ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภี อุณรุท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Sopa Umnuyrat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
2 ปัญหาการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวชาราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
3 การใช้สารสนเทศของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
4 ความร่วมมือของบรรณารักษ์และอาจารย์ในการสร้างหลักสูตรยุค 2000 : ประสบการณ์จากอเมริกา
ปี พ.ศ. 2543
5 บรรณารักษ์กับการสร้างสรรค์งานวิชาการ
6 Construction of Database System on Personnel and Students of Chiang Mai Vocational College
ปี พ.ศ. 2541
7 การศึกษาการใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ของอาจารย์และนิสิตห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย