ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรพงศ์ บาลลา 19
2 ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 17
3 สรรเสริญ จำปาทอง 17
4 ราเชนทร์ ถิรพร 7
5 นพพงศ์ จุลจอหอ 6
6 สดใส ช่างสลัก 6
7 สุปราณี งามประสิทธิ์ 6
8 ศานิต เก้าเอี้ยน 3
9 แอนนา สายมณีรัตน์ 3
10 นิตย์ศรี แสงเดือน 3
11 สมชาย โพธิสาร 3
12 ภาวินี จันทร์วิจิตร 2
13 สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 2
14 กิตติ สัจจาวัฒนา 2
15 ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 2
16 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
17 บรรลุ ชมไชย 2
18 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 2
19 วัชรี เลิศมงคล 2
20 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
21 วราภรณ์ บุญเกิด 2
22 ประศาสตร์ เกื้อมณี 2
23 ชะบา จำปาทอง 2
24 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 2
25 สำราญ ศรีชมพร 2
26 สมยศ จรรยาวิลาส 2
27 สมชัย ลิ่มอรุณ 2
28 สุจินต์ จินายน 2
29 โกศล เกิดโภคทรัพย์ 2
30 ประเทืองศรี สินชัยศรี 2
31 บงกชมาศ โสภา 1
32 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
33 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
34 อำไพ พรหมณเรศ 1
35 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
36 Chokechai Aekatasanawan 1
37 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
38 นายประภาส ปิ่นวิเศษ 1
39 Sukum Chotechaungmanirat 1
40 Banlu Chomchai 1
41 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
42 เสาวนี ฝัดศิริ 1
43 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
44 พิทยาภรณ์ บุญใหญ่ 1
45 อภิญญา จุฑางกูร 1
46 นวรัตน์ อุดมประเสริฐ 1
47 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
48 สุรพล เช้าฉ้อง 1
49 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
50 สิทธิชัย ฮะทะโชติ 1
51 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
52 สุนันทา จันทกูล 1
53 ชูศักดิ์ จอมพุก 1
54 เอ็จ สโรบล 1
55 สุรเชษฐ จามรมาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 1
9 2546 1
10 2543 1
11 2540 1
12 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิเย็นต่อคุณภาพของข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ที่ผ่านการแปรรูป
ปี พ.ศ. 2557
2 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
3 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพืชศาสตร์
5 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
6 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวเพื่อผลผลิตและน้ำมันสูง
8 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ปี พ.ศ. 2552
9 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ปี พ.ศ. 2551
10 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง
ปี พ.ศ. 2550
11 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ปี พ.ศ. 2546
12 การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2543
13 การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2540
14 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture