ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 44
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 17
3 Yot Teerawattananon 14
4 รุ่งนภา คำผาง 9
5 ทรงยศ พิลาสันต์ 9
6 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 9
7 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 9
8 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 8
9 ไม่มีข้อมูล 8
10 รักมณี บุตรชน 7
11 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 7
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
13 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
14 ศิตาพร ยังคง 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
16 วันทนีย์ กุลเพ็ง 4
17 Pritaporn Kingkaew 4
18 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 4
19 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
20 Sripen Tantivess 4
21 Tanunya Koopitakkajorn 4
22 อดุลย์ โมฮารา 4
23 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
24 อินทิรา ยมาภัย 4
25 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 4
26 จันทนา พัฒนเภสัช 3
27 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
28 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
29 Patsri Srisuwan 3
30 Pattara Leelahavarong 3
31 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
32 Health intervention and technology assessment program 3
33 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 3
34 เนติ สุขสมบูรณ์ 3
35 Sitaporn Youngkong 3
36 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
37 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
38 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
39 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
40 วันดี กริชอนันต์ 2
41 สามารถ ราชดารา 2
42 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
43 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
44 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
45 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
46 Narisa Tantai 2
47 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
48 สุวรรณา มูเก็ม 2
49 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
50 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
51 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
52 Pitsaphun Werayingyong 2
53 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
54 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 2
55 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
56 นริสา ตัณฑัยย์ 2
57 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
58 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
59 Jomkwan Yothasamut 2
60 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
61 Usa Chaikledkaew 2
62 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
63 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
64 ชนิสา โชติพานิช 2
65 อรณัชชา เซ็นโส 2
66 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
67 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
68 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
69 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
70 Surasan Vivekmethakorn 2
71 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
72 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
73 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
74 Utsana Tonmukayakul 2
75 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
76 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
77 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
78 จิราพรรณ เรืองรอง 2
79 สุรชัย โกติรัมย์ 1
80 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
81 สุทธิษา สมนา 1
82 Sutthisa Sommana 1
83 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
85 Lily Ingsrisawang 1
86 สุรเดช หงส์อิง 1
87 Health Interventional Technology Assessment Program 1
88 เดช เกตุฉ่ำ 1
89 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
90 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
92 กาญจนาถ อุดมสุข 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
94 โรงพยาบาลราชวิถี 1
95 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
96 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
97 Varit Chantarastapornchit 1
98 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
99 มานัส โพธาภรณ์ 1
100 ชนิดา กาญจนลาภ 1
101 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
102 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
103 Kuntika Dumrongprat 1
104 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
105 Det Kedcham 1
106 Waranya Rattanavipapong 1
107 ชุติมา คำดี 1
108 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
109 Chutima Kumdee 1
110 ธีระ ศิริสมุด 1
111 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
112 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
113 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
114 Ladda Damrikarnlerd 1
115 Suwannee Laoopugsin 1
116 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
117 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
118 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
119 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
120 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
121 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
122 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
123 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
124 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
125 Adun Mohara 1
126 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
127 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
128 วิชัย เอกพลากร 1
129 วรรณภา เล็กอุทัย 1
130 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 1
131 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
132 www.hitap.net 1
133 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
134 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
135 Panarasri Khonputsa 1
136 Khannika Thitiboonsuwan 1
137 Montarat Thavorncharoensap 1
138 Chanida Lertpitakpong 1
139 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 Yupin Tamteeranon 1
141 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
142 คัคนางค์ โตสงวน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
3 การประเมินแผนงานประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
4 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
5 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
6 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
7 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
8 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
10 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
11 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
12 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย