ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 วิมล เหมะจันทร 1
5 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
6 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
7 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
8 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
9 Puttipongse Varavudhi 1
10 สุมา เมืองใย 1
11 ละอองทิพย์ เหมะ 1
12 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
13 พรรณี กาญจนพลู 1
14 ประคอง ชอบเสียง 1
15 ชอุ่ม มลิลา 1
16 ๋Janes, Gavin W. 1
17 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
18 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
19 Kitpramuk Tantayaporn 1
20 Chakkaphan Sutthirat 1
21 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
22 Ampa Luiengpirom 1
23 Supa Chantharasakul 1
24 Garnpimol C. Ritthidej 1
25 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
26 Sumphan Wongseripipatana 1
27 Panee Boonthavi 1
28 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
29 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
30 Kittisak Likhitwitayawuid 1
31 Vimolmas Lipipun 1
32 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
33 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 Sompol Sanguanrungsirikul 1
36 บรรจง คณะวรรณ 1
37 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
38 มยุรี ตันติสิระ 1
39 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
40 Naiyana Chaiyabutr 1
41 สุมิตรา พูลทอง 1
42 Chariya Uiyyasathian 1
43 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
44 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
45 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
46 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
47 Waraporn Siriterm 1
48 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
49 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
50 Acom Sornsute 1
51 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
52 ศุกันยา ห้วยผัด 1
53 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 สมชัย วัฒนการุณ 1
59 Kasidit Nootong 1
60 Anawatch Mitpratan 1
61 นภสร โกวรรธนะกุล 1
62 Phanphen Wattanaarsakit 1
63 วินัย งามแสง 1
64 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
65 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
66 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
67 Yeshey Penjor 1
68 กำจัด มงคลกุล 1
69 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
70 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
71 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
72 Chayaporn Supachartwong 1
73 สิทธิพร แอกทอง 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 Chonticha Srisawang 1
78 รุ่งราวี ทองกันยา 1
79 Jaitip Paiboon 1
80 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
81 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
85 Pornpimol Muanjai 1
86 ไววิทย์ พุทธารี 1
87 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
88 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
89 สายฝน ควรผดุง 1
90 สำเริง แย้มโสภี 1
91 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
92 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
93 วัลลภ แย้มเหมือน 1
94 สุวิชา ทองสิมา 1
95 สิริพร สิวราวุฒิ 1
96 สมพร พรมดี 1
97 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
98 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
99 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
100 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
101 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
102 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
103 สุวดี ยาป่าคาย 1
104 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
105 Thanathon Sesuk 1
106 Suchin Arunsawatwong 1
107 อวย เกตุสิงห์ 1
108 กมลชนก ยวดยง 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 เอกชัย อดุลยธรรม 1
111 Varunee Padmasankh 1
112 Thada Jirajaras 1
113 Rajalida Lipikorn 1
114 ประธาน ดาบเพชร 1
115 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
116 ธวัชชัย สันติสุข 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
118 Chalermpol Leevailoj 1
119 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
124 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
125 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
126 ศิริชัย ศิริกายะ 1
127 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 Wilai Anomasiri 1
131 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
132 กาญจนา แก้วเทพ 1
133 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
134 Vanida Chantarateptawan 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
136 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
137 คัคนางค์ มณีศรี 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
145 วิไล ชินธเนศ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
149 Somying Tumwasorn 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
152 อุทัย บุญประเสริฐ 1
153 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems