ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
5 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
6 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
7 สมชัย วัฒนการุณ 1
8 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
9 Pantharee Boonsatorn 1
10 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
11 Chariya Uiyyasathian 1
12 ศุกันยา ห้วยผัด 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 Acom Sornsute 1
15 Thanathon Sesuk 1
16 Suchin Arunsawatwong 1
17 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
18 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
19 สุวดี ยาป่าคาย 1
20 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
23 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
27 Chonticha Srisawang 1
28 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
29 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
30 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
31 นภสร โกวรรธนะกุล 1
32 Phanphen Wattanaarsakit 1
33 วินัย งามแสง 1
34 Jittima Chatchawansaisin 1
35 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
36 Waraporn Siriterm 1
37 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
38 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
39 Kasidit Nootong 1
40 Anawatch Mitpratan 1
41 Chayaporn Supachartwong 1
42 สิทธิพร แอกทอง 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 สุวิชา ทองสิมา 1
46 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
47 วัลลภ แย้มเหมือน 1
48 สมพร พรมดี 1
49 อุทัย ดีปินตา 1
50 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
51 สายฝน ควรผดุง 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 สำเริง แย้มโสภี 1
54 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
55 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
57 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
58 บดี กอวัฒนา 1
59 ธวัชชัย สันติสุข 1
60 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
61 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
62 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
63 วาสนา เสียงดัง 1
64 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
65 Rajalida Lipikorn 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 Walaisiri Muangsiri 1
68 Thada Jirajaras 1
69 ประธาน ดาบเพชร 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
74 Varunee Padmasankh 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
77 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
78 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
79 ไววิทย์ พุทธารี 1
80 Pornpimol Muanjai 1
81 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
82 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
83 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
84 สุมิตรา พูลทอง 1
85 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
87 ศิริชัย ศิริกายะ 1
88 Srilert Chotpantarat 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 Vanida Chantarateptawan 1
94 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
95 Wilai Anomasiri 1
96 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
97 วัฒนชัย สมิทธากร 1
98 Jaitip Paiboon 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
103 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
104 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
109 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
114 วิไล ชินธเนศ 1
115 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
117 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
119 Somying Tumwasorn 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
121 อุทัย บุญประเสริฐ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
127 พรรณี กาญจนพลู 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
133 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
134 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
135 รุ่งราวี ทองกันยา 1
136 Yeshey Penjor 1
137 กำจัด มงคลกุล 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 ๋Janes, Gavin W. 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ละอองทิพย์ เหมะ 1
144 Kitpramuk Tantayaporn 1
145 Garnpimol C. Ritthidej 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 Panee Boonthavi 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
152 Supa Chantharasakul 1
153 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
154 มยุรี ตันติสิระ 1
155 Naiyana Chaiyabutr 1
156 Sompol Sanguanrungsirikul 1
157 Puttipongse Varavudhi 1
158 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
159 Ampa Luiengpirom 1
160 บรรจง คณะวรรณ 1
161 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
162 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์