ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพรัตน์ โสภโณดร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 14
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 11
3 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 8
4 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 7
5 พรชัย ศรีไพบูลย์ 7
6 อัญชลี ศิริโชติ 6
7 ชุติมา ตันติกิตติ 5
8 งบประมาณแผ่นดิน 4
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 3
11 สืบศักดิ์ กลิ่นสอน 3
12 เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง 3
13 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 2
14 ประภาศรี สิงห์รัตน์ 2
15 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 2
16 จิระ อิฐรัตน์ 2
17 C. Tantikitti 1
18 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
19 S. Mahankij 1
20 A. Maeros 1
21 อมรรัตน์ สวัสดิทัต 1
22 ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 1
23 Pairat Sophanodora. 1
24 P. Sophanodora 1
25 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
26 จันทิมา ชั่งสิริพร 1
27 ก่องกาญจน์ (กิจรุ่งโรจน์) อังสุภานิช 1
28 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 1
29 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
30 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
31 เถวียน วิทยา 1
32 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 1
7 2547 2
8 2546 1
9 2545 2
10 2544 5
11 2543 5
12 2541 1
13 2539 1
14 2535 1
15 2534 1
16 543 87
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อน้าหนักของปลาหมึกกล้วยลอกขาวแช่เยือกแข็งแบบบล็อกหลังการทาละลาย
2 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการละลายปลาทูน่าทั้งตัวแช่เยือกแข็ง
3 การสกัดน้ำมันจากเครื่องในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeneous vannamei)
4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนจากผลพลอยได้ของการแปรรูปปูม้า
5 ผลของสภาวะการดองต่อคุณภาพของพริกดองบดหยาบ
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หอยนางรมความชื้นปานกลางพร้อมบริโภค
7 สมบัติเชิงหน้าที่ของไคตินและไคโตแซนต่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2553
8 การใช้สารสกัดจากมังคุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของมังคุดสดตัดแต่งพร้อมบริโภค
9 ความสัมพันธ์ของคุณภาพวัตถุดิบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2552
10 อิทธิพลของความแก่อ่อนของผลปาล์มต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ
11 การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพผสมน้ำมังคุดผง
ปี พ.ศ. 2550
13 กลไกการเปลี่ยนแปลงสารระเหยได้ในหอยนางรมในระหว่างกระบวนการแปรรูป
ปี พ.ศ. 2547
14 การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMPและ HACCP แก่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลระดับชุมชน และขนาดกลาง ขนาดย่อม
15 การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2546
16 สมบัติเชิงหน้าที่ของไคตินและไคโตแซนต่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2545
17 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ้งห่อด้วยแผ่นแป้งแช่เยือกแข็ง
18 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด
ปี พ.ศ. 2544
19 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนที่ผลิตโดยไม่ใช้ความร้อนในการเก็บรักษาปลาข้างเหลืองสด
20 การเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า-3 ในน้ำมันปลาด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น
21 การผลิตแฮมปลาจากเนื้อปลามูลค่าต่ำ
22 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดเงาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยว
23 การใช้โปรตีนสกัดจากกระดูกไก่ในลูกชิ้นเอ็นไก่
ปี พ.ศ. 2543
24 ผลของไคตินและไคโตแซนต่อคุณภาพของขนมปัง
25 การเก็บรักษาเนื้อมังคุดสดตัดแต่งภายใต้บรรยากาศดัดแปลง
26 ผลของความร้อนในการลวกต่อคุณภาพหอยลาย
27 แนวทางการลดปริมาณน้ำใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาร์ซีเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากผัก
ปี พ.ศ. 2541
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
ปี พ.ศ. 2539
30 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด
ปี พ.ศ. 2535
31 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2534
32 การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮีสตามีนและแบคทีเรียที่ผลิตฮีสตามีนของปลาทูน่าในกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ตาม Fish and fishery products hazards and controls guidance. 4ed.-April 2011
34 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ S. aureus และ toxin formation ของปลาทูน่าในกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง ตาม Fish and fishery products hazards and controls guidance. 4ed.-April 2011
35 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเกลือในปลาทูน่าแช่เยือกแข็งระหว่างกระบวนการผลผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
36 กษาสาเหตุแมลงปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์กระป๋อง
37 การเพิ่ม productivity ของการเรียงบรรจุถุงมือยางสังเคราะห์ NBR
38 การลด defect ของกุ้งปอกเปลือก