ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2556
2 การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ การรับรู้ข้อมูล และพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าด้านการบริการ และคุณภาพไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อ กฟน.
3 โครงการศึกษาวิจัยการตลาดของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ปี พ.ศ. 2555
4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาในประเทศไทย
5 โครงการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณสถานีไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2555
6 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2555
ปี พ.ศ. 2554
7 Impact of CSR on Financial Performance and Employee Commitment
8 UN Joint Programme on Integrated Highland Livelihood Development in Mae Hong Son
9 โครงการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ จุดสัมผัสของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรด่านหน้า
10 โครงการสำรวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับระบบบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และรูปแบบธุรกิจของบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
12 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2553
ปี พ.ศ. 2552
13 ดำเนินการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย
14 โครงการวิจัยตลาดรวมของธุรกิจดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้าแรงดันกลาง (12/24 กิโลโวลต์) และลูกค้าแรงดันสูง (69/115 กิโลโวลต์) ในพื้นที่จำหน่าย การไฟฟ้านครหลวงและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ โครงการ MEA Better Service
ปี พ.ศ. 2546
15 การศึกษาสถานภาพและความต้องการข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ (เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันตก
16 การศึกษาสถานภาพข้อมูลและความต้องการข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ