ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
5 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
6 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
7 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
8 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
9 Thanathon Sesuk 1
10 สมชัย วัฒนการุณ 1
11 Pantharee Boonsatorn 1
12 สุวดี ยาป่าคาย 1
13 ศุกันยา ห้วยผัด 1
14 กระมล ทองธรรมชาติ 1
15 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
16 อวย เกตุสิงห์ 1
17 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
18 ประธาน ดาบเพชร 1
19 กมลชนก ยวดยง 1
20 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
21 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
22 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
23 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
24 Suchin Arunsawatwong 1
25 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
26 สิทธิพร แอกทอง 1
27 Anawatch Mitpratan 1
28 Kasidit Nootong 1
29 Chayaporn Supachartwong 1
30 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
31 Chonticha Srisawang 1
32 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
33 Jittima Chatchawansaisin 1
34 Waraporn Siriterm 1
35 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
36 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
37 Thada Jirajaras 1
38 Acom Sornsute 1
39 Chariya Uiyyasathian 1
40 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
41 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
42 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
46 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
47 ธวัชชัย สันติสุข 1
48 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
49 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
50 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 สำเริง แย้มโสภี 1
53 บดี กอวัฒนา 1
54 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
55 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 คัคนางค์ มณีศรี 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
59 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 สมพร พรมดี 1
65 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
66 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
67 ไววิทย์ พุทธารี 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Varunee Padmasankh 1
70 เอกชัย อดุลยธรรม 1
71 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
72 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
73 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
74 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
75 สายฝน ควรผดุง 1
76 สิริพร สิวราวุฒิ 1
77 อุทัย ดีปินตา 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 วาสนา เสียงดัง 1
80 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
81 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
82 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
83 Rajalida Lipikorn 1
84 Phanphen Wattanaarsakit 1
85 กาญจนา แก้วเทพ 1
86 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
87 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
88 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
89 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 Vanida Chantarateptawan 1
93 Jaitip Paiboon 1
94 Wilai Anomasiri 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 Sumphan Wongseripipatana 1
98 Panee Boonthavi 1
99 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
100 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
101 วัฒนชัย สมิทธากร 1
102 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 Srilert Chotpantarat 1
105 อุทัย บุญประเสริฐ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
109 วิไล ชินธเนศ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
114 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
115 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
118 Boonchai Sangpetngam 1
119 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
121 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
122 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 Garnpimol C. Ritthidej 1
125 ประคอง ชอบเสียง 1
126 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
127 ๋Janes, Gavin W. 1
128 Chakkaphan Sutthirat 1
129 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 พรรณี กาญจนพลู 1
132 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 รุ่งราวี ทองกันยา 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 วินัย งามแสง 1
137 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
140 สุมิตรา พูลทอง 1
141 Yeshey Penjor 1
142 กำจัด มงคลกุล 1
143 สุมา เมืองใย 1
144 วิมล เหมะจันทร 1
145 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
146 Ampa Luiengpirom 1
147 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
148 บรรจง คณะวรรณ 1
149 มยุรี ตันติสิระ 1
150 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
151 Vimolmas Lipipun 1
152 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
153 Naiyana Chaiyabutr 1
154 Sompol Sanguanrungsirikul 1
155 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
156 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
157 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
158 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
159 ละอองทิพย์ เหมะ 1
160 Puttipongse Varavudhi 1
161 Kitpramuk Tantayaporn 1
162 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์