ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
4 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
5 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
6 พรรณี กาญจนพลู 1
7 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
9 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
10 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
11 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
12 Chakkaphan Sutthirat 1
13 วิมล เหมะจันทร 1
14 สุมา เมืองใย 1
15 ชอุ่ม มลิลา 1
16 Yeshey Penjor 1
17 กำจัด มงคลกุล 1
18 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
19 สุมิตรา พูลทอง 1
20 รุ่งราวี ทองกันยา 1
21 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 Kitpramuk Tantayaporn 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
28 มยุรี ตันติสิระ 1
29 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
30 Garnpimol C. Ritthidej 1
31 Supa Chantharasakul 1
32 Sumphan Wongseripipatana 1
33 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
34 บรรจง คณะวรรณ 1
35 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
36 Puttipongse Varavudhi 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 ละอองทิพย์ เหมะ 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 Naiyana Chaiyabutr 1
41 Ampa Luiengpirom 1
42 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
43 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
44 วินัย งามแสง 1
45 สมชัย วัฒนการุณ 1
46 ศุกันยา ห้วยผัด 1
47 กระมล ทองธรรมชาติ 1
48 Pantharee Boonsatorn 1
49 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 Acom Sornsute 1
52 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 Chonticha Srisawang 1
66 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
67 Jittima Chatchawansaisin 1
68 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 Phanphen Wattanaarsakit 1
71 Kittisak Likhitwitayawuid 1
72 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
73 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
74 Chayaporn Supachartwong 1
75 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
76 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
77 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 Waraporn Siriterm 1
80 สิทธิพร แอกทอง 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 Kasidit Nootong 1
83 นภสร โกวรรธนะกุล 1
84 วัฒนชัย สมิทธากร 1
85 สุวิชา ทองสิมา 1
86 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
87 วัลลภ แย้มเหมือน 1
88 สมพร พรมดี 1
89 อุทัย ดีปินตา 1
90 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
91 สายฝน ควรผดุง 1
92 สิริพร สิวราวุฒิ 1
93 สำเริง แย้มโสภี 1
94 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
95 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
97 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
98 บดี กอวัฒนา 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
105 Rajalida Lipikorn 1
106 เอกชัย อดุลยธรรม 1
107 Walaisiri Muangsiri 1
108 Thada Jirajaras 1
109 ประธาน ดาบเพชร 1
110 กมลชนก ยวดยง 1
111 อวย เกตุสิงห์ 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
114 Varunee Padmasankh 1
115 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
116 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
117 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
118 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
119 ไววิทย์ พุทธารี 1
120 Pornpimol Muanjai 1
121 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
122 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
124 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
125 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
126 ศิริชัย ศิริกายะ 1
127 Vanida Chantarateptawan 1
128 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
129 Srilert Chotpantarat 1
130 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
131 Chalermpol Leevailoj 1
132 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
133 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
134 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 Jaitip Paiboon 1
140 กาญจนา แก้วเทพ 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
143 Boonchai Sangpetngam 1
144 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
145 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
147 วิไล ชินธเนศ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
149 คัคนางค์ มณีศรี 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
151 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
154 อุทัย บุญประเสริฐ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
156 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
157 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
158 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
159 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
161 Somying Tumwasorn 1
162 Panee Boonthavi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์