ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสเพ็ญ ชูนวล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรีย์พร กฤษเจริญ 17
2 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 15
3 วันดี อุดมอักษร 14
4 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 13
5 วัฒนา ศรีพจนารถ 12
6 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 11
7 อรวรรณ หนูแก้ว 11
8 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 10
9 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 9
10 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 9
11 ศศิกานต์ กาละ 9
12 งบประมาณแผ่นดิน 8
13 ณัฐยา เชิงฉลาด 7
14 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 6
15 เยาวณี จรูญศักดิ์ 5
16 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 5
17 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 5
18 อรนิช แสงจันทร์ 4
19 ศศิธร พุมดวง 4
20 ปรียา แก้วพิมล 4
21 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
22 อังศุมา อภิชาโต 3
23 วรางคณา ชัชเวช 3
24 พระโสนัม เล็บซา 3
25 กัลยา วิริยะ 3
26 กัญจนี พลอินทร์ 3
27 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 2
28 อวยพร สมใจ 2
29 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 2
30 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 2
31 จิตรานันท์ สมพร 2
32 แสงอรุณ อิสระมาลัย 2
33 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
34 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
35 ตรีนุช พุ่มมณี 2
36 ประณีต ส่งวัฒนา 2
37 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
38 ละมูล บูรณศิริ 2
39 จันทรา พรหมน้อย 2
40 วีณา คันฉ้อง 1
41 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
42 วราภรณ์ คงสุวรรณ 1
43 อุราพร จงศ์วิชรานนท์ 1
44 จิตติ ลาวัลย์ตะกูล 1
45 จิตใส 1
46 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
47 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 1
48 อุษา ศรีใส 1
49 วันวิศาข์ งามผ่องใส 1
50 อรัญ งามผ่องใส 1
51 สุชน คชาทอง 1
52 เสาวคนธ์ ภักดี 1
53 ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา 1
54 วัฒนา ศรีพจนารถม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 2
4 2558 2
5 2557 6
6 2556 3
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 2
10 2551 1
11 2550 3
12 2549 1
13 2546 1
14 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาพยาธิสรีสวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ์
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2561
3 ประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ R2D2 ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ์
ปี พ.ศ. 2560
4 โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย : ภาคใต้
5 ผลของโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อสมรรถนะการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนแม่
ปี พ.ศ. 2558
6 โครงการหน่วยวิชาการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต้
7 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2557
8 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
9 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A3 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
10 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
11 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
12 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
13 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556
14 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A3 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
15 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
16 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
17 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2553
18 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2552
19 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้
20 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGTIAI ในทารกแรกเกิดที่คลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
21 การศึกษาและพัฒนาการดูแลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่ทำแท้งผิดกฎหมายในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
22 นโยบายการเฝ้าคลอด : ถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
23 การศึกษาสถานการณ์การแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
24 การสนับสนุนทางสังคมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
25 ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัตในหน่วยห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
26 ผลของความเครียดต่อผลลัพธ์ของการคลอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสตรีมุสลิมวัยรุ่นตั้งครรภ์
28 การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย