ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นฤชิต ดำปิน 7
2 เกษม จันทร์แก้ว 7
3 อลงกรณ์ อินทรักษา 7
4 ทัศนีย์ บุญประคอง 7
5 อรอนงค์ ผิวนิล 7
6 กิตติชัย ดวงมาลย์ 7
7 วิทย์ ธารชลานุกิจ 6
8 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 6
9 วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 6
10 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 6
11 ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 6
12 ชวลิต ยังประยูร 4
13 สมศักดิ์ วังใน 4
14 สตรีไทย พุ่มไม้ 4
15 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 4
16 ชาตรี นิ่มปี 3
17 สุรัตน์ บัวเลิศ 3
18 วินัย มีแสง 2
19 วีรชน พลรบ 2
20 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
21 พรกมล สิงห์คำ 2
22 ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ 2
23 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
24 พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ 2
25 ประภัสรา นีละคุปต์ 2
26 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
27 พจนีย์ มอญเจริญ 2
28 เบญจพร ชาครานนท์ 2
29 จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข 2
30 เรขา ชนิตรบวร 2
31 ดวงพร เกียรติดำรง 2
32 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 2
33 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 2
34 นาวี จันทร์วงษ์ 2
35 นพวรรณ เสมวิมล 2
36 พนิตา โสต้อง 2
37 นิรุต อุปนันท์ 2
38 เกษตร สุเตชะ 2
39 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
40 กุลลดา เอกบุญชู 2
41 กิตติชัย จำรูญ 2
42 มณฑล สุวรรณประภา 1
43 อรทัย เชื้อวงษ์ 1
44 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
45 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
46 รัตน์สุดา วิทนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 1
6 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
ปี พ.ศ. 2553
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
4 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
7 อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีต่อคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ 3 พันธุ์ ที่ใช้บำบัดน้ำเสียด้วยระบบดินเปียกสลับแห้งร่วมกับพืช
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาการบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยพุทธรักษา 3 พันธุ์ ในระบบดินน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืช