ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 4
2 ศิริพร วัชชวัลคุ 4
3 พัชราภา ตันตราจิน 4
4 กาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า 4
5 เจษฎา ณ ระนอง 3
6 พัชรี สิโรรส 3
7 อรพรรณ ณ บางช้าง-ศรีเสาวลักษณ์ 3
8 สุชาย วรชนะนันท์ 3
9 พรายพล คุ้มทรัพย์ 2
10 เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร 2
11 สุพจน์ ชววิวรรธน์ 2
12 เศรษฐชัย ศรีวีระกุล 2
13 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
14 ยุวดี ศรีธรรมรัฐ 2
15 วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ 2
16 อัมพร ธำรงลักษณ์ 2
17 โสภณ ฐิตะสัจจา 2
18 ไว จามรมาน 2
19 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
20 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
21 พิชญ รัชฎาวงศ์ 2
22 มณีรัตน์ จริยธรรมวัติ 2
23 ไพสิฐ พานิชกุล 2
24 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2
25 ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ 2
26 อภิชัย พันธเสน 2
27 ปาริชาติ วลัยเสถียร 2
28 จำนง สรพิพัฒน์ 2
29 บุษรัชต์ แสงอากาศ 1
30 สรวิศ ลิมปรังษี 1
31 ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 1
32 มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต 1
33 อรทัย ก๊กผล 1
34 พนายุทธ เชื้อสมบูรณ์ 1
35 ถวัลย์ ฤกษ์งาม 1
36 ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ 1
37 ณัฐรัฐ สุขประเสริฐ 1
38 วราพร โรจน์ทนงสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 10
3 2549 2
4 2548 1
5 2545 1
6 2544 2
7 2541 1
8 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ
2 การศึกษาเครื่องมือและกลไกทางด้านเศรษศาสตร์และกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาโลกร้อนและข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 2
4 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การพัฒนาระเบียงตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างสะหวันนะเขต - มุกดาหาร : การศึกษาเพื่อเตรียมวางระบบการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามยุทธศาสตร์การเปิดประต
5 การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 2 (ชายแดนไทย-กัมพูชา)
6 การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 2 (ชายแดนไทย-พม่า)
7 การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 2 (ชายแดนไทย-มาเลเซีย)
8 การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 2 (ชายแดนไทย-ลาว)
9 การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานยาสูบ
10 การจัดการของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
11 การศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
12 การประหยัดพลังงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและการมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2549
13 ศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 1 บรรณนิทัศน์
14 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง 'การพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (E-WEC) และการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างสะหวันนะเขต-มุกดาหาร : การศึกษาเพื่อเตรียมวางระบบการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามยุทธศาสตร์ การเปิดประตูส
ปี พ.ศ. 2548
15 บทสังเคราะห์สถานภาพความรู้ : โครงการ การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนของประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 1 บรรณนิทัศน์
ปี พ.ศ. 2545
16 องค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2544
17 การตัดสินใจของรัฐบาลในการห้ามเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ระบบความเค็มต่ำในเขตพื้นที่น้ำจืด
18 การตัดสินใจของรัฐบาลในการห้ามเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ระบบความเค็มต่ำในเขตพื้นที่น้ำจืด
ปี พ.ศ. 2541
19 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย