ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรดปราน บุณยพุกกณะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- โปรดปราน บุณยพุกกณะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อติวงศ์ สุชาโต 31
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19
3 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 หนึ่งฤทัย เอกชัยวรสิน 2
6 ศุภเดช ฉันจรัสวิชัย 2
7 ปริญญารัตน์ ตู้จินดา 2
8 ชูชีพ ฉิมวงษ์ 2
9 เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ 2
10 ศิรินุช บุญสุข 2
11 ฐิต ศิริบูรณ์ 1
12 ณัฐชา ตังศิริรัตน์ 1
13 ณัฐณรงค์ พ่วงศรี 1
14 ณัฐพล แสงสรสิทธิ์ 1
15 กรกนก วงศ์ตระกูล 1
16 ธีระ สุริย์ 1
17 วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร 1
18 กฤตนันท์ พิทักษ์ภวัตกุล 1
19 นัทธมน โมกข์ณรงค์ 1
20 ณัฐณิชา มณีแสง 1
21 บุญชัย โสวรรณวณิชกุล 1
22 เพชรรัตน์ บูรพาธนะ 1
23 ดวงกมล สุวรรณผ่องใส 1
24 กลวัชร ตระกูลสุข 1
25 ณัฏฐ์ เลิศวงศ์คณากูล 1
26 ปวันรัตน์ หิรัญกาญจน์ 1
27 ศุภกิจ เชื้อธนะภิญโญ 1
28 ณัฐวุฒิ เกิดเกียรติขจร 1
29 ณัฐพงศ์ ลือพัฒนสุข 1
30 เอกพล ตั้งวีระพงษ์ 1
31 โอภาส เพลินประภาพร 1
32 นิพนธ์ ชินะธิมาตร์มงคล 1
33 เลอเกียรติ ชววิทยากุล 1
34 วิษณุ โคตรจรัส 1
35 เสาวลักษณ์ รัตนธรรมสกุล 1
36 บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล 1
37 ดลบรรจง ประเสริฐสิทธิ์ 1
38 ศศิวิมล ชาญวานิชบริการ 1
39 เกศราภรณ์ ซื่อสัตย์พาณิชย์ 1
40 รวิศม์ วงษ์สมาน 1
41 มัณฑนา ปราการสมุทร 1
42 พรพิมล โทจันทร์ 1
43 พรชัย วัฒนเวชคม 1
44 วิทยา โรจน์กิตติเจริญ 1
45 สุรพล วรภัทราทร 1
46 ชุลีกร กิตติกูล 1
47 ต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 9
4 2554 4
5 2553 3
6 2552 5
7 2551 4
8 2550 1
9 2549 5
10 2548 2
11 2539 3
12 2538 2
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ระบบช่วยเหลือคนตาบอดผ่านวีดีโอคอลในโทรศัพท์ร่วมกับการประกอบภาพทางไกล
ปี พ.ศ. 2556
2 การรู้จำภาษาจากเสียงพูดโดยใช้ลักษณ์ทางสัทวิทยา
3 การคัดเลือกคุณลักษณะสำคัญของคำบ่งอารมณ์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์
4 การสร้างแบบจำลองการรับรู้ความเป็นธรรมชาติของเสียงวรรณยุกต์ด้วยแบบจำลองเรขาคณิต
5 การระบุคำให้อ่านแบบไทยจากข้อความอักษรโรมันที่พบในเครือข่ายสังคม
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายอักษรเบรลล์จากการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสที่คำนึงถึงการเลื่อนของนิ้วมือ
7 การศึกษาการลดการออกเสียงสระอะในการจำแนกสระด้วยความถี่ฟอร์แมนต์ของเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทย
8 การแปลงกราฟีมภาษาอังกฤษเป็นโฟนีมภาษาไทย
9 การแบ่งประโยคภาษาไทยโดยแคททิกอเรียลแกรมม่าและหลักเกณฑ์ไวยากรณ์
10 การระบุและแก้ไขส่วนที่แตกต่างของบทถอดความระหว่างเสียงบันทึกการประชุมรัฐสภาไทยและรายงานการประชุม
11 ลักษณะสำคัญทางเสียงสำหรับการรู้จำเสียงวรรณยุกต์ไทยด้วยฮิดเดนคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์
12 การประสานเวลาอัตโนมัติแบบทันทีระหว่างเสียงและข้อความ
13 การตรวจจับการเล่นคำด้วยวิธีซ้ำตัวอักษรในข้อความสื่อสังคมออนไลน์และแปลงให้เป็นบรรทัดฐาน
14 แบบจำลองการทำนายอักษรเบรลล์จากการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสที่คำนึงถึงการเลื่อนของนิ้วมือ
ปี พ.ศ. 2554
15 ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านสารสนเทศ
16 การเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างคลังข้อความตามการกระจายตัวหน่วยเสียงที่กำหนดได้
17 การถอดคำแบบถ่ายเสียงสำหรับชื่อบุคคลภาษาไทยที่เขียนด้วยอักษรโรมัน
18 พารามิเตอร์ทางเสียงสำหรับการจำแนกลักษณะการเปล่งเสียงในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2553
19 การแสดงรูปแบบคิวทีไอที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับอีเลิร์นนิงบนเว็บ
20 การออกแบบและประเมินส่วนรับเข้าควบคุมด้วยเสียง
21 การออกแบบและประเมินส่วนรับเข้าควบคุมด้วยเสียง
ปี พ.ศ. 2552
22 วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์
23 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบการเสริมกำลัง ในงานปฏิบัติการทางการบินในสภาวะไม่ปกติ เพื่อแก้ปัญหาการปรับตารางเวลาเที่ยวบิน
24 การสังเคราะห์เสียงอิงแบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟที่สามารถกำหนดสัญญาณจากเส้นเสียงและสัญญาณรบกวนลมหายใจ
25 การเพิ่มความถูกต้องของการแบ่งคำภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองความน่าจะเป็นของหน้าที่อักขระ
26 วิธีการทางสวนสัทศาสตร์ สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์
ปี พ.ศ. 2551
27 การถอดชื่อบุคคลจากอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยอาศัยความนิยมในการใช้เป็นฐาน
28 วิธีการวิเคราะห์ด้วยการสังเคราะห์เพื่อประมาณพื้นที่หน้าตัดช่องทางเสียงสำหรับการสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
29 การออกแบบและพัฒนาตัวแปลงภาษาไปกลับอังกฤษผสมไทยเป็นเบรลล์
30 การออกแบบและพัฒนาการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยแบบเชื่อมต่อโดยใช้ฐานข้อมูลเสียงพูดขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2550
31 การหาตำแหน่งขอบเขตเสียงในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
32 การลดสัญญาณรบกวนเติมแต่งแบบคงที่ก่อนการรู้จำเสียงพูด โดยการลบสเปกตรัมแบบปรับค่าถ่วงน้ำหนักได้
33 การจำแนกหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้การแทนเสียงแบบทั้งเซกเมนต์
34 โปรแกรมฝึกฝนการเปล่งเสียงพูดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยิน
35 การจำแนกหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้การแทนเสียงแบบทั้งเซกเมนต์
36 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับออกแบบวงจรตรรกะเชิงลำดับ โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ
ปี พ.ศ. 2548
37 การวัดซอฟต์แวร์เชิงแง่มุมโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์
38 การสืบค้นไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ออนโทโลยีของคำที่มีความหมายเหมือนกัน
ปี พ.ศ. 2539
39 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกสถาบันเพื่อศึกษาต่อ
40 การวิเคราะห์การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างผู้รับเหมา และเจ้าของงานในงานก่อสร้างอาคาร
41 การพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2538
42 การพัฒนาเครื่องมือเคสเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยใช้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศ
43 การพัฒนาระบบสารสนเทศการคิดค่าระวางเรือ สำหรับการขนส่งสินค้าแบบเทกอง