ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรพงศ์ บาลลา 19
2 ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 17
3 สรรเสริญ จำปาทอง 17
4 ราเชนทร์ ถิรพร 7
5 นพพงศ์ จุลจอหอ 6
6 สดใส ช่างสลัก 6
7 สุปราณี งามประสิทธิ์ 6
8 แอนนา สายมณีรัตน์ 3
9 สมชาย โพธิสาร 3
10 ศานิต เก้าเอี้ยน 3
11 นิตย์ศรี แสงเดือน 3
12 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 2
13 สุจินต์ จินายน 2
14 วัชรี เลิศมงคล 2
15 ประเทืองศรี สินชัยศรี 2
16 ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 2
17 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
18 กิตติ สัจจาวัฒนา 2
19 โกศล เกิดโภคทรัพย์ 2
20 สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 2
21 ภาวินี จันทร์วิจิตร 2
22 วราภรณ์ บุญเกิด 2
23 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
24 สมชัย ลิ่มอรุณ 2
25 บรรลุ ชมไชย 2
26 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 2
27 ชะบา จำปาทอง 2
28 สมยศ จรรยาวิลาส 2
29 ประศาสตร์ เกื้อมณี 2
30 สำราญ ศรีชมพร 2
31 สุรเชษฐ จามรมาน 1
32 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
33 ชูศักดิ์ จอมพุก 1
34 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
35 สุนันทา จันทกูล 1
36 อำไพ พรหมณเรศ 1
37 เอ็จ สโรบล 1
38 เสาวนี ฝัดศิริ 1
39 บงกชมาศ โสภา 1
40 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
41 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
42 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
43 นวรัตน์ อุดมประเสริฐ 1
44 Chokechai Aekatasanawan 1
45 นายประภาส ปิ่นวิเศษ 1
46 Sukum Chotechaungmanirat 1
47 Banlu Chomchai 1
48 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
49 สุรพล เช้าฉ้อง 1
50 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
51 สิทธิชัย ฮะทะโชติ 1
52 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
53 อภิญญา จุฑางกูร 1
54 พิทยาภรณ์ บุญใหญ่ 1
55 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 1
9 2546 1
10 2543 1
11 2540 1
12 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิเย็นต่อคุณภาพของข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ที่ผ่านการแปรรูป
ปี พ.ศ. 2557
2 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
3 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพืชศาสตร์
5 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
6 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวเพื่อผลผลิตและน้ำมันสูง
8 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ปี พ.ศ. 2552
9 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ปี พ.ศ. 2551
10 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง
ปี พ.ศ. 2550
11 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ปี พ.ศ. 2546
12 การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2543
13 การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2540
14 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture