ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพระราชดำริฯ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 3
2 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 3
3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 3
4 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
5 ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา 2
6 ประกาศ สว่างโชติ 2
7 สุกัญญา เดชอดิศัย 2
8 นพรัตน์ บำรุงรักษ์ 2
9 สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 2
10 ซุกรี หะยีสาแม 2
11 จรัสศรี นวลศรี 2
12 กอบชัย วรพิมพงษ์ 1
13 กฤติกา แก้วจำนง 1
14 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 1
15 จินดา ดวงสุวรรณ 1
16 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
17 สิงโต บุญโรจน์พงศ์ 1
18 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 1
19 อุษา เชษฐานนท์ 1
20 พรศิลป์ ผลพันธิน 1
21 สาวิตร์ ตัณฑนุช 1
22 อังคณา เธียรมนตรี 1
23 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
24 ไชยรัตน์ ศรีประสม 1
25 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 1
26 นิวรรณ อินทรักษา 1
27 วิจิตต์ วรรณชิต 1
28 เฉลิมเกียรติ สงคราม 1
29 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
30 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 1
31 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
32 ฐิติมา ด้วงเงิน 1
33 ยิ่งยศ ลาภวงศ์ 1
34 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
35 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
36 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
37 ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2557 4
3 2556 2
4 2555 2
5 2552 1
6 2549 2
7 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาทางพฤกษเคมีของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านความชรา ของพืชในวงศ์ Sapindaceae, Vitaceae และ Meliaceae
2 การเก็บรวบรวมและจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้สำหรับพิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
3 โครงการความหลากหลายของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการทำเครื่องหมายโมเลกุลหลุมพี (Eleiodoxa conferta (Griff)) พันธุ์ไม้ประจำถิ่นสุราษฏร์ธานี
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และต้านอนุมูลอิสระของสารเซซามินในเมล็ดงา และอนุพันธ์ของเซซามิน
6 การเพิ่มการสร้างสาร plumbagin ในรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดงด้วยอีลิสิเตชั่น
7 โครงการศึกษาความหลากหลายของสังคมพืชและพรรณไม้ในพื้นที่ป่าช้าวัดไทยและพื้นที่สุสานมุสลิม (กูโบร์) และการจัดการพื้นที่โดยชุมชน ในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล
ปี พ.ศ. 2556
8 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระบบการประมงและการจำแนกประเภทของชาวประมงบนเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
9 โครงการศึกษาเพิ่มเติม จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์
ปี พ.ศ. 2555
10 การผลิตปลา ปลาหมึกตากแห้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์/ไม้ฟืน
11 การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและโฟลไซโทเมทรี เพื่อตรวจสอบลักษณะที่เหมือนกันของจันทน์กะพ้อ
ปี พ.ศ. 2552
12 พรรณกุ้ง ปู หอย ปลา และ อุปนิสัยการกินอาหารเบื้องต้นในแหล่งน้ำพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 การศึกษาพันธุกรรมพืชผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
14 การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 โครงการบริการสุขภาพสัตว์ เกาะบุโหลน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล
16 โครงการสวนผักประยุกต์และเลี้ยงไก่พื้นเมืองโรงเรียนเกาะบูโหลน
17 โครงการปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์แนวปะการังเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหมู่เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล ระยะที่ 2
18 การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเกรียบปลาจากมันสำปะหลัง
19 โครงการจัดกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ให้ราษฎรเกาะบูโหลนดอน (Solar Cluster)
20 โครงการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของชุมชนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของชุมชนเกาะบูโหลน
21 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก สำหรับประชาชนบนเกาะบูโหลน
22 การสร้างกลุ่มช่วยเหลือกันเองด้านสุขภาพ: โรคเบาหวานและความดันสูง
23 ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยา
24 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้ง HIV-1 integrase
25 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของใยตาลสุก (Bprassus flabellifer Linn.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
26 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในวงศ์ Fabaceae ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
27 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
28 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของไทย
29 ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ำหินปูนในภาคใต้ของไทย
30 โครงการสำรวจพรรณปลาหมึกบริเวณคาบสมุทรไทย
31 กล่องยาประจำบ้าน และสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้น
32 การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนเกาะบุโหลนดอนรองรับการแพทย์ทางไกล
33 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในการดาดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่เกาะบุโหลนดอน
34 การถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร กรณีศึกษา: พื้นที่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
35 กระบวนการพัฒนา การดูแล สุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
36 วิธีการเลือกระบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกาะ กรณีศึกษา : เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล รูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับพื้นที่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
37 การจัดการขยะอินทรีย์และมูลฝอยโดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพครัวเรือนสำหรับพื้นที่เกาะ กรณีศึกษา : เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
38 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เกาะบุโหลนดอน และเกาะบุโหลนเล
39 การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ บนเกาะบุโหลนเลและบุโหลนดอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
40 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปมะม่วงและมันสำปะหลัง
41 การจัดการเครือข่าย และรูปแบบการพัฒนาการการท่องเที่ยวของราษฏร หมู่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
42 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและแนวปะการังหมู่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล