 1
979 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
980 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
981 ออมสิน อภิจิต 1
982 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
983 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
984 กนิช บุญยัษฐิติ 1
985 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
986 ยุวดี ศิริ 1
987 ปิ่น ศรีเมือง 1
988 เชิดชู รักตบุตร์ 1
989 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
990 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
991 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
992 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
993 สุรพล ไตรเวทย์ 1
994 สุธาสินี สุภา 1
995 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
996 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
997 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
998 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
999 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
1000 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
1001 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
1002 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
1003 จันทรา ทองคำเภา 1
1004 วัฒนา ธรรมมงคล 1
1005 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
1006 มนัส สถิรจินดา 1
1007 วรรณี พฤฒิถาวร 1
1008 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
1009 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
1010 ฐิตาภา เขียวขจี 1
1011 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
1012 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
1013 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
1014 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
1015 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
1016 กิตติ กันภัย 1
1017 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
1018 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
1019 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
1020 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
1021 พัชนี เชยจรรยา 1
1022 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
1023 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
1024 อนันต์ วีระณรงค์ 1
1025 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
1026 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
1027 นลิน นิลอุบล 1
1028 สุธี พลพงษ์ 1
1029 กำจร นาคชื่น 1
1030 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
1031 บังอร ฉางทรัพย์ 1
1032 วิไล ชินธเนศ 1
1033 แสงนวล ทองเพียร 1
1034 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
1035 นรามินทร์ มารคแมน 1
1036 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
1037 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
1038 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
1039 นัยนา เตโชฬาร 1
1040 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
1041 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
1042 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
1043 สดศรี ไทยทอง 1
1044 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
1045 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
1046 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
1047 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
1048 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
1049 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
1050 เครือวัลย์ พลจันทร 1
1051 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
1052 สุธี สุนทรธรรม 1
1053 พจน์ ศรีบุญลือ 1
1054 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
1055 สุชาดา สุขหร่อง 1
1056 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
1057 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
1058 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
1059 บุบผา พวงมาลี 1
1060 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
1061 ยุพิน เนียมแสง 1
1062 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
1063 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
1064 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
1065 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
1066 ธนิต จินดาวณิค 1
1067 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
1068 เสถียร รุจิระวณิช 1
1069 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
1070 มาลี พูลคลองตัน 1
1071 วินัย สมบูรณ์ 1
1072 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
1073 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
1074 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
1075 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
1076 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
1077 ประดับ แก้วแดง 1
1078 นารีรัตน์ รูปงาม 1
1079 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
1080 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
1081 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
1082 กำธร พฤกษานานนท์ 1
1083 ปรารถนา หมี้แสน 1
1084 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
1085 ปริมลาภ วสุวัต 1
1086 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
1087 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
1088 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
1089 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1090 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
1091 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1092 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
1093 ผลิดา ภูธรใจ 1
1094 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1095 พรรณี บัวเล็ก 1
1096 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
1097 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1098 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
1099 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
1100 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
1101 พรพิมล ตรีโชติ 1
1102 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
1103 เปเยอร์, เชริล 1
1104 ครรชิต สุขนาค 1
1105 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
1106 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
1107 สงบ ส่งเมือง 1
1108 เตอรไก, เฟอเรน 1
1109 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1110 สมพร จันทระ 1
1111 อุษา ตันติเวชกุล 1
1112 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
1113 สุกัญญา หาญตระกูล 1
1114 สุพินดา สาทรกิจ 1
1115 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1116 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1117 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
1118 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1119 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
1120 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
1121 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
1122 ลิขิต อุดมภักดี 1
1123 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
1124 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
1125 นคร เปรมศรี 1
1126 รุ่งนภา คำผาง 1
1127 รักมณี บุตรชน 1
1128 ขัตติยา รัตนดิลก 1
1129 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
1130 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
1131 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
1132 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
1133 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
1134 เฉวตสรร นามวาท 1
1135 กาญจนา แก้วเทพ 1
1136 รัญชนา สินธวาลัย 1
1137 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
1138 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
1139 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
1140 ธีรยุทธ บุญมี 1
1141 ชนิษฎา ชูสุข 1
1142 สุรพล ธรรมร่มดี 1
1143 นภิสพร มีมงคล 1
1144 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
1145 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
1146 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
1147 วรรณา อัศวสุโชติ 1
1148 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
1149 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1150 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
1151 นุจรี โลหะกุล 1
1152 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
1153 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
1154 ประทีป เมฆประสาน 1
1155 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
1156 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1157 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1158 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
1159 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1160 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
1161 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
1162 พิบูล กมลเพชร 1
1163 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1164 สุรพล สุดารา 1
1165 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1166 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
1167 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
1168 ระชา ภุชชงค์ 1
1169 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
1170 คอยรูซามัน มะ 1
1171 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
1172 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
1173 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
1174 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
1175 ตรีนุช พลางกูร 1
1176 จตุพร ไชยทองศรี 1
1177 ประชาธิป กะทา 1
1178 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
1179 นูมอฟฟ์, แซม 1
1180 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1181 วิชยา โกมินทร์ 1
1182 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1183 บุญปลูก นฤมล 1
1184 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
1185 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1186 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
1187 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1188 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
1189 ศุทธินี ดนตรี 1
1190 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1191 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1192 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
1193 อรุณ แสงศรี 1
1194 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1195 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
1196 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1197 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1198 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1199 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
1200 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1201 ดารณี พุทธรักษา 1
1202 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1203 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1204 เหงียน, คักเวียน 1
1205 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1206 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
1207 โหราธิบดี, พระ 1
1208 อมร เปรมกมล 1
1209 ชินทัศน์ 1
1210 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
1211 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
1212 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
1213 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
1214 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
1215 ไภรพ รุจิโรภาส 1
1216 สาลิกา เมธนาวิน 1
1217 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
1218 เกษียร เดชะพีระ 1
1219 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
1220 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
1221 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
1222 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
1223 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
1224 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1225 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
1226 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
1227 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
1228 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1229 มณฑา เก่งการพานิช 1
1230 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1231 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1232 กฤษณา คำมูล 1
1233 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
1234 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
1235 มโนภาษ เนาวรังสี 1
1236 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
1237 กันยา บุญธรรม 1
1238 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
1239 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
1240 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
1241 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1242 ประยุทธ คลังสิน 1
1243 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1244 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1245 ไตรรงค์ เจนการ 1
1246 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
1247 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1248 กิตติชัย บุญศรี 1
1249 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
1250 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1251 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1252 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
1253 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1254 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
1255 ศรีภราดร 1
1256 อรสา กนกวงศ์ 1
1257 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1258 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1259 มยุรี เข็มทอง 1
1260 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
1261 บัญชา อึ๋งสกุล 1
1262 บุญศรี เขียวเขิน 1
1263 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1264 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1265 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
1266 เบเคอร์, คริส 1
1267 นุชนัดดา แสงสินศร 1
1268 ธีระ อาชวเมธี 1
1269 พงษ์เดช สารการ 1
1270 จุลจราพร สินศิริ 1
1271 โกเมศ วิชชาวุธ 1
1272 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1273 ลาคูบอน, เคน 1
1274 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
1275 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
1276 กาญจนาถ อุดมสุข 1
1277 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
1278 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1279 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
1280 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1281 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1282 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
1283 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1284 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
1285 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
1286 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
1287 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
1288 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
1289 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
1290 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
1291 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
1292 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
1293 อมร รอดคล้าย 1
1294 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
1295 เมตตา กูนิง 1
1296 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
1297 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
1298 อาร์.เอส. ศรมะ 1
1299 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
1300 ศิตาพร ยังคง 1
1301 สวีซี่, พอล 1
1302 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1303 สุวินัย รันดาเว 1
1304 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1305 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1306 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1307 นันทวัน ยันตะดิลก 1
1308 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1309 ศิริ ถีอาสนา 1
1310 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
1311 เพเยอร์, เชริล 1
1312 กระทรวงสาธารณสุข 1
1313 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1314 สมเกียรติ มีธรรม 1
1315 อภิชัย พันธเสน 1
1316 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
1317 นักวิจัยอิสระ 1
1318 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1319 สิรินาฏ นิภาพร 1
1320 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1321 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
1322 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1323 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1324 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1325 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
1326 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1327 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
1328 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136