ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 2
2 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 2
3 บดี ธนะมั่น 2
4 ไพรัช ดีสุดจิต 2
5 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 2
6 รวมพล สวนสีดา 1
7 จุฑามาศ โมฬี 1
8 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
9 ณัฐวดี ศรีส่ง 1
10 คาวุฒิ ฝาสันเทียะ 1
11 วิวัฒน์ วิริยกิจจา 1
12 สุพรรณี คำเพิ่มพูล 1
13 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
14 บุษบา เพ็ญสุวรรณ 1
15 โชษิตา คุ้มตลอด 1
16 สุนทร ศุภพงษ์ 1
17 องอาจ วิพุธศิริ 1
18 บรรลือ อนันต์โฆสิต 1
19 พรทิพย์ เธียรธนู 1
20 ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช 1
21 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 1
22 นวลละออ วิวัฒน์วรพันธ์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
24 ปณิตา ธีรสฤษกุล 1
25 นันทนา รัตนากร 1
26 กมลศรี เตชะจำรูญสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2546 2
3 2545 2
4 2542 1
5 2540 3
6 2539 1
7 2538 1
8 2537 1
9 2536 4
10 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
2 การตรวจประเมินคุณภาพภายในสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
3 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2546
ปี พ.ศ. 2545
4 การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
5 ความคิดเห็นของทีมบริการสุขภาพที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน ต่อการให้บริการสุขภาพตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545
ปี พ.ศ. 2542
6 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมในปีงบประมาณ 2541 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2540
7 ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยตามกิจกรรมของสถานีอนามัยจังหวัดอุดรธานี ปี 2538
8 ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงาน ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
9 ระดับสติปัญญาการเจริญเติบโต และภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
10 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2538
11 การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2537
12 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ ของผู้ประกันตนในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ปี พ.ศ. 2536
13 การติดเชื้อพยาธิปากขอและภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
14 ลักษณะโครงสร้างและเศรษฐกิจของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เขตจังหวัดนนทบุรี
15 ความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จังหวัดลพบุรี
16 ความพึงพอใจของผู้ป่วยประกันสังคมที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2534
17 การศึกษาสภาวะสุขภาพอนามัย และระดับแมงกานีสในเลือดของผู้ปฏิบัติงานสัมผัสควันเชื่อมของงานบำรุงรักษาเครื่องกล