ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
5 Chayaporn Supachartwong 1
6 สิทธิพร แอกทอง 1
7 Jittima Chatchawansaisin 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
10 Anawatch Mitpratan 1
11 Chonticha Srisawang 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 Waraporn Siriterm 1
14 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 Kasidit Nootong 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 ประคอง ชอบเสียง 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 ๋Janes, Gavin W. 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 พรรณี กาญจนพลู 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
32 รุ่งราวี ทองกันยา 1
33 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 สุมิตรา พูลทอง 1
39 Yeshey Penjor 1
40 วินัย งามแสง 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Varunee Padmasankh 1
43 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
44 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
45 เอกชัย อดุลยธรรม 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 Thada Jirajaras 1
50 Pornpimol Muanjai 1
51 ไววิทย์ พุทธารี 1
52 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 ศุกันยา ห้วยผัด 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 สุมา เมืองใย 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
70 Thanathon Sesuk 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 Acom Sornsute 1
79 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
80 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
89 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
90 Chalermpol Leevailoj 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 วิไล ชินธเนศ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
99 สำเริง แย้มโสภี 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 สายฝน ควรผดุง 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 สมพร พรมดี 1
107 ธวัชชัย สันติสุข 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 บรรจง คณะวรรณ 1
119 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 Sompol Sanguanrungsirikul 1
127 Naiyana Chaiyabutr 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
130 วิมล เหมะจันทร 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 Kitpramuk Tantayaporn 1
134 Puttipongse Varavudhi 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 Garnpimol C. Ritthidej 1
137 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
138 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 Vanida Chantarateptawan 1
144 Jaitip Paiboon 1
145 วัฒนชัย สมิทธากร 1
146 Panee Boonthavi 1
147 Sumphan Wongseripipatana 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
153 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems