ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 นภสร โกวรรธนะกุล 1
5 Phanphen Wattanaarsakit 1
6 วินัย งามแสง 1
7 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
8 Yeshey Penjor 1
9 สุมิตรา พูลทอง 1
10 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
11 กำจัด มงคลกุล 1
12 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
15 Chayaporn Supachartwong 1
16 สิทธิพร แอกทอง 1
17 Jittima Chatchawansaisin 1
18 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
19 รุ่งราวี ทองกันยา 1
20 Chonticha Srisawang 1
21 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 วิมล เหมะจันทร 1
24 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
27 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
30 ละอองทิพย์ เหมะ 1
31 สุมา เมืองใย 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 ประคอง ชอบเสียง 1
34 Anawatch Mitpratan 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 พรรณี กาญจนพลู 1
39 Chakkaphan Sutthirat 1
40 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
41 Waraporn Siriterm 1
42 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 กมลชนก ยวดยง 1
45 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
46 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
47 Suchin Arunsawatwong 1
48 สุวดี ยาป่าคาย 1
49 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
50 ประธาน ดาบเพชร 1
51 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
52 Varunee Padmasankh 1
53 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 Walaisiri Muangsiri 1
57 Rajalida Lipikorn 1
58 Thada Jirajaras 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
61 Chariya Uiyyasathian 1
62 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 Kitpramuk Tantayaporn 1
67 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 Acom Sornsute 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 ศุกันยา ห้วยผัด 1
72 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 Pantharee Boonsatorn 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 Kasidit Nootong 1
79 Sompol Sanguanrungsirikul 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
81 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
90 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
94 Somying Tumwasorn 1
95 อุทัย บุญประเสริฐ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
100 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
101 วาสนา เสียงดัง 1
102 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 Pornpimol Muanjai 1
105 ไววิทย์ พุทธารี 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 สำเริง แย้มโสภี 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 สุวิชา ทองสิมา 1
114 สิริพร สิวราวุฒิ 1
115 สมพร พรมดี 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
117 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
118 Sumphan Wongseripipatana 1
119 Supa Chantharasakul 1
120 Garnpimol C. Ritthidej 1
121 Panee Boonthavi 1
122 Kittisak Likhitwitayawuid 1
123 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
126 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 บรรจง คณะวรรณ 1
129 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
130 Ampa Luiengpirom 1
131 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
132 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
133 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
134 มยุรี ตันติสิระ 1
135 วัฒนชัย สมิทธากร 1
136 Jaitip Paiboon 1
137 Chalermpol Leevailoj 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
141 Boonchai Sangpetngam 1
142 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
143 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
144 ศิริชัย ศิริกายะ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
147 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
148 Wilai Anomasiri 1
149 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
150 กาญจนา แก้วเทพ 1
151 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
152 Vanida Chantarateptawan 1
153 Naiyana Chaiyabutr 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems