ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวสำหรับ กลุ่มนักท่องเที่ยว จากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
2 เส้นโค้งฟิลลิปส์ในประเทศไทย ภายใต้ช่วงเวลาการดำเนินนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ
ปี พ.ศ. 2546
3 บทบาทของภาคโทรคมนาคมต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
4 ผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำต่อการจ้างงานแรงงานไร้ฝีมือ
ปี พ.ศ. 2542
5 โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 การเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity Growth) ของไทย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของฟังก์ชันการผลิต