ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 12
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 11
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 9
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 7
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 7
7 วิทยากร เชียงกูล 7
8 เขมิกา ยามะรัต 7
9 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
10 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
11 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
12 นิกร ดุสิตสิน 6
13 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
14 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
16 ทัศนีย์ ญาณะ 5
17 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5
18 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
19 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
20 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
21 รัตนา สินธุภัค 5
22 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
23 ทิศนา แขมมณี 4
24 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
25 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
27 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
28 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4
29 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
30 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
31 เดช พุ่มคชา 4
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
33 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
34 ชนาธิป พรกุล 4
35 อรชา ตุลานันท์ 4
36 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
37 นรานินทร์ มารคแมน 4
38 ไพลิน ศรีสุขโข 4
39 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
40 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
41 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
42 เอื้อมพร คชการ 4
43 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
44 สุภางค์ จันทวานิช 4
45 เสน่ห์ จามริก 4
46 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
47 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
48 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
49 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
50 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
51 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
52 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3
53 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
54 กิตติ อินทรานนท์ 3
55 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
56 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
57 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
58 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
59 พฤกษา บุกบุญ 3
60 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
61 เกษียร เตชะพีระ 3
62 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
63 สิทธิกร รองสำลี 3
64 กฤษณา สำเร็จ 3
65 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
66 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
67 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
68 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
69 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
70 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
71 นักวิชาการอิสระ 3
72 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
73 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
74 อรอุมา ซองรัมย์ 3
75 ปัญญา จารุศิริ 3
76 ภูรี อนันตโชติ 3
77 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
78 บรรลุ ศิริพานิช 3
79 วิชัย เอกพลากร 3
80 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
81 ภูษิต ประคองสาย 3
82 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
83 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
84 เหงียน, คัก เวียน 3
85 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
86 วรโชค ไชยวงศ์ 3
87 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
88 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
89 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
90 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
91 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
92 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
93 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
94 รัชนี สรรเสริญ 2
95 สตางค์ ศุภผล 2
96 สายรัตน์ นกน้อย 2
97 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
98 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
99 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
100 วัชริน สินธวานนท์ 2
101 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
102 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
103 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
104 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
105 ปิยนาถ บุนนาค 2
106 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
107 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
108 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
109 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
110 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
111 โรงพยาบาลจะนะ 2
112 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
113 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
114 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
115 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
116 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
117 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
118 อัญชลี เข็มครุฑ 2
119 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
120 วิทยา ยงเจริญ 2
121 พิชนี โพธารามิก 2
122 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
123 อาคม ชนางกูร 2
124 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
125 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
126 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
127 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
128 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
129 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
130 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
131 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
132 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
133 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
134 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
135 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
136 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
137 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
138 ปริญญา สันติชาติงาม 2
139 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
140 อรณัชชา เซ็นโส 2
141 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
142 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
143 สมหญิง อุ้มบุญ 2
144 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
145 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
146 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
147 พสุภา ชินวรโสภาค 2
148 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
149 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
150 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
151 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
152 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
153 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
154 อิสระ 2
155 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
156 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
157 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
158 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
159 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
160 กัลยา ซาพวง 2
161 ประพจน์ เภตรากาศ 2
162 ยูซูฟ นิมะ 2
163 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
164 สุรัตนา อำนวยผล 2
165 จันทนา พัฒนเภสัช 2
166 กฤติกา พนาธนสาร 2
167 วิจารณ์ พานิช 2
168 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
169 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
170 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
171 ทัศนีย์ บัวคำ 2
172 กรกฏ จุฑาสมิต 2
173 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
174 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 2
175 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
176 อาชัญญา รัตนอุบล 2
177 อรจิรา ทองสุกมาก 2
178 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
179 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
180 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
181 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 2
182 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
183 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
184 ขนิษฐา นันทบุตร 2
185 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
186 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
187 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
188 เอกพันธ์ ฤทธา 2
189 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
190 นันทพร ลีลายนกุล 2
191 ไพลิน ศรีสุโข 2
192 นงพงา มหามิตร 2
193 กมล ไชยสิทธิ์ 2
194 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
195 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
196 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
197 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
198 นฤมนัส คอวนิช 2
199 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
200 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
201 โรงพยาบาลเทพา 2
202 ทศพร คำผลศิริ 2
203 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
204 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
205 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 2
206 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
207 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
208 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
209 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
210 ศักดา พรึงลำภู 2
211 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
212 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
213 พัชนี ธรรมวันนา 2
214 สุขยืน เทพทอง 2
215 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
216 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
217 สมศักดิ์ ปัญหา 2
218 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
219 กนิษฐา ไทยกล้า 2
220 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
221 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
222 ธนพรรณ สุนทระ 2
223 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
224 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
225 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
226 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
227 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
228 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
229 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
230 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
231 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
232 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
233 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
234 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
235 อินทิรา ยมาภัย 2
236 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
237 อดุลย์ โมฮารา 2
238 กำพล ศรีถนอม 2
239 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
240 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
241 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
242 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
243 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
244 สุภา กลมกลึง 2
245 สมบัติ อินทร์คง 2
246 เอนก โสภณ 2
247 สุชาดา รัชชุกูล 2
248 สมภพ รุ่งสุภา 2
249 ปราโมทย์ สุกใส 2
250 คมกริช เอี่ยมละออ 2
251 เพชร ธำมะรงค์ 2
252 อุดม คำพลี 2
253 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
254 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
255 สุวินัย ภรณวลัย 2
256 รุจิรา บุญหลง 2
257 ประนอม รอดคำดี 2
258 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
259 ขจรยศ อยู่ดี 1
260 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
261 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
262 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
263 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
264 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
265 วิชิต ศรีตระกูล 1
266 สุจารี จันทรสุข 1
267 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
268 ดาริน จตุรภัทรพร 1
269 ผกา สัตยธรรม 1
270 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
271 สุพรรณี ไชยอำพร 1
272 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
273 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
274 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
275 จงอร พีรานนท์ 1
276 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
277 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
278 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
279 ชูชัย ศรชำนิ 1
280 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
281 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
282 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
284 ดำริห์ ดวงนภา 1
285 วิรุฬห์ สายคณิต 1
286 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
287 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
288 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
289 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
290 ธำรง เมธาศิริ 1
291 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
292 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
293 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
294 สุมน บุณยะชัย 1
295 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
296 กนิช บุญยัษฐิติ 1
297 ธีรยุทธ บุญมี 1
298 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
299 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
300 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
301 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
302 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
303 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
304 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
305 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
306 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
307 สุรพล ธรรมร่มดี 1
308 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
309 พรพิมล ตรีโชติ 1
310 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
311 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
312 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
313 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
314 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
315 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
316 ปัทมา ศิริเวช 1
317 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
318 เปเยอร์, เชริล 1
319 สุธาสินี สุภา 1
320 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
321 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
322 พจน์ กุลวานิช 1
323 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
324 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
325 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
326 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
327 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
328 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
329 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
330 ปัญญา ยังประภากร 1
331 Ernst Tenambergen 1
332 ประเวศ วะสี 1
333 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
334 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
335 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
336 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
337 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
338 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
339 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
340 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
341 ฉวีวรรณ สายบัว 1
342 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
343 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
344 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
345 ประไพ เกสรา 1
346 เดชรัต สุขกำเนิด 1
347 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
348 วรรณา อัศวสุโชติ 1
349 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
350 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
351 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
352 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
353 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
354 นิฐิ คงถาวร 1
355 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
356 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
357 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
358 คอยรูซามัน มะ 1
359 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
360 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
361 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
362 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
363 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
364 ชนก ลิมปิพิชัย 1
365 บรรเจิด พละการ 1
366 ปกรณ์ ทองวิไล 1
367 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
368 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
369 วรลักษณ์ ศรีใย 1
370 พัทยา เรือนแก้ว 1
371 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
372 สุธีรา นิตยานันทะ 1
373 ชมรมแพทย์ชนบท 1
374 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
375 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
376 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
377 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
378 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
379 พล สาเกทอง 1
380 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
381 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
382 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
383 เลอสรวง เมฆสุต 1
384 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
385 ประชาธิป กะทา 1
386 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
387 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
388 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
389 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
390 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
391 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
392 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
393 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
394 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
395 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
396 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
397 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
398 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
399 สวีซี่, พอล 1
400 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
401 สุธี สุนทรธรรม 1
402 จุลจราพร สินศิริ 1
403 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
404 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
405 พจน์ ศรีบุญลือ 1
406 เพเยอร์, เชริล 1
407 ศิริ ถีอาสนา 1
408 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
409 สุวินัย รันดาเว 1
410 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
411 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
412 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
413 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
414 สุวิมล กีรติพิบูล 1
415 ฐิตาภา เขียวขจี 1
416 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
417 อภิชัย พันธเสน 1
418 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
419 เครือวัลย์ พลจันทร 1
420 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
421 เกรียง ตั้งสง่า 1
422 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
423 อัมพร ตันประเสริฐ 1
424 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
425 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
426 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
427 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
428 แสงนวล ทองเพียร 1
429 เกษียร เดชะพีระ 1
430 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
431 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
432 สาลิกา เมธนาวิน 1
433 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
434 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
435 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
436 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
437 บัญชา อึ๋งสกุล 1
438 บังอร ฉางทรัพย์ 1
439 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
440 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
441 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
442 ไภรพ รุจิโรภาส 1
443 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
444 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
445 เสรี พงศ์พิศ 1
446 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
447 สุชาดา สุขหร่อง 1
448 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
449 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
450 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
451 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
452 มโนภาษ เนาวรังสี 1
453 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
454 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
455 นรามินทร์ มารคแมน 1
456 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
457 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
458 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
459 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
460 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
461 ชินทัศน์ 1
462 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
463 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
464 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
465 พัชนี เชยจรรยา 1
466 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
467 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
468 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
469 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
470 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
471 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
472 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
473 กิตติ กันภัย 1
474 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
475 รักมณี บุตรชน 1
476 ลิขิต อุดมภักดี 1
477 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
478 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
479 กาญจนา แก้วเทพ 1
480 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
481 บุญชาล ทองประยูร 1
482 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
483 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
484 ออมสิน อภิจิต 1
485 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
486 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
487 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
488 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
489 รุ่งนภา คำผาง 1
490 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
491 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
492 สุธี พลพงษ์ 1
493 นลิน นิลอุบล 1
494 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
495 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
496 ศิตาพร ยังคง 1
497 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
498 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
499 จันทรา ทองคำเภา 1
500 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
501 วรรณี พฤฒิถาวร 1
502 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
503 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
504 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
505 นักวิจัยอิสระ 1
506 สุชาย ตรีรัตน์ 1
507 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
508 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
509 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
510 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
511 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
512 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
513 อนันต์ วีระณรงค์ 1
514 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
515 อาร์.เอส. ศรมะ 1
516 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
517 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
518 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
519 ลาคูบอน, เคน 1
520 วัฒนา ธรรมมงคล 1
521 มนัส สถิรจินดา 1
522 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
523 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
524 กาญจนาถ อุดมสุข 1
525 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
526 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
527 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
528 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
529 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
530 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
531 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
532 จเร วิชาไทย 1
533 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
534 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
535 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
536 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
537 เชิดชาย ดวงภมร 1
538 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
539 กานต์ สุวรรณสาครกุล 1
540 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 1
541 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
542 พะเยาว์ นาคำ 1
543 นฤพงศ์ ภักดี 1
544 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
545 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
546 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
547 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
548 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
549 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
550 สุวรรณา มูเก็ม 1
551 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
552 พอตา บุญยตีรณะ 1
553 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
554 รศรินทร์ เกรย์ 1
555 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
556 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
557 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
558 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
559 กาญจนา ปานุราช 1
560 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
561 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
562 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
563 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
564 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
566 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
567 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
568 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
569 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
570 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
571 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
572 ริสเสอร์, แกรี 1
573 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
574 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
575 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
576 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
577 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
578 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
579 อนันตชัย ไทยประทาน 1
580 ยา สารี 1
581 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
582 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
583 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
584 อีระฟาน หะยีอีแต 1
585 พลัง เอกตาแสง 1
586 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
587 ศิริพร เหลืองอุดม 1
588 สมนึก อภิวันทนกุล 1
589 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 1
590 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 1
591 สหัส ตอสูงเนิน 1
592 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
593 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
594 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
595 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
596 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
597 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
598 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
599 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
600 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
601 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
602 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
603 พรรณี ลัดเล็ง 1
604 สุทธี สงวนถิ่น 1
605 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
606 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
607 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
608 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
609 อุบล หลิมสกุล 1
610 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
612 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
613 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
614 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
615 คมคาย บุญเสริมสุข 1
616 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
617 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
618 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
619 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
620 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
621 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
622 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
623 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
624 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
625 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
626 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
627 สุรศักดิ์ สุนทร 1
628 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
629 ปราณี จริตเอก 1
630 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
631 Chanvit Tharathep 1
632 Nateerat Thamroj 1
633 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
634 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
635 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
636 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
637 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
638 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
639 นคร รัตนพฤกษ์ 1
640 จิตสิริ ธนภัทร 1
641 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
642 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
643 โรงพยาบาลระยอง 1
644 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
645 ทนง ประสานพานิช 1
646 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
647 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
648 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
649 ผจญ โกจารย์ศรี 1
650 นิรมล แสงศรี 1
651 พินิต ชินสร้อย 1
652 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
653 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
654 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
655 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
656 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
657 พีรยา สมสะอาด 1
658 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
659 เสติร์น, แอรอน 1
660 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
661 กิตติยา คิดบา 1
662 ศักดา ธนิตกุล 1
663 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
664 วันชัย ขมวัฒนา 1
665 กฤตภาส ไพเราะ 1
666 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
667 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
668 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
669 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
670 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
671 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
672 พยอม ดีน้อย 1
673 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
674 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
675 จินตนา วิทยุ 1
676 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
677 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
678 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
679 รำไพ แก้ววิเชียร 1
680 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
681 รณิดา วงศ์พานิช 1
682 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
683 โสภี อุณรุท 1
684 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
685 ภาสกร อัครเสวี 1
686 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
687 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
688 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
689 มะหามะ เมาะมูลา 1
690 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
691 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
692 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
693 บุญสม อัคธรรมกุล 1
694 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
695 มงคล เตชะกำพุ 1
696 จินตนา เพชรานนท์ 1
697 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
698 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
699 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
700 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
701 ปรียา มิตรานนท์ 1
702 กิตติ ลิ่มสกุล 1
703 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
704 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
705 วารี นิยมธรรม 1
706 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
707 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
708 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
709 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
710 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
711 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
712 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
713 วีณา เคยพุดซา 1
714 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
715 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
716 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
717 ประคองศิริ บุญคง 1
718 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
719 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
720 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
721 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
722 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
723 อมรา พงศาพิชญ์ 1
724 ธวัชชัย เทียนงาม 1
725 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
726 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
727 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
728 สุภาณี จุลชู 1
729 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
730 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
731 สุลัดดา พงษ์อุทธา 1
732 กรองแก้ว กรรณสูต 1
733 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
734 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
735 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
736 ประวิต เอราวรรณ์ 1
737 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
738 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
739 ทักษพล ธรรมรังสี 1
740 อลิศรา ชูชาติ 1
741 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
742 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
743 อรทัย วลีวงศ์ 1
744 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
745 วิไล ชินธเนศ 1
746 สุรจิต สุนทรธรรม 1
747 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
748 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
749 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
750 อมตา เวชพฤติ 1
751 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
752 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
753 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
754 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 1
755 กนกพรรณ อยู่ชา 1
756 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
757 วันดี กริชอนันต์ 1
758 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
759 บงกช หงษ์คำมี 1
760 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
761 สุทธนู ศรีไสย์ 1
762 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
763 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
764 ไพรัช เดชสัจจา 1
765 ปณิธาน บุญจำรัส 1
766 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
767 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
768 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
769 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
770 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
771 สุนทร ศุภพงษ์ 1
772 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
773 จรัส สุวรรณมาลา 1
774 วิพุธ พูลเจริญ 1
775 นันทนา ชูฉัตร 1
776 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
777 ฐิติมา นวชินกุล 1
778 ดุสิต เครืองาม 1
779 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
780 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
781 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
782 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
783 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
784 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
785 ศุภฑิต สนธินุช 1
786 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
787 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
788 รัชนี จันทร์เกษ 1
789 จลีพร โกลากุล 1
790 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
791 นิธิภา อุดมสาลี 1
792 สำลี ใจดี 1
793 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
794 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
795 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
796 กัญจนา ติษยาธิคม 1
797 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
798 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
799 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
800 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
801 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
802 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
803 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
804 ปราณี ชาญณรงค์ 1
805 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
806 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
807 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
808 สายฝน น้อยหีด 1
809 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
810 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
811 วัลลา ตันตโยทัย 1
812 วิโรจน์ กันทาสุข 1
813 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 1
814 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
815 อารีวรรณ ทับทอง 1
816 กุสุมา ศรียากูล 1
817 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
818 น้ำค้าง จุลนพ 1
819 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
820 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
821 ดวงสมร บุญผดุง 1
822 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
823 เฉลิมพร บุญสิริ 1
824 อารยา ทองผิว 1
825 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
826 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
827 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
828 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
829 มัลลิกา มัติโก 1
830 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 1
831 มนตรา พงษ์นิล 1
832 ภราดร สามสูงเนิน 1
833 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 1
834 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
835 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 1
836 สิริรักษ์ อารทรากร 1
837 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
838 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1
839 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
840 กระทรวงสาธารณสุข 1
841 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
842 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
843 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
844 อรพินท์ ครุฑจับนาค 1
845 จุติพร ผลเกิด 1
846 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
847 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
848 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
849 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
850 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
851 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
852 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
853 ขวัญเรือน ภูมี 1
854 สุชีพ เณรานนท์ 1
855 สมัคร สมแวง 1
856 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
857 เนตรนภา คู่พันธวี 1
858 ประณีต ส่งวัฒนา 1
859 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
860 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
861 นเรศ ดำรงชัย 1
862 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1
863 จตุพร ไชยทองศรี 1
864 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
865 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
866 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 1
867 ระชา ภุชชงค์ 1
868 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
869 ตรีนุช พลางกูร 1
870 โกวิทย์ พวงงาม 1
871 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
872 กรุณา แดงสุวรรณ 1
873 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
874 Crabtree, Katherine 1
875 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
876 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
877 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
878 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
879 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
880 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
881 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
882 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
883 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
884 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
885 ประไพร อุตมา 1
886 พัฒนาวิไล อินใหม 1
887 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
888 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
889 สุรพล เวียงนนท์ 1
890 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
891 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
892 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
893 สายบัว ชี้เจริญ 1
894 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
895 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
896 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
897 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
898 พัฒนา ราชวงศ์ 1
899 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 1
900 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 1
901 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
902 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
903 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
904 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
905 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
906 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
907 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
908 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
909 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
910 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
911 ปวริส มินา 1
912 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
913 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
914 ทวิตรี ภูมินำ 1
915 ชลดา สีพั้วฮาม 1
916 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
917 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
918 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 1
919 นิภา อังศุภากร 1
920 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
921 ภาสภร อินทุมาร 1
922 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
923 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
924 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
925 เบญจมาศ พระธานี 1
926 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
927 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 1
928 พงษ์เดช สารการ 1
929 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
930 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1
931 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
932 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
933 นภิสพร มีมงคล 1
934 พรประภา แกล้วกล้า 1
935 รัญชนา สินธวาลัย 1
936 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
937 เฉวตสรร นามวาท 1
938 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
939 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
940 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
941 ณภากุล โรจนสุภัค 1
942 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
943 นคร เปรมศรี 1
944 ชนิษฎา ชูสุข 1
945 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 1
946 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
947 สุพินดา สาทรกิจ 1
948 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
949 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
950 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
951 สมพร จันทระ 1
952 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
953 ครรชิต สุขนาค 1
954 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
955 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
956 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
957 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
958 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
959 ผลิดา ภูธรใจ 1
960 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
961 วรรณี นิธิยานันท์ 1
962 ขัตติยา รัตนดิลก 1
963 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
964 สิรินาฏ นิภาพร 1
965 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
966 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
967 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
968 โกเมศ วิชชาวุธ 1
969 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
970 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
971 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
972 นันทวัน ยันตะดิลก 1
973 ชาญชัย พิณเมืองงาม 1
974 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
975 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
976 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
977 สมเกียรติ มีธรรม 1
978 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 1
979 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
980 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
981 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
982 นภาพร วาณิชย์กุล 1
983 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
984 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
985 สมชาย ลี่ทองอิน 1
986 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
987 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
988 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
989 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 1
990 เมตตา กูนิง 1
991 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
992 อมร รอดคล้าย 1
993 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
994 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
995 ศุทธินี ดนตรี 1
996 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
997 พนม เกตุมาน 1
998 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 1
999 นันทวัช สิทธิรักษ์ 1
1000 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
1001 ชยภรณ์ ดีเอม 1
1002 วินัดดา ปิยะศิลป์ 1
1003 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
1004 มยุรี เข็มทอง 1
1005 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
1006 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
1007 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
1008 นุชนัดดา แสงสินศร 1
1009 อรสา กนกวงศ์ 1
1010 บุญศรี เขียวเขิน 1
1011 พรจิรา ปริวัชรากุล 1
1012 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
1013 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 1
1014 กฤษณา คำมูล 1
1015 นุชจรินทร์ อภินันท์ 1
1016 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
1017 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
1018 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 1
1019 มณฑา เก่งการพานิช 1
1020 กันยา บุญธรรม 1
1021 ศิริรัตน์ บุญจรัส 1
1022 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
1023 แสวง วัชระธนกิจ 1
1024 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 1
1025 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1026 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
1027 ปาริชาต บุตรดีมี 1
1028 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1029 ประยุทธ คลังสิน 1
1030 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1031 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1032 อมร เปรมกมล 1
1033 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
1034 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1035 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
1036 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
1037 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
1038 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
1039 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
1040 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
1041 สุวรรณี วังกานต์ 1
1042 วิชยา โกมินทร์ 1
1043 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
1044 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
1045 พิบูล กมลเพชร 1
1046 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
1047 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
1048 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
1049 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
1050 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
1051 กิตติชัย บุญศรี 1
1052 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
1053 ธีระ วรธนารัตน์ 1
1054 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
1055 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
1056 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
1057 ประทีป เมฆประสาน 1
1058 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
1059 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
1060 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
1061 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
1062 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1063 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
1064 สุกัญญา หาญตระกูล 1
1065 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
1066 สงบ ส่งเมือง 1
1067 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
1068 อุษา ตันติเวชกุล 1
1069 เตอรไก, เฟอเรน 1
1070 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1071 เชิดชู รักตบุตร์ 1
1072 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
1073 พรรณี บัวเล็ก 1
1074 ปิ่น ศรีเมือง 1
1075 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1076 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1077 ยุวดี ศิริ 1
1078 กำจร นาคชื่น 1
1079 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1080 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1081 วินัย สมบูรณ์ 1
1082 บุญปลูก นฤมล 1
1083 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1084 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
1085 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
1086 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1087 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
1088 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1089 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
1090 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1091 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1092 อรุณ แสงศรี 1
1093 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1094 มาลี พูลคลองตัน 1
1095 สุรพล ไตรเวทย์ 1
1096 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1097 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
1098 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
1099 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
1100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1101 อวยพร เรืองตระกูล 1
1102 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
1103 ปารุส สังขมณี 1
1104 จิรศักดิ์ สุจริต 1
1105 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
1106 นพดล กิตนะ 1
1107 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
1108 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
1109 นิพาดา เรือนแก้ว 1
1110 ปิโยรส ทองเกิด 1
1111 มานิดา ฉายเพชรากร 1
1112 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
1113 อรอุมา เจริญสุข 1
1114 อิชฌิกา พรหมทอง 1
1115 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
1116 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1117 วาทิต เบญจพลกุล 1
1118 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
1119 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1120 ชลธยา ทรงรูป 1
1121 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
1122 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
1123 สรายุทธ ตันบู๋ 1
1124 รัตนา พุ่มไพศาล 1
1125 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
1126 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
1127 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1128 เหงียน, คักเวียน 1
1129 เสถียร รุจิระวณิช 1
1130 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
1131 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1132 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1133 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1134 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1135 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1136 บุบผา พวงมาลี 1
1137 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
1138 บรุกเกอร์, บิล 1
1139 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1140 นารีรัตน์ รูปงาม 1
1141 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
1142 ฮอบสบอม, อีริค 1
1143 อัมพร มีศุข 1
1144 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
1145 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1146 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
1147 ธีระ อาชวเมธี 1
1148 สดศรี ไทยทอง 1
1149 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
1150 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1151 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
1152 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1153 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
1154 เบเคอร์, คริส 1
1155 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1156 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1157 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1158 นัยนา เตโชฬาร 1
1159 ไตรรงค์ เจนการ 1
1160 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
1161 ศรีภราดร 1
1162 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
1163 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1164 ธนิต จินดาวณิค 1
1165 ดารณี พุทธรักษา 1
1166 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
1167 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
1168 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1169 นูมอฟฟ์, แซม 1
1170 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
1171 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
1172 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1173 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
1174 โหราธิบดี, พระ 1
1175 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1176 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
1177 ยุพิน เนียมแสง 1
1178 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1179 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
1180 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1181 ปรารถนา หมี้แสน 1
1182 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1183 สุรพล สุดารา 1
1184 กำธร พฤกษานานนท์ 1
1185 ประดับ แก้วแดง 1
1186 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1187 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
1188 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
1189 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
1190 ปริมลาภ วสุวัต 1
1191 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1192 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1193 นุจรี โลหะกุล 1
1194 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
1195 จริยา เล็กประยูร 1
1196 องุ่น ลิ่ววานิช 1
1197 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
1198 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
1199 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
1200 ปัญญา เต็มเจริญ 1
1201 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
1202 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
1203 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
1204 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
1205 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
1206 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
1207 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
1208 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
1209 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
1210 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
1211 วนิดา กมลฉ่ำ 1
1212 วีระ นิยมวัน 1
1213 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
1214 หลอ, เสี่ยวจิง 1
1215 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1216 สวี่, เส้าหลิน 1
1217 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
1218 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
1219 หลิน, ฟง 1
1220 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
1221 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
1222 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
1223 ปราจีน วีรกุล 1
1224 จัง, เอี้ยน ชิว 1
1225 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
1226 สาโรช งามขำ 1
1227 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
1228 ต้วน, ลี่เซิง 1
1229 กิตติพงศ์ พลเสน 1
1230 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
1231 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
1232 ทรงพล ตุละทา 1
1233 สุภาวัลย์ จำปาหอม 1
1234 วินัย วงศ์อาสา 1
1235 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
1236 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
1237 มานะ นาคำ 1
1238 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 1
1239 อรอุมา ช่วยเรือง 1
1240 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1241 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
1242 ฬุฬีญา โอชารส 1
1243 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
1244 รวิพร สายแสนทอง 1
1245 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
1246 ปัญญา เลิศไกร 1
1247 ดวงตา ผลากรกุล 1
1248 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
1249 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
1250 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
1251 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
1252 ปรียาพร มหาเทพ 1
1253 จิตตินี จันทรจนา 1
1254 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1255 จินดา สิงห์ลอ 1
1256 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
1257 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
1258 สุมิตรา พูลทอง 1
1259 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1260 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1261 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1262 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
1263 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
1264 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
1265 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
1266 ศิวะศรียานนท์ 1
1267 อนรรฆพล เวียงพล 1
1268 บุญยงค์ เกตุคง 1
1269 สงัด ภูเขาทอง 1
1270 ธัญ โสภณดิษย์ 1
1271 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
1272 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
1273 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
1274 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
1275 ชนิยา สมบุญ 1
1276 ชาญ ศานติตานนท์ 1
1277 พูลวลิต สินธุเสก 1
1278 นำรวี สุเสวี 1
1279 สนธิ บุณยะชัย 1
1280 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
1281 วีณา เมฆวิชัย 1
1282 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
1283 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
1284 กำจัด มงคลกุล 1
1285 จริยา จารุรักษ์ 1
1286 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
1287 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
1288 พูน เกษจำรัส 1
1289 กำธร ธีรคุปต์ 1
1290 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
1291 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
1292 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
1293 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
1294 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
1295 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
1296 นุริยา กาเจ 1
1297 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1298 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1299 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1300 โรงพยาบาลแม่สอด 1
1301 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
1302 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1303 โรงพยาบาลแม่สาย 1
1304 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1305 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1306 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
1307 สุบิน ไชยยะ 1
1308 อดิศร รัตนมานิต 1
1309 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
1310 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1311 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1312 ปารเมศ ชุติมา 1
1313 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1314 Sinclair, Gavin 1
1315 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1316 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1317 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1318 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
1319 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1320 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1321 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1322 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1323 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1324 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1325 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1326 ภัทระ คาน 1
1327 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1328 เองเกลส์, เฟรดริค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 14
2 2555 32
3 2554 15
4 2553 39
5 2552 37
6 2551 37
7 2550 34
8 2549 16
9 2548 3
10 2547 7
11 2546 14
12 2545 8
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
3 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
4 การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
5 การศึกษาความแตกต่างและทางเลือกในการประสานการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย :กรณีศึกษาโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเอดส์
6 การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ
7 ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
8 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
10 การประเมินความเสี่ยง/ประโยชน์ของโครงการวิจัย
11 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
12 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
13 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
14 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
15 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
16 การพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก และ เสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
17 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคใต้
18 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
19 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
20 กลไกธรรมาภิบาลในการควบคุมวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้
21 การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา
22 หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
23 สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ : มิติเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชิงระบบ
24 การศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective Cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors)
25 มะเร็งและมลพิษจากอุตสาหกรรม : ผลวินิจฉัยการตรวจสอบคนงาน กรณีวิกฤตมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งบริเวณ Wollongong
26 สรุปประชุม เรื่อง เครือข่ายมีชีวิต : เครือข่าย R2R อีสานตอนบน และเขต 11 (สกลมุกมณีศรีพนม) “เมื่อต้องใช้งานวิจัย R2R ในการตัดสินใจในการทำงาน”
27 เครือข่ายที่มีชีวิต :เครือข่ายนครชัยบุรินทร์ “เรียบง่าย แต่ไม่มักง่าย Design for life”
28 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
29 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
30 สรุปประชุม เรื่อง R2R เรียบง่าย อย่างเรียบหรู
31 สรุปประชุม เรื่อง R2R เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก กะเทาะเปลือกงานประจำด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ
32 สรุปประชุม เรื่อง Warfarin online เชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Care) ในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์
33 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
34 สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับ คุณภาพการบริการให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยงาน R2R
35 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
36 สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อย
37 เรียนรู้ก้าวไกลไปกับคุณอำนวย
38 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
40 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
41 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
42 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
43 ถอดบทเรียนการดำเนินมาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำร่อง 3 แห่ง : โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาลบาลตำรวจ และโรงพยาบาลศิริราช
44 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
45 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
46 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
ปี พ.ศ. 2554
47 Standardization of Speech and Language Test for Thai Children Aged 0 - 4 Years
48 การพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
49 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
50 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
51 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
52 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
53 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
54 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
55 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
56 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R"
57 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
58 มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน
59 หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552
60 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
61 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
ปี พ.ศ. 2553
62 การวิจัยภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย
63 การศึกษาและพัฒนาสถานภาพทางสังคมและทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน
64 การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
65 โครงการเสริมสร้างทักษะปัญหาการเรียนรู้ L.D. สำหรับผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
66 การจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษตามแนวมนุษยปรัชญาของ มูลนิธิโรงเรียนต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ
67 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
68 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
69 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
70 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
71 โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านความพิการ/คนพิการผ่านวิทยุชุมชน คลื่น 89.25MHz. ชุมชนบ้านตาคลีสามัคคี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
72 ศึกษาการใช้สมุนไพรจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยปี พ.ศ.2541
73 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
74 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
75 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
76 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
77 การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
78 การสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
79 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
80 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
81 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
82 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
83 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
84 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
85 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
86 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
87 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
88 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มศาสนาพุทธ มจร.
89 การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
90 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
91 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
92 สร้างกาย-ใจให้แข็งแรง : คู่มือดูแลตนเองของผู้สูงวัยพร้อมข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ควรรู้
93 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 2
94 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 1
95 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
96 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
97 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
98 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
99 การวิจัยทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ เหมืองและหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
100 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มศาสนามุสลิม)
ปี พ.ศ. 2552
101 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
102 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
103 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
104 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
105 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
106 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
107 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ฉบับที่ 1: ผลการดำเนินโครงการ
108 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
109 การศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
110 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
111 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ฉบับที่ 2: แนวทางการจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
112 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
113 แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด
114 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรณีศึกษาบ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
115 การศึกษาลักษณะของปัญหาทางประสาทจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเสพสารระเหยในกลุ่มเด็กและเยาวชน
116 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
117 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
118 เอกสารฉบับย่อรายงานการติดตามประเมินโครงการการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ : รูปแบบที่คัดสรร
119 การสำรวจผลงานวิจัยและนวตกรรมที่เข้าข่าย Routine to Research การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
120 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
121 บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้
122 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
123 คู่มือแนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล
124 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
125 การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : โรคเรื้อรัง(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
126 พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย
127 การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น
128 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
129 เปิดใจ นพ.อมร นนทสุต การพัฒนาบริการปฐมภูมิ “ท้องถิ่นคือกุญแจสำคัญในการปฏิวัติระบบสุขภาพยุคใหม่”
130 ความจำสั้น แต่รักฉันยาว
131 Sicko ระบบการแพทย์แบบไหน ใครจะเป็นคน(ได้)เลือก
132 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก
133 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
134 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
135 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
136 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
137 การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(ตำบล)ของจังหวัดพิจิตร ปี 2551
ปี พ.ศ. 2551