ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2544 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2552
2 การประเมินความต้องการจำเป็น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2551
ปี พ.ศ. 2551
3 การประเมินความต้องการจำเป็นในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยใช้แนวทางคาร์ล ออร์ฟเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2544
5 การวิเคราะห์อภิมานคุณภาพของแบบสอบหลายตัวเลือกที่มีรูปแบบของแบบสอบ บริบทของแบบสอบและวิธีการตรวจให้คะแนนต่างกัน