ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 ทัศนีย์ ญาณะ 7
11 เขมิกา ยามะรัต 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
14 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
15 นิกร ดุสิตสิน 6
16 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
17 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
18 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
19 กฤษณา สำเร็จ 5
20 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
21 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
22 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
23 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
24 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
25 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
27 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
28 รัตนา สินธุภัค 5
29 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
30 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
31 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
32 เดช พุ่มคชา 4
33 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
34 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
35 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
36 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
37 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
38 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
39 ไพลิน ศรีสุขโข 4
40 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
41 นรานินทร์ มารคแมน 4
42 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
43 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
44 เอื้อมพร คชการ 4
45 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
46 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
47 อรชา ตุลานันท์ 4
48 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
49 ทิศนา แขมมณี 4
50 ชนาธิป พรกุล 4
51 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
52 เสน่ห์ จามริก 4
53 สุภางค์ จันทวานิช 4
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
55 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
56 วัชริน สินธวานนท์ 4
57 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
58 พฤกษา บุกบุญ 4
59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
60 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
61 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
62 สิทธิกร รองสำลี 3
63 อรณัชชา เซ็นโส 3
64 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
65 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
66 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
67 อิสระ 3
68 ยูซูฟ นิมะ 3
69 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
70 ทัศนีย์ บัวคำ 3
71 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
72 สุรัตนา อำนวยผล 3
73 นักวิชาการอิสระ 3
74 จันทนา พัฒนเภสัช 3
75 วิจารณ์ พานิช 3
76 ทศพร คำผลศิริ 3
77 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
78 นฤมนัส คอวนิช 3
79 บรรลุ ศิริพานิช 3
80 กิตติ อินทรานนท์ 3
81 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
82 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
83 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
84 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
85 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
86 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
87 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
88 ภูษิต ประคองสาย 3
89 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
90 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
91 วิชัย เอกพลากร 3
92 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
93 วรโชค ไชยวงศ์ 3
94 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
95 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
96 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
97 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
98 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
99 เหงียน, คัก เวียน 3
100 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
101 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
102 ขนิษฐา นันทบุตร 3
103 อรจิรา ทองสุกมาก 3
104 ภูรี อนันตโชติ 3
105 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
106 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
107 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
108 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
109 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
110 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
111 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
112 โรงพยาบาลจะนะ 3
113 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
114 เกษียร เตชะพีระ 3
115 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
116 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
117 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
118 ปัญญา จารุศิริ 3
119 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
120 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
121 กนิษฐา ไทยกล้า 3
122 อรอุมา ซองรัมย์ 3
123 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
124 สหัส ตอสูงเนิน 2
125 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
126 พลัง เอกตาแสง 2
127 กรกฏ จุฑาสมิต 2
128 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
129 อนันตชัย ไทยประทาน 2
130 อีระฟาน หะยีอีแต 2
131 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
132 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
133 พสุภา ชินวรโสภาค 2
134 กฤติกา พนาธนสาร 2
135 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
136 ศิริพร เหลืองอุดม 2
137 สมนึก อภิวันทนกุล 2
138 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
139 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
140 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
141 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
142 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
143 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
144 พรประภา แกล้วกล้า 2
145 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
146 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
147 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
148 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
149 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
150 ณภากุล โรจนสุภัค 2
151 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
152 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
153 ยา สารี 2
154 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
155 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
156 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
157 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
158 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
159 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
160 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
161 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
162 สุวรรณา มูเก็ม 2
163 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
164 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
165 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
166 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
167 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
168 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
169 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
170 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
171 ปริญญา สันติชาติงาม 2
172 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
173 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
174 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
175 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
176 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
177 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
178 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
179 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
180 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
181 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
182 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
183 สมหญิง อุ้มบุญ 2
184 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
185 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
186 ธนพรรณ สุนทระ 2
187 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
188 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
189 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
190 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
191 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
192 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
193 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
194 นภาพร วาณิชย์กุล 2
195 โรงพยาบาลเทพา 2
196 สมชาย ลี่ทองอิน 2
197 วรรณี นิธิยานันท์ 2
198 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
199 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
200 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
201 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
202 ประนอม รอดคำดี 2
203 ปราโมทย์ สุกใส 2
204 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
205 สุชาดา รัชชุกูล 2
206 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
207 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
208 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
209 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
210 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
211 พิชนี โพธารามิก 2
212 วิทยา ยงเจริญ 2
213 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
214 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
215 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
216 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
217 พนม เกตุมาน 2
218 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
219 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
220 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
221 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
222 ชยภรณ์ ดีเอม 2
223 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
224 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
225 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
226 สุวรรณี วังกานต์ 2
227 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
228 ศักดา พรึงลำภู 2
229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
230 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
231 แสวง วัชระธนกิจ 2
232 ปาริชาต บุตรดีมี 2
233 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
234 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
236 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
237 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
238 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
239 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
240 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
241 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
242 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
243 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
244 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
245 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
246 พัชนี ธรรมวันนา 2
247 สุขยืน เทพทอง 2
248 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
249 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
250 กัลยา ซาพวง 2
251 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
252 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
253 อัญชลี เข็มครุฑ 2
254 นงพงา มหามิตร 2
255 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
256 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
257 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
258 กมล ไชยสิทธิ์ 2
259 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
260 รวิพร สายแสนทอง 2
261 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
262 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
263 อาชัญญา รัตนอุบล 2
264 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
265 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
266 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
267 รุจิรา บุญหลง 2
268 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
269 นันทพร ลีลายนกุล 2
270 ปิยนาถ บุนนาค 2
271 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
272 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
273 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
274 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
275 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
276 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
277 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
278 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
279 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
280 สมัคร สมแวง 2
281 จุติพร ผลเกิด 2
282 สุชีพ เณรานนท์ 2
283 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
284 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
285 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
286 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
287 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
288 สิริรักษ์ อารทรากร 2
289 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
290 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
291 มัลลิกา มัติโก 2
292 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
293 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
294 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
295 พัฒนา ราชวงศ์ 2
296 ทวิตรี ภูมินำ 2
297 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
298 ชลดา สีพั้วฮาม 2
299 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
300 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
301 โกวิทย์ พวงงาม 2
302 นิภา อังศุภากร 2
303 เบญจมาศ พระธานี 2
304 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
305 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
306 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
307 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
308 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
309 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
310 ภราดร สามสูงเนิน 2
311 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
312 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
313 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
314 รัชนี สรรเสริญ 2
315 สายรัตน์ นกน้อย 2
316 สตางค์ ศุภผล 2
317 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
318 ชมรมแพทย์ชนบท 2
319 ชูชัย ศรชำนิ 2
320 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
321 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
322 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
323 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
324 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
325 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
326 Ernst Tenambergen 2
327 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
328 ทักษพล ธรรมรังสี 2
329 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
330 สุวินัย ภรณวลัย 2
331 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
332 อรทัย วลีวงศ์ 2
333 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
334 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
335 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
336 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
337 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
338 วิพุธ พูลเจริญ 2
339 ประพจน์ เภตรากาศ 2
340 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
341 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
342 สมบัติ อินทร์คง 2
343 เอนก โสภณ 2
344 คมกริช เอี่ยมละออ 2
345 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
346 อินทิรา ยมาภัย 2
347 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
348 สมภพ รุ่งสุภา 2
349 กำพล ศรีถนอม 2
350 อุดม คำพลี 2
351 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
352 เพชร ธำมะรงค์ 2
353 สมศักดิ์ ปัญหา 2
354 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
355 ไพลิน ศรีสุโข 2
356 สุภา กลมกลึง 2
357 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
358 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
359 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
360 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
361 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
362 อดุลย์ โมฮารา 2
363 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
364 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
365 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
366 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
367 เอกพันธ์ ฤทธา 2
368 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
369 อาคม ชนางกูร 2
370 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
371 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
372 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
373 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
374 พอตา บุญยตีรณะ 1
375 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
376 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
377 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
378 จเร วิชาไทย 1
379 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
380 พะเยาว์ นาคำ 1
381 นฤพงศ์ ภักดี 1
382 รศรินทร์ เกรย์ 1
383 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
384 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
385 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
386 ปราณี จริตเอก 1
387 Chanvit Tharathep 1
388 Nateerat Thamroj 1
389 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
390 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
391 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
392 จิตสิริ ธนภัทร 1
393 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
394 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
395 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
396 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
397 นคร รัตนพฤกษ์ 1
398 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
399 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
400 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
401 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
402 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
403 ฐิติมา นวชินกุล 1
404 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
405 รัชนี จันทร์เกษ 1
406 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
407 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
408 ภาสกร อัครเสวี 1
409 รำไพ แก้ววิเชียร 1
410 โรงพยาบาลระยอง 1
411 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
412 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
413 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
414 สำลี ใจดี 1
415 นิธิภา อุดมสาลี 1
416 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
417 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
418 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
419 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
420 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
421 ปัทมา ศิริเวช 1
422 สุรจิต สุนทรธรรม 1
423 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
424 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
425 ศุภฑิต สนธินุช 1
426 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
427 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
428 วันดี กริชอนันต์ 1
429 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
430 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
431 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
432 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
433 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
434 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
435 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
436 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
437 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
438 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
439 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
440 อุบล หลิมสกุล 1
441 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
442 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
443 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
444 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
445 คมคาย บุญเสริมสุข 1
446 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
447 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
448 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
449 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
450 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
451 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
452 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
453 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
454 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
455 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
456 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
457 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
458 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
459 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
460 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
461 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
462 พินิต ชินสร้อย 1
463 ทนง ประสานพานิช 1
464 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
465 นิรมล แสงศรี 1
466 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
467 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
468 พีรยา สมสะอาด 1
469 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
470 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
471 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
472 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
473 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
474 ผจญ โกจารย์ศรี 1
475 สุรศักดิ์ สุนทร 1
476 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
477 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
478 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
479 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
480 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
482 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
483 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
484 สุทธี สงวนถิ่น 1
485 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
486 พรรณี ลัดเล็ง 1
487 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
488 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
489 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
490 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
491 อดิศร รัตนมานิต 1
492 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
493 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
494 ธีรยุทธ บุญมี 1
495 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
496 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
497 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
498 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
499 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
500 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
501 สุรพล ธรรมร่มดี 1
502 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
503 สุบิน ไชยยะ 1
504 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
505 พรพิมล ตรีโชติ 1
506 สงัด พันธุ์โอภาส 1
507 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
508 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
509 พรรณี บัวเล็ก 1
510 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
511 โรงพยาบาลแม่สอด 1
512 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
513 สมยศ ลี้ตระกูล 1
514 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
515 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
516 เปเยอร์, เชริล 1
517 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
518 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
519 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
520 วรรณา อัศวสุโชติ 1
521 ลิขิต อุดมภักดี 1
522 จัง, เอี้ยน ชิว 1
523 ปราจีน วีรกุล 1
524 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
525 สาโรช งามขำ 1
526 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
527 รักมณี บุตรชน 1
528 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
529 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
530 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
531 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
532 วีระ นิยมวัน 1
533 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
534 รุ่งนภา คำผาง 1
535 ต้วน, ลี่เซิง 1
536 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
537 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
538 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
539 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
540 หลิน, ฟง 1
541 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
542 หลอ, เสี่ยวจิง 1
543 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
544 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
545 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
546 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
547 สวี่, เส้าหลิน 1
548 กาญจนา แก้วเทพ 1
549 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
550 โรงพยาบาลแม่สาย 1
551 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
552 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
553 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
554 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
555 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
556 ธวัชชัย เทียนงาม 1
557 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
558 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
559 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
561 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
562 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
563 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
564 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
565 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
566 กิตติยา คิดบา 1
567 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
568 กฤตภาส ไพเราะ 1
569 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
570 มะหามะ เมาะมูลา 1
571 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
572 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
573 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
574 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
575 ประคองศิริ บุญคง 1
576 บุญสม อัคธรรมกุล 1
577 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
578 พยอม ดีน้อย 1
579 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
580 เดชรัต สุขกำเนิด 1
581 วรลักษณ์ ศรีใย 1
582 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
583 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
584 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
585 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
586 ปกรณ์ ทองวิไล 1
587 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
588 ดาริน จตุรภัทรพร 1
589 สุกัญญา หาญตระกูล 1
590 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
591 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
592 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
593 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
594 ประชาธิป กะทา 1
595 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
596 ประเวศ วะสี 1
597 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
598 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
599 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
600 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
601 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
602 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
603 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
604 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
605 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
606 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
607 คอยรูซามัน มะ 1
608 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
609 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
610 สุธาสินี สุภา 1
611 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
612 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
613 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
614 กิตติ กันภัย 1
615 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
616 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
617 สุธี พลพงษ์ 1
618 นลิน นิลอุบล 1
619 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
620 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
621 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
622 อนันต์ วีระณรงค์ 1
623 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
624 พัชนี เชยจรรยา 1
625 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
626 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
627 บุญชาล ทองประยูร 1
628 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
629 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
630 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
631 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
632 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
633 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
634 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
635 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
636 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
637 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
638 ออมสิน อภิจิต 1
639 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
640 มนัส สถิรจินดา 1
641 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
642 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
643 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
644 เครือวัลย์ พลจันทร 1
645 อัมพร ตันประเสริฐ 1
646 เกรียง ตั้งสง่า 1
647 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
648 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
649 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
650 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
651 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
652 พจน์ ศรีบุญลือ 1
653 สุธี สุนทรธรรม 1
654 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
655 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
656 วรรณี พฤฒิถาวร 1
657 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
658 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
659 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
660 วัฒนา ธรรมมงคล 1
661 จันทรา ทองคำเภา 1
662 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
663 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
664 สุวิมล กีรติพิบูล 1
665 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
666 ฐิตาภา เขียวขจี 1
667 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
668 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
669 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
670 สุมน บุณยะชัย 1
671 กำธร พฤกษานานนท์ 1
672 ปรารถนา หมี้แสน 1
673 ประดับ แก้วแดง 1
674 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
675 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
676 นารีรัตน์ รูปงาม 1
677 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
678 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
679 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
680 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
681 ปริมลาภ วสุวัต 1
682 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
683 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
684 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
685 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
686 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
687 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
688 วิไล ชินธเนศ 1
689 บังอร ฉางทรัพย์ 1
690 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
691 แสงนวล ทองเพียร 1
692 สดศรี ไทยทอง 1
693 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
694 บุบผา พวงมาลี 1
695 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
696 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
697 นัยนา เตโชฬาร 1
698 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
699 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
700 ธนิต จินดาวณิค 1
701 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
702 สุรพล ไตรเวทย์ 1
703 ปิ่น ศรีเมือง 1
704 ยุวดี ศิริ 1
705 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
706 เชิดชู รักตบุตร์ 1
707 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
708 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
709 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
710 กนิช บุญยัษฐิติ 1
711 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
712 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
713 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
714 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
715 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
716 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
717 เสถียร รุจิระวณิช 1
718 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
719 ยุพิน เนียมแสง 1
720 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
721 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
722 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
723 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
724 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
725 กำจร นาคชื่น 1
726 มาลี พูลคลองตัน 1
727 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
728 วินัย สมบูรณ์ 1
729 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
730 สุชาดา สุขหร่อง 1
731 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
732 วิชยา โกมินทร์ 1
733 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
734 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
735 อมร เปรมกมล 1
736 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
737 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
738 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
739 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
740 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
741 สมพร จันทระ 1
742 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
743 ศุทธินี ดนตรี 1
744 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
745 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
746 ประทีป เมฆประสาน 1
747 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
748 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
749 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
750 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
751 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
752 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
753 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
754 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
755 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
756 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
757 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
758 พิบูล กมลเพชร 1
759 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
760 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
761 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
762 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
763 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
764 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
765 นคร เปรมศรี 1
766 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
767 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
768 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
769 กาญจนา ปานุราช 1
770 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
771 เชิดชาย ดวงภมร 1
772 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
773 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
774 เฉวตสรร นามวาท 1
775 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
776 ผลิดา ภูธรใจ 1
777 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
778 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
779 ครรชิต สุขนาค 1
780 สุพินดา สาทรกิจ 1
781 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
782 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
783 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
784 รัญชนา สินธวาลัย 1
785 นภิสพร มีมงคล 1
786 ชนิษฎา ชูสุข 1
787 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
788 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
789 ธีระ วรธนารัตน์ 1
790 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
791 โกเมศ วิชชาวุธ 1
792 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
793 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
794 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
795 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
796 เมตตา กูนิง 1
797 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
798 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
799 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
800 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
801 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
802 สิรินาฏ นิภาพร 1
803 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
804 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
805 อมร รอดคล้าย 1
806 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
807 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
808 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
809 นรามินทร์ มารคแมน 1
810 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
811 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
812 ขัตติยา รัตนดิลก 1
813 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
814 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
815 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
816 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
817 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
818 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
819 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
820 สมเกียรติ มีธรรม 1
821 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
822 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
823 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
824 นุชนัดดา แสงสินศร 1
825 อรสา กนกวงศ์ 1
826 บุญศรี เขียวเขิน 1
827 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
828 ประยุทธ คลังสิน 1
829 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
830 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
831 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
832 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
833 กิตติชัย บุญศรี 1
834 มยุรี เข็มทอง 1
835 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
836 มณฑา เก่งการพานิช 1
837 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
838 พงษ์เดช สารการ 1
839 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
840 นันทวัน ยันตะดิลก 1
841 กระทรวงสาธารณสุข 1
842 กฤษณา คำมูล 1
843 กันยา บุญธรรม 1
844 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
845 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
846 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
847 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
848 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
849 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
850 นุริยา กาเจ 1
851 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
852 บงกช หงษ์คำมี 1
853 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
854 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
855 อมตา เวชพฤติ 1
856 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
857 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
858 กนกพรรณ อยู่ชา 1
859 สุภาณี จุลชู 1
860 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
861 กรองแก้ว กรรณสูต 1
862 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
863 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
864 เสติร์น, แอรอน 1
865 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
866 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
867 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
868 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
869 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
870 สุพรรณี ไชยอำพร 1
871 ผกา สัตยธรรม 1
872 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
873 พจน์ กุลวานิช 1
874 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
875 ริสเสอร์, แกรี 1
876 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
877 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
878 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
879 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
880 ประวิต เอราวรรณ์ 1
881 นันทนา ชูฉัตร 1
882 จรัส สุวรรณมาลา 1
883 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
884 ไพรัช เดชสัจจา 1
885 ปณิธาน บุญจำรัส 1
886 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
887 สุนทร ศุภพงษ์ 1
888 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
889 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
890 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
891 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
892 รณิดา วงศ์พานิช 1
893 โสภี อุณรุท 1
894 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
895 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
896 สุทธนู ศรีไสย์ 1
897 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
898 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
899 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
900 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
901 อลิศรา ชูชาติ 1
902 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
903 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
904 จลีพร โกลากุล 1
905 ดุสิต เครืองาม 1
906 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
907 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
908 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
909 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
910 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
911 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
912 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
913 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
914 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
915 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
916 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
917 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
918 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
919 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
920 พล สาเกทอง 1
921 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
922 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
923 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
924 ปัญญา ยังประภากร 1
925 ฉวีวรรณ สายบัว 1
926 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
927 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
928 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
929 วารี นิยมธรรม 1
930 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
931 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
932 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
933 ประไพ เกสรา 1
934 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
935 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
936 นิฐิ คงถาวร 1
937 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
938 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
939 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
940 เลอสรวง เมฆสุต 1
941 ธำรง เมธาศิริ 1
942 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
943 ดำริห์ ดวงนภา 1
944 จงอร พีรานนท์ 1
945 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
946 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
947 วิรุฬห์ สายคณิต 1
948 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
949 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
950 ขจรยศ อยู่ดี 1
951 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
952 สุจารี จันทรสุข 1
953 วิชิต ศรีตระกูล 1
954 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
955 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
956 บรรเจิด พละการ 1
957 ชนก ลิมปิพิชัย 1
958 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
959 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
960 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
961 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
962 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
963 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
964 พัทยา เรือนแก้ว 1
965 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
966 สุธีรา นิตยานันทะ 1
967 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
968 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
969 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
970 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
971 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
972 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
973 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
974 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
975 อารีวรรณ ทับทอง 1
976 วิโรจน์ กันทาสุข 1
977 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
978 อารยา ทองผิว 1
979 วัลลา ตันตโยทัย 1
980 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
981 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
982 ดวงสมร บุญผดุง 1
983 เฉลิมพร บุญสิริ 1
984 กุสุมา ศรียากูล 1
985 น้ำค้าง จุลนพ 1
986 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
987 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
988 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
989 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
990 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
991 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
992 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
993 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
994 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
995 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
996 นเรศ ดำรงชัย 1
997 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
998 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
999 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
1000 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
1001 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
1002 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1003 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
1004 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
1005 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
1006 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
1007 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1008 ขวัญเรือน ภูมี 1
1009 มนตรา พงษ์นิล 1
1010 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1011 เนตรนภา คู่พันธวี 1
1012 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
1013 ประณีต ส่งวัฒนา 1
1014 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
1015 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
1016 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
1017 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
1018 กัญจนา ติษยาธิคม 1
1019 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
1020 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
1021 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
1022 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
1023 สายฝน น้อยหีด 1
1024 ปราณี ชาญณรงค์ 1
1025 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
1026 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
1027 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
1028 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
1029 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
1030 ปวริส มินา 1
1031 ประไพร อุตมา 1
1032 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
1033 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
1034 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
1035 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
1036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1037 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
1038 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
1039 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
1040 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
1041 พัฒนาวิไล อินใหม 1
1042 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
1043 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
1044 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1045 ฬุฬีญา โอชารส 1
1046 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
1047 มานะ นาคำ 1
1048 ปัญญา เลิศไกร 1
1049 ดวงตา ผลากรกุล 1
1050 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
1051 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
1052 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
1053 วินัย วงศ์อาสา 1
1054 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
1055 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
1056 อรอุมา ช่วยเรือง 1
1057 ทรงพล ตุละทา 1
1058 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
1059 สายบัว ชี้เจริญ 1
1060 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
1061 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
1062 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
1063 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
1064 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
1065 กรุณา แดงสุวรรณ 1
1066 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
1067 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
1068 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
1069 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
1070 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
1071 ภาสภร อินทุมาร 1
1072 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
1073 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
1074 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
1075 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
1076 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
1077 ระชา ภุชชงค์ 1
1078 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
1079 สุรพล เวียงนนท์ 1
1080 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
1081 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
1082 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
1083 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
1084 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
1085 Crabtree, Katherine 1
1086 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
1087 ตรีนุช พลางกูร 1
1088 จตุพร ไชยทองศรี 1
1089 กิตติ ลิ่มสกุล 1
1090 จินตนา เพชรานนท์ 1
1091 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1092 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
1093 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
1094 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1095 อรอุมา เจริญสุข 1
1096 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1097 เสรี พงศ์พิศ 1
1098 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
1099 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
1100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1101 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
1102 อวยพร เรืองตระกูล 1
1103 ปารุส สังขมณี 1
1104 สรายุทธ ตันบู๋ 1
1105 จุลจราพร สินศิริ 1
1106 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1107 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1108 สวีซี่, พอล 1
1109 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
1110 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1111 สุวินัย รันดาเว 1
1112 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1113 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1114 รัตนา พุ่มไพศาล 1
1115 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
1116 ศิริ ถีอาสนา 1
1117 เพเยอร์, เชริล 1
1118 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
1119 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
1120 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
1121 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
1122 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
1123 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
1124 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
1125 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
1126 นิพาดา เรือนแก้ว 1
1127 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
1128 นพดล กิตนะ 1
1129 จริยา เล็กประยูร 1
1130 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1131 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
1132 บัญชา อึ๋งสกุล 1
1133 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
1134 เกษียร เดชะพีระ 1
1135 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
1136 สาลิกา เมธนาวิน 1
1137 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
1138 ไภรพ รุจิโรภาส 1
1139 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
1140 มโนภาษ เนาวรังสี 1
1141 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
1142 จิรศักดิ์ สุจริต 1
1143 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
1144 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
1145 มานิดา ฉายเพชรากร 1
1146 ปิโยรส ทองเกิด 1
1147 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
1148 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
1149 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
1150 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1151 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
1152 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
1153 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
1154 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
1155 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
1156 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
1157 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
1158 กาญจนาถ อุดมสุข 1
1159 ปรียาพร มหาเทพ 1
1160 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1161 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
1162 ลาคูบอน, เคน 1
1163 กิตติพงศ์ พลเสน 1
1164 วนิดา กมลฉ่ำ 1
1165 อาร์.เอส. ศรมะ 1
1166 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
1167 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
1168 ปัญญา เต็มเจริญ 1
1169 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
1170 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
1171 ชินทัศน์ 1
1172 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
1173 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
1174 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
1175 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
1176 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
1177 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
1178 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
1179 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1180 จิตตินี จันทรจนา 1
1181 วาทิต เบญจพลกุล 1
1182 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1183 สุมิตรา พูลทอง 1
1184 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1185 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1186 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1187 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1188 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1189 ชลธยา ทรงรูป 1
1190 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1191 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
1192 อภิชัย พันธเสน 1
1193 อิชฌิกา พรหมทอง 1
1194 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1195 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1196 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1197 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
1198 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
1199 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1200 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1201 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
1202 ศิตาพร ยังคง 1
1203 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
1204 จินดา สิงห์ลอ 1
1205 นักวิจัยอิสระ 1
1206 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1207 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1208 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1209 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1210 องุ่น ลิ่ววานิช 1
1211 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1212 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1213 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1214 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1215 บุญปลูก นฤมล 1
1216 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1217 ภัทระ คาน 1
1218 อรุณ แสงศรี 1
1219 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1220 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1221 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1222 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1223 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1224 Sinclair, Gavin 1
1225 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1226 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1227 โหราธิบดี, พระ 1
1228 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1229 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
1230 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
1231 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1232 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
1233 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1234 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1235 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1236 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1237 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1238 เหงียน, คักเวียน 1
1239 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1240 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1241 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
1242 วีณา เคยพุดซา 1
1243 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
1244 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
1245 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
1246 จินตนา วิทยุ 1
1247 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
1248 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
1249 ปรียา มิตรานนท์ 1
1250 มงคล เตชะกำพุ 1
1251 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
1252 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
1253 อมรา พงศาพิชญ์ 1
1254 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
1255 ศักดา ธนิตกุล 1
1256 สงบ ส่งเมือง 1
1257 ปารเมศ ชุติมา 1
1258 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1259 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1260 อุษา ตันติเวชกุล 1
1261 เตอรไก, เฟอเรน 1
1262 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1263 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
1264 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
1265 วันชัย ขมวัฒนา 1
1266 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
1267 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
1268 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
1269 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
1270 ดารณี พุทธรักษา 1
1271 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1272 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1273 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
1274 พูน เกษจำรัส 1
1275 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1276 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1277 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
1278 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
1279 กำธร ธีรคุปต์ 1
1280 บรุกเกอร์, บิล 1
1281 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
1282 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1283 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1284 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
1285 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
1286 เบเคอร์, คริส 1
1287 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1288 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
1289 จริยา จารุรักษ์ 1
1290 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1291 ธีระ อาชวเมธี 1
1292 กำจัด มงคลกุล 1
1293 ศรีภราดร 1
1294 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1295 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1296 วีณา เมฆวิชัย 1
1297 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
1298 ไตรรงค์ เจนการ 1
1299 อัมพร มีศุข 1
1300 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
1301 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1302 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1303 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
1304 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
1305 ศิวะศรียานนท์ 1
1306 นุจรี โลหะกุล 1
1307 พูลวลิต สินธุเสก 1
1308 นำรวี สุเสวี 1
1309 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1310 ชนิยา สมบุญ 1
1311 นูมอฟฟ์, แซม 1
1312 ชาญ ศานติตานนท์ 1
1313 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1314 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
1315 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1316 สนธิ บุณยะชัย 1
1317 สงัด ภูเขาทอง 1
1318 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1319 ฮอบสบอม, อีริค 1
1320 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
1321 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1322 ธัญ โสภณดิษย์ 1
1323 อนรรฆพล เวียงพล 1
1324 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
1325 สุรพล สุดารา 1
1326 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1327 บุญยงค์ เกตุคง 1
1328 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136 สุขภาพทา