ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพศาล ลิ้มสถิตย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ 3
2 Paisan Limstit 3
3 ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช 3
4 อำนาจ บุบผามาศ 3
5 แสวง บุญเฉลิมวิภาส 3
6 วิสูตร ตุวยานนท์ 3
7 จันทิมา ธนาสว่างกุล 3
8 Paisal Limstit 2
9 ปิยะดา ศิลปอาชา 2
10 กุลภา เสือแพร 2
11 ขอบฟ้า นันทโรจนาพ 2
12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ 2
13 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
14 Royboon Rusameethed 1
15 Chanchai Aouchaikul 1
16 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
17 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
18 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
19 Vithaya kulsomboon 1
20 สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร 1
21 Paisan Limsatid 1
22 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1
23 Saprangsit Mruetusatorn 1
24 Phumisak Smutkput 1
25 Paisarn Limsatid 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
27 วิทยา กุลสมบูรณ์ 1
28 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
29 Jiraporn Limpananont 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2556 1
3 2551 2
4 2546 2
5 2545 1
6 2544 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ช่องว่างในการควบคุมกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีและกลยุทธ์ของธุรกิจน้ำเมา
ปี พ.ศ. 2556
2 สังคมไทยจะสร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 ของกรอบ WHO FCTC อย่างไร
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
4 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
ปี พ.ศ. 2546
5 e-Commerce FAQ คำถามนี้มีคำตอบ
6 รายงานการศึกษาเรื่อง ทรัสต์มาร์คในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2545
7 เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2544
8 Survey on the Direction of e-Commerce and Consumer Protection of Health Care