ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย NRU
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 7
2 สันทัด วิเชียรโชติ 5
3 เจษฎา วรรณสินธุ์ 5
4 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 5
5 ดวงพร คันธโชติ 4
6 สายัณห์ สดุดี 4
7 ประจักษ์ แซ่อึ่ง 3
8 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 3
9 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 3
10 วิรัช ทวีปรีดา 3
11 รวี เถียรไพศาล 3
12 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 3
13 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
14 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 3
15 กำพล ประทีปชัยกูร 3
16 ธวัชชัย ปลูกผล 3
17 อาซีซัน แกสมาน 3
18 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 3
19 ภาวิณี ชินะโชติ 2
20 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
21 เถวียน วิทยา 2
22 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 2
23 สุพิชญา จันทะชุม 2
24 สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 2
25 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 2
26 JAMES DOMINIC TRUE 2
27 จันทิมา ชั่งสิริพร 2
28 เบญจมาส เชียรศิลป์ 2
29 จิรัฐ มีเสน 2
30 สุกัญญา เศรษฐรักษา 2
31 วรัญญู ศรีเดช 2
32 ธีระพล ศรีชนะ 2
33 รุ่งนภา ศรีชนะ 2
34 จรัสศรี นวลศรี 2
35 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
36 อัญชนา ประเทพ 2
37 เจริญ นาคะสรรค์ 2
38 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 2
39 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 2
40 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 2
41 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
42 จุฑามาส ศตสุข 2
43 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 2
44 สาระ บำรุงศรี 2
45 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
46 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
47 เบญจ ทองนวลจันทร์ 1
48 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 1
49 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
50 ธนภร อำนวยกิจ 1
51 สุวลักษณ์ วิสุนทร 1
52 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
53 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 1
54 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 1
55 กานดา ปานทอง 1
56 นงพร โตวัฒนะ 1
57 วัสสา คงนคร 1
58 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 1
59 สุธา วัฒนสิทธิ์ 1
60 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
61 ดวงกมล เจริญกุล 1
62 สุดา จักรทอง 1
63 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 1
64 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 1
65 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
66 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 1
67 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1
68 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
69 โอภาส พิมพา 1
70 นาวี หนุนอนันต์ 1
71 เบญจมาภรณ์ พิมพา 1
72 บดี คำสีเขียว 1
73 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 1
74 โอภาส บุญเกิด 1
75 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
76 สุปรีดี สังฆรักษ์ 1
77 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
78 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
79 จงดี ธรรมเขต 1
80 รัตนา ลีลาวัฒนา 1
81 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
82 วรากร ลิ่มบุตร 1
83 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 1
84 วิมล ตันติไชยากุล 1
85 วุฒิพร พรหมขุนทอง 1
86 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
87 สมปอง เตชะโต 1
88 นเรศ ซ่วนยุก 1
89 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
90 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
91 สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 1
92 อนุชิต พลับรู้การ 1
93 อิบรอเฮม ยีดำ 1
94 วิชัย หวังวโรดม 1
95 นิคม สุวรรณวร 1
96 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
97 ชูเกียรติ คุปตานนท์ 1
98 พิชญา ตัณฑัยย์ 1
99 อนันท์ ชกสุริวงค์ 1
100 นภิสพร มีมงคล 1
101 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
102 งบประมาณแผ่นดิน 1
103 ธนากร เกียรติขวัญบุตร 1
104 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 1
105 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 1
106 เจริญศักดิ์ แซ่ไว่ 1
107 พิสัณห์ ดวงจันทร์ 1
108 พรรณี สอาดฤทธิ์ 1
109 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 1
110 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
111 ธวัช ชิตตระการ 1
112 ศรีสกุล ภิรมย์วรากร 1
113 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
114 ประภาพร อุทารพันธุ์ 1
115 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 1
116 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
117 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 1
118 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
119 วราพร วรรณนา 1
120 สุชีรา ธนนิมิตร 1
121 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 1
122 สิงโต บุญโรจน์พงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2557 2
3 2556 33
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 69
7 2551 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของกระทุ
2 การประยุกต์ใช้สารสกัดกระทุเป็นผลิตภัณฑ์ยาเฉพาะที่ภายนอกและผลิตภัณฑ์ในช่องปาก
3 การศึกษาทางเคมีของกระทุ
4 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน การผลิต การทำบริสุทธิ์ และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนายาเหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
6 การใช้โปรไบโอติกส์ Lactobacillus plantarum DW12 และเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับการผลิตเครื่องดื่มน้ำสกัดมะขามป้อมเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
7 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งมะสัง
8 แอฟฟินิตีไบโอเซนเซอร์แบบไม่ติดฉลากสำหรับไวรัสตัวแดงดวงขาว
9 การนำโปรตีนลูกผสมของยีนกุ้งและไคโตซานมาพัฒนาวัสดุทางทันตกรรม
10 การประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอวัคซีนจากโปรตีนกระตุ้นเซลล์จับกินสิ่งแปลกปลอม
11 การประยุกต์ใช้ Laminin receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
12 การพัฒนาระบบอบแห้งสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งด้วยพลังงานทดแทนความร้อนร่วม
13 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและจุลินทรีย์ในทะเลไทย
14 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease และ HIV-1 integrase ของสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะ
15 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทย
16 การขยายยางพันธุ์สายต้นพันธุ์ดี และการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
17 การพัฒนาสารเคลือบนาโนคอมโพสิต (Ti, Al, Si)(C, N) ด้วยวิธีพีอีซีวีดี เพื่อการยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์สำหรับการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม
18 กระบวนการปรับปรุงสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อกึ่งของแข็งแบบ GISS ด้วยความร้อน
19 วิธีการรวมข้อมูลแบบหลายตัวตรวจจับประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจพบและรู้จำพฤติกรรมของมนุษย์
20 การศึกษากระบวนการอบแห้งไม้ยางพาราแบบต่อเนื่องโดยวิธีการทดลอง
21 การประมวลผลภาพเคลื่อนไหวสำหรับวิเคราะห์รูปแบบการทำกิจกรรมในผู้สูงอายุ ภายใต้ ชุดโครงการวิจัยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
22 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งโดยแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากป่าชายเลน
23 การเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสตของเครื่องในปลาตาหวานหนังหนา
24 การใช้สารประกอบฟินอลิกในการลดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและ การยืดอายุการเก็บรักษาปลาและผลิตภัณฑ์
25 การโคลนยีน การทำบริสุทธิ์ สมบัติของเอนไซม์และการใช้ไลเปสจากBurkholderia sp. EQ3 ในการสังเคราะห์แวกซ์เอสเทอร์จากน้ำมันปลา
26 การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสในอาหารเหลวสูตรดัดแปลงจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล และการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร
27 การใช้สารประกอบฟีนอลิกในการยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสและ เมลาโนซิสในกุ้งขาว
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมพรีไบโอติกและโพรไบโอติก
29 การทดสอบการอยู่รอดและคุณสมบัติทางชีวภาพของโพรไบโอติกและพรีไบโอติกในเจลาตินแคปซูล
30 การผลิตพรีไบโอติกจากแก้วมังกรและการประเมินคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
31 การพัฒนาโพรไบโอติกสายพันธุ์พิเศษเสริมในโยเกิร์ตและนมผงเพื่อป้องกันฟันผุ
32 การเก็บเกี่ยวโปรตีนและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนถั่วเขียวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
33 การผลิตเมมเบรนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงโดยประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ
34 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับสิ่งแวดล้อม พลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
35 การผลิตแผ่นพอลิเมอร์เมมเบรนสำหรับการแยกแก๊สและอนุภาคนาโนชีวภาพด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์
36 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาเชื่อมโยงได้ที่อุณหภูมิห้อง
37 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระทุสำหรับใช้รักษาสิว
38 การผลิตกล้าเชื้อในรูปแผ่นแห้งเพื่อการผลิตแหนมกาบา (?-aminobutyric acid)
39 ผลการใช้กากตะกอนน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมไขมันไหลผ่านต่อองค์ประกอบน้ำนมของโคนม
ปี พ.ศ. 2555
40 สูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Streptomyces sp. ในการยับยั้งโรครากขาวของยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
41 ผลของการให้กินสารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทจากใบมะยมเป็นระยะเวลานานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต
42 การเชื่อมในสถานะกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมซึ่งได้จากการหล่อกึ่งของแข็ง
ปี พ.ศ. 2553
43 การใช้เอนไซม์ไรโบนิวคลีเอสชอบเกลือจากแบคทีเรียเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติของน้ำปลา
44 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์แหนมโดยใช้กล้าเชื้อแลกติกแอสิดแบคทีเรียที่ผลิตกาบา (?-aminobutyric acid)
45 เทคโนโลยีการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและเซนเซอร์
46 สารต้านจุลินทรีย์จากหญ้าทะเลที่คัดเลือกและเชื้อราเอนโดไฟท์จากหญ้าทะเล
47 สารต้านจุลินทรีย์จากเบญกานี แปรงล้างขวด และเสม็ด
48 การศึกษาทางเคมีของรากลูกผสมระหว่างขนุนและจำปาดะ
49 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาการหากินของค้างคาวในคาบสมุทรไทยโดยเฉพาะค้างคาวที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและการอนุรักษ์
50 ชีวภูมิศาสตร์ของปะการังในภูมิภาคอันดามันแห่งประเทศไทย
51 ความหลากชนิดและชีวภูมิศาสตร์ ของสัตว์กลุ่มหอยในคาบสมุทรไทย
52 ความหลากหลายทางชีวภาพและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงในคาบสมุทรไทย
53 ความหลากชนิดและชีวภูมิศาสตร์ ของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และหญ้าทะเลในคาบสมุทรไทย
54 ทรัพยากรพรรณไม้ตามชายฝั่ง และ พฤกษภูมิศาสตร์ของพรรณไม้ชายฝั่งในคาบสมุทรไทยโดยอิงรูปแบบการกระจายพันธุ์ทางพฤกษภูมิศาสตร์ของพรรณไม้เด่นบางกลุ่ม
55 ความหลากชนิดและชีวภูมิศาสตร์ ของ โรติเฟอร์และครัสเตเชียนขนาดเล็ก (คลาโดเซอรา และโคพีโพดา) ในคาบสมุทรไทย
56 การแสดงออกของโปรตีนที่สัมพันธ์กับเชื้อก่อโรคและ/หรือพัฒนาการเจริญพันธุ์ของ รังไข่ในกุ้งแชบ๊วย
57 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับสารเคมีในการควบคุมโรคเน่าราเขียวและเหนี่ยวนำการแสดงออกของยีนบนผลส้มหลังการเก็บเกี่ยว
58 ทรัพยากรชีวภาพ และชีวภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรไทย
59 ผลของฟอติลินและกลุ่มโปรตีนอื่นๆจากกุ้งต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสตัวแดงดวงขาวในเซลล์สายพันธุ์ Sf9
60 การพัฒนาระบบให้ความร้อนสำหรับการอบแห้งและรมควันยางแผ่น
61 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
62 ทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาตชนิดใหม่จากไนลอนและพอลิเอสเทอร์
63 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติของเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ และการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่มีสมบัติเฉพาะจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
64 การขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
65 การประยุกต์ใช้ระบบนำส่งยาสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกและการนำส่งยีน
66 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับไคโตแซน หรือ HPC
67 ศึกษาอันตรกิริยาเสริมของสารผสมพอลิแซคคาไรด์ด้วยการไหล, DSC และ NMR เพื่อใช้ในระบบนำส่งยาแบบเนิ่น
68 แผ่นแปะกระพุ้งแก้มที่มีนอร์ทริปไทลีนเป็นส่วนประกอบและเปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
69 โพลอกซาเมอร์และพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลคอมโพสิตนาโนพาร์ทิเคิลเพื่อเป็นตัวพาสำหรับใช้ประโยชน์ในการควบคุมการนำส่งยา
70 ไมโครเจลที่บรรจุพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลนาโนพาร์ทิเคิลที่อยู่บนไมโคร พาร์ทิเคิลเพื่อการนำส่งยาผ่านทางผิวหนัง
71 การพัฒนาสูตรตำรับยาสูดอัดไอกำหนดขนาดบูดีโซไนด์ชนิดแขวนลอย
72 ผลของการออกแบบอุปกรณ์นำส่งต่อประสิทธิภาพการนำส่งยาสูดแบบผงแห้งโดยใช้การจำลองจนศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์
73 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อฉวยโอกาสของสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะ
74 ศักยภาพของสมุนไพรอายุวัฒนะต่อการรักษาโรคติดเชื้อวัณโรค
75 การวิจัยสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคเอดส์
76 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิล (Orechromis niloticus)ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ซีโรไทป์ Ia และซีโรไทป์ III และการผลิตวัคซีนต้านทานโรค
77 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้
78 การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้นวัตกรรมระบบกรีดแบบสองรอยกรีด
79 การสร้างความเข้มแข็งการผลิตยางพาราของชาวสวนยางในภาคใต้ของ ประเทศไทย
80 การวิจัยเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นตอสำหรับการขยายพันธุ์
81 การคัดเลือกต้นตอยางพาราโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
82 ระบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดสูงขนาด 100 ลิตร
83 การพัฒนาโมเดลต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง
84 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
85 ศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของการเชื่อมอลูมิเนียมผสม ซึ่งหล่อโดยเทคโนโลยีการหล่อกึ่งของแข็ง ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
86 การศึกษาสมบัติการคืบของโลหะกึ่งของแข็งที่ผลิตโดยวิธี GISS
87 การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งโดยใช้แรงดันต่ำของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
88 เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะด้วยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็งโดยวิธี GISS
89 การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งโดยใช้แรงดันสูงของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
90 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบกิจกรรมในผู้สูงอายุด้วยโมเดลเมฆ
91 ระบบสเตอริโอวิชันและระบบเสียงสามมิติ เพื่อช่วยในการเดินทางของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา
92 การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพารา
93 การกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วยปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกส์
94 การปรับปรุงสมบัติของน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นสารตัวพาในหมึกพิมพ์ฐานน้ำมันทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม
95 การพัฒนาการผลิตบิวทานอลจากเส้นใยปาล์มที่ผ่านการย่อยแล้วโดยใช้เชื้อ Clostridium sp. เปรียบเทียบกับการผลิตบิวทานอลจากเส้นใยปาล์มที่ไม่ได้ผ่านการย่อยโดยใช้เชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp.
96 การสกัด การแยก และการประยุกต์ใช้สารลิกนินจากทะลายปาล์มในการผลิตสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
97 การผลิตน้ำมันและเอนไซม์ไลเปสด้วยเชื้อ Yarrowia lipolytica โดยใช้กลีเซอรอลดิบ และการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
98 อาหารเสริมและอาหารสุขภาพ: นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
99 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสาร ออกฤทธิ์ชีวภาพด้วยกระบวนการหมัก
100 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นที่มีเซลล์ยีสต์ผลิตไลเปสที่ถูกตรึงเป็นตัวเร่ง
101 ไบโอมิเมติกสคาฟโฟล์ด ของ เมทธิลเซลลูโลส/คอลลา เจนจากปลาทะเล
102 สคาฟโฟลด์คอลลาเจนจากปลาทะเลสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
103 การศึกษาสมบัติการเกิดฟิล์มและการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาหมึกกระดอง
104 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเสริมพรีไบโอติก
105 การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสจากแก่นตะวัน
106 การผลิตสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์จากสตาร์ชเมล็ดขนุน สตาร์ชข้าว และสตาร์ชถั่วเขียว และการตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก
107 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในการผลิตอาหารทะเลในอาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
108 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
109 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเฉี้ยงโดยสารครอสลิงและยูวีทรีทเมนต์
110 การพัฒนาเครื่องมือวัด IV Curve สำหรับทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอน
111 การพัฒนาเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ น้ำหมักชีวภาพจากพืช
ปี พ.ศ. 2551
112 External Project for Testing
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
113 การพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งยางเอส ที อาร์ และ ยางสกิมเพื่อผลิตยางแท่งคุณภาพ
114 มะหาดและเพชรสังฆาตเพื่อใช้ในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก
115 ผลของฤดูกาลต่อการแข็งตัวระหว่างการเก็บของยางแผ่นรมควัน
116 การพัฒนาชุดทดสอบฟอร์มาลิน
117 ความเสถียรของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1
118 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ