ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวนีย์ บุญประดับ 5
2 บังอร ทับทิมทอง 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 พุทธกาล รัชธร 2
6 หทัยชนก สินสถิตย์ 2
7 ศิริมา บุนนาค 2
8 สมบูรณ์ รัตนพนากุล 2
9 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
10 อิศรา ศานติศาสน์ 2
11 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 2
12 วัชริน มีรอด 1
13 กิตยาภรณ์ ยิ้มแย้ม 1
14 จุฑาทิพ โอฬาริโกวิท 1
15 ทัศนันท์ ตั้งจิตทวีชัย 1
16 สมศรี ฉัตรสกุลวิไล 1
17 สุรัช พงษ์พิพัฒน์พานิช 1
18 ทรรศิน ศรีวราพงศ์ 1
19 เอกสุรีย์ อำนาจพันธนากร 1
20 รังสรรค์ หทัยเสรี 1
21 ประวิตร พานชูวงศ์ 1
22 วงค์พรหม พรหมวงศ์ 1
23 คมคิด งามวิริยะพงศ์ 1
24 สกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ 1
25 ขวัญใจ อรุณสมิทธิ 1
26 สิรินทิพย์ ประวีณานุสรณ์ 1
27 ศิริพร บุญสิน 1
28 กลิ่นสุคนธ์ ทาระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 4
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2542 1
9 2540 2
10 2539 5
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลกระทบของการพัฒนาตลาดการเงินและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน-5
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลกระทบของการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศต่อการจ้างงานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลได้ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเพิ่มการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
5 การเปิดเสรีทางการค้าและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
6 การเปิดเสรีทางการค้าและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
7 ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2549
8 การทดแทนกันของปัจจัยการผลิตและพลังงานของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 บทบาทของพรมแดนต่อการค้าของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
10 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและผลกระทบภายนอกต่อผลิตภาพการผลิต กรณีศึกษาประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
11 ผลกระทบทางด้านการค้าและสวัสดิการภายหลังจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
12 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัต
ปี พ.ศ. 2542
13 ผลกระทบของข้อตกลงรอบอุรุกวัยที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย : ศึกษากรณีการยกเลิกโควต้าภายใต้ข้อตกลง MFA ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ปี พ.ศ. 2540
14 การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของไทย
15 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
16 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต ของโครงการปิโตรเคมีแห่งชาติ โครงการที่ 1
17 ลักษณะและปัจจัยที่กำหนดการลงทุนจากต่างประเทศ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 โอกาส และ ศักยภาพในการค้าภาคอุตสาหกรรมของไทยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
19 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศไทย
20 การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย