ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรจน์รวี ภิรมย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในเขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2539
4 วิธีการวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงสารคล้ายไซโตไคนินในช่วง ก่อนแตกใบอ่อนและออกดอกในยอดลำไยพันธุ์ดอ
5 วิธีการวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงสารคล้ายไซโตไคนินในช่วงก่อนแตกใบอ่อน และออกดอกในยอดลำไยพันธุ์ดอ / โรจน์รวี ภิรมย์