ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
5 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
6 Rajalida Lipikorn 1
7 Walaisiri Muangsiri 1
8 Thada Jirajaras 1
9 เอกชัย อดุลยธรรม 1
10 อวย เกตุสิงห์ 1
11 กมลชนก ยวดยง 1
12 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
13 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
14 ประธาน ดาบเพชร 1
15 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
18 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 ไววิทย์ พุทธารี 1
21 Pornpimol Muanjai 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
26 Pantharee Boonsatorn 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 ศุกันยา ห้วยผัด 1
29 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
30 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
33 Acom Sornsute 1
34 กระมล ทองธรรมชาติ 1
35 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
36 Suchin Arunsawatwong 1
37 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
38 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
41 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
42 Thanathon Sesuk 1
43 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
44 สายฝน ควรผดุง 1
45 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
47 วิไล ชินธเนศ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
49 คัคนางค์ มณีศรี 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
51 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
54 อุทัย บุญประเสริฐ 1
55 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
56 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
57 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
59 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
61 Somying Tumwasorn 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
63 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
65 สุวิชา ทองสิมา 1
66 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
67 วัลลภ แย้มเหมือน 1
68 สมพร พรมดี 1
69 อุทัย ดีปินตา 1
70 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
71 Chariya Uiyyasathian 1
72 สิริพร สิวราวุฒิ 1
73 สำเริง แย้มโสภี 1
74 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
75 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
77 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
78 บดี กอวัฒนา 1
79 ธวัชชัย สันติสุข 1
80 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
81 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
82 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
83 วาสนา เสียงดัง 1
84 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
85 Garnpimol C. Ritthidej 1
86 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
87 Vimolmas Lipipun 1
88 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
89 Sumphan Wongseripipatana 1
90 Panee Boonthavi 1
91 Kittisak Likhitwitayawuid 1
92 Supa Chantharasakul 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 มยุรี ตันติสิระ 1
95 Sompol Sanguanrungsirikul 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
100 บรรจง คณะวรรณ 1
101 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
102 Ampa Luiengpirom 1
103 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
104 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
105 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 Srilert Chotpantarat 1
109 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
110 Boonchai Sangpetngam 1
111 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
112 Chalermpol Leevailoj 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
115 Wilai Anomasiri 1
116 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
117 วัฒนชัย สมิทธากร 1
118 Jaitip Paiboon 1
119 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
120 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
121 กาญจนา แก้วเทพ 1
122 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
123 ละอองทิพย์ เหมะ 1
124 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
125 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
126 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
127 Chonticha Srisawang 1
128 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
129 วินัย งามแสง 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 นภสร โกวรรธนะกุล 1
132 Phanphen Wattanaarsakit 1
133 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
134 Jittima Chatchawansaisin 1
135 Waraporn Siriterm 1
136 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
137 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
138 Kasidit Nootong 1
139 Anawatch Mitpratan 1
140 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
141 Chayaporn Supachartwong 1
142 สิทธิพร แอกทอง 1
143 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
144 กำจัด มงคลกุล 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
148 สุมา เมืองใย 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
151 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
152 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
153 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
154 Chakkaphan Sutthirat 1
155 รุ่งราวี ทองกันยา 1
156 สุมิตรา พูลทอง 1
157 Yeshey Penjor 1
158 ชอุ่ม มลิลา 1
159 ๋Janes, Gavin W. 1
160 ประคอง ชอบเสียง 1
161 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
162 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์