ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภณ อุไรชื่น
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรพรรณ เกินอาษา 10
2 กิตติยา สุขเสน 9
3 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 8
4 นุชรีย์ ศิริ 8
5 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 7
6 รัตติกาล ทรัพย์โมค 6
7 สินีนาฏ รัตนาคะ 5
8 สังวอน แก้ววิจิตร 5
9 เทวี มณีรัตน์ 5
10 ดวงทิพย์ กันฐา 5
11 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 4
12 ปวีณา บูชาเทียน 4
13 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 4
14 เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 3
15 ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร์ 3
16 โกศล เจริญสม 3
17 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
18 วานิด รอดเนียม 2
19 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
20 ภัทรา สารถี 2
21 ยุวดี ชูประภาวรรณ 2
22 ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง 2
23 ชริดา สัตยวงศ์ 2
24 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 2
25 จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ 2
26 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
27 ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 2
28 น้ำผึ้ง ชมภูเขียว 2
29 รัตติรส เชียงสิน 2
30 อัจฉรา เพ็งหนู 2
31 มานะ กาญจนมณีเสถียร 2
32 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
33 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
34 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 2
35 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
36 จิราพร เพชรรัตน์ 2
37 พิมพรรณ สมมาตย์ 2
38 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 2
39 มงคล ริยะปาน 2
40 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
41 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
42 น.ส.รัตติกาล ทรัพย์โมค 1
43 น.ส.เทวี มณีรัตน์ 1
44 ทิพย์วดี อรรถธรรม 1
45 นายประสงค์ มั่นสลุง 1
46 รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด 1
47 สุพจน์ กาเซ็ม 1
48 ประพนธ์ บุญรำพรรณ 1
49 ดร. วินัย ปิติยนต์ 1
50 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 1
51 จีรภา ปัญญาศิริ 1
52 นางสาวปวีณา บูชาเทียน 1
53 ชุติ ม่วงประเสริฐ 1
54 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 1
55 บุบผา คงสมัย 1
56 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 1
57 นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 1
58 สุนิศา สงวนทรัพย์ 1
59 นางสาวชริดา สัตยวงศ์ 1
60 นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค 1
61 นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว 1
62 แสงแข น้าวานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 8
6 2552 3
7 2551 2
8 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)
ปี พ.ศ. 2556
2 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี
3 การบริหารและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
4 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสารสกัดค้างคาวดำผสมบาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส(บีที)เพื่่อจัดการแมลงศัตรูผัก
ปี พ.ศ. 2555
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
6 การควบคุมแมลงศัตรูกาแฟโดยชีววิธี
7 การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้
8 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงผักในโรงเรือน
9 การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก
11 การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงมวนตาโต Geocoris uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae)
12 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae)
13 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Anagyrus sinope (Howord) (Hymenoptera: Encyrtidae)
14 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)
15 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์
16 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูฝรั่ง
17 การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
18 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera:Chrysopidae)
19 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณท์จากฝ้ายในประเทศไทย
20 แมลงหางหนีบ Chelisoches morio F. (Dermaptera: Chelisochidae) :
ปี พ.ศ. 2551
21 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว
22 เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก