ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
8 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
9 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
10 ทัศนีย์ ญาณะ 7
11 วิทยากร เชียงกูล 7
12 เขมิกา ยามะรัต 7
13 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
14 นิกร ดุสิตสิน 6
15 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
16 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
17 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
19 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
20 กฤษณา สำเร็จ 5
21 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
22 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
23 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
24 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
25 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
26 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
27 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
28 รัตนา สินธุภัค 5
29 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
30 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
31 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
32 เดช พุ่มคชา 4
33 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
34 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
35 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
36 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
37 เสน่ห์ จามริก 4
38 อรชา ตุลานันท์ 4
39 สุภางค์ จันทวานิช 4
40 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
41 ชนาธิป พรกุล 4
42 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
43 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
44 ทิศนา แขมมณี 4
45 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
46 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
47 ไพลิน ศรีสุขโข 4
48 นรานินทร์ มารคแมน 4
49 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
50 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
52 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
53 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
54 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
55 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
56 เอื้อมพร คชการ 4
57 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
58 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
59 พฤกษา บุกบุญ 4
60 วัชริน สินธวานนท์ 4
61 อรจิรา ทองสุกมาก 3
62 ขนิษฐา นันทบุตร 3
63 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
64 วิจารณ์ พานิช 3
65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
66 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
67 ภูรี อนันตโชติ 3
68 วิชัย เอกพลากร 3
69 นฤมนัส คอวนิช 3
70 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
71 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
72 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
73 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
74 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
75 ภูษิต ประคองสาย 3
76 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
77 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
78 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
79 ทัศนีย์ บัวคำ 3
80 เหงียน, คัก เวียน 3
81 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
82 นักวิชาการอิสระ 3
83 ทศพร คำผลศิริ 3
84 อิสระ 3
85 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
86 อรณัชชา เซ็นโส 3
87 เกษียร เตชะพีระ 3
88 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
89 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
90 กนิษฐา ไทยกล้า 3
91 สิทธิกร รองสำลี 3
92 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
93 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
94 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
95 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
96 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
97 ยูซูฟ นิมะ 3
98 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
99 วรโชค ไชยวงศ์ 3
100 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
101 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
102 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
103 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
104 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
105 ปัญญา จารุศิริ 3
106 อรอุมา ซองรัมย์ 3
107 สุรัตนา อำนวยผล 3
108 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
109 โรงพยาบาลจะนะ 3
110 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
111 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
112 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
113 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
114 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
115 กิตติ อินทรานนท์ 3
116 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
117 จันทนา พัฒนเภสัช 3
118 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
119 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
120 บรรลุ ศิริพานิช 3
121 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
122 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
123 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
124 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
125 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
126 รวิพร สายแสนทอง 2
127 นงพงา มหามิตร 2
128 กมล ไชยสิทธิ์ 2
129 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
130 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
131 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
132 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
133 โกวิทย์ พวงงาม 2
134 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
135 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
136 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
137 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
138 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
139 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
140 เพชร ธำมะรงค์ 2
141 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
142 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
143 ชลดา สีพั้วฮาม 2
144 สมหญิง อุ้มบุญ 2
145 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
146 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
147 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
148 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
149 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
150 สุวินัย ภรณวลัย 2
151 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
152 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
153 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
154 สมัคร สมแวง 2
155 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
156 ภราดร สามสูงเนิน 2
157 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
158 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
159 จุติพร ผลเกิด 2
160 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
161 มัลลิกา มัติโก 2
162 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
163 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
164 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
165 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
166 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
167 สิริรักษ์ อารทรากร 2
168 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
169 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
170 สุชีพ เณรานนท์ 2
171 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
172 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
173 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
174 เบญจมาศ พระธานี 2
175 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
176 นิภา อังศุภากร 2
177 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
178 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
179 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
180 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
181 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
182 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
183 พัฒนา ราชวงศ์ 2
184 ทวิตรี ภูมินำ 2
185 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
186 รุจิรา บุญหลง 2
187 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
188 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
189 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
190 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
191 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
192 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
193 สุวรรณา มูเก็ม 2
194 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
195 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
196 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
197 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
198 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
199 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
200 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
201 ปิยนาถ บุนนาค 2
202 อาชัญญา รัตนอุบล 2
203 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
204 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
205 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
206 ปาริชาต บุตรดีมี 2
207 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
208 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
209 อัญชลี เข็มครุฑ 2
210 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
211 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
212 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
213 กัลยา ซาพวง 2
214 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
215 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
216 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
217 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
218 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
219 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
220 พสุภา ชินวรโสภาค 2
221 กฤติกา พนาธนสาร 2
222 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
223 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
224 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
225 ปริญญา สันติชาติงาม 2
226 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
227 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
228 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
229 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
230 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
231 อินทิรา ยมาภัย 2
232 ศิริพร เหลืองอุดม 2
233 อีระฟาน หะยีอีแต 2
234 พลัง เอกตาแสง 2
235 กรกฏ จุฑาสมิต 2
236 อนันตชัย ไทยประทาน 2
237 อาคม ชนางกูร 2
238 ยา สารี 2
239 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
240 สหัส ตอสูงเนิน 2
241 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
242 อดุลย์ โมฮารา 2
243 สมนึก อภิวันทนกุล 2
244 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
245 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
246 กำพล ศรีถนอม 2
247 อุดม คำพลี 2
248 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
249 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
250 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
251 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
252 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
253 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
254 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
255 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
256 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
257 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
258 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
259 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
260 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
261 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
262 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
263 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
264 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
265 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
266 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
267 ธนพรรณ สุนทระ 2
268 สตางค์ ศุภผล 2
269 รัชนี สรรเสริญ 2
270 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
271 ชมรมแพทย์ชนบท 2
272 ชูชัย ศรชำนิ 2
273 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
274 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
275 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
276 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
277 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
278 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
279 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
280 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
281 เอกพันธ์ ฤทธา 2
282 นันทพร ลีลายนกุล 2
283 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
284 ปราโมทย์ สุกใส 2
285 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
286 ไพลิน ศรีสุโข 2
287 คมกริช เอี่ยมละออ 2
288 สมศักดิ์ ปัญหา 2
289 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
290 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
291 สมภพ รุ่งสุภา 2
292 สุภา กลมกลึง 2
293 สมบัติ อินทร์คง 2
294 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
295 ประนอม รอดคำดี 2
296 อรทัย วลีวงศ์ 2
297 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
298 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
299 สุชาดา รัชชุกูล 2
300 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
301 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
302 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
303 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
304 ประพจน์ เภตรากาศ 2
305 วิพุธ พูลเจริญ 2
306 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
307 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
308 ทักษพล ธรรมรังสี 2
309 สายรัตน์ นกน้อย 2
310 เอนก โสภณ 2
311 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
312 สุขยืน เทพทอง 2
313 พรประภา แกล้วกล้า 2
314 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
315 พัชนี ธรรมวันนา 2
316 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
317 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
318 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
319 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
320 ณภากุล โรจนสุภัค 2
321 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
322 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
323 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
324 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
325 สุวรรณี วังกานต์ 2
326 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
327 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
328 พนม เกตุมาน 2
329 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
330 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
331 แสวง วัชระธนกิจ 2
332 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
333 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
334 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
335 ศักดา พรึงลำภู 2
336 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
337 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
338 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
339 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
340 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
341 ชยภรณ์ ดีเอม 2
342 พิชนี โพธารามิก 2
343 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
344 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
345 วิทยา ยงเจริญ 2
346 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
347 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
348 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
349 Ernst Tenambergen 2
350 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
351 วรรณี นิธิยานันท์ 2
352 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
353 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
354 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
355 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
356 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
357 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
358 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
359 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
360 โรงพยาบาลเทพา 2
361 นภาพร วาณิชย์กุล 2
362 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
363 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
364 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
365 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
366 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
367 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
368 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
369 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
370 สมชาย ลี่ทองอิน 2
371 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
372 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
373 นิรมล แสงศรี 1
374 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
375 สุรศักดิ์ สุนทร 1
376 ผจญ โกจารย์ศรี 1
377 ทนง ประสานพานิช 1
378 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
379 เกษียร เดชะพีระ 1
380 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
381 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
382 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
383 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
384 มโนภาษ เนาวรังสี 1
385 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
386 ไภรพ รุจิโรภาส 1
387 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
388 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
389 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
390 บัญชา อึ๋งสกุล 1
391 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
392 สาลิกา เมธนาวิน 1
393 สุทธี สงวนถิ่น 1
394 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
395 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
396 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
397 พรรณี ลัดเล็ง 1
398 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
399 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
400 โรงพยาบาลระยอง 1
401 จิตรลดา แสงปัญญา 1
402 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
403 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
404 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
405 กระทรวงศึกษาธิการ 1
406 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
407 เดลแมน, เจอร์เกน 1
408 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
409 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
410 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
411 Nateerat Thamroj 1
412 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
413 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
414 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
415 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
416 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
417 ธีระ อาชวเมธี 1
418 มาร์กซ์, คาร์ล 1
419 ชาญชัย อาชวเมธี 1
420 เองเกลส์, เฟรดริค 1
421 พินิต ชินสร้อย 1
422 พีรยา สมสะอาด 1
423 เบเคอร์, คริส 1
424 ศรีภราดร 1
425 ไตรรงค์ เจนการ 1
426 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
427 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
428 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
429 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
430 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
431 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
432 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
433 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
434 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
435 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
436 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
437 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
438 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
439 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
440 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
441 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
442 อภิชัย พันธเสน 1
443 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
444 นักวิจัยอิสระ 1
445 สุชาย ตรีรัตน์ 1
446 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
447 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
448 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
449 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
450 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
451 Chanvit Tharathep 1
452 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
453 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
454 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
455 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
456 คมคาย บุญเสริมสุข 1
457 ศิตาพร ยังคง 1
458 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
459 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
460 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
461 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
462 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
463 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
464 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
465 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
466 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
467 เสรี พงศ์พิศ 1
468 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
469 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
470 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
471 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
472 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
473 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
474 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
475 จุลจราพร สินศิริ 1
476 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
477 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
478 สวีซี่, พอล 1
479 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
480 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
481 สุวินัย รันดาเว 1
482 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
483 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
484 อุบล หลิมสกุล 1
485 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
486 ศิริ ถีอาสนา 1
487 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
488 เพเยอร์, เชริล 1
489 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
490 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
491 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
492 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
493 นเรศ ดำรงชัย 1
494 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
495 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
496 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
497 น้ำค้าง จุลนพ 1
498 กุสุมา ศรียากูล 1
499 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
500 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
501 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
502 วิโรจน์ กันทาสุข 1
503 อารีวรรณ ทับทอง 1
504 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
505 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
506 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
507 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
508 ภาสภร อินทุมาร 1
509 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
510 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
511 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
512 ปวริส มินา 1
513 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
514 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
515 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
516 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
517 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
518 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
519 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
520 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
521 ปราณี ชาญณรงค์ 1
522 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
523 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
524 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
525 สายฝน น้อยหีด 1
526 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
527 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
528 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
529 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
530 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
531 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
532 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
533 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
534 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
535 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
536 วัลลา ตันตโยทัย 1
537 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
538 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
539 ดวงสมร บุญผดุง 1
540 อารยา ทองผิว 1
541 เฉลิมพร บุญสิริ 1
542 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
543 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
544 กัญจนา ติษยาธิคม 1
545 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
546 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
547 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
548 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
549 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
550 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
551 อรอุมา ช่วยเรือง 1
552 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
553 จิตสิริ ธนภัทร 1
554 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
555 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
556 ดารณี พุทธรักษา 1
557 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
558 ฬุฬีญา โอชารส 1
559 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
560 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
562 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
564 นูมอฟฟ์, แซม 1
565 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
566 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
568 ฮอบสบอม, อีริค 1
569 ปราณี จริตเอก 1
570 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
571 อัมพร มีศุข 1
572 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
573 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
574 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
575 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
576 นุจรี โลหะกุล 1
577 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
578 สุรพล สุดารา 1
579 ประไพร อุตมา 1
580 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
581 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
582 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
583 ตรีนุช พลางกูร 1
584 จตุพร ไชยทองศรี 1
585 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
586 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
587 Crabtree, Katherine 1
588 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
589 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
590 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
591 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
592 กรุณา แดงสุวรรณ 1
593 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
594 ระชา ภุชชงค์ 1
595 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
596 พัฒนาวิไล อินใหม 1
597 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
598 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
599 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
600 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
601 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
602 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
603 สายบัว ชี้เจริญ 1
604 สุรพล เวียงนนท์ 1
605 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
606 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
607 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
608 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
609 บรุกเกอร์, บิล 1
610 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
611 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
612 ปณิธาน บุญจำรัส 1
613 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
614 ดุสิต เครืองาม 1
615 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
616 จลีพร โกลากุล 1
617 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
618 ไพรัช เดชสัจจา 1
619 สุนทร ศุภพงษ์ 1
620 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
621 จรัส สุวรรณมาลา 1
622 นันทนา ชูฉัตร 1
623 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
624 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
625 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
626 ประวิต เอราวรรณ์ 1
627 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
628 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
629 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
630 กรองแก้ว กรรณสูต 1
631 สุภาณี จุลชู 1
632 อลิศรา ชูชาติ 1
633 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
634 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
635 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
636 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
637 สุทธนู ศรีไสย์ 1
638 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
639 โสภี อุณรุท 1
640 รณิดา วงศ์พานิช 1
641 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
642 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
643 อมรา พงศาพิชญ์ 1
644 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
645 วีณา เคยพุดซา 1
646 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
647 ปรียา มิตรานนท์ 1
648 มงคล เตชะกำพุ 1
649 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
650 วารี นิยมธรรม 1
651 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
652 กิตติ ลิ่มสกุล 1
653 จินตนา เพชรานนท์ 1
654 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
655 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
656 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
657 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
658 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
659 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
660 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
661 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
662 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
663 วันชัย ขมวัฒนา 1
664 จินตนา วิทยุ 1
665 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
666 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
667 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
668 ศักดา ธนิตกุล 1
669 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
670 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
671 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
672 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
673 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
674 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
675 สุธีรา นิตยานันทะ 1
676 พัทยา เรือนแก้ว 1
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
678 จงอร พีรานนท์ 1
679 วิรุฬห์ สายคณิต 1
680 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
681 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
682 ธำรง เมธาศิริ 1
683 ดำริห์ ดวงนภา 1
684 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
685 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
686 เลอสรวง เมฆสุต 1
687 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
688 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
689 พล สาเกทอง 1
690 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
691 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
692 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
693 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
694 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
695 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
696 ชนก ลิมปิพิชัย 1
697 บรรเจิด พละการ 1
698 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
699 วิชิต ศรีตระกูล 1
700 สุจารี จันทรสุข 1
701 เสติร์น, แอรอน 1
702 อมตา เวชพฤติ 1
703 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
704 ริสเสอร์, แกรี 1
705 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
706 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
707 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
708 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
709 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
710 กนกพรรณ อยู่ชา 1
711 บงกช หงษ์คำมี 1
712 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
713 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
714 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
715 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
716 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
717 สุพรรณี ไชยอำพร 1
718 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
719 ขจรยศ อยู่ดี 1
720 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
721 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
722 ผกา สัตยธรรม 1
723 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
724 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
725 พจน์ กุลวานิช 1
726 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
727 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
728 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
729 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
730 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
731 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
732 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
733 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
734 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
735 ธีรยุทธ บุญมี 1
736 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
737 สุรพล ธรรมร่มดี 1
738 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
739 เชิดชาย ดวงภมร 1
740 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
741 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
742 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
743 วรรณา อัศวสุโชติ 1
744 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
745 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
746 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
747 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
748 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
749 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
750 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
751 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
752 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
753 เปเยอร์, เชริล 1
754 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
755 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
756 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
757 พรพิมล ตรีโชติ 1
758 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
759 กาญจนา แก้วเทพ 1
760 กาญจนา ปานุราช 1
761 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
762 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
763 อาร์.เอส. ศรมะ 1
764 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
765 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
766 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
767 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
768 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
769 กาญจนาถ อุดมสุข 1
770 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
771 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
772 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
773 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
774 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
775 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
776 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
777 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
778 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
779 รุ่งนภา คำผาง 1
780 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
781 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
782 ลิขิต อุดมภักดี 1
783 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
784 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
785 ชินทัศน์ 1
786 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
787 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
788 รักมณี บุตรชน 1
789 พรรณี บัวเล็ก 1
790 จเร วิชาไทย 1
791 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
792 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
793 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
794 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
795 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
796 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
797 นคร รัตนพฤกษ์ 1
798 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
799 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
800 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
801 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
802 เหงียน, คักเวียน 1
803 โหราธิบดี, พระ 1
804 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
805 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
806 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
807 นิฐิ คงถาวร 1
808 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
809 ประไพ เกสรา 1
810 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
811 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
812 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
813 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
814 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
815 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
816 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
817 ปัญญา ยังประภากร 1
818 ฉวีวรรณ สายบัว 1
819 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
820 สมเกียรติ วันทะนะ 1
821 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
822 สุกัญญา หาญตระกูล 1
823 สงบ ส่งเมือง 1
824 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
825 เตอรไก, เฟอเรน 1
826 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
827 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
828 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
829 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
830 พะเยาว์ นาคำ 1
831 นฤพงศ์ ภักดี 1
832 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
833 รศรินทร์ เกรย์ 1
834 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
835 อุษา ตันติเวชกุล 1
836 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
837 อรุณ แสงศรี 1
838 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
839 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
840 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
841 บุญปลูก นฤมล 1
842 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
843 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
844 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
845 พอตา บุญยตีรณะ 1
846 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
847 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
848 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
849 ลาคูบอน, เคน 1
850 วัฒนา ธรรมมงคล 1
851 ปิ่น ศรีเมือง 1
852 พยอม ดีน้อย 1
853 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
854 ยุวดี ศิริ 1
855 เชิดชู รักตบุตร์ 1
856 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
857 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
858 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
859 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
860 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
861 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
862 บุญสม อัคธรรมกุล 1
863 สุรพล ไตรเวทย์ 1
864 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
865 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
866 มะหามะ เมาะมูลา 1
867 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
868 มาลี พูลคลองตัน 1
869 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
870 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
871 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
872 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
873 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
874 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
875 กิตติยา คิดบา 1
876 กฤตภาส ไพเราะ 1
877 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
878 กำจร นาคชื่น 1
879 ประคองศิริ บุญคง 1
880 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
881 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
882 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
883 อนรรฆพล เวียงพล 1
884 บุญยงค์ เกตุคง 1
885 สงัด ภูเขาทอง 1
886 ธัญ โสภณดิษย์ 1
887 ศิวะศรียานนท์ 1
888 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
889 ชาญ ศานติตานนท์ 1
890 ชนิยา สมบุญ 1
891 นำรวี สุเสวี 1
892 พูลวลิต สินธุเสก 1
893 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
894 สนธิ บุณยะชัย 1
895 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
896 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
897 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
898 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
899 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
900 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
901 สุธาสินี สุภา 1
902 พูน เกษจำรัส 1
903 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
904 กำธร ธีรคุปต์ 1
905 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
906 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
907 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
908 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
909 วินัย สมบูรณ์ 1
910 ภาสกร อัครเสวี 1
911 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
912 นารีรัตน์ รูปงาม 1
913 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
914 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
915 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
916 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
917 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
918 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
919 ปรารถนา หมี้แสน 1
920 นิธิภา อุดมสาลี 1
921 ศุภฑิต สนธินุช 1
922 กำธร พฤกษานานนท์ 1
923 ประดับ แก้วแดง 1
924 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
925 บุบผา พวงมาลี 1
926 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
927 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
928 สุรจิต สุนทรธรรม 1
929 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
930 วิไล ชินธเนศ 1
931 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
932 สดศรี ไทยทอง 1
933 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
934 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
935 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
936 นัยนา เตโชฬาร 1
937 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
938 วันดี กริชอนันต์ 1
939 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
940 สำลี ใจดี 1
941 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
942 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
943 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
944 ยุพิน เนียมแสง 1
945 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
946 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
947 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
948 เสถียร รุจิระวณิช 1
949 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
950 รำไพ แก้ววิเชียร 1
951 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
952 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
953 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
954 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
955 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
956 ฐิติมา นวชินกุล 1
957 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
958 รัชนี จันทร์เกษ 1
959 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
960 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
961 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
962 ปริมลาภ วสุวัต 1
963 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
964 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
965 ธนิต จินดาวณิค 1
966 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
967 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
968 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
969 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
970 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
971 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
972 สุมิตรา พูลทอง 1
973 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
974 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
975 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
976 จินดา สิงห์ลอ 1
977 วาทิต เบญจพลกุล 1
978 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
979 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
980 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
981 ชลธยา ทรงรูป 1
982 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
983 อิชฌิกา พรหมทอง 1
984 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
985 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
986 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
987 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
988 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
989 วนิดา กมลฉ่ำ 1
990 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
991 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
992 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
993 กิตติพงศ์ พลเสน 1
994 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
995 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
996 จิตตินี จันทรจนา 1
997 ปรียาพร มหาเทพ 1
998 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
999 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1000 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
1001 นพดล กิตนะ 1
1002 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
1003 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
1004 นิพาดา เรือนแก้ว 1
1005 มานิดา ฉายเพชรากร 1
1006 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
1007 จริยา เล็กประยูร 1
1008 องุ่น ลิ่ววานิช 1
1009 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
1010 วีณา เมฆวิชัย 1
1011 กำจัด มงคลกุล 1
1012 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
1013 จริยา จารุรักษ์ 1
1014 ปิโยรส ทองเกิด 1
1015 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
1016 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
1017 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
1018 อรอุมา เจริญสุข 1
1019 สรายุทธ ตันบู๋ 1
1020 รัตนา พุ่มไพศาล 1
1021 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
1022 ปารุส สังขมณี 1
1023 อวยพร เรืองตระกูล 1
1024 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
1025 จิรศักดิ์ สุจริต 1
1026 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
1027 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
1028 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1029 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
1030 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
1031 โรงพยาบาลแม่สาย 1
1032 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
1033 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1034 ปารเมศ ชุติมา 1
1035 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1036 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1037 โรงพยาบาลแม่สอด 1
1038 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1039 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1040 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1041 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1042 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1043 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1044 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1045 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1046 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1047 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1048 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1049 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
1050 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
1051 นุริยา กาเจ 1
1052 Sinclair, Gavin 1
1053 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1054 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1055 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1056 ภัทระ คาน 1
1057 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1058 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1059 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1060 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
1061 จัง, เอี้ยน ชิว 1
1062 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
1063 ปราจีน วีรกุล 1
1064 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
1065 ต้วน, ลี่เซิง 1
1066 สาโรช งามขำ 1
1067 วีระ นิยมวัน 1
1068 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
1069 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
1070 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
1071 ปัญญา เต็มเจริญ 1
1072 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
1073 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
1074 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
1075 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
1076 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
1077 หลิน, ฟง 1
1078 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
1079 สุบิน ไชยยะ 1
1080 อดิศร รัตนมานิต 1
1081 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
1082 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
1083 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
1084 สวี่, เส้าหลิน 1
1085 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
1086 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1087 หลอ, เสี่ยวจิง 1
1088 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
1089 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
1090 บังอร ฉางทรัพย์ 1
1091 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
1092 ผลิดา ภูธรใจ 1
1093 ครรชิต สุขนาค 1
1094 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
1095 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
1096 สุพินดา สาทรกิจ 1
1097 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
1098 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
1099 ชนิษฎา ชูสุข 1
1100 รัญชนา สินธวาลัย 1
1101 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
1102 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
1103 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
1104 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
1105 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
1106 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
1107 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
1108 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
1109 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
1110 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1111 อมร เปรมกมล 1
1112 วิชยา โกมินทร์ 1
1113 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
1114 สมพร จันทระ 1
1115 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1116 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
1117 ศุทธินี ดนตรี 1
1118 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
1119 นภิสพร มีมงคล 1
1120 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
1121 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
1122 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
1123 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
1124 โกเมศ วิชชาวุธ 1
1125 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
1126 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
1127 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
1128 สิรินาฏ นิภาพร 1
1129 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
1130 สมเกียรติ มีธรรม 1
1131 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
1132 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
1133 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
1134 เมตตา กูนิง 1
1135 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
1136 ขัตติยา รัตนดิลก 1
1137 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
1138 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
1139 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
1140 เฉวตสรร นามวาท 1
1141 นคร เปรมศรี 1
1142 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
1143 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
1144 อมร รอดคล้าย 1
1145 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
1146 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
1147 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
1148 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
1149 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1150 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
1151 ทรงพล ตุละทา 1
1152 มณฑา เก่งการพานิช 1
1153 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
1154 วินัย วงศ์อาสา 1
1155 มานะ นาคำ 1
1156 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
1157 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
1158 กฤษณา คำมูล 1
1159 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
1160 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
1161 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1162 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
1163 กันยา บุญธรรม 1
1164 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
1165 ปัญญา เลิศไกร 1
1166 เนตรนภา คู่พันธวี 1
1167 มนตรา พงษ์นิล 1
1168 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
1169 ประณีต ส่งวัฒนา 1
1170 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1171 ขวัญเรือน ภูมี 1
1172 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1173 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
1174 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
1175 ดวงตา ผลากรกุล 1
1176 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
1177 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
1178 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
1179 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
1180 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
1181 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
1182 ประทีป เมฆประสาน 1
1183 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
1184 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
1185 ธีระ วรธนารัตน์ 1
1186 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
1187 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
1188 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
1189 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
1190 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1191 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
1192 พิบูล กมลเพชร 1
1193 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
1194 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
1195 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
1196 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
1197 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
1198 นุชนัดดา แสงสินศร 1
1199 บุญศรี เขียวเขิน 1
1200 มยุรี เข็มทอง 1
1201 อรสา กนกวงศ์ 1
1202 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
1203 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1204 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
1205 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
1206 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
1207 กิตติชัย บุญศรี 1
1208 ประยุทธ คลังสิน 1
1209 นันทวัน ยันตะดิลก 1
1210 กระทรวงสาธารณสุข 1
1211 ฐิตาภา เขียวขจี 1
1212 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
1213 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
1214 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
1215 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
1216 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
1217 สุวิมล กีรติพิบูล 1
1218 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
1219 วรลักษณ์ ศรีใย 1
1220 เกรียง ตั้งสง่า 1
1221 อัมพร ตันประเสริฐ 1
1222 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
1223 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
1224 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
1225 ปกรณ์ ทองวิไล 1
1226 มนัส สถิรจินดา 1
1227 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
1228 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
1229 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
1230 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
1231 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
1232 จันทรา ทองคำเภา 1
1233 ประชาธิป กะทา 1
1234 วรรณี พฤฒิถาวร 1
1235 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
1236 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
1237 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
1238 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
1239 เครือวัลย์ พลจันทร 1
1240 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
1241 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
1242 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
1243 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
1244 นรามินทร์ มารคแมน 1
1245 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
1246 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
1247 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
1248 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
1249 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1250 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
1251 แสงนวล ทองเพียร 1
1252 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
1253 ปัทมา ศิริเวช 1
1254 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
1255 สุชาดา สุขหร่อง 1
1256 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
1257 สุธี สุนทรธรรม 1
1258 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
1259 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
1260 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
1261 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
1262 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
1263 พจน์ ศรีบุญลือ 1
1264 ดาริน จตุรภัทรพร 1
1265 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
1266 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
1267 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
1268 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
1269 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
1270 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
1271 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
1272 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
1273 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
1274 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
1275 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
1276 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
1277 บุญชาล ทองประยูร 1
1278 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
1279 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1280 ออมสิน อภิจิต 1
1281 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
1282 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
1283 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
1284 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
1285 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
1286 ธวัชชัย เทียนงาม 1
1287 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
1288 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
1289 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
1290 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
1291 พงษ์เดช สารการ 1
1292 กนิช บุญยัษฐิติ 1
1293 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
1294 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
1295 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
1296 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
1297 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
1298 สุมน บุณยะชัย 1
1299 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
1300 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
1301 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
1302 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
1303 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
1304 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
1305 กิตติ กันภัย 1
1306 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
1307 สุธี พลพงษ์ 1
1308 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
1309 อนันต์ วีระณรงค์ 1
1310 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
1311 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
1312 คอยรูซามัน มะ 1
1313 นลิน นิลอุบล 1
1314 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
1315 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
1316 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
1317 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
1318 เดชรัต สุขกำเนิด 1
1319 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
1320 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
1321 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
1322 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
1323 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
1324 ประเวศ วะสี 1
1325 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1326 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
1327 พัชนี เชยจรรยา 1
1328 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136