ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิธร มัลลิกะมาส
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 6
2 จิตรภณ หรูเจริญพรพานิช 5
3 สายทิพย์ คงเกียรติณรงค์ 4
4 อโณทัย ป้อมงาม 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 ปาริชาติ สุรรัศมี 2
7 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
8 สาวิณี โภครักษ์ 2
9 สุษม ศุภนิตย์ 2
10 กิตติศักดิ์ ฤทธิดิลก 2
11 พลอยชมพู อ่ำสุริยา 2
12 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
13 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
14 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
15 กิตติ ลิ่มสกุล 2
16 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
17 สามารถ เจียสกุล 2
18 สาวิกา อุณหนันท์ 2
19 ศักดา ธนิตกุล 2
20 นพวรรณ โอภานุรักษ์ 1
21 สืบสิน คเชนทร์ 1
22 อรวรรณ ยี่สาร 1
23 ปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ 1
24 ผกามาศ เอื้องอุดม 1
25 สุเมธ พฤกษ์ฤดี 1
26 รัฐพล สกุลเหลืองอร่าม 1
27 ชัชวาลย์ โตเหมือน 1
28 ปุณฑวิกา นาคา 1
29 กวิน เอี่ยมตระกูล 1
30 จักรพันธ์ รัตนกูล 1
31 ชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์ 1
32 สราพล จันทร์พงษ์ 1
33 มงคล พงษ์สุทธินาถ 1
34 สริตา สมยศ 1
35 อรรถกร แก้ววิชา 1
36 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
37 นวลละออ วงศ์พินิจวโรดม 1
38 กัลยาณี คูณมี 1
39 พรทิพย์ วิริยานนท์ 1
40 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
41 จารุมา อัชกุล 1
42 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
43 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
44 จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 1
45 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 1
46 ไม่มีข้อมูล 1
47 ชโยดม สรรพศรี 1
48 ธานี ชัยวัฒน์ 1
49 ธนิฏฐา พุ่มอิ่ม 1
50 โสภา คงธนาคมธัญกิจ 1
51 สุวารี ทรัพย์ประสม 1
52 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
53 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
54 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
55 กาญจนา ตั้งภากรณ์ 1
56 ธนวิทย์ สุทธรัตนกุล 1
57 ภัทรา อุดมจิตพิทยา 1
58 รณิดา วงศ์พานิช 1
59 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
60 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
61 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
62 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
63 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 11
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 2
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 1
12 2543 3
13 2542 3
14 2539 1
15 2538 3
16 2537 1
17 2536 1
18 2535 1
19 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องมือการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
2 พฤติกรรมการชักนำความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบการคุ้มครองเงินฝาก
3 ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงานในบริษัทหลักทรัพย์
5 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทย
ปี พ.ศ. 2554
6 ความสามารถของกลุ่มส่วนต่างดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ภาคเอกชนในการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 ธรรมาภิบาลกับการจัดการกำไร : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
8 ผลกระทบของวินัยตลาดต่อการดำรงเงินกองทุนส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ไทย
9 ผลกระทบของวินัยตลาดต่อการดำรงเงินกองทุนส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 ปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย
11 การประเมินภาระผูกพันของรัฐบาลจากรัฐวิสาหกิจโดยใช้วิธี Contingent claims approach
12 ปัจจัยกระทบความมีประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย
13 การตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีต่อการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
14 ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวมในประเทศไทย
15 วินัยตลาดกับพฤติกรรมการติดตามฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของผู้ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทย
16 การตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีต่อการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
17 ปัจจัยกระทบความมีประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย
18 วินัยตลาดกับพฤติกรรมการติดตามฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของผู้ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทย
19 ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินต่อผลิตภาพการผลิต โดยรวมในประเทศไทย
20 ประประเมินภาระผูกพันของรัฐบาลจากรัฐวิสาหกิจ โดยวิธี Contingent Claims Approach
ปี พ.ศ. 2551
21 ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนของธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ
22 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางการเงินในตลาดพันธบัตรเอเซียตะวันออก
23 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางการเงินในตลาดพันธบัตรเอเชียตะวันออก
ปี พ.ศ. 2550
24 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 112
ปี พ.ศ. 2549
25 ผลกระทบของการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ของผู้บริหารต่ออัตราผลตอบแทนเกินปกติ
26 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2547
27 ปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ไทยโดยแบบจำลอง STOCHASTIC FRONTIER
ปี พ.ศ. 2546
28 พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดบัตรเครดิต
29 การศึกษาปัจจัยที่กำหนดการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย
ปี พ.ศ. 2545
30 พฤติกรรมการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
31 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
32 ภาวะฟองสบู่ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
33 ผลกระทบของขนาดของคณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ และการถือหุ้นของคณะกรรมการ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
34 ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
35 ประสิทธิภาพและพฤติกรรมการรวมตัวในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย : ศึกษาทางด้านต้นทุน
36 โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
37 ประสิทธิภาพภายในองค์กรของธุรกิจการประกันชีวิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
38 การศึกษาอุปสงค์การประกันชีวิตของครัวเรือนในประเทศไทย
39 พฤติกรรมการออมของครัวเรือน : วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวางในปี 2535/2536
40 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2537
41 การวิเคราะห์การประหยัดจากขนาดของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
42 อุปทานแรงงานล่วงเวลาของพยาบาลประจำการ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2535
43 การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดค่าใช้จ่าย ของรัฐบาลด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ : กรณีศึกษา จังหวัดอ่างทอง