ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paiboon Suriyawongpaisarn 13
2 Paibul Suriyawongpaisal 5
3 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
4 วิชัย เอกพลากร 4
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 วิชุดา โค้วธนพานิช 3
7 ชัชวาล สิมะสกุล 3
8 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 3
9 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
10 ไท ชาญกล 3
11 บวรศม ลีระพันธ์ 3
12 วรรณภา บำรุงเขต 3
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
14 Borwornsom Leerapan 3
15 วิพุธ พูลเจริญ 3
16 Payom Tin-uan 2
17 พยอม ถิ่นอ่วน 2
18 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
19 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
20 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 2
21 Boonwara Sumano 2
22 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
23 บุญวรา สุมะโน 2
24 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
25 Yuttapong Wongswadiwat 2
26 Vorasit Sornsrivichai 2
27 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
28 Tai Chankol 2
29 Pattarawalai Talungchit 2
30 Chachawal Simasakul 2
31 Parichart Patanameka 2
32 Wichuda Kowthanapanich 2
33 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 2
34 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
35 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
36 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
37 ชำแก้ว หวานวารี 2
38 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
39 สิรินาฏ นิภาพร 2
40 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 2
41 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2
42 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 2
43 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
44 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 2
45 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 2
46 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2
47 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2
48 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
49 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
51 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
52 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 2
53 Thananan Rattanachotphanit 2
54 โรงพยาบาลพุทธชินราช 2
55 โรงพยาบาลสระบุรี 2
56 Jirawat Panpiemras 2
57 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
58 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2
59 Penprapa Siviroj 2
60 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 2
61 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
62 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
63 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 2
64 Daniel Kraushaar 1
65 Kavin Klubkun 1
66 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
67 Sriracha Charoenparij 1
68 พัฒนาวิไล อินใหม 1
69 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
70 ศรีราชา เจริญพานิช 1
71 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
72 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
73 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
74 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
75 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
76 Chatchai Im-Arom 1
77 ประไพร อุตมา 1
78 Vinai Leesmidt 1
79 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
80 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
81 กวิน กลับคุณ 1
82 Nawanan Theera-ampornpunt 1
83 Kadethip Buakaew 1
84 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
85 กำจร ตติยกวี 1
86 มัทนา พนานิรามัย 1
87 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
88 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
89 สุภกร บัวสาย 1
90 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
91 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
92 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
93 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
94 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
95 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
96 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
97 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
98 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
99 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
100 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
101 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
102 เฉลิมพร บุญสิริ 1
103 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
104 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
105 Boonyawee Aueasiriwon 1
106 ธรณี กายี 1
107 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
108 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
109 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
110 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
111 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
112 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
113 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
114 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
115 Aungsumalee Pholpark 1
116 Pintusorn Hempisut 1
117 University of Seoul 1
118 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
119 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
120 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
121 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
122 อาณัติ วรรณศรี 1
123 Wannapha Bamrungkhet 1
124 อังสุมาลี ผลภาค 1
125 นภาพร วาณิชย์กุล 1
126 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
127 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
128 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
129 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
130 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
131 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
132 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
133 Vijj Kasemsup 1
134 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
135 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
136 สุภา เพ่งพิศ 1
137 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
138 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
139 Supa Pengpid 1
140 Chulaporn Limwattananon 1
141 Napaporn Wanitkun 1
142 สุมนต์ สกลไชย 1
143 Suchada Pattaramongkolrit 1
144 Passakorn Suanrueang 1
145 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2545 1
8 2543 1
9 2542 2
10 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
2 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2557
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร
ปี พ.ศ. 2555
6 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
7 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
ปี พ.ศ. 2552
8 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
11 สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร
ปี พ.ศ. 2542
12 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
13 มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้