ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 44
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 17
3 Yot Teerawattananon 14
4 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 9
5 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 9
6 รุ่งนภา คำผาง 9
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 9
8 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 8
9 ไม่มีข้อมูล 8
10 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 7
11 รักมณี บุตรชน 7
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
13 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
14 ศิตาพร ยังคง 5
15 อินทิรา ยมาภัย 4
16 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 4
17 อดุลย์ โมฮารา 4
18 Pritaporn Kingkaew 4
19 Tanunya Koopitakkajorn 4
20 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
21 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
22 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
23 วันทนีย์ กุลเพ็ง 4
24 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 4
25 Sripen Tantivess 4
26 เนติ สุขสมบูรณ์ 3
27 Health intervention and technology assessment program 3
28 Sitaporn Youngkong 3
29 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
30 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
31 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
32 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 3
33 Pattara Leelahavarong 3
34 Patsri Srisuwan 3
35 จันทนา พัฒนเภสัช 3
36 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
37 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
38 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
39 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
40 Usa Chaikledkaew 2
41 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
42 Jomkwan Yothasamut 2
43 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
44 จิราพรรณ เรืองรอง 2
45 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
46 Utsana Tonmukayakul 2
47 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
48 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
49 วันดี กริชอนันต์ 2
50 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
51 สามารถ ราชดารา 2
52 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
53 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
54 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
55 ชนิสา โชติพานิช 2
56 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
57 Surasan Vivekmethakorn 2
58 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
59 นริสา ตัณฑัยย์ 2
60 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
61 Narisa Tantai 2
62 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
63 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
64 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
65 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
66 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
67 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
68 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
69 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
70 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
71 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 2
72 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
73 สุวรรณา มูเก็ม 2
74 อรณัชชา เซ็นโส 2
75 Pitsaphun Werayingyong 2
76 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
77 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
78 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
79 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
80 วรรณภา เล็กอุทัย 1
81 วิชัย เอกพลากร 1
82 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 1
83 Panarasri Khonputsa 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
85 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
86 Chanida Lertpitakpong 1
87 Montarat Thavorncharoensap 1
88 www.hitap.net 1
89 Khannika Thitiboonsuwan 1
90 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
92 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
93 Yupin Tamteeranon 1
94 สุรชัย โกติรัมย์ 1
95 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
96 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
97 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
98 สุทธิษา สมนา 1
99 Sutthisa Sommana 1
100 Lily Ingsrisawang 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
104 Health Interventional Technology Assessment Program 1
105 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
106 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
107 สุรเดช หงส์อิง 1
108 กาญจนาถ อุดมสุข 1
109 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
110 คัคนางค์ โตสงวน 1
111 Adun Mohara 1
112 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
113 Kuntika Dumrongprat 1
114 Varit Chantarastapornchit 1
115 โรงพยาบาลราชวิถี 1
116 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
117 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
118 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
119 Chutima Kumdee 1
120 ธีระ ศิริสมุด 1
121 เดช เกตุฉ่ำ 1
122 Det Kedcham 1
123 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
124 ชุติมา คำดี 1
125 Waranya Rattanavipapong 1
126 มานัส โพธาภรณ์ 1
127 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
128 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
129 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
130 Ladda Damrikarnlerd 1
131 Suwannee Laoopugsin 1
132 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
133 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
134 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
135 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
136 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
137 ชนิดา กาญจนลาภ 1
138 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
139 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
140 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
141 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
142 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
3 การประเมินแผนงานประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
4 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
5 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
6 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
7 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
8 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
10 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
11 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
12 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย