ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพรัช กาญจนการุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิสิต พันธมิตร 28
2 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 16
3 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 6
4 ลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย 4
5 สังคม สุวรรณรัตน์ 4
6 วุฒิพงษ์ แซ่จุ้ง 4
7 อัญชลี เจ็งเจริญ 4
8 รินทร์ระวี ณ ลำพูน 4
9 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 4
10 สุรชัย ท้วมสมบูรณ์ 4
11 ณันทิวร เทียนแป้น 4
12 นัทธมน ธีระกุล 2
13 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
14 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
15 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
16 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 2
17 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
18 ธีรดา เหล็กงาม 2
19 ปัทมา ฉิมพาลี 2
20 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
21 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
22 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
23 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
24 กาญจนา โชคถาวร 2
25 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
26 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
27 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
28 คมสัน สุริยะ 2
29 มยุรี แก่นระหงษ์ 1
30 นริสา สมุทรสาคร 1
31 อารีย์ อินตารักษา 1
32 ศรินญา หลวงสา 1
33 ชิดชนก วงศ์เครือ 1
34 ทิพวรรณ เลิศชูเกียรติ 1
35 ฐิติภรณ์ พุ่มเผือก 1
36 กิตติวัฒน์ คมเศวต 1
37 เอนก อุปรา 1
38 พัชรี ดวงแสงทอง 1
39 ชมเพลิน ศุภทัตกุล 1
40 ประไพศรี ทิพย์แก้ว 1
41 เยาวลักษณ์ จันทร์ดี 1
42 ปาริฉัตร รัตนพัวพันธ์ 1
43 ภูริพงษ์ ฉวีกัลยากุล 1
44 สุรพงษ์ สนธิเจริญ 1
45 พีรพงศ์ เหลี่ยมศิริเจริญ 1
46 อำนวย ราชศิลา 1
47 พรนภัส ยิ่งยอด 1
48 วัชโรบล วงศ์สุข 1
49 ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล 1
50 กาญจนา หลวงมอย 1
51 ภูกฤษ พรหมเทศ 1
52 ภัทร์ฐิตา ศิรอัครพงศ์ 1
53 มนสิการ สุขวัฒนา 1
54 ทัศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์ 1
55 ศรัณยู ชนะ 1
56 จุฑามาศ สุพรจักร 1
57 ชวพงษ์ สุขสมัย 1
58 ประกายเดือน ธรรมวงค์ 1
59 อัมพวา ยาวิลาศ 1
60 ศุภิสรา โกอินต๊ะ 1
61 อิฐิรัตน์ ตาปวน 1
62 เนตรนิภา เกาะแจ่มใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 8
3 2553 2
4 2552 18
5 2551 3
6 2549 3
7 2548 1
8 2547 9
9 2546 1
10 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวง
2 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน+6
ปี พ.ศ. 2555
3 แผนงานวิจัย Microfinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงินระดับจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (มี 2 โครงการย่อย)
4 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจัดการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
6 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการทำธุรกิจร้านขายยาที่ห้างบิ๊กซีหางดง 2 เชียงใหม่
7 อุปสงค์ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
8 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีต่อการไหลของเงินทุนจากต่างประเทศสู่ประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยและช่วงวิกฤตซับไพร์มของประเทศสหรัฐอเมริกา
9 พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์กระบะที่ใช้ก๊าซซีเอ็นจี เพื่อการพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
10 พฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากปี 2555
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองและการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ สิทธิระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
12 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
13 การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบไลท์สวีท และน้ำมันสำเร็จรูปเบนซิน ในตลาดฟิวเจอร์ไนเม็กซ์ โดยการใช้แบบจำลองอาร์ฟีมา
14 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด [มหาชน]
15 การส่งผ่านความผันผวน ของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังอัตราดอกเบี้ย ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงวิกฤตซับไพร์ม
16 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ ที่ห้างสรรพสินค้าบิกซีลำพูน
17 การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ โดยใช้แบบจำลองโลจิท
18 การค้าชายแดนและธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
19 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ การส่งออกรองเท้าและผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา
20 การวิเคราะห์ผลตอบแทนหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการลงทุนแบบประเมินคุณค่า
21 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของภาคผลผลิตพืชผลและปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
22 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า ในตลาดอนุพันธ์ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง
23 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
24 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย และดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
25 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวน ระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
27 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาสินค้าเกษตร ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
28 การวิเคราะห์ความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทย ไปกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม
29 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
30 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน ในกองทุนรวมดัชนีด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม
ปี พ.ศ. 2551
31 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารกรุงไทย เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
32 ประสิทธิผลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจ ของผู้ประกอบการในเขตอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษา ร้านค้าบริเวณผาดำและน้ำตกแม่สาในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
33 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีทางอ้อมที่แท้จริง กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
34 โครงการแนวทางปฎิรูประบบงบประมาณและระบบบริหารเงินคงคลังของประเทศ
35 โครงการผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมไทยจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของภาครัฐ
36 โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (การศึกษาจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ปี พ.ศ. 2548
37 โครงการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
ปี พ.ศ. 2547
38 ศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงานในภาครัฐและเอกชน (ศึกษาจัดทำแผนแม่บท และออกแบบเบื้องต้น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน)
39 การพยากรณ์ราคาทองคำโดยวิธีอารีมา
40 การพยากรณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยวิธีอารีมา
41 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกเซรามิก โดยวิธีอารีมา
42 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร
43 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งและชิ้นส่วน โดยวิธีอารีมา
44 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ซเอ็ม : กรณีศึกษา หลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน
45 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน
46 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2546
47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากมันสำปะหลังของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 ญี่ปุ่น-อาเซียน : บทความเคลื่อนไหว