ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paiboon Suriyawongpaisarn 13
2 Paibul Suriyawongpaisal 5
3 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
4 วิชัย เอกพลากร 4
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 วิชุดา โค้วธนพานิช 3
7 ชัชวาล สิมะสกุล 3
8 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 3
9 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
10 ไท ชาญกล 3
11 บวรศม ลีระพันธ์ 3
12 วรรณภา บำรุงเขต 3
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
14 Borwornsom Leerapan 3
15 วิพุธ พูลเจริญ 3
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
17 Tai Chankol 2
18 Chachawal Simasakul 2
19 Parichart Patanameka 2
20 Wichuda Kowthanapanich 2
21 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
22 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2
23 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
24 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
25 ชำแก้ว หวานวารี 2
26 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 2
27 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 2
28 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
29 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
30 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
31 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 2
32 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 2
33 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 2
34 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 2
35 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2
36 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 2
37 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2
38 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
39 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
40 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2
41 โรงพยาบาลพุทธชินราช 2
42 โรงพยาบาลสระบุรี 2
43 Jirawat Panpiemras 2
44 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
45 Thananan Rattanachotphanit 2
46 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
47 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
48 สิรินาฏ นิภาพร 2
49 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 2
50 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
51 Pattarawalai Talungchit 2
52 Penprapa Siviroj 2
53 พยอม ถิ่นอ่วน 2
54 Payom Tin-uan 2
55 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
56 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
57 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 2
58 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
59 Vorasit Sornsrivichai 2
60 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
61 Boonwara Sumano 2
62 Yuttapong Wongswadiwat 2
63 บุญวรา สุมะโน 2
64 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
65 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
66 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
67 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
68 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
69 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
70 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
71 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
72 เฉลิมพร บุญสิริ 1
73 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
74 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
75 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
76 Daniel Kraushaar 1
77 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
78 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
79 พัฒนาวิไล อินใหม 1
80 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
81 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
82 Sriracha Charoenparij 1
83 ประไพร อุตมา 1
84 University of Seoul 1
85 Wannapha Bamrungkhet 1
86 อังสุมาลี ผลภาค 1
87 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
88 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
89 อาณัติ วรรณศรี 1
90 Pintusorn Hempisut 1
91 Kavin Klubkun 1
92 Aungsumalee Pholpark 1
93 Boonyawee Aueasiriwon 1
94 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
95 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
96 มัทนา พนานิรามัย 1
97 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
98 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
99 กำจร ตติยกวี 1
100 สุภกร บัวสาย 1
101 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
102 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
103 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
104 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
105 นภาพร วาณิชย์กุล 1
106 Chulaporn Limwattananon 1
107 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
108 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
109 Supa Pengpid 1
110 Napaporn Wanitkun 1
111 Passakorn Suanrueang 1
112 สุภา เพ่งพิศ 1
113 สุมนต์ สกลไชย 1
114 Suchada Pattaramongkolrit 1
115 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
116 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
117 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
118 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
119 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
120 ธรณี กายี 1
121 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
122 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
123 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
124 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
125 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
126 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
127 Vinai Leesmidt 1
128 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
129 Chatchai Im-Arom 1
130 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
131 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
132 Kadethip Buakaew 1
133 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
134 กวิน กลับคุณ 1
135 Nawanan Theera-ampornpunt 1
136 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
137 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
138 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
140 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
141 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
142 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
143 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
144 Vijj Kasemsup 1
145 ศรีราชา เจริญพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2545 1
8 2543 1
9 2542 2
10 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
2 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2557
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร
ปี พ.ศ. 2555
6 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
7 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
ปี พ.ศ. 2552
8 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
11 สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร
ปี พ.ศ. 2542
12 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
13 มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้