ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพฑูรย์ คัชมาตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพียรศักดิ์ ภักดี 12
2 วีระ ภาคอุทัย 9
3 พรทิพย์ แพงจันทร์ 7
4 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 5
5 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 5
6 เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง 4
7 จรัญ ไทยานนท์ 4
8 นิพันธ์ จิตะสมบัติ 2
9 วิศาล บุปผเวส 2
10 สุวรรณ บัวทวน 2
11 อาชอำพล ขัมพานนท์ 2
12 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 2
13 อำพล ห่อนาค 2
14 ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร 2
15 บันทัน ดอกไธสง 2
16 จินตนา เอี่ยมละออ 2
17 ปรีดา ประพฤติชอบ 2
18 เยาวรัตน์ ศรีวรานันทร์ 2
19 สาธิต อดิตโต 2
20 อัมพน ห่อนาค 2
21 สุรเดช ถาวรพิทักษ์ 2
22 นิรมล ศรีธงชัย 2
23 จริยา วิรัชกุล 2
24 พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ 2
25 เลขา วัลไพจิตร 2
26 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
27 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
28 จิตติพร จันทรา 2
29 ปราโมทย์ ครองยุทธ 2
30 พรทิพย์ คำพอ 2
31 สมชาย นาถะพินธุ 2
32 บัญชร แก้วส่อง 2
33 รังสรรค์ เนียมสนิท 2
34 จิราวดี สุแดงน้อย 2
35 กรรณิการ์ สุขเกษม 2
36 วิยุทธ จำรัสพันธุ์ 2
37 วิริยา มุ่งหมาย 2
38 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2
39 สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์ 2
40 สุพรรณี ไชยอำพร 2
41 ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2
42 ปพิชญา บูระพันธ์ 1
43 กฤษฎาภรณ์ ว่องไว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 3
3 2546 1
4 543 22