ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2550 3
3 2549 3
4 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการอัดโมเลกุลยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้
2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนของตำบลกำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนผิวหน้าของไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคฮิดเด็นมาร์คอฟโมเดลในการตรวจจับการหกล้ม
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างตัวแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการวิสวกรรมความต้องการระบบสารสนเทศที่ไม่มีองค์กรใดในโดเมนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก กรณีศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ปี 2554
6 การจำลองโดยใช้ชุดโปรแกรม AMBER และ OCTA
ปี พ.ศ. 2549
7 The Preparation of Hydrogel from NR
8 Design and Construction of a Wavelength Intensity Duration Adjustable Light Source for Agriculture Applications
9 โครงการการผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก
ปี พ.ศ. 2548
10 อิทธิพลของการสูบบุหรี่และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่อสารอินทรีย์ระเหยในอาคาร