ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paiboon Suriyawongpaisarn 13
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
3 Paibul Suriyawongpaisal 5
4 ไม่มีข้อมูล 4
5 วิชัย เอกพลากร 4
6 Borwornsom Leerapan 3
7 วิพุธ พูลเจริญ 3
8 วรรณภา บำรุงเขต 3
9 บวรศม ลีระพันธ์ 3
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
11 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
12 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 3
13 ไท ชาญกล 3
14 วิชุดา โค้วธนพานิช 3
15 ชัชวาล สิมะสกุล 3
16 บุญวรา สุมะโน 2
17 Pattarawalai Talungchit 2
18 Boonwara Sumano 2
19 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
20 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
21 โรงพยาบาลพุทธชินราช 2
22 Yuttapong Wongswadiwat 2
23 Thananan Rattanachotphanit 2
24 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2
25 โรงพยาบาลสระบุรี 2
26 Jirawat Panpiemras 2
27 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
28 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
29 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
30 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
31 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
32 สิรินาฏ นิภาพร 2
33 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
34 พยอม ถิ่นอ่วน 2
35 Payom Tin-uan 2
36 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
37 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
38 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 2
39 Vorasit Sornsrivichai 2
40 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2
41 Parichart Patanameka 2
42 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
44 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 2
45 Chachawal Simasakul 2
46 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
47 ชำแก้ว หวานวารี 2
48 Penprapa Siviroj 2
49 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 2
50 Wichuda Kowthanapanich 2
51 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2
52 Tai Chankol 2
53 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
54 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 2
55 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 2
56 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
57 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 2
58 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
59 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
60 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 2
61 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2
62 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 2
63 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 2
64 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
65 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
66 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
67 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
68 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
69 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
70 สุภา เพ่งพิศ 1
71 Vijj Kasemsup 1
72 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
73 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
74 Napaporn Wanitkun 1
75 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
76 Supa Pengpid 1
77 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
78 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
79 Chulaporn Limwattananon 1
80 Suchada Pattaramongkolrit 1
81 Passakorn Suanrueang 1
82 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
83 สุมนต์ สกลไชย 1
84 Kavin Klubkun 1
85 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
86 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
87 Daniel Kraushaar 1
88 Sriracha Charoenparij 1
89 พัฒนาวิไล อินใหม 1
90 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
91 นภาพร วาณิชย์กุล 1
92 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
93 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
94 ศรีราชา เจริญพานิช 1
95 Kadethip Buakaew 1
96 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
97 Chatchai Im-Arom 1
98 Nawanan Theera-ampornpunt 1
99 Vinai Leesmidt 1
100 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
101 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
102 กวิน กลับคุณ 1
103 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
104 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
105 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
106 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
107 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
108 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
109 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
110 มัทนา พนานิรามัย 1
111 กำจร ตติยกวี 1
112 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
113 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
114 สุภกร บัวสาย 1
115 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
116 เฉลิมพร บุญสิริ 1
117 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
118 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
119 ประไพร อุตมา 1
120 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
121 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
122 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
123 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
124 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
125 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
126 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
127 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
128 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
129 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
130 ธรณี กายี 1
131 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
132 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
133 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
134 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
135 Aungsumalee Pholpark 1
136 Boonyawee Aueasiriwon 1
137 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
138 University of Seoul 1
139 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
140 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
141 อังสุมาลี ผลภาค 1
142 Pintusorn Hempisut 1
143 อาณัติ วรรณศรี 1
144 Wannapha Bamrungkhet 1
145 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2545 1
8 2543 1
9 2542 2
10 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
2 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2557
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร
ปี พ.ศ. 2555
6 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
7 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
ปี พ.ศ. 2552
8 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
11 สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร
ปี พ.ศ. 2542
12 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
13 มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้