ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย Matching Fund
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เถวียน วิทยา 8
2 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 6
3 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 6
4 วรัญญู ศรีเดช 5
5 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 5
6 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 5
7 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
8 เจษฎา วรรณสินธุ์ 4
9 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 4
10 ธรรมนูญ โปรดปราน 4
11 จักรี ทองเรือง 4
12 สุกัญญา เดชอดิศัย 4
13 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 3
14 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
15 เบญจมาส เชียรศิลป์ 3
16 พิทยา อดุลยธรรม 3
17 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 3
18 จรัญ บุญกาญจน์ 3
19 เกศริน มณีนูน 2
20 วิริยะ ทองเรือง 2
21 วนิดา รัตนมณี 2
22 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 2
23 ชิตชไม โอวาทฬารพร 2
24 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2
25 วีรวรรณ เหล่าศิริพจน์ 2
26 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 2
27 สาระ บำรุงศรี 2
28 มุทิตา มีนุ่น 2
29 สุธรรม นิยมวาส 2
30 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
31 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 2
32 เจริญ นาคะสรรค์ 2
33 กิตติ เจิดรังษี 2
34 สนั่น ศุภธีรสกุล 2
35 สมพร นิลมณี 2
36 นงลักษณ์ กุลวรรัตต์ 2
37 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2
38 รักษ์เกียรติ จิรันธร 2
39 Rungsince Canyook 1
40 Somjai Janudome 1
41 Tannate Rattanochaikul 1
42 พิชญา ตัณฑัยย์ 1
43 จิรวัฒน์ อุปถัมภ์ 1
44 นันทกาญจน์ มุรศิต 1
45 จารุวรรณ มณีศรี 1
46 รัญชนา สินธวาลัย 1
47 เจริญ ภคธีรเธียร 1
48 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
49 สุรชาติ เพชรแก้ว 1
50 สุพัตรา เดวิสัน 1
51 กำธร ตั้งวงศ์ศิริกุล 1
52 ศิริพา อุดมอักษร 1
53 จรรยา อินทมณี 1
54 ชาคริต ทองอุไร 1
55 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
56 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
57 ศศิกานต์ ศรีเพชรทอง 1
58 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
59 ขนิษฐา หมวดเอียด 1
60 วันทนา เหรียญมงคล 1
61 กรวิกา โพธิกุล 1
62 สุชาดา สูรพันธุ์ 1
63 สุพรรณิการ์ จารุธนเศรษฐ 1
64 กรีฑา ธรรมคำภีร์ 1
65 ภารณี สุวรรณรัตน์ 1
66 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 1
67 ภูธร แคนยุกต์ 1
68 อมรรัตน์ ชูเมฆ 1
69 มหรรณพ ภัทรดากร 1
70 ขนิษฐา หาญสูงเนิน 1
71 จันทิมา ชั่งสิริพร 1
72 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
73 อังศุมา วงษ์มะยุรา 1
74 เฉลิมเกียรติ สงคราม 1
75 จุฑาภรณ์ ลิวา 1
76 พรสุดา บ่มไล่ 1
77 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 1
78 ปรียากมล จันทร์สง 1
79 ชัยรัตน์ พึ่งเพียร 1
80 วิไลรัตน์ วรภมร 1
81 ปาริชาต นิลวิเชียร 1
82 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 1
83 นริศรา มหาธนินวงศ์ 1
84 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
85 อธิป สกุลเผือก 1
86 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 1
87 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
88 อุไร หัถกิจ 1
89 Marilyn Parker 1
90 Rozanno Locsin 1
91 ประณีต ส่งวัฒนา 1
92 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
93 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
94 ธีระพล ศรีชนะ 1
95 กรรณิการ์ สหกะโร 1
96 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
97 ธัญญา ศรีโพธิ์ 1
98 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 1
99 ศศิวิมล สมบัติศิริ 1
100 กฤษชัย ทวีค้ำคูณ 1
101 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
102 อรัญ งามผ่องใส 1
103 ณัฐนันท์ วรรณกูล 1
104 สายัณห์ สดุดี 1
105 นูรฮูดา กามะ 1
106 ศิริพร ลิ่มสกุล 1
107 Thomas Wong 1
108 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
109 นรารักษ์ หลีสกุล 1
110 นัฐ ตัณศิลา 1
111 ดุษฎี หมื่นห่อ 1
112 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
113 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
114 กานดา ปานทอง 1
115 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
116 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 1
117 ปัทมา ชูอ๋อง 1
118 วิชชุดา จันทรมี 1
119 ชนิสรา นาคนรสิงห์ 1
120 ชิดชนก หวังเอียด 1
121 ศลิษา แก้วอัมพร 1
122 เสาวลักษณ์ คงเอียง 1
123 ประวีณ ประพฤติชอบ 1
124 ธวัชชัย ปลูกผล 1
125 ธีรศักดิ์ สารภี 1
126 ปดิวรีดา ไชยภูมิ 1
127 เสถียรพงษ์ แกล้วชิต 1
128 ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ 1
129 อภิสิทธิ์ ไกรคุ้ม 1
130 สุทธิวดี มุสิกพงศ์ 1
131 นภาพร หงส์สิทธิชัยกุล 1
132 อารยา ยืนยงวิวัฒน์ 1
133 อนุวัฒน์ มณีรัตน์ 1
134 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 1
135 อนุสิทธิ์ สังขนันท์ 1
136 ทัศน์ชพร สถาพร 1
137 วรสันติ์ โสภณ 1
138 เบญจพร สุขเจริญ 1
139 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 1
140 ชนากานต์ เกตุแก้ว 1
141 สาตรา เลิศกิจสมบูรณ์ 1
142 เอกรัฐ คำเจริญ 1
143 ขวัญชนก เทอดกิติวรางค์ 1
144 ชินัทยา ศิลธรรม 1
145 บุญฤทธิ์ เกียรติไพบูลย์ 1
146 สมเกียรติ นาคกุล 1
147 ปิยกาญจน์ ใจเสียง 1
148 เบญญลักษณ์ อรรจนโรจน์ 1
149 กนกกาญจน์ ภูมิทักษิณากุล 1
150 กชกร สุขจันทร์ 1
151 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 1
152 สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง 1
153 รจนลักษณ์ เกื้อกูล 1
154 อัญชลี ศิริโชติ 1
155 วิลาวรรณ แสงอรุณ 1
156 วสันต์ สงวนมานะศักดิ์ 1
157 กีรณา แท่นนิล 1
158 สมชาย ชูโฉม 1
159 หาญพงศ์ สุวรรณโณ 1
160 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
161 สุวัฒน์ มะไฟ 1
162 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 1
163 ธีรวัฒน์ สุดขาว 1
164 สิริฤทัย สรรพพันธ์ 1
165 สุดารัตน์ เกตุรัตน์ 1
166 อยุทธ์ อังศุกีรตีรัตน์ 1
167 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 1
168 Chua Kien Hui 1
169 พิชญา กีรติพงศ์วัฒนา 1
170 Stuart Parsons 1
171 ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ 1
172 กร ศรเลิศล้ำวาณิช 1
173 สุธาดา ชาญณรงค์ 1
174 ศรัณยู สุวรรณอักษร 1
175 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 1
176 พัชรวลัย ใจสมุทร 1
177 นิติพล รักเล่ง 1
178 เปรมวดี จิตสุขุมมงคล 1
179 พีชยา อรุโณทัย 1
180 เจษฎาพร บุญพ่อมี 1
181 แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 1
182 รุสนี เล็มโดย 1
183 ปิยฉัตร แมนมาศวิหค 1
184 ประกาย เพชรบุญ 1
185 สุดารัตน์ หมัดเลียด 1
186 กิตติบดี แสงทอง 1
187 วัชฎาพร ยางทอง 1
188 วิญญู วงศ์วิวัฒน์ 1
189 วาทิต คงพูล 1
190 เกรียงไกร ศรีสว่าง 1
191 สมโภช ปิ่นสุข 1
192 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
193 พิชญา เตชะภัทรกุล 1
194 ธรณิศ หนูเสน 1
195 รำไพ จิตต์เฝื่อ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 6
3 2557 9
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 14
7 2552 17
8 2551 18
9 2550 28
10 2549 56
11 2548 11
12 2547 3
13 2546 2
14 2545 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประยุกต์เทคนิคประมวลสัญญาณและไมโครเวฟกับน้ำยางและปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อใช้ในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลิงขาวในทะเล อันดามัน
3 การตรวจจับจุดยอดอาร์ในสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยวิธีการประมวลผลสัญญาณขั้นสูง
4 การโคลน cDNA และการแสดงออกของโปรตีน polyketide synthase จากรากเพาะเลี้ยงของชุมเห็ดไทย
5 แอพทาเซนเซอร์เชิงแสงราคาถูกและความไววิเคราะห์สูงแบบติดฉลากด้วยสารเรืองแสงหนึ่งชนิดอาศัยหลักการขยายสัญญาณด้วยเทคนิค catalyzed hairpin assembly สำหรับการตรวจวัดยาปฏิชีวนะปริมาณน้อยมาก
6 การเติบโตของพรีซิพิเทดในอะลูมิเนียมผสม 7075-T6 ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งร่วมกับกระบวนการ GISS
7 การสังเคราะห์และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของ seiricuprolide, pestalotioprolides A และ pestalotioprolides B
ปี พ.ศ. 2557
8 ผลของลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวไททาเนียมและซิมวาสเตตินต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นเซลล์สร้างกระดูกของเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ของมนุษย์ในแบบจำลองภาวะกระดูกพรุนในห้องปฏิบัติการ
9 การเตรียมและสมบัติของน้ำยางไฮบริดชนิดใหม่จากน้ำยางพอลิยูริเทนเตรียมจากยางธรรมชาติและไวนิล พอลิเมอร์โดยผ่านกระบวนการพอลิเมอร์ไรซ์เซชันแบบอิมัลชัน
10 การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติดัดแปรด้วยสารประกอบโบรอนสำหรับวัสดุหน่วงไฟชนิดใหม่
11 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของโรค ?-thalassemia ด้วยการใช้ solid-phase PCR และ allele-specific oligonucleotide hybridization บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
12 การเปลี่ยนสีและสมบัติการเปล่งแสงของสารประกอบเอโซอิมีนและสารประกอบเชิงซ้อนของ Ir (III) ในการเป็นตัวตรวจวัดโลหะไอออน
13 การตรวจดีเอ็นเอจากซองกระสุน กระสุนและปลอกกระสุนด้วยวิธีไดเร็คพีซีอาร์
14 การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์และทางเคมีของหมึกกล้วยที่ใช้วิธีถนอมอาหารแบบร่วมในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็น
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษแบบ in vitro ของเนื้อไม้ชะเอมไทย
16 ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองแขวนลอยรวม ฝุ่นพื้น และเส้นผมจากโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนใกล้เคียงในประเทศไทย: นัยต่อการได้รับเข้าสู่ร่างกายและสุขภาพอนามัยของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2555
17 การประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม
ปี พ.ศ. 2554
18 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดข้าว
19 การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว
20 การตรวจหา Subtelmomeric deletion ในผู้ป่วยพัฒนาการช้า และในผู้ป่วยออทิซึมโดยวิธี Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA)
21 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกด้วยระบบกรองชีวภาพร่วมกับการดูดซึมทางเคมี
ปี พ.ศ. 2553
22 ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพของแมลงผสมเกสรกลุ่มผึ้ง (Hymenoptera: Superfamily Apoidea)ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 การศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุมและการกระจายของแพลงก์ตอนพืชเบนทิกไมโครแอลจีและแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภาจ.สุราษฎร์ธานี
24 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
25 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ในคลองเกาะเคี้ยม อ.กันตัง จ.ตรัง
26 การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตของเล่นไม้จากโรงงานแปลนทอยส์
27 การทดสอบเครื่องมือวัดความพอ กรณีศึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาค ของ อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 7075
29 ผลต่อการผ่อนคลายในอาสาสมัครของน้ำมันหอมระเหยจากดอกสายหยุด
30 เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับพลังงานทางอ้อมผ่านฮีทไปป์
31 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมโลหะออกไซด์ BaTiO3 โดยวิธีปฏิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
32 การสังเคราะห์โลหะผสมจำรูปนิเกิล-ไทเทเนียมพรุนโดยวิธีการแช่ในเกลือเหลว
33 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์
34 การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
35 การเตรียมและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของสารประกอบ Zro02-TiO2, และ Zro2-TiO2-CeO2 ซึ่งเตรียมโดยวิธี Co-precipitation.
ปี พ.ศ. 2552
36 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ
37 ความสัมพันธ์ของน้ำในต้นยางพารา
38 การเตรียมและสมบัติของน้ำมันแปรรูปยางจากปฏิกิริยาของอนุพันธ์น้ำมันพืช (สเตียริลแอลกอฮอล์) กับกรดอะโรมาติก
39 การใช้ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยยาที่ละลายน้ำได้น้อย
40 Production of Field Prototype Tin-Antimony LappingPlates by a Semi-Solid Casting Process.
41 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร้านยา
42 ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นหมากขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร
43 องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาตามแนวทางกรแพทย์แผนไทยในจังหวัดสงขลา
44 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงและสตูล
45 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง
46 ผลของชาชงตะไคร้แทรกเกลือต่อการลดอาการปวดท้องประจำเดือน
47 ผลของการนวดเต้านมต่อการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด: กรณีศึกษาหมอบุสมาวาตี ดือเระ
48 ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่องานการแพทย์แผนไทย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
49 การแยกสารพีไบโอติกส์ให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี ultrafiltration
50 กระบวนการล้างไบโอดีเซลโดยกระบวนการล้างด้วยน้ำร่วมกบสารดูดซับระบบต่อเนื่อง
51 กระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมเกรด A380
52 องค์ประกอบและผลของสภาวะการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชันของไขมันในเนื้อไก่ต่างสายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
53 การหาองค์ประกอบทางเคมีและการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นติ้งบน ccratoxylum formosum ssp. pruniflorum) และต้นกำจาย (caesalpinia digyna)
54 การสังเคราะห์และการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งไซโคลออกซีจีเนสของไทเอโซลอะนาล็อกจากยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์กลุ่มดั้งเดิม
55 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำส้มควันไม้เพื่อศึกษาศักยภาพในการนำไปใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง
56 การทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นในการยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ในสมุนไพรไทย
57 การตรวจกรองผ่าเหล่าและความสัมพันธ์ทางการถ่ายทอดความแปรผันหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน COMT ในครอบครัวเด็กไทยทำบันออทิซึม สเปคตรัม
58 การจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยคลื่นเสียง
59 Effects of basic fibroblast growth factor (FGF2) and LIM mineralization protein-1 (LMP1) on mesenchymal cell differentiation and bone regeneration.
60 การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่บรรยากาศโดยการดูดซึมด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaoH) ในหอดูดซึมแบบแพค
61 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลองกองระหว่างสุกบนต้นและการยืดอายุการเก็บรักษา
62 Production of Tin-Antimony Lapping Plates by a Semi-Solid Casting Process.
63 การพัฒนาระบบบูรณาในการควบคุมกระบวนการและการจัดการความรู้สำหรับโรงยางแผ่นรมควัน
64 โครงการผลิตต้นแบบกล่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้พิการทางสายตา
65 การกำจัดโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในน้ำเสียของโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็ง
66 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับประยุกต์ใช้ในการเตือนภัย
67 ผลของสารให้ความหวานต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์จากเศษเหลือ
68 ผลของการเก็บรักษาเนื้อต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แพะตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง
69 การประยุกต์ใช้เทคนิคเฮอร์เดิลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงส้ม
70 การพัฒนาห่อหมกจากเศษเนื้อปลาแซลมอลและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2550
71 การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยการกรีดยางพาราในฤดูฝน
72 การพัฒนาวิธีการวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์โดยตรง
73 การคัดเลือกและควบคุมการปลดปล่อยสารต่อต้านมดเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์
74 การพัฒนาการออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อมัลติมิเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง
75 ผลของสารดูดซับออกซิเจนต่อการป้องกันการเกิดกลิ่นหืนของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา
76 การสกัดและคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกเสาวรส
77 การศึกษาผลของสมุนไพรต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของทอดมันเนื้อหมู
78 การใช้น้ำมันดัดแปรทดแทนวิปปิ้งครีมในไอศกรีม
79 ผลของสารกันหืนธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไก่สุก
80 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลและแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับตำบลกรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขา
81 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยาระหว่าง Subunit ของวาลีน ตำแหน่งที่ 96 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้วยโพรลีนที่ตำแหน่ง 97
82 การเตรียมและศึกษาความคงตัวของ Chlorhexidne vaginal gel เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ HIV
83 ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง
84 การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดสาคู
85 ผลร่วมของพอลิเมอร์ในการปรับปรุงแวกซ์ทางการค้าต่อความสามารถในการพิมพ์ การดูดซับน้ำ และความแข็งแรงของกระดาษลูกฟูก
86 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเชียงจากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาแล่และหมึกแช่เยือกแข็ง
87 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบยำสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
88 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากน้ำลวกกุ้งทราย
89 ซอบชั่นไอโซเทอร์มและผลของความชื้นสัมพัทธ์และเครื่องปรุงรสต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบ
90 การผลิต สมบัติ และการประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคัดเรซินที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม เพื่อทดแทนการใช้แวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
91 ความแปรปรวนในรอบวันของระดับ N-terminal B-trype natriuretic peptide (NT-proBNP) ในพลาสมา และผลของยา amlodipine ต่อระดับ NT-proBNP ในพลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี
92 โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน
93 การใช้กลีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตเอทานอลโดยแบคทีเรีย
94 การพัฒนาผลิตก้างปลาปรุงรสเครื่องเทศไทย
95 การพัฒนาแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งชุบแป้งทอดแช่แข็งที่สามารถอุ่นซ้ำได้ด้วยเตาไมโครเวฟ
96 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อย่อยปาลาแซลมอนโดยการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ
97 โรคลมชักชนิดดื้อต่อการรักษาที่เริ่มมีอาการในวัยทารกและไม่ทราบสาเหตุกับการผ่าเหล่าของยีนซีดีเคแอลไฟฟ์ในเด็กไทย
98 ศึกษาการทำงานของ truncated WT1 และ WT1 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ในเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7)
ปี พ.ศ. 2549
99 การศึกษาผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนประกอบของใบมะม่วงหิมพานต์ เปลือกผลทับทิมและใบหว้าต่อการสะสมแผ่นคราบจุลินทรีย์ และสภาวะเหงือกอักเสบ
100 เครื่องอบแห้งสุญญากาศเอนกประสงค์
101 การผลิตโพลิ (ไฮดรอกซี่บิวทีเรต-โค-ไฮดรอกซี่วาลีเรต) จากน้ำเสียของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดย Ralstonia eutropha
102 การวัดประสิทธิภาพและการปรับปรุงการใช้น้ำแข็งในสายการผลิตปลาและปลาหมึก
103 การศึกษาคุณสมบัติในการป้องกันแรงกระแทกของยางฟองน้ำ
104 การศึกษาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของฟิล์มจากเคอร์ดแลน
105 ผลของสารสกัดพอลิฟีนอลจากพืชต่อการเชื่อมประสานโปรตีนและคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไพบริลจากกล้ามเนื้อปลา
106 การเตรียมและคุณสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างสตาร์ชและไคโตแซน
107 การปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษรีไซเคิลด้วยแป้งสาคูดัดแปร
108 การผลิตกระดาษจากเส้นใยตาลโตนด
109 เครื่องให้ความร้อนไส้กรอกโดยหลักการของโอห์มมิค
110 การศึกษาผลของสมุนไพรในสูตรไก่ตะไคร้ทรงเครื่องต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อไก่บ้านพร้อมปรุง
111 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลาแช่เยือกแข็งจากเนื้อปลาตาโต
112 การพัฒนาสูตรน้ำพริกสมุนไพร
113 การเก็บเกี่ยวโปรตีนและการแยกเกลือจากน้ำนึ่งปลาทูน่าด้วยกระบวนการนาโนฟิลเตรชั่น
114 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนผงที่ได้จากน้ำนึ่งปลาทูน่า
115 การพัฒนาสูตรเครื่องต้มยำส้มแขกและอายุการเก็บรักษา
116 เครื่องแกงเขียวหวานเพื่อใช้ในการหมักกุ้ง
117 การบริโภคอาหารว่างและขนมของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอหาดใหญ่ : ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ
118 การพัฒนาสารประกอบเพอร์รอปสกายต์(Perovskite) จำพวกLaCrO3 เป็นที่มีพื้นที่ผิวและเสถียรภาพสูงเพื่อเป็นเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการรีฟอร์มิ่ง
119 ผลของสารสกัดบางชนิดต่อการยังยั้งการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอกคัสมิวแทน จีเอส 5 และการทำงานของเอนไซม์กลูโคซิลทรานเฟอเรสในห้องปฏิบัติการ
120 บรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากชานอ้อย
121 การศึกษาการกำจัดหมึกพิมพ์ด้วยเครื่องกำจัดหมึกพิมพ์ต้นแบบ
122 การปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มผสมระหว่างสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนด้วยไขมันและการประยุกต์ใช้ในอาหาร
123 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยนาโนคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
124 ผลของอิมัลซิไฟเออร์และเทคนิคการทำให้เกิดอิมัลชันต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากซูริมิที่มีการเติมน้ำมัน
125 ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
126 การผลิตเอทานอลจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
127 การตรวจสอบคุณสมบัติในการย่อยสลายสารแกมมา-เอชซีเอชของเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินด้วยเทคนิค Polymerase chain Reaction
128 ผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae su6
129 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดทีสกัดได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
130 การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
131 การประยุกต์ใช้เซลล์ยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตเมธิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์ม
132 การใช้สารพิษพรีไบโอติกเพื่อเพิ่มการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอกติก : Lactobacillus plantarum ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ synbiotic
133 คุณภาพของลองกองสดในพื้นที่ปลูกต่างกันในสวนระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และผลการยืดอายุโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพลองกองสดและลองกองสดพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา
134 การสกัดและสมบัติของน้ำมันเมล็ดเงาะ
135 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตทุเรียนกวน
136 การออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำโดยหลักการของโอห์มมิค
137 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่แห้งโดยใช้สารสกัดกระเจี๊ยบแดงเป็นส่วนผสมอาหาร
138 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาผงปรุงรสเสริมแคลเซียมจากเศษเหลือปลาตาโตแล่แช่เยือกแข็ง
139 การศึกษาคุณลักษณะของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตจากแป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี
140 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี
141 การศึกษาผลของเครื่องเทศ/สมุนไพรในการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันทอด
142 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis)
143 ผลของสารพรีไบโอติกบางชนิดที่มีต่อคุณภาพเต้าหู้ปลา
144 ปัจจัยที่มีผลต่อการยับยั้งฟิล์มยีสต์จากหน่อไม้ดองและพฤติกรรมการบริโภค
145 โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล
146 การสำรวจพฤติกรรมและความเสี่ยงในการใช้ยาแผนโบราณที่มีการปนปลอมเพรดนิโซโลนและเด็กช่าเมทธาโซนเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
147 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิด diabetic foot ulcerในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
148 การศึกษาความคิดเห็นของแพทย์และผู้แทนยาที่มีต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ทางการตลาดของสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ (PReMA)
149 การปรับปรุงความสามารถในการพิมพ์และการดูดซับน้ำของแวกซ์สำหรับเคลือบกระดาษ
150 การปรับปรุงคุณสมบัติทางโลหะวิทยาและคุณลักษณะทางกลของการเชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง AISI 4340 โดยการให้ความร้อนหลังจากการเชื่อม
151 การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้เอนไซม์และจุลินทรีย์
152 สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย
153 A Definition and Model of Nursing Practice in Thailand.
154 การขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
ปี พ.ศ. 2548
155 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรสติ๊น และหนอนตายหยากแบบครบวงจรเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช
156 การพัฒนากระบวนการผลิตไวน์กล้วยโดยการย่อยด้วยเอนไซม์แพคติเนส และแอลฟาอะมัยเลส
157 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งสาคู
158 ผลของระดับการย่อยสลายและการเติม PVOH ต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไพบริลจากกล้ามเนื้อปลา
159 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนเนื้อปลามูลค่าต่ำด้วยไคโตแซน
160 พัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาทูน่าแช่เยือกแข็ง
161 ไวน์มอลต์ข้าวเจ้า
162 พฤติกรรมทางความหนืด และคุณสมบัติของเจลสตาร์ชกล้วย
163 สตาร์ชถั่วหรั่ง : การผลิต และปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่
164 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
165 ระบบกำจัดแอมโมเนียจากหางน้ำยางสำหรับการผลิตยางสกิมบล็อก
ปี พ.ศ. 2547
166 ต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
167 ระบบนำส่งยาใหม่
168 การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการนั่งกับพื้นกับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2546
169 การศึกษายางธรรมชาติมาลิเอตเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทำยางติดโลหะ
170 การตรวจกลูโคสในปัสสาวะ 1 ชั่วโมงหลังดื่มกลูโคส 50กรัม : การตรวจคัดกรองแบบใหม่สำหรับเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2545
171 การเตรียมโคพอลิเมอร์โครงสร้างร่างแหห่อห้มปุ๋ยยูเรียเพื่อใช้งานทางด้านเกษตรกรรม
172 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและต้นอัคคีทวาร
173 สารไฟฟ้าไร้สารฮาโกเจนจากยางธรรมชาติ
174 บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson)ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียนบ้าน, สะตอ, และเหรียง) ในภาคใต้