ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ ทองประศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 3
3 2553 4
4 2552 4
5 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม
2 เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์
3 แบบจำลองของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ทำงานในโหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
4 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้การทรงตัวสำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ
5 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน
6 ไฮบริดอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด 3 เฟส 5 ระดับ
ปี พ.ศ. 2553
7 รถไฟฟ้า 2 ล้อ
8 หุ่นยนต์คัดแยกวัตถุโดยการประมวลผลภาพ
9 หุ่นยนต์เคลื่อนที่
10 โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้พลังน้ำนำร่อง
ปี พ.ศ. 2552
11 มิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งสามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเติมเงิน
12 เตาหลอมแบบหนี่ยวนำ
13 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร
14 โครงการพัฒนาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
ปี พ.ศ. 2549
15 การควบคุมความถี่ ของการสวิตซ์ ที่สภาวะเรโซแนนซ์แบบอัตโตมัติ โดยใช้เฟสล็อกลูป สำหรับเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ