ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสมสกาว เพชรานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี สันติพลวุฒิ 6
2 สมหมาย อุดมวิทิต 5
3 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 4
4 อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ 3
5 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 3
6 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 3
7 วรดี จงอัศญากุล 3
8 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 2
9 นุชนาถ มั่งคั่ง 2
10 สุปราณี สุวรรณมาลี 2
11 นายเอกรัฐ สิริไสยาสน์ 2
12 วิรัชนก แสงแก้ว 2
13 ธานินทร์ คงศิลา 2
14 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 2
15 นส.เกวลิน มะลิ 2
16 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
17 ดรรชนี เอมพันธุ์ 2
18 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 2
19 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 2
20 สยุมพร โยธาสมุทร 1
21 นงนุช อังยุรีกุล 1
22 วิษณุ อรรถวานิช 1
23 รสดา เวษฎาพันธุ์ 1
24 วรานันต์ ตันติเวทย์ 1
25 มนทิชา มรุธพงษ์สาธร 1
26 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
27 นพดล พุ่มทอง 1
28 จรูญศรี มาดิลกโกวิท 1
29 นส.สุศจี บูรณะสัมฤทธิ์ 1
30 วรวรรณ ตุ้มมงคล 1
31 รศ.ดร.เรวัตร รศ.ดร.เรวัต 1
32 สาโรช อังสุมาลิน 1
33 นายทินกร เพชรสูงเนิน 1
34 นายพงษ์เทพ มังคะลี 1
35 ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 1
36 ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
37 อภิวันท์ กำลังเอก 1
38 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 4
7 2549 2
8 2548 2
9 2546 1
10 2545 1
11 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
2 ต้นทุนสุขภาวะของชุมชนจากมลพิษ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
4 แนวทางการลงทุนการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการขยะครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2554
5 แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
6 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
7 การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553
8 สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ
9 ภูมิทัศน์ของเมืองกับพื้นที่สีเขียว : มูลค่าของพื้นที่สีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
10 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
12 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)
13 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่สูง :
ปี พ.ศ. 2549
14 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
15 แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ : กรณีศึกษากิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2548
16 โครงการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน)
17 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2546
18 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการปรับเปลี่ยนระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
19 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย