ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
5 วาสนา เสียงดัง 1
6 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
7 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
8 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
9 ไววิทย์ พุทธารี 1
10 สายฝน ควรผดุง 1
11 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
12 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
13 สมพร พรมดี 1
14 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
15 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
16 ธวัชชัย สันติสุข 1
17 สำเริง แย้มโสภี 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 Pornpimol Muanjai 1
20 สุวิชา ทองสิมา 1
21 สิริพร สิวราวุฒิ 1
22 Varunee Padmasankh 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
25 อวย เกตุสิงห์ 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 กมลชนก ยวดยง 1
32 ประธาน ดาบเพชร 1
33 เอกชัย อดุลยธรรม 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 Walaisiri Muangsiri 1
37 Thada Jirajaras 1
38 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
39 Rajalida Lipikorn 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
42 Srilert Chotpantarat 1
43 ศิริชัย ศิริกายะ 1
44 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
45 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
46 Chalermpol Leevailoj 1
47 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
48 Boonchai Sangpetngam 1
49 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
50 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
51 Vanida Chantarateptawan 1
52 Wilai Anomasiri 1
53 Jaitip Paiboon 1
54 วัฒนชัย สมิทธากร 1
55 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
56 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
57 กาญจนา แก้วเทพ 1
58 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
59 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
60 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
61 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
63 วิไล ชินธเนศ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
65 คัคนางค์ มณีศรี 1
66 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
70 อุทัย บุญประเสริฐ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
74 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
77 Somying Tumwasorn 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
79 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 วิมล เหมะจันทร 1
82 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
83 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
84 ละอองทิพย์ เหมะ 1
85 Kitpramuk Tantayaporn 1
86 Puttipongse Varavudhi 1
87 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
88 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
89 สุมา เมืองใย 1
90 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
91 ประคอง ชอบเสียง 1
92 ชอุ่ม มลิลา 1
93 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
94 Chakkaphan Sutthirat 1
95 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
96 พรรณี กาญจนพลู 1
97 Naiyana Chaiyabutr 1
98 Sompol Sanguanrungsirikul 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 Garnpimol C. Ritthidej 1
102 Panee Boonthavi 1
103 Kittisak Likhitwitayawuid 1
104 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
107 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
108 Vimolmas Lipipun 1
109 บรรจง คณะวรรณ 1
110 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
111 Ampa Luiengpirom 1
112 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
113 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
114 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 ๋Janes, Gavin W. 1
117 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
118 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
119 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
120 Chariya Uiyyasathian 1
121 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
122 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 Kasidit Nootong 1
125 Waraporn Siriterm 1
126 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
127 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
128 Pantharee Boonsatorn 1
129 กระมล ทองธรรมชาติ 1
130 ศุกันยา ห้วยผัด 1
131 สมชัย วัฒนการุณ 1
132 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
133 Acom Sornsute 1
134 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
135 สิทธิพร แอกทอง 1
136 Chayaporn Supachartwong 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 นภสร โกวรรธนะกุล 1
140 กำจัด มงคลกุล 1
141 Yeshey Penjor 1
142 รุ่งราวี ทองกันยา 1
143 สุมิตรา พูลทอง 1
144 Phanphen Wattanaarsakit 1
145 วินัย งามแสง 1
146 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
147 Jittima Chatchawansaisin 1
148 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
149 Chonticha Srisawang 1
150 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
151 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
152 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
153 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems