ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรเลิศ ทวีกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
3 การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
4 การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร : กรณีกลุ่มเกษตรกรลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
5 การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนาข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
7 การวิจัยและการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
8 การวิจัยและการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
9 การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนาข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
10 การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
11 การศึกษาและพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 การศึกษาและพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
13 การวิจัยและการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
14 การศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร และการเผยแพร่วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
15 การศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร และการเผยแพร่วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
16 การศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรและการเผยแพร่วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2549
17 การวิจัยและการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
18 การศึกษาและพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร และการเผยแพร่วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
20 การศึกษาและพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
21 การศึกษาสถานภาพของการใช้โรงเรือนสำหรับผลิตพืชสวนในสภาพควบคุมเพื่อการค้าในประเทศไทย