ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 กมลชนก ยวดยง 1
5 ประธาน ดาบเพชร 1
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
7 อวย เกตุสิงห์ 1
8 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
12 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
13 Walaisiri Muangsiri 1
14 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
15 Pornpimol Muanjai 1
16 ไววิทย์ พุทธารี 1
17 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
18 Varunee Padmasankh 1
19 สุวดี ยาป่าคาย 1
20 เอกชัย อดุลยธรรม 1
21 Thada Jirajaras 1
22 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
23 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
24 Acom Sornsute 1
25 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
26 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
27 Chariya Uiyyasathian 1
28 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
31 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
32 สมชัย วัฒนการุณ 1
33 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
34 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
35 Thanathon Sesuk 1
36 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
37 ศุกันยา ห้วยผัด 1
38 Pantharee Boonsatorn 1
39 กระมล ทองธรรมชาติ 1
40 Suchin Arunsawatwong 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
43 อุทัย บุญประเสริฐ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
45 วิไล ชินธเนศ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
47 คัคนางค์ มณีศรี 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
50 Somying Tumwasorn 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
53 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
54 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
56 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
57 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
61 สายฝน ควรผดุง 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 สมพร พรมดี 1
64 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 สุวิชา ทองสิมา 1
70 วัลลภ แย้มเหมือน 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
74 ธวัชชัย สันติสุข 1
75 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
76 สำเริง แย้มโสภี 1
77 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
78 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
79 Kasidit Nootong 1
80 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
81 Vimolmas Lipipun 1
82 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
83 Garnpimol C. Ritthidej 1
84 Supa Chantharasakul 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 Panee Boonthavi 1
87 Sumphan Wongseripipatana 1
88 มยุรี ตันติสิระ 1
89 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
90 Sompol Sanguanrungsirikul 1
91 Naiyana Chaiyabutr 1
92 Kitpramuk Tantayaporn 1
93 Ampa Luiengpirom 1
94 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
95 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
96 บรรจง คณะวรรณ 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
99 ศิริชัย ศิริกายะ 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 กาญจนา แก้วเทพ 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 วัฒนชัย สมิทธากร 1
111 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
112 Wilai Anomasiri 1
113 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
116 Puttipongse Varavudhi 1
117 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
118 Phanphen Wattanaarsakit 1
119 วินัย งามแสง 1
120 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
123 Yeshey Penjor 1
124 กำจัด มงคลกุล 1
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
126 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 Chayaporn Supachartwong 1
129 สิทธิพร แอกทอง 1
130 Anawatch Mitpratan 1
131 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
132 Jittima Chatchawansaisin 1
133 Chonticha Srisawang 1
134 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
135 สุมิตรา พูลทอง 1
136 รุ่งราวี ทองกันยา 1
137 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
138 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
139 สุมา เมืองใย 1
140 วิมล เหมะจันทร 1
141 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
142 ละอองทิพย์ เหมะ 1
143 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
144 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
145 พรรณี กาญจนพลู 1
146 ชอุ่ม มลิลา 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 ประคอง ชอบเสียง 1
150 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
151 Chakkaphan Sutthirat 1
152 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
153 Waraporn Siriterm 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems