ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 ทัศนีย์ ญาณะ 7
11 เขมิกา ยามะรัต 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 นิกร ดุสิตสิน 6
14 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
15 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
16 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
17 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
19 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
20 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
21 กฤษณา สำเร็จ 5
22 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
23 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
24 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
25 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
26 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
27 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
28 รัตนา สินธุภัค 5
29 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
30 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
32 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
33 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
35 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
36 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
37 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
38 เดช พุ่มคชา 4
39 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
40 เอื้อมพร คชการ 4
41 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
42 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
43 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
44 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
46 ชนาธิป พรกุล 4
47 สุภางค์ จันทวานิช 4
48 อรชา ตุลานันท์ 4
49 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
50 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
51 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
52 เสน่ห์ จามริก 4
53 ทิศนา แขมมณี 4
54 นรานินทร์ มารคแมน 4
55 ไพลิน ศรีสุขโข 4
56 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
57 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
58 วัชริน สินธวานนท์ 4
59 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
60 พฤกษา บุกบุญ 4
61 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
62 สิทธิกร รองสำลี 3
63 อรณัชชา เซ็นโส 3
64 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
65 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
66 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
67 อิสระ 3
68 กิตติ อินทรานนท์ 3
69 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
70 ทัศนีย์ บัวคำ 3
71 ยูซูฟ นิมะ 3
72 สุรัตนา อำนวยผล 3
73 นักวิชาการอิสระ 3
74 จันทนา พัฒนเภสัช 3
75 วิจารณ์ พานิช 3
76 ทศพร คำผลศิริ 3
77 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
78 นฤมนัส คอวนิช 3
79 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
80 อรจิรา ทองสุกมาก 3
81 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
82 ภูรี อนันตโชติ 3
83 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
84 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
85 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
86 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
87 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
88 ภูษิต ประคองสาย 3
89 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
90 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
91 วิชัย เอกพลากร 3
92 ขนิษฐา นันทบุตร 3
93 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
94 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
95 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
96 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
97 เกษียร เตชะพีระ 3
98 เหงียน, คัก เวียน 3
99 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
100 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
101 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
102 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
103 อรอุมา ซองรัมย์ 3
104 ปัญญา จารุศิริ 3
105 วรโชค ไชยวงศ์ 3
106 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
107 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
108 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
109 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
110 โรงพยาบาลจะนะ 3
111 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
112 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
113 บรรลุ ศิริพานิช 3
114 กนิษฐา ไทยกล้า 3
115 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
116 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
117 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
118 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
119 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
120 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
121 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
122 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
123 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
124 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
125 สุขยืน เทพทอง 2
126 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
127 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
128 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
129 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
130 พรประภา แกล้วกล้า 2
131 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
132 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
133 ณภากุล โรจนสุภัค 2
134 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
135 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
136 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
137 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
138 แสวง วัชระธนกิจ 2
139 พนม เกตุมาน 2
140 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
141 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
142 ชยภรณ์ ดีเอม 2
143 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
144 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
145 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
146 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
147 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
148 สุวรรณี วังกานต์ 2
149 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
150 ศักดา พรึงลำภู 2
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
152 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
153 พัชนี ธรรมวันนา 2
154 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
155 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
156 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
157 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
158 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
159 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
160 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
161 ปริญญา สันติชาติงาม 2
162 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
163 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
164 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
165 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
166 สมหญิง อุ้มบุญ 2
167 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
168 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
169 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
170 พสุภา ชินวรโสภาค 2
171 พลัง เอกตาแสง 2
172 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
173 อีระฟาน หะยีอีแต 2
174 กรกฏ จุฑาสมิต 2
175 ยา สารี 2
176 อนันตชัย ไทยประทาน 2
177 สหัส ตอสูงเนิน 2
178 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
179 กฤติกา พนาธนสาร 2
180 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
181 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
182 ศิริพร เหลืองอุดม 2
183 สมนึก อภิวันทนกุล 2
184 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
185 โรงพยาบาลเทพา 2
186 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
187 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
188 รวิพร สายแสนทอง 2
189 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
190 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
191 นงพงา มหามิตร 2
192 กมล ไชยสิทธิ์ 2
193 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
194 โกวิทย์ พวงงาม 2
195 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
196 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
197 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
198 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
199 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
200 สิริรักษ์ อารทรากร 2
201 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
202 สุชีพ เณรานนท์ 2
203 สมัคร สมแวง 2
204 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
205 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
206 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
207 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
208 จุติพร ผลเกิด 2
209 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
210 ภราดร สามสูงเนิน 2
211 มัลลิกา มัติโก 2
212 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
213 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
214 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
215 ชลดา สีพั้วฮาม 2
216 ทวิตรี ภูมินำ 2
217 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
218 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
219 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
220 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
221 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
222 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
223 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
224 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
225 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
226 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
227 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
228 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
229 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
230 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
231 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
232 นภาพร วาณิชย์กุล 2
233 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
234 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
235 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
236 เบญจมาศ พระธานี 2
237 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
238 นิภา อังศุภากร 2
239 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
240 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
241 วรรณี นิธิยานันท์ 2
242 สมชาย ลี่ทองอิน 2
243 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
244 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
245 พัฒนา ราชวงศ์ 2
246 ปาริชาต บุตรดีมี 2
247 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
248 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
249 อดุลย์ โมฮารา 2
250 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
251 อาคม ชนางกูร 2
252 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
253 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
254 อินทิรา ยมาภัย 2
255 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
256 สุวินัย ภรณวลัย 2
257 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
258 เพชร ธำมะรงค์ 2
259 อุดม คำพลี 2
260 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
261 กำพล ศรีถนอม 2
262 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
263 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
264 ปราโมทย์ สุกใส 2
265 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
266 ชูชัย ศรชำนิ 2
267 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
268 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
269 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
270 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
271 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
272 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
273 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
274 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
275 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
276 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
277 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
278 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
279 รุจิรา บุญหลง 2
280 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
281 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
282 กัลยา ซาพวง 2
283 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
284 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
285 อัญชลี เข็มครุฑ 2
286 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
287 ปิยนาถ บุนนาค 2
288 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
289 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
290 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
291 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
292 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
293 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
294 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
295 อาชัญญา รัตนอุบล 2
296 เอนก โสภณ 2
297 สมภพ รุ่งสุภา 2
298 สมบัติ อินทร์คง 2
299 สุภา กลมกลึง 2
300 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
301 คมกริช เอี่ยมละออ 2
302 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
303 สมศักดิ์ ปัญหา 2
304 ไพลิน ศรีสุโข 2
305 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
306 เอกพันธ์ ฤทธา 2
307 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
308 นันทพร ลีลายนกุล 2
309 ประนอม รอดคำดี 2
310 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
311 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
312 อรทัย วลีวงศ์ 2
313 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
314 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
315 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
316 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
317 วิทยา ยงเจริญ 2
318 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
319 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
320 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
321 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
322 พิชนี โพธารามิก 2
323 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
324 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
325 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
326 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
327 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
328 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
329 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
330 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
331 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
332 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
333 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
334 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
335 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
336 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
337 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
338 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
339 สุวรรณา มูเก็ม 2
340 ทักษพล ธรรมรังสี 2
341 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
342 สายรัตน์ นกน้อย 2
343 สตางค์ ศุภผล 2
344 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
345 สุชาดา รัชชุกูล 2
346 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
347 Ernst Tenambergen 2
348 รัชนี สรรเสริญ 2
349 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
350 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
351 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
352 ชมรมแพทย์ชนบท 2
353 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
354 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
355 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
356 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
357 ประพจน์ เภตรากาศ 2
358 วิพุธ พูลเจริญ 2
359 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
360 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
361 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
362 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
363 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
364 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
365 ธนพรรณ สุนทระ 2
366 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
367 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
368 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
369 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
370 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
371 รศรินทร์ เกรย์ 1
372 นฤพงศ์ ภักดี 1
373 พะเยาว์ นาคำ 1
374 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
375 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
376 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
377 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
378 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
379 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
380 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
381 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
382 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
383 จเร วิชาไทย 1
384 ปราณี จริตเอก 1
385 นคร รัตนพฤกษ์ 1
386 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
387 จิตสิริ ธนภัทร 1
388 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
389 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
390 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
391 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
392 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
393 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
394 พอตา บุญยตีรณะ 1
395 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
396 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
397 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
398 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
399 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
400 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
401 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
402 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
403 สุรจิต สุนทรธรรม 1
404 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
405 บุญชาล ทองประยูร 1
406 ออมสิน อภิจิต 1
407 วันดี กริชอนันต์ 1
408 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
409 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
410 Chanvit Tharathep 1
411 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
412 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
413 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
414 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
415 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
416 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
417 กนิช บุญยัษฐิติ 1
418 ปัทมา ศิริเวช 1
419 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
420 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
421 สุธาสินี สุภา 1
422 สุมน บุณยะชัย 1
423 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
424 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
425 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
426 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
427 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
428 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
429 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
430 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
431 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
432 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
433 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
434 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
435 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
436 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
437 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
438 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
439 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
440 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
441 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
442 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
443 อุบล หลิมสกุล 1
444 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
445 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
446 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
447 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
448 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
449 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
450 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
451 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
452 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
453 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
454 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
455 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
456 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
457 คมคาย บุญเสริมสุข 1
458 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
459 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
460 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
461 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
462 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
463 พีรยา สมสะอาด 1
464 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
465 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
466 พินิต ชินสร้อย 1
467 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
468 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
469 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
470 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
471 โรงพยาบาลระยอง 1
472 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
473 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
474 ทนง ประสานพานิช 1
475 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
476 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
477 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
478 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
479 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
480 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
481 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
482 พรรณี ลัดเล็ง 1
483 สุทธี สงวนถิ่น 1
484 นิรมล แสงศรี 1
485 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
486 ผจญ โกจารย์ศรี 1
487 สุรศักดิ์ สุนทร 1
488 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
489 Nateerat Thamroj 1
490 กิตติยา คิดบา 1
491 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
492 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
493 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
494 สุชาดา สุขหร่อง 1
495 ประคองศิริ บุญคง 1
496 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
497 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
498 ธวัชชัย เทียนงาม 1
499 นรามินทร์ มารคแมน 1
500 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
501 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
502 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
503 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
504 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
505 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
506 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
507 สุธี สุนทรธรรม 1
508 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
509 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
510 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
511 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
512 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
513 พยอม ดีน้อย 1
514 บุญสม อัคธรรมกุล 1
515 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
516 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
517 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
518 พจน์ ศรีบุญลือ 1
519 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
520 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
521 สดศรี ไทยทอง 1
522 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
523 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
524 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
525 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
526 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
527 ประเวศ วะสี 1
528 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
529 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
530 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
531 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
532 นัยนา เตโชฬาร 1
533 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
534 วิไล ชินธเนศ 1
535 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
536 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
537 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
538 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
539 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
540 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
541 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
542 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
543 แสงนวล ทองเพียร 1
544 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
545 บังอร ฉางทรัพย์ 1
546 เดชรัต สุขกำเนิด 1
547 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
549 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
550 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
551 ฐิติมา นวชินกุล 1
552 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
553 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
554 อนันต์ วีระณรงค์ 1
555 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
556 รัชนี จันทร์เกษ 1
557 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
558 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
559 วัฒนา ธรรมมงคล 1
560 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
561 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
562 มนัส สถิรจินดา 1
563 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
564 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
565 สำลี ใจดี 1
566 กิตติ กันภัย 1
567 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
568 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
569 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
570 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
571 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
572 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
573 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
574 นลิน นิลอุบล 1
575 นิธิภา อุดมสาลี 1
576 สุธี พลพงษ์ 1
577 ศุภฑิต สนธินุช 1
578 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
579 จันทรา ทองคำเภา 1
580 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
581 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
582 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
583 มะหามะ เมาะมูลา 1
584 สุวิมล กีรติพิบูล 1
585 ฐิตาภา เขียวขจี 1
586 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
587 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
588 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
589 เครือวัลย์ พลจันทร 1
590 กฤตภาส ไพเราะ 1
591 เกรียง ตั้งสง่า 1
592 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
593 อัมพร ตันประเสริฐ 1
594 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
595 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
596 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
597 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
598 วรรณี พฤฒิถาวร 1
599 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
600 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
601 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
602 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
603 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
604 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
605 ภาสกร อัครเสวี 1
606 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
607 รำไพ แก้ววิเชียร 1
608 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
609 พัชนี เชยจรรยา 1
610 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
611 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
612 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
613 กรุณา แดงสุวรรณ 1
614 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
615 Crabtree, Katherine 1
616 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
617 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
618 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
619 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
620 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
621 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
622 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
623 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
624 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
625 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
626 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
627 สุรพล เวียงนนท์ 1
628 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
629 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
630 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
631 สายบัว ชี้เจริญ 1
632 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
633 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
634 จตุพร ไชยทองศรี 1
635 ตรีนุช พลางกูร 1
636 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
637 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
638 ระชา ภุชชงค์ 1
639 ภาสภร อินทุมาร 1
640 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
641 วิโรจน์ กันทาสุข 1
642 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
643 อารีวรรณ ทับทอง 1
644 กุสุมา ศรียากูล 1
645 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
646 น้ำค้าง จุลนพ 1
647 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
648 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
649 เฉลิมพร บุญสิริ 1
650 ดวงสมร บุญผดุง 1
651 อารยา ทองผิว 1
652 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
653 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
654 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
655 นเรศ ดำรงชัย 1
656 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
657 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
658 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
659 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
660 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
661 ปวริส มินา 1
662 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
663 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
664 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
665 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
666 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
667 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
668 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
669 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
670 พัฒนาวิไล อินใหม 1
671 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
672 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
673 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
674 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
675 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
676 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
677 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
678 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
679 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
680 เนตรนภา คู่พันธวี 1
681 ประณีต ส่งวัฒนา 1
682 ขวัญเรือน ภูมี 1
683 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
684 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
685 ปราณี ชาญณรงค์ 1
686 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
687 กัญจนา ติษยาธิคม 1
688 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
689 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
690 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
691 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
692 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
693 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
694 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
695 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
696 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
697 สายฝน น้อยหีด 1
698 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
699 มนตรา พงษ์นิล 1
700 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
701 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
702 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
703 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
704 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
705 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
706 ฬุฬีญา โอชารส 1
707 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
708 ประไพร อุตมา 1
709 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
710 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
711 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
712 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
713 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
714 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
715 อรอุมา ช่วยเรือง 1
716 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
717 ดวงตา ผลากรกุล 1
718 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
719 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
720 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
721 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
722 ปัญญา เลิศไกร 1
723 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
724 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
725 ทรงพล ตุละทา 1
726 วินัย วงศ์อาสา 1
727 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
728 มานะ นาคำ 1
729 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
730 วัลลา ตันตโยทัย 1
731 ศุทธินี ดนตรี 1
732 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
733 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
734 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
735 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
736 วิชยา โกมินทร์ 1
737 สมพร จันทระ 1
738 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
739 สุพินดา สาทรกิจ 1
740 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
741 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
742 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
743 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
744 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
745 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
746 พิบูล กมลเพชร 1
747 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
748 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
749 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
750 ประทีป เมฆประสาน 1
751 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
752 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
753 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
754 อมร เปรมกมล 1
755 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
756 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
757 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
758 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
759 ครรชิต สุขนาค 1
760 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
761 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
762 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
763 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
764 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
765 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
766 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
767 เชิดชาย ดวงภมร 1
768 กาญจนา ปานุราช 1
769 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
770 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
771 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
772 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
773 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
774 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
775 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
776 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
777 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
778 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
779 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
780 ผลิดา ภูธรใจ 1
781 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
782 ชนิษฎา ชูสุข 1
783 รัญชนา สินธวาลัย 1
784 นคร เปรมศรี 1
785 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
786 เฉวตสรร นามวาท 1
787 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
788 นภิสพร มีมงคล 1
789 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
790 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
791 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
792 สิรินาฏ นิภาพร 1
793 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
794 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
795 โกเมศ วิชชาวุธ 1
796 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
797 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
798 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
799 นันทวัน ยันตะดิลก 1
800 กระทรวงสาธารณสุข 1
801 สมเกียรติ มีธรรม 1
802 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
803 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
804 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
805 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
806 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
807 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
808 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
809 ขัตติยา รัตนดิลก 1
810 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
811 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
812 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
813 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
814 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
815 เมตตา กูนิง 1
816 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
817 อมร รอดคล้าย 1
818 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
819 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
820 พงษ์เดช สารการ 1
821 กิตติชัย บุญศรี 1
822 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
823 ประยุทธ คลังสิน 1
824 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
825 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
826 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
827 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
828 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
829 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
830 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
831 ธีระ วรธนารัตน์ 1
832 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
833 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
834 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
835 นุชนัดดา แสงสินศร 1
836 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
837 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
838 กันยา บุญธรรม 1
839 กฤษณา คำมูล 1
840 มณฑา เก่งการพานิช 1
841 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
842 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
843 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
844 อรสา กนกวงศ์ 1
845 บุญศรี เขียวเขิน 1
846 มยุรี เข็มทอง 1
847 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
848 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
849 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
850 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
851 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
852 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
853 ปัญญา เต็มเจริญ 1
854 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
855 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
856 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
857 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
858 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
859 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
860 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
861 วนิดา กมลฉ่ำ 1
862 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
863 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
864 วีระ นิยมวัน 1
865 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
866 สวี่, เส้าหลิน 1
867 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
868 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
869 หลอ, เสี่ยวจิง 1
870 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
871 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
872 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
873 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
874 ปราจีน วีรกุล 1
875 จัง, เอี้ยน ชิว 1
876 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
877 สาโรช งามขำ 1
878 ต้วน, ลี่เซิง 1
879 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
880 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
881 ธำรง เมธาศิริ 1
882 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
883 ดำริห์ ดวงนภา 1
884 จงอร พีรานนท์ 1
885 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
886 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
887 วิรุฬห์ สายคณิต 1
888 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
889 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
890 ขจรยศ อยู่ดี 1
891 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
892 สุจารี จันทรสุข 1
893 วิชิต ศรีตระกูล 1
894 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
895 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
896 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
897 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
898 จิตตินี จันทรจนา 1
899 ปรียาพร มหาเทพ 1
900 กิตติพงศ์ พลเสน 1
901 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
902 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
903 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
904 พัทยา เรือนแก้ว 1
905 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
906 สุธีรา นิตยานันทะ 1
907 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
908 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
909 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
910 หลิน, ฟง 1
911 ชาญ ศานติตานนท์ 1
912 ชนิยา สมบุญ 1
913 นำรวี สุเสวี 1
914 พูลวลิต สินธุเสก 1
915 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
916 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
917 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
918 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
919 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
920 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
921 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
922 นุริยา กาเจ 1
923 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
924 ศิวะศรียานนท์ 1
925 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
926 กำธร ธีรคุปต์ 1
927 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
928 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
929 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
930 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
931 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
932 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
933 สนธิ บุณยะชัย 1
934 อนรรฆพล เวียงพล 1
935 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
936 บุญยงค์ เกตุคง 1
937 ธัญ โสภณดิษย์ 1
938 สงัด ภูเขาทอง 1
939 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
940 Sinclair, Gavin 1
941 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
942 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
943 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
944 สมยศ ลี้ตระกูล 1
945 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
946 สงัด พันธุ์โอภาส 1
947 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
948 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
949 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
950 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
951 สุบิน ไชยยะ 1
952 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
953 อดิศร รัตนมานิต 1
954 โรงพยาบาลแม่สอด 1
955 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
956 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
957 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
958 ภัทระ คาน 1
959 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
960 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
961 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
962 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
963 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
964 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
965 โรงพยาบาลแม่สาย 1
966 ปารเมศ ชุติมา 1
967 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
968 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
969 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
970 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
971 กิตติ ลิ่มสกุล 1
972 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
973 จินตนา เพชรานนท์ 1
974 มงคล เตชะกำพุ 1
975 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
976 ปรียา มิตรานนท์ 1
977 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
978 วารี นิยมธรรม 1
979 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
980 ประไพ เกสรา 1
981 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
982 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
983 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
984 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
985 อมรา พงศาพิชญ์ 1
986 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
987 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
988 ศักดา ธนิตกุล 1
989 วันชัย ขมวัฒนา 1
990 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
991 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
992 จินตนา วิทยุ 1
993 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
994 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
995 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
996 วีณา เคยพุดซา 1
997 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
998 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
999 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
1000 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
1001 เลอสรวง เมฆสุต 1
1002 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
1003 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
1004 พล สาเกทอง 1
1005 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
1006 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
1007 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
1008 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
1009 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
1010 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
1011 ชนก ลิมปิพิชัย 1
1012 บรรเจิด พละการ 1
1013 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
1014 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
1015 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
1016 ปัญญา ยังประภากร 1
1017 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
1018 ฉวีวรรณ สายบัว 1
1019 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
1020 นิฐิ คงถาวร 1
1021 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
1022 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
1023 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1024 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
1025 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
1026 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
1027 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
1028 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
1029 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
1030 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
1031 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
1032 บงกช หงษ์คำมี 1
1033 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
1034 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
1035 อมตา เวชพฤติ 1
1036 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
1037 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
1038 กนกพรรณ อยู่ชา 1
1039 สุภาณี จุลชู 1
1040 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
1041 กรองแก้ว กรรณสูต 1
1042 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
1043 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
1044 เสติร์น, แอรอน 1
1045 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
1046 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
1047 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
1048 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
1049 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
1050 สุพรรณี ไชยอำพร 1
1051 ผกา สัตยธรรม 1
1052 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
1053 พจน์ กุลวานิช 1
1054 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
1055 ริสเสอร์, แกรี 1
1056 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
1057 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
1058 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
1059 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
1060 ประวิต เอราวรรณ์ 1
1061 นันทนา ชูฉัตร 1
1062 จรัส สุวรรณมาลา 1
1063 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
1064 ไพรัช เดชสัจจา 1
1065 ปณิธาน บุญจำรัส 1
1066 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
1067 สุนทร ศุภพงษ์ 1
1068 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
1069 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
1070 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
1071 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
1072 รณิดา วงศ์พานิช 1
1073 โสภี อุณรุท 1
1074 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
1075 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
1076 สุทธนู ศรีไสย์ 1
1077 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
1078 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
1079 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
1080 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
1081 อลิศรา ชูชาติ 1
1082 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
1083 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
1084 จลีพร โกลากุล 1
1085 ดุสิต เครืองาม 1
1086 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
1087 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
1088 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
1089 พูน เกษจำรัส 1
1090 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
1091 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
1092 ลิขิต อุดมภักดี 1
1093 รุ่งนภา คำผาง 1
1094 กาญจนา แก้วเทพ 1
1095 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
1096 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
1097 รักมณี บุตรชน 1
1098 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
1099 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
1100 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
1101 ชินทัศน์ 1
1102 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
1103 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
1104 วรรณา อัศวสุโชติ 1
1105 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
1106 เปเยอร์, เชริล 1
1107 พรพิมล ตรีโชติ 1
1108 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1109 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1110 พรรณี บัวเล็ก 1
1111 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1112 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
1113 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
1114 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
1115 สุรพล ธรรมร่มดี 1
1116 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
1117 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
1118 ธีรยุทธ บุญมี 1
1119 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
1120 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
1121 อภิชัย พันธเสน 1
1122 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1123 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1124 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1125 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1126 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1127 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1128 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1129 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1130 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1131 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1132 สวีซี่, พอล 1
1133 สุวินัย รันดาเว 1
1134 นักวิจัยอิสระ 1
1135 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1136 กาญจนาถ อุดมสุข 1
1137 ลาคูบอน, เคน 1
1138 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
1139 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
1140 อาร์.เอส. ศรมะ 1
1141 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
1142 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1143 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1144 ศิตาพร ยังคง 1
1145 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1146 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1147 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1148 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1149 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1150 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1151 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
1152 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
1153 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
1154 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
1155 ประชาธิป กะทา 1
1156 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
1157 ปกรณ์ ทองวิไล 1
1158 ปริมลาภ วสุวัต 1
1159 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
1160 ธนิต จินดาวณิค 1
1161 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
1162 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
1163 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
1164 ปรารถนา หมี้แสน 1
1165 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
1166 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
1167 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
1168 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
1169 คอยรูซามัน มะ 1
1170 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
1171 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
1172 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
1173 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
1174 ประดับ แก้วแดง 1
1175 กำธร พฤกษานานนท์ 1
1176 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
1177 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
1178 นารีรัตน์ รูปงาม 1
1179 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
1180 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
1181 เชิดชู รักตบุตร์ 1
1182 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
1183 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
1184 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
1185 ดาริน จตุรภัทรพร 1
1186 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
1187 ยุวดี ศิริ 1
1188 ปิ่น ศรีเมือง 1
1189 สุรพล ไตรเวทย์ 1
1190 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1191 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
1192 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
1193 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
1194 กำจร นาคชื่น 1
1195 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
1196 เสถียร รุจิระวณิช 1
1197 วรลักษณ์ ศรีใย 1
1198 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
1199 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
1200 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
1201 ยุพิน เนียมแสง 1
1202 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
1203 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
1204 มาลี พูลคลองตัน 1
1205 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
1206 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
1207 วินัย สมบูรณ์ 1
1208 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
1209 เพเยอร์, เชริล 1
1210 ศิริ ถีอาสนา 1
1211 สุมิตรา พูลทอง 1
1212 วาทิต เบญจพลกุล 1
1213 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1214 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1215 จินดา สิงห์ลอ 1
1216 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1217 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1218 อิชฌิกา พรหมทอง 1
1219 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
1220 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1221 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
1222 ชลธยา ทรงรูป 1
1223 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
1224 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1225 สุกัญญา หาญตระกูล 1
1226 บุญปลูก นฤมล 1
1227 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1228 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1229 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1230 เหงียน, คักเวียน 1
1231 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1232 อรุณ แสงศรี 1
1233 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1234 เตอรไก, เฟอเรน 1
1235 สงบ ส่งเมือง 1
1236 อุษา ตันติเวชกุล 1
1237 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1238 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1239 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
1240 รัตนา พุ่มไพศาล 1
1241 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
1242 จริยา เล็กประยูร 1
1243 นพดล กิตนะ 1
1244 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
1245 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
1246 นิพาดา เรือนแก้ว 1
1247 องุ่น ลิ่ววานิช 1
1248 จริยา จารุรักษ์ 1
1249 วีณา เมฆวิชัย 1
1250 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
1251 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
1252 กำจัด มงคลกุล 1
1253 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
1254 มานิดา ฉายเพชรากร 1
1255 ปิโยรส ทองเกิด 1
1256 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
1257 ปารุส สังขมณี 1
1258 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
1259 อรอุมา เจริญสุข 1
1260 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
1261 สรายุทธ ตันบู๋ 1
1262 อวยพร เรืองตระกูล 1
1263 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1264 จิรศักดิ์ สุจริต 1
1265 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
1266 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
1267 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
1268 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
1269 โหราธิบดี, พระ 1
1270 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1271 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
1272 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
1273 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
1274 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
1275 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
1276 เกษียร เดชะพีระ 1
1277 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
1278 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
1279 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1280 ธีระ อาชวเมธี 1
1281 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1282 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1283 บัญชา อึ๋งสกุล 1
1284 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
1285 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
1286 เสรี พงศ์พิศ 1
1287 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
1288 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1289 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1290 จุลจราพร สินศิริ 1
1291 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1292 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
1293 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
1294 ไภรพ รุจิโรภาส 1
1295 สาลิกา เมธนาวิน 1
1296 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
1297 มโนภาษ เนาวรังสี 1
1298 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
1299 เบเคอร์, คริส 1
1300 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1301 นุจรี โลหะกุล 1
1302 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1303 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1304 สุรพล สุดารา 1
1305 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1306 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1307 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1308 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1309 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1310 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1311 ดารณี พุทธรักษา 1
1312 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1313 นูมอฟฟ์, แซม 1
1314 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1315 ฮอบสบอม, อีริค 1
1316 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1317 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1318 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1319 ไตรรงค์ เจนการ 1
1320 ศรีภราดร 1
1321 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1322 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1323 บรุกเกอร์, บิล 1
1324 อัมพร มีศุข 1
1325 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1326 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1327 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1328 บุบผา พวงมาลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136 สุขภาพท