ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพฑูรย์ คัชมาตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพียรศักดิ์ ภักดี 12
2 วีระ ภาคอุทัย 9
3 พรทิพย์ แพงจันทร์ 7
4 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 5
5 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 5
6 เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง 4
7 จรัญ ไทยานนท์ 4
8 ปรีดา ประพฤติชอบ 2
9 อัมพน ห่อนาค 2
10 เยาวรัตน์ ศรีวรานันทร์ 2
11 สาธิต อดิตโต 2
12 นิรมล ศรีธงชัย 2
13 สมชาย นาถะพินธุ 2
14 จริยา วิรัชกุล 2
15 จินตนา เอี่ยมละออ 2
16 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
17 จิตติพร จันทรา 2
18 จิราวดี สุแดงน้อย 2
19 วิริยา มุ่งหมาย 2
20 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
21 พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ 2
22 พรทิพย์ คำพอ 2
23 ปราโมทย์ ครองยุทธ 2
24 บัญชร แก้วส่อง 2
25 สุวรรณ บัวทวน 2
26 กรรณิการ์ สุขเกษม 2
27 เลขา วัลไพจิตร 2
28 วิยุทธ จำรัสพันธุ์ 2
29 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2
30 สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์ 2
31 สุพรรณี ไชยอำพร 2
32 ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2
33 อำพล ห่อนาค 2
34 รังสรรค์ เนียมสนิท 2
35 นิพันธ์ จิตะสมบัติ 2
36 อาชอำพล ขัมพานนท์ 2
37 สุรเดช ถาวรพิทักษ์ 2
38 วิศาล บุปผเวส 2
39 บันทัน ดอกไธสง 2
40 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 2
41 ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร 2
42 ปพิชญา บูระพันธ์ 1
43 กฤษฎาภรณ์ ว่องไว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 3
3 2546 1
4 543 22