ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 26
2 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 19
3 ฉลอง วชิราภากร 12
4 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 10
5 สุวิทย์ อุปสัย 7
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 7
7 นิโรจน์ ศรสูงเนิน 6
8 พิสมัย ยืนยาว 6
9 กนกวรรณ จารุกำจร 5
10 เมธา วรรณพัฒน์ 5
11 ทศพล มูลมณี 4
12 กรันต์ กรรณิการ์ 4
13 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
14 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 3
15 เพียรศักดิ์ ภักดี 3
16 กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ 3
17 สุภาพร แซ่เตียว 2
18 จริญญา สายหยุด 2
19 ภาวดี ภักดี 2
20 ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 2
21 วิศวะ สุระทิศ 2
22 ศรุติวงศ์ บุญคง 2
23 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 2
24 กระจ่าง วิสุทธารมณ์ 2
25 เสกสม อาตมางกูร 2
26 ธีระ ฤทธิรอด 2
27 วินัย ใจขาน 2
28 สุจินต์ สิมารักษ์ 2
29 กฤตพล สมมาตย์ 2
30 วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว 2
31 ประสาน ตังควัฒนา 2
32 นิพนธ์ จันทร์โพธิ์ 2
33 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 2
34 สมจิตร์ กันธาพรม 2
35 ยุพิน ผาสุข 2
36 ไกรจักร แก้วพรม 2
37 มานิต สนธิ์ไชย 2
38 Wetchasit Toburan 1
39 อภิรดี สวรรค์นคร 1
40 เวชสิทธิ์ โหบุราณ 1
41 Suthipong Uriapongson 1
42 Chainarong Navanukraw 1
43 อารีย์ ไกรสูรย์ 1
44 Rakpong Petchkam 1
45 Chalong Wachirapakorn 1
46 ประเสริฐ วงศ์ภูธร 1
47 สุภักดิ์ พรมกสิกร 1
48 ฟริดค์, พี.เอ็ม 1
49 ดนุภัสตรา ชะนะเพีย 1
50 ยุภาวรรณ ศรีชุบล่วง 1
51 ภานุวัฒณ์ สร้อยวงษา 1
52 อุไรวรรณ ศรีคูณ 1
53 ไชยา ผลขาง 1
54 อารีย์ เหลาคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 6
6 2554 9
7 2553 7
8 2552 14
9 2551 8
10 2550 5
11 2549 2
12 2548 1
13 2542 1
14 2541 1
15 2540 1
16 2532 1
17 1086 1
18 543 107
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประยุกต์วิทยาการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มโคต้นน้ำสำหรับการขุนโคลูกผสมพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2559
2 การควบคุมการทำงานของ คอร์บัส ลูเทียม ภายหลังการ ผสมเทียมในโคนมเต้านมอักเสบ
ปี พ.ศ. 2558
3 การเพิ่มอัตราส่วนลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคนิคการคัดแยกเพศน้ำเชื้อร่วมกับการผสมเทียมแบบกำหนดเวลา
ปี พ.ศ. 2557
4 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยโดยวิธีการผสมเทียมแบบ Transcervical deep artificail insemination
5 การเพิ่มอัตราส่วนลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคนิคการคัดแยกเพศน้ำเชื้อร่วมกับการผสมเทียมแบบกำหนดเวลา
6 การพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มอัตราส่วนลูกโคนมเพศเมียสู่อุตสาหกรรมการผลิตนมอย่างยั่งยืน
7 การปรับเปลี่ยนสภาพของมดลูกและรังไข่เพื่อเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดของเอมบริโอในโคนม
ปี พ.ศ. 2556
8 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการให้อาหารเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมและโคเนื้อ
9 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยโดยวิธีการผสมเทียมแบบTranscervical deep artificial insemination technique
10 การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยา LAMP เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อและแพะพื้นเมืองไทย
11 การถ่ายถอดเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการให้อาหารเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมและโคเนื้อ
12 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย
13 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยโดยวิธีการผสมเทียมแบบ Transcervical deep artificial insemination technique
15 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย
16 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย
17 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย
18 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย
19 การศึกษาชีววิทยาโมเลกุลของการพัฒนาคอร์ปัส ลูเทียมในระบบสืบพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย
20 การใช้ Pyknotic Nuclei เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของฟอลลิเคิลและโอโอไซต์ในแพะพื้นเมืองไทย
21 การศึกษาชีววิทยาการตั้งท้องและการให้ลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย
22 อิทธิพลของชนิด Serum ต่อการแสดงออกของโปรตีนอินเทอร์เฟียรอนทาว (IFN-T) และ BCL-2 ในการผลิตเอ็มบริโอของโค = Effect of serum type on interferon-Tau (IFN-T) experssion and BCL-2 in bovine embryo production
ปี พ.ศ. 2553
23 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย II
24 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (จิรัฐติ ธรรมศิริ)
25 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อทดแทนมันสำปะหลังในสูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
26 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อทดแทนมันสำปะหลังในสูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
27 ระบบการผลิต และการตลาดโคเนื้อตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู่ประเทศลาว
28 การถอดบทเรียนและการขยายผลการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
29 การปรุงแต่ง สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
ปี พ.ศ. 2552
30 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย
31 ระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู่ประเทศลาว
32 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ทศพล มูลมณี)
33 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (กฎติยา เลิศชุณหะเกียติ)
34 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
35 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
36 การศึกษาการย่อยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกเพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จในกระบือ
37 การศึกษาการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริก เพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อ
38 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
39 ผลของการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้ต่อการพัฒนาการเจริญพร้อมปฏิสนธิ ของโอโอไซต์โคแบบนอกร่างกาย
40 ผลของการเสริมขมิ้นชันในอาหารต่อการลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในไก่เนื้อที่เหนี่ยวนำให้เกิดความเครียด
41 แนวทางในการเพิ่มการทำงานของรังไข่ของโคนมแรกคลอดโดยการเสริมมันเฮย์ ร่วมกับกากมันสำปะหลังในอาหารข้น
42 การปรับแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเป็นแหล่งอาคารโคเนื้อ
43 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
44 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อทดแทนมันสำปะหลังในสูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
45 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (จิรัฐติ ธรรมศิริ)
46 การแก้ปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดเชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47 การวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนการบริโภคและการแข่งขันดด้านการตลาดของสัตว์ปีก
48 การศึกษาผลของการเสริมไขมันพืชต่อการผลิต conjugated linoleic acid (CLA) ในเนื้อและน้ำนม
49 การวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนการบริโภคและการแข่งขันดด้านการตลาดของสัตว์ปีก
50 การศึกษาผลของการเสริมไขมันพืชต่อการผลิต conjugated linoleic acid (CLA) ในเนื้อและน้ำนม
51 การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดเชิงบูรณาการ ของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
52 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
53 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ทศพล มูลมณี)
54 การวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนการบริโภคและการแข่งขันดด้านการตลาดของสัตว์ปีก
55 กลยุทธในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: รูปแบบการเจริญเติบโตและพัฒนาของฟอลลิเคิลในโคนมแรกคลอด
56 กลยุทธในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รูปแบบการเจริญเติบโตและพัฒนาของฟอลลิเคิลในโคนมแรกคลอด
ปี พ.ศ. 2549
57 การวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนการบริโภคและการแข่งขันดด้านการตลาดของสัตว์ปีก
58 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (กฤตืยา เลิศชุณหะเกียรติ)
ปี พ.ศ. 2548
59 การศึกษาผลของการเสริมไขมันพืชต่อการผลิต conjugated linoleic acid (CLA) ในเนื้อและน้ำนม
ปี พ.ศ. 2542
60 สรีรวิทยาการปรับตัวของเป็ดเทศในสภาพพื้นที่ดินเค็ม III อัตราการผสมติด อัตราการฟักออก และคุณภาพไข่เป็ดเทศ
ปี พ.ศ. 2541
61 การนำใช้มันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งอาหารชั้นในการผลิตเนื้อคุณภาพดีจากลูกโคนมเพศผู้
ปี พ.ศ. 2540
62 ผลของความเค็มต่อดัชนีทางโลหิตวิทยาบางชนิดของปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
ปี พ.ศ. 2532
63 อิทธิพลของวิธีการให้อาหารและสายพันธุ์ที่มีต่อสมรรถภาพการผลิต และผลของการใช้เครื่องกรอกอาหารในการผลิตตับของเป็ดลูกผสมพันธุ์เนื้อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
64 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกลำต้นของสมุนไพรหลังดำตัวเมีย
65 ผลของการเสริมใบกระถินอัดเม็ดต่อความหลากหลายของแบคทีเรียในรูเมนและการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในกระบือปลักที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว
66 ผลของการเสริมใบหม่อนอัดเม็ดต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและความสามารถในการย่อยได้ในโคเนื้อที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว
67 อิทธิพลของชนิด serum ต่อการแสดงออกของโปรตีนอินเทอร์เพียรอนทาว (IFN-T) และ Bcl-2 ในการผลิตเอ็มบริโอของโค