ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 ทัศนีย์ ญาณะ 7
11 เขมิกา ยามะรัต 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
14 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
15 นิกร ดุสิตสิน 6
16 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
17 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
18 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
19 รัตนา สินธุภัค 5
20 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
21 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
22 กฤษณา สำเร็จ 5
23 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
24 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
25 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
27 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
28 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
29 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
30 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
31 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
32 สุภางค์ จันทวานิช 4
33 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
34 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
35 เดช พุ่มคชา 4
36 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
37 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
38 ไพลิน ศรีสุขโข 4
39 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
40 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
41 เอื้อมพร คชการ 4
42 นรานินทร์ มารคแมน 4
43 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
44 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
45 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
46 วัชริน สินธวานนท์ 4
47 พฤกษา บุกบุญ 4
48 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
49 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
50 เสน่ห์ จามริก 4
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
52 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
53 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
54 อรชา ตุลานันท์ 4
55 ชนาธิป พรกุล 4
56 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
57 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
58 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
59 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
60 ทิศนา แขมมณี 4
61 วรโชค ไชยวงศ์ 3
62 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
63 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
64 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
65 ปัญญา จารุศิริ 3
66 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
67 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
68 อรอุมา ซองรัมย์ 3
69 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
70 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
71 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
72 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
73 ทศพร คำผลศิริ 3
74 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
75 นฤมนัส คอวนิช 3
76 อรจิรา ทองสุกมาก 3
77 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
78 ภูรี อนันตโชติ 3
79 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
80 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
81 บรรลุ ศิริพานิช 3
82 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
83 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
84 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
85 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
86 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
87 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
88 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
89 ขนิษฐา นันทบุตร 3
90 ภูษิต ประคองสาย 3
91 วิชัย เอกพลากร 3
92 กิตติ อินทรานนท์ 3
93 ยูซูฟ นิมะ 3
94 อรณัชชา เซ็นโส 3
95 สุรัตนา อำนวยผล 3
96 จันทนา พัฒนเภสัช 3
97 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
98 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
99 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
100 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
101 กนิษฐา ไทยกล้า 3
102 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
103 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
104 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
105 เกษียร เตชะพีระ 3
106 เหงียน, คัก เวียน 3
107 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
108 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
109 นักวิชาการอิสระ 3
110 ทัศนีย์ บัวคำ 3
111 วิจารณ์ พานิช 3
112 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
113 สิทธิกร รองสำลี 3
114 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
115 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
116 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
117 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
118 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
119 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
120 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
121 โรงพยาบาลจะนะ 3
122 อิสระ 3
123 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
124 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
125 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
126 สุขยืน เทพทอง 2
127 พรประภา แกล้วกล้า 2
128 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
129 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
130 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
131 นันทพร ลีลายนกุล 2
132 ณภากุล โรจนสุภัค 2
133 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
134 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
135 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
136 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
137 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
138 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
139 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
140 เอนก โสภณ 2
141 สมบัติ อินทร์คง 2
142 คมกริช เอี่ยมละออ 2
143 วรรณี นิธิยานันท์ 2
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
145 ศักดา พรึงลำภู 2
146 สมภพ รุ่งสุภา 2
147 สมศักดิ์ ปัญหา 2
148 พัชนี ธรรมวันนา 2
149 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
150 สุวรรณี วังกานต์ 2
151 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
152 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
153 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
154 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
155 ปาริชาต บุตรดีมี 2
156 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
157 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
158 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
159 เอกพันธ์ ฤทธา 2
160 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
161 ไพลิน ศรีสุโข 2
162 แสวง วัชระธนกิจ 2
163 พนม เกตุมาน 2
164 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
165 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
166 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
167 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
168 ชยภรณ์ ดีเอม 2
169 รวิพร สายแสนทอง 2
170 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
171 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
172 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
173 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
174 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
175 นภาพร วาณิชย์กุล 2
176 โรงพยาบาลเทพา 2
177 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
178 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
179 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
180 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
181 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
182 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
183 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
184 สมชาย ลี่ทองอิน 2
185 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
186 พิชนี โพธารามิก 2
187 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
188 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
189 วิทยา ยงเจริญ 2
190 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
191 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
192 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
193 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
194 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
195 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
196 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
197 กมล ไชยสิทธิ์ 2
198 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
199 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
200 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
201 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
202 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
203 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
204 ธนพรรณ สุนทระ 2
205 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
206 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
207 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
208 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
209 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
210 ประนอม รอดคำดี 2
211 ปราโมทย์ สุกใส 2
212 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
213 สุชาดา รัชชุกูล 2
214 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
215 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
216 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
217 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
218 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
219 จุติพร ผลเกิด 2
220 สมัคร สมแวง 2
221 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
222 สุชีพ เณรานนท์ 2
223 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
224 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
225 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
226 นงพงา มหามิตร 2
227 สิริรักษ์ อารทรากร 2
228 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
229 ภราดร สามสูงเนิน 2
230 มัลลิกา มัติโก 2
231 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
232 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
233 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
234 นิภา อังศุภากร 2
235 ทวิตรี ภูมินำ 2
236 ชลดา สีพั้วฮาม 2
237 โกวิทย์ พวงงาม 2
238 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
239 เบญจมาศ พระธานี 2
240 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
241 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
242 พัฒนา ราชวงศ์ 2
243 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
244 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
245 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
246 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
247 สุภา กลมกลึง 2
248 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
249 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
250 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
251 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
252 ชูชัย ศรชำนิ 2
253 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
254 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
255 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
256 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
257 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
258 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
259 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
260 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
261 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
262 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
263 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
264 สายรัตน์ นกน้อย 2
265 สตางค์ ศุภผล 2
266 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
267 Ernst Tenambergen 2
268 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
269 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
270 รัชนี สรรเสริญ 2
271 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
272 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
273 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
274 ชมรมแพทย์ชนบท 2
275 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
276 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
277 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
278 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
279 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
280 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
281 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
282 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
283 รุจิรา บุญหลง 2
284 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
285 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
286 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
287 อาคม ชนางกูร 2
288 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
289 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
290 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
291 อินทิรา ยมาภัย 2
292 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
293 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
294 สุวินัย ภรณวลัย 2
295 เพชร ธำมะรงค์ 2
296 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
297 ทักษพล ธรรมรังสี 2
298 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
299 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
300 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
301 อรทัย วลีวงศ์ 2
302 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
303 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
304 กำพล ศรีถนอม 2
305 อุดม คำพลี 2
306 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
307 วิพุธ พูลเจริญ 2
308 ประพจน์ เภตรากาศ 2
309 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
310 อดุลย์ โมฮารา 2
311 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
312 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
313 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
314 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
315 อัญชลี เข็มครุฑ 2
316 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
317 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
318 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
319 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
320 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
321 กัลยา ซาพวง 2
322 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
323 สุวรรณา มูเก็ม 2
324 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
325 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
326 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
327 อาชัญญา รัตนอุบล 2
328 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
329 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
330 ปริญญา สันติชาติงาม 2
331 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
332 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
333 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
334 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
335 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
336 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
337 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
338 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
339 สมหญิง อุ้มบุญ 2
340 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
341 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
342 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
343 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
344 พสุภา ชินวรโสภาค 2
345 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
346 กฤติกา พนาธนสาร 2
347 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
348 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
349 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
350 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
351 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
352 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
353 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
354 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
355 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
356 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
357 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
358 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
359 อีระฟาน หะยีอีแต 2
360 กรกฏ จุฑาสมิต 2
361 อนันตชัย ไทยประทาน 2
362 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
363 สหัส ตอสูงเนิน 2
364 พลัง เอกตาแสง 2
365 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
366 ศิริพร เหลืองอุดม 2
367 สมนึก อภิวันทนกุล 2
368 ปิยนาถ บุนนาค 2
369 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
370 ยา สารี 2
371 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
372 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
373 สุพินดา สาทรกิจ 1
374 วีณา เมฆวิชัย 1
375 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
376 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
377 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
378 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
379 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
380 ครรชิต สุขนาค 1
381 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
382 พูน เกษจำรัส 1
383 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
384 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
385 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
386 ศุทธินี ดนตรี 1
387 จริยา เล็กประยูร 1
388 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
389 นพดล กิตนะ 1
390 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
391 องุ่น ลิ่ววานิช 1
392 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
393 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
394 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
395 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
396 จริยา จารุรักษ์ 1
397 สมพร จันทระ 1
398 กำจัด มงคลกุล 1
399 ธัญ โสภณดิษย์ 1
400 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
401 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
402 ศิวะศรียานนท์ 1
403 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
404 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
405 นภิสพร มีมงคล 1
406 พูลวลิต สินธุเสก 1
407 นำรวี สุเสวี 1
408 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
409 เฉวตสรร นามวาท 1
410 วิชยา โกมินทร์ 1
411 ชนิยา สมบุญ 1
412 ชาญ ศานติตานนท์ 1
413 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
414 อนรรฆพล เวียงพล 1
415 รัญชนา สินธวาลัย 1
416 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
417 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
418 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
419 กำธร ธีรคุปต์ 1
420 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
421 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
422 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
423 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
424 ชนิษฎา ชูสุข 1
425 บุญยงค์ เกตุคง 1
426 สงัด ภูเขาทอง 1
427 สนธิ บุณยะชัย 1
428 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
429 ผลิดา ภูธรใจ 1
430 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
431 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
432 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
433 ธีระ วรธนารัตน์ 1
434 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
435 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
436 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
437 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
438 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
439 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
440 สรายุทธ ตันบู๋ 1
441 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
442 รัตนา พุ่มไพศาล 1
443 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
444 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
445 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
446 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
447 สุรพล เวียงนนท์ 1
448 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
449 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
450 สายบัว ชี้เจริญ 1
451 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
452 ประยุทธ คลังสิน 1
453 อิชฌิกา พรหมทอง 1
454 ชลธยา ทรงรูป 1
455 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
456 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
457 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
458 กิตติชัย บุญศรี 1
459 อรอุมา เจริญสุข 1
460 ประทีป เมฆประสาน 1
461 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
462 ปิโยรส ทองเกิด 1
463 อมร เปรมกมล 1
464 จิรศักดิ์ สุจริต 1
465 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
466 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
467 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
468 มานิดา ฉายเพชรากร 1
469 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
470 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
471 นิพาดา เรือนแก้ว 1
472 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
473 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
474 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
475 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
476 พิบูล กมลเพชร 1
477 ปารุส สังขมณี 1
478 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
479 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
480 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
481 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
482 อวยพร เรืองตระกูล 1
483 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
484 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
485 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
486 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
488 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
489 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
490 หลิน, ฟง 1
491 วีระ นิยมวัน 1
492 พงษ์เดช สารการ 1
493 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
494 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
495 ปราจีน วีรกุล 1
496 จัง, เอี้ยน ชิว 1
497 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
498 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
499 ปัญญา เต็มเจริญ 1
500 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
501 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
502 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
503 มณฑา เก่งการพานิช 1
504 กระทรวงสาธารณสุข 1
505 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
506 หลอ, เสี่ยวจิง 1
507 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
508 สมเกียรติ มีธรรม 1
509 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
510 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
511 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
512 สวี่, เส้าหลิน 1
513 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
514 นันทวัน ยันตะดิลก 1
515 สาโรช งามขำ 1
516 ต้วน, ลี่เซิง 1
517 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
518 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
519 กฤษณา คำมูล 1
520 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
521 จิตตินี จันทรจนา 1
522 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
523 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
524 ปรียาพร มหาเทพ 1
525 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
526 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
527 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
528 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
529 บุญศรี เขียวเขิน 1
530 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
531 อรสา กนกวงศ์ 1
532 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
533 มยุรี เข็มทอง 1
534 กิตติพงศ์ พลเสน 1
535 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
536 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
537 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
538 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
539 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
540 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
541 กันยา บุญธรรม 1
542 วนิดา กมลฉ่ำ 1
543 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
544 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
545 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
546 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
547 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
548 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
549 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
550 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
551 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
552 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
553 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
554 ภัทระ คาน 1
555 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
556 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
557 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
558 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
559 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
560 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
561 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
562 อมร รอดคล้าย 1
563 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
564 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
565 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
566 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
567 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
568 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
569 นุริยา กาเจ 1
570 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
571 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
572 ขัตติยา รัตนดิลก 1
573 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
574 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
575 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
576 Sinclair, Gavin 1
577 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
578 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
579 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
580 ปารเมศ ชุติมา 1
581 สิรินาฏ นิภาพร 1
582 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
583 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
584 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
585 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
586 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
587 อดิศร รัตนมานิต 1
588 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
589 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
590 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
591 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
592 สุบิน ไชยยะ 1
593 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
594 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
595 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
596 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
597 โรงพยาบาลแม่สอด 1
598 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
599 โรงพยาบาลแม่สาย 1
600 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
601 เมตตา กูนิง 1
602 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
603 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
604 สมยศ ลี้ตระกูล 1
605 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
606 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
607 โกเมศ วิชชาวุธ 1
608 สงัด พันธุ์โอภาส 1
609 นคร เปรมศรี 1
610 บุบผา พวงมาลี 1
611 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
612 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
613 เสถียร รุจิระวณิช 1
614 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
615 ยุพิน เนียมแสง 1
616 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
617 วินัย สมบูรณ์ 1
618 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
619 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
620 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
621 กำจร นาคชื่น 1
622 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
623 มาลี พูลคลองตัน 1
624 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
625 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
626 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
627 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
628 ปรารถนา หมี้แสน 1
629 กำธร พฤกษานานนท์ 1
630 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
631 ประดับ แก้วแดง 1
632 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
633 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
634 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
635 ธนิต จินดาวณิค 1
636 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
637 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
638 ปริมลาภ วสุวัต 1
639 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
640 เชิดชู รักตบุตร์ 1
641 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
642 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
643 บุญชาล ทองประยูร 1
644 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
645 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
646 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
647 ออมสิน อภิจิต 1
648 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
649 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
650 พัชนี เชยจรรยา 1
651 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
652 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
653 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
654 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
655 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
656 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
657 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
658 สุรพล ไตรเวทย์ 1
659 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
660 ยุวดี ศิริ 1
661 ปิ่น ศรีเมือง 1
662 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
663 สุธาสินี สุภา 1
664 สุมน บุณยะชัย 1
665 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
666 กนิช บุญยัษฐิติ 1
667 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
668 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
669 นารีรัตน์ รูปงาม 1
670 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
671 ฐิตาภา เขียวขจี 1
672 สุวิมล กีรติพิบูล 1
673 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
674 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
675 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
676 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
677 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
678 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
679 เครือวัลย์ พลจันทร 1
680 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
681 เกรียง ตั้งสง่า 1
682 อัมพร ตันประเสริฐ 1
683 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
684 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
685 วรรณี พฤฒิถาวร 1
686 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
687 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
688 อนันต์ วีระณรงค์ 1
689 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
690 สุธี พลพงษ์ 1
691 นลิน นิลอุบล 1
692 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
693 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
694 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
695 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
696 จันทรา ทองคำเภา 1
697 วัฒนา ธรรมมงคล 1
698 มนัส สถิรจินดา 1
699 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
700 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
701 สดศรี ไทยทอง 1
702 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
703 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
704 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
705 บังอร ฉางทรัพย์ 1
706 วิไล ชินธเนศ 1
707 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
708 นัยนา เตโชฬาร 1
709 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
710 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
711 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
712 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
713 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
714 แสงนวล ทองเพียร 1
715 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
716 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
717 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
718 พจน์ ศรีบุญลือ 1
719 สุธี สุนทรธรรม 1
720 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
721 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
722 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
723 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
724 นรามินทร์ มารคแมน 1
725 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
726 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
727 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
728 สุชาดา สุขหร่อง 1
729 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
730 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
731 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
732 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
733 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
734 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
735 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
736 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
737 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
738 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
739 เนตรนภา คู่พันธวี 1
740 มนตรา พงษ์นิล 1
741 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
742 ประณีต ส่งวัฒนา 1
743 ขวัญเรือน ภูมี 1
744 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
745 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
746 กัญจนา ติษยาธิคม 1
747 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
748 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
749 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
750 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
751 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
752 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
753 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
754 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
755 ปราณี ชาญณรงค์ 1
756 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
757 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
758 สายฝน น้อยหีด 1
759 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
760 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
761 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
762 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
763 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
764 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
765 ฬุฬีญา โอชารส 1
766 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
767 ประไพร อุตมา 1
768 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
769 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
770 พัฒนาวิไล อินใหม 1
771 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
772 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
773 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
774 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
775 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
776 ดวงตา ผลากรกุล 1
777 ปัญญา เลิศไกร 1
778 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
779 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
780 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
781 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
782 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
783 มานะ นาคำ 1
784 ทรงพล ตุละทา 1
785 อรอุมา ช่วยเรือง 1
786 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
787 วินัย วงศ์อาสา 1
788 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
789 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
790 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
791 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
792 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
793 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
794 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
795 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
796 กรุณา แดงสุวรรณ 1
797 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
798 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
799 ภาสภร อินทุมาร 1
800 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
801 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
802 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
803 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
804 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
805 Crabtree, Katherine 1
806 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
807 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
808 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
809 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
810 กิตติ กันภัย 1
811 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
812 ระชา ภุชชงค์ 1
813 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
814 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
815 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
816 ตรีนุช พลางกูร 1
817 จตุพร ไชยทองศรี 1
818 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
819 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
820 ปวริส มินา 1
821 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
822 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
823 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
824 วิโรจน์ กันทาสุข 1
825 กุสุมา ศรียากูล 1
826 อารีวรรณ ทับทอง 1
827 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
828 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
829 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
830 วัลลา ตันตโยทัย 1
831 ดวงสมร บุญผดุง 1
832 เฉลิมพร บุญสิริ 1
833 อารยา ทองผิว 1
834 น้ำค้าง จุลนพ 1
835 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
836 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
837 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
838 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
839 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
840 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
841 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
842 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
843 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
844 นเรศ ดำรงชัย 1
845 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
846 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
847 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
848 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
849 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
850 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
851 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
852 มะหามะ เมาะมูลา 1
853 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
854 ภาสกร อัครเสวี 1
855 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
856 รำไพ แก้ววิเชียร 1
857 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
858 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
859 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
860 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
861 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
862 กิตติยา คิดบา 1
863 กฤตภาส ไพเราะ 1
864 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
865 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
866 สำลี ใจดี 1
867 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
868 นิธิภา อุดมสาลี 1
869 ศุภฑิต สนธินุช 1
870 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
871 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
872 รัชนี จันทร์เกษ 1
873 ฐิติมา นวชินกุล 1
874 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
875 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
876 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
877 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
878 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
879 พยอม ดีน้อย 1
880 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
881 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
882 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
883 สาลิกา เมธนาวิน 1
884 ไภรพ รุจิโรภาส 1
885 มโนภาษ เนาวรังสี 1
886 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
887 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
888 เกษียร เดชะพีระ 1
889 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
890 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
891 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
892 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
893 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
894 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
895 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
896 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
897 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
898 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
899 ประคองศิริ บุญคง 1
900 บุญสม อัคธรรมกุล 1
901 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
902 ธวัชชัย เทียนงาม 1
903 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
904 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
905 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
906 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
907 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
908 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
909 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
910 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
911 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
912 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
913 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
914 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
915 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
916 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
917 เดชรัต สุขกำเนิด 1
918 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
919 ประเวศ วะสี 1
920 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
921 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
922 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
923 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
924 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
925 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
926 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
927 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
928 เลอสรวง เมฆสุต 1
929 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
930 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
931 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
932 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
933 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
934 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
935 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
936 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
937 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
938 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
939 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
940 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
941 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
942 ปัทมา ศิริเวช 1
943 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
944 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
945 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
946 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
947 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
948 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
949 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
950 วันดี กริชอนันต์ 1
951 สุรจิต สุนทรธรรม 1
952 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
953 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
954 ดาริน จตุรภัทรพร 1
955 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
956 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
957 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
958 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
959 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
960 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
961 คอยรูซามัน มะ 1
962 ประชาธิป กะทา 1
963 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
964 วรลักษณ์ ศรีใย 1
965 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
966 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
967 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
968 ปกรณ์ ทองวิไล 1
969 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
970 บัญชา อึ๋งสกุล 1
971 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
972 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
973 ชินทัศน์ 1
974 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
975 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
976 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
977 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
978 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
979 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
980 กาญจนาถ อุดมสุข 1
981 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
982 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
983 อาร์.เอส. ศรมะ 1
984 รักมณี บุตรชน 1
985 ลิขิต อุดมภักดี 1
986 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
987 สุรพล ธรรมร่มดี 1
988 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
989 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
990 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
991 ธีรยุทธ บุญมี 1
992 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
993 วรรณา อัศวสุโชติ 1
994 รุ่งนภา คำผาง 1
995 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
996 กาญจนา แก้วเทพ 1
997 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
998 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
999 ลาคูบอน, เคน 1
1000 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1001 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1002 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1003 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1004 สวีซี่, พอล 1
1005 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1006 สุวินัย รันดาเว 1
1007 เพเยอร์, เชริล 1
1008 ศิริ ถีอาสนา 1
1009 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1010 เสรี พงศ์พิศ 1
1011 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1012 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1013 จุลจราพร สินศิริ 1
1014 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1015 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1016 ศิตาพร ยังคง 1
1017 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1018 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1019 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1020 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1021 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1022 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1023 นักวิจัยอิสระ 1
1024 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1025 อภิชัย พันธเสน 1
1026 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1027 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1028 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1029 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
1030 พรพิมล ตรีโชติ 1
1031 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1032 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1033 ฮอบสบอม, อีริค 1
1034 อัมพร มีศุข 1
1035 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1036 บรุกเกอร์, บิล 1
1037 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1038 สุรพล สุดารา 1
1039 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1040 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1041 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1042 นุจรี โลหะกุล 1
1043 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1044 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1045 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1046 เบเคอร์, คริส 1
1047 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1048 ธีระ อาชวเมธี 1
1049 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1050 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1051 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1052 ศรีภราดร 1
1053 ไตรรงค์ เจนการ 1
1054 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1055 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1056 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1057 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1058 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1059 นูมอฟฟ์, แซม 1
1060 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1061 สุกัญญา หาญตระกูล 1
1062 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1063 สงบ ส่งเมือง 1
1064 เตอรไก, เฟอเรน 1
1065 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1066 อุษา ตันติเวชกุล 1
1067 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1068 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1069 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1070 เปเยอร์, เชริล 1
1071 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1072 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1073 พรรณี บัวเล็ก 1
1074 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1075 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1076 โหราธิบดี, พระ 1
1077 เหงียน, คักเวียน 1
1078 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1079 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1080 ดารณี พุทธรักษา 1
1081 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1082 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1083 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1084 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1085 อรุณ แสงศรี 1
1086 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1087 บุญปลูก นฤมล 1
1088 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1089 พล สาเกทอง 1
1090 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
1091 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
1092 เสติร์น, แอรอน 1
1093 ริสเสอร์, แกรี 1
1094 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
1095 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
1096 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
1097 จิตสิริ ธนภัทร 1
1098 อมตา เวชพฤติ 1
1099 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
1100 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
1101 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
1102 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
1103 นคร รัตนพฤกษ์ 1
1104 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
1105 พจน์ กุลวานิช 1
1106 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
1107 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
1108 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
1109 ขจรยศ อยู่ดี 1
1110 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
1111 ปราณี จริตเอก 1
1112 สุพรรณี ไชยอำพร 1
1113 ผกา สัตยธรรม 1
1114 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
1115 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
1116 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
1117 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
1118 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
1119 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
1120 บงกช หงษ์คำมี 1
1121 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
1122 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1123 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
1124 อลิศรา ชูชาติ 1
1125 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
1126 พอตา บุญยตีรณะ 1
1127 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
1128 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
1129 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
1130 รศรินทร์ เกรย์ 1
1131 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
1132 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
1133 สุทธนู ศรีไสย์ 1
1134 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
1135 ประวิต เอราวรรณ์ 1
1136 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1137 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
1138 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
1139 กนกพรรณ อยู่ชา 1
1140 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
1141 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
1142 กรองแก้ว กรรณสูต 1
1143 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
1144 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
1145 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
1146 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
1147 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
1148 สุภาณี จุลชู 1
1149 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
1150 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
1151 สุรศักดิ์ สุนทร 1
1152 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
1153 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
1154 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
1155 สุทธี สงวนถิ่น 1
1156 ชนก ลิมปิพิชัย 1
1157 ผจญ โกจารย์ศรี 1
1158 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
1159 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
1160 ทนง ประสานพานิช 1
1161 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
1162 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
1163 นิรมล แสงศรี 1
1164 บรรเจิด พละการ 1
1165 พรรณี ลัดเล็ง 1
1166 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1167 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
1168 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
1169 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1170 นุชนัดดา แสงสินศร 1
1171 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1172 สุมิตรา พูลทอง 1
1173 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
1174 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
1175 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
1176 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1177 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1178 วาทิต เบญจพลกุล 1
1179 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
1180 สุธีรา นิตยานันทะ 1
1181 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
1182 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
1183 โรงพยาบาลระยอง 1
1184 ธำรง เมธาศิริ 1
1185 ดำริห์ ดวงนภา 1
1186 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
1187 วิรุฬห์ สายคณิต 1
1188 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
1189 สุจารี จันทรสุข 1
1190 Chanvit Tharathep 1
1191 วิชิต ศรีตระกูล 1
1192 Nateerat Thamroj 1
1193 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
1194 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
1195 จงอร พีรานนท์ 1
1196 พีรยา สมสะอาด 1
1197 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
1198 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
1199 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
1200 พินิต ชินสร้อย 1
1201 พัทยา เรือนแก้ว 1
1202 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
1203 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
1204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
1205 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
1206 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
1207 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
1208 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
1209 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
1210 นฤพงศ์ ภักดี 1
1211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1212 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
1213 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
1214 วารี นิยมธรรม 1
1215 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
1216 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1217 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
1218 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
1219 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
1220 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
1221 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
1222 ประไพ เกสรา 1
1223 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
1224 คมคาย บุญเสริมสุข 1
1225 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
1226 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
1227 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
1228 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
1229 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
1230 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
1231 อมรา พงศาพิชญ์ 1
1232 ปรียา มิตรานนท์ 1
1233 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
1234 กิตติ ลิ่มสกุล 1
1235 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
1236 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
1237 จินตนา เพชรานนท์ 1
1238 มงคล เตชะกำพุ 1
1239 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
1240 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
1241 อุบล หลิมสกุล 1
1242 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
1243 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
1244 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
1245 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
1246 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
1247 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
1248 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
1249 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
1250 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
1251 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
1252 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
1253 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
1254 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
1255 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
1256 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
1257 ฉวีวรรณ สายบัว 1
1258 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
1259 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
1260 นิฐิ คงถาวร 1
1261 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
1262 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
1263 ปัญญา ยังประภากร 1
1264 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
1265 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1266 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
1267 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
1268 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
1269 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
1270 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
1271 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
1272 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
1273 ปณิธาน บุญจำรัส 1
1274 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
1275 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
1276 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
1277 ไพรัช เดชสัจจา 1
1278 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
1279 สุนทร ศุภพงษ์ 1
1280 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
1281 จรัส สุวรรณมาลา 1
1282 นันทนา ชูฉัตร 1
1283 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
1284 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
1285 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
1286 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
1287 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
1288 จเร วิชาไทย 1
1289 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
1290 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
1291 พะเยาว์ นาคำ 1
1292 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
1293 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
1294 ดุสิต เครืองาม 1
1295 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
1296 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
1297 จลีพร โกลากุล 1
1298 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
1299 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
1300 เชิดชาย ดวงภมร 1
1301 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
1302 จินตนา วิทยุ 1
1303 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
1304 ศักดา ธนิตกุล 1
1305 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
1306 วันชัย ขมวัฒนา 1
1307 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
1308 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
1309 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
1310 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
1311 วีณา เคยพุดซา 1
1312 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
1313 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
1314 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
1315 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
1316 กาญจนา ปานุราช 1
1317 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
1318 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
1319 รณิดา วงศ์พานิช 1
1320 โสภี อุณรุท 1
1321 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
1322 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
1323 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
1324 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
1325 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
1326 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
1327 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
1328 จินดา สิงห์ลอ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136 สุข