ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภณ เริงสำราญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 จรัสศรี ลอประยูร 4
3 อมร เพชรสม 4
4 สุรัตนา อำนวยผล 3
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
6 เสาวภา แตงเหลือง 2
7 พงศ์เทพ อัครธนกุล 2
8 ปรีชา โงวิวัฒน์ชัย 2
9 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 2
10 เทพ เชียงทอง 2
11 Charussi Lorprayoon 2
12 โสภณ เริงสำราญ 2
13 สุพิณ แสงสุข 2
14 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 2
15 พลกฤษณ์ แสงวณิช 2
16 สรินทร ลิ่มปนาท 2
17 ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 2
18 วิศณุ ทรัพย์สมพล 2
19 ศรีไฉล ขุนทน 2
20 Supatra Jinawath 1
21 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
22 Supannee Pathumarak 1
23 Ratana Seangprasertkij 1
24 รัตนา เสียงประเสริฐกิจ 1
25 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
26 Oravan Sanguanruang 1
27 อรวรรณ สงวนเรือง 1
28 กิตติพร ตรีศุภกานต์ (แซ่จึง) 1
29 Kittiporn Trisupphakant 1
30 อรรถกร ปาละสุวรรณ 1
31 พิพัฒน์ การเที่ยง 1
32 ปราโมทย์ จักรแก้ว 1
33 ปิยพร ณ นคร 1
34 เพ็ญ นิติกรไชยรัตน์ 1
35 สมใจ เพ็งปรีชา 1
36 Amorn Petsom 1
37 Pibul Itiravivong 1
38 สนั่น รังรักษ์ศิริวร 1
39 อติชาติ พรหมาสา 1
40 พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ 1
41 เกษศิณี ภัสสรโยธิน 1
42 สุภาภรณ์ คำแก่นคูณ 1
43 สุเทพ ธนียวัน 1
44 ผกามาส เหล่าทองสาร 1
45 จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 1
46 สุเทพ ธนียวัน 1
47 พัฒนะ ภวะนันท์ 1
48 สุพิณ ต่างวิวัฒน์ 1
49 ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ 1
50 บุญนาค หงษ์พนัส 1
51 ปรีชา เลิศปัญญา 1
52 ธนาธิป รักศิลป์ 1
53 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
54 สินทวี สิงห์วงศ์วัฒนะ 1
55 ชาญกิจ จรูญเกียรติกำจร 1
56 รัชฎาภรณ์ กัลปนา 1
57 วีระศักดิ์ ธนาพรสิน 1
58 สุรัตน์ ปราชญากุล 1
59 เพราะพริ้ง ชัยประเสริฐ 1
60 รัตนาวลี อินโอชานนท์ 1
61 สมบัติ เรืองกฤษ 1
62 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2547 1
5 2545 1
6 2544 1
7 2542 3
8 2541 2
9 2540 2
10 2539 2
11 2538 2
12 2536 1
13 2535 2
14 2534 2
15 2533 2
16 2531 1
17 2529 1
18 2527 1
19 2525 1
20 2518 1
21 2516 1
22 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 สารที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งจากเปล้าใหญ่
ปี พ.ศ. 2550
2 การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอกติโนมัยซิสที่แยกได้จากบริเวณชายหาดและป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกวัว/ควาย: ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2547
4 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากกระท่อม Mitragyna speciosa Korth
ปี พ.ศ. 2545
5 ของผสมแก๊สธรรมชาติเหลวและทอลูอีนสำหรับการทดแทนแก๊สโซลีน
ปี พ.ศ. 2544
6 องค์ประกอบทางเคมีของแก่นต้นสลัดได Euphorbia antiquorum Linn. ที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2542
7 การแยกสลายตัวด้วยความร้อนของพอลิสไตรีนใช้แล้วในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
8 การผลิตสารเร่งการสร้างกระดูก ดีมินเนอร์ไรซ์โบนพาร์ติเกิ้ล
9 การบำบัดด้วยไฮโดรเจนแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในขั้นตอนเดียวของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2541
10 การสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต จากอาหารที่มีกูลโคสและออกตาโนเอตโดย Pseudomonas oleovorans ATCC 29347
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 การสังเคราะห์กรดไฮดรอกซีคาร์บอกซิลิกจากน้ำมันละหุ่ง
13 โครงการ การผลิตซิลิกาเจลดูดควมชื้นจากขี้เถ้าแกลบ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 ฤทธิ์ในการต้านเชื้อกลากของน้ำมันหอมระเหยบางชนิด
15 การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2538
16 ส่วนประกอบทางเคมีของเหง้าพญานาคราช Davallia solida Sw.
17 องค์ประกอบทางเคมีในหัวกวาวแดง Butea superba Roxb.
ปี พ.ศ. 2536
18 การผลิตสแตนนิคคลอไรด์และสแตนนัสคลอไรด์ในขนาดกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2535
19 องค์ประกอบทางเคมีของใบแก้ว (Murraya paniculata (Linn.) Jack)
20 องค์ประกอบทางเคมีของใบแก้ว (Murraya paniculata (Linn.) Jack)
ปี พ.ศ. 2534
21 การพัฒนาสารประกอบดีบุก เพื่อใช้เป็นสารขัดขวางการติดไฟและการเกิดควัน
22 การสังเคราะห์สารประกอบออร์แกโนทิน ซัลเฟต เอสเทอร์ เพื่อใช้เป็นสารฆ่ารา
ปี พ.ศ. 2533
23 องค์ประกอบทางเคมีของรากคนทา (Harrisonia perforata Merr.)
24 การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากน้ำมันเตาใสเบา และน้ำมันเตาใสหนัก โดย กระบวนการแยกไขด้วยตัวทำละลาย และกระบวนการสกัดด้วยตัวทำละลาย
ปี พ.ศ. 2531
25 การแยกและหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบจากสะเดาดิน (Glinus Oppositifolius (Linn.) A.D.C)
ปี พ.ศ. 2529
26 การศึกษาโครงสร้างผลึกของกรดไซเพอรีนิก (C15H22O2) โดยวิธีเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
ปี พ.ศ. 2527
27 สารเคมีจากใบมะกล่ำตาหนู : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
28 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกรากคนทา (Harrisonia perforata)
ปี พ.ศ. 2518
29 การหาสารประกอบเคมีในเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่ง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2516
30 สารประกอบโรตินอยด์จากต้นหนอนตายอยาก