ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โคทม อารียา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ยุทธนา กุลวิทิต 3
3 ชาตรี ศรีไพพรรณ 2
4 สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ 2
5 ธีรนาถ กาญจนอักษร 2
6 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 2
7 เรืองโรจน์ จอมสืบ 2
8 ภัชรา คติกุล 2
9 รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 2
10 ลักษมณ์ กิจจารักษ์ 1
11 ประหยัด ครองอภิรดี 1
12 เกษียร สุขีโมกข์ 1
13 กิตติศักดิ์ ดียา 1
14 ภักดี วรเพียร 1
15 เจิดกุล โสภาวนิตย์ 1
16 จักรพงษ์ วงศาสุลักษณ์ 1
17 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ 1
18 อมรา พงศาพิชญ์ 1
19 วันชัย ฉิมฉวี 1
20 ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์ 1
21 วิทย์ อุดมทรัพย์ากูล 1
22 ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ 1
23 เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ 1
24 วีรพงษ์ ศิริวัน 1
25 ประสิทธิ์ พัวภูมิเจริญ 1
26 นที สุขุตมตันติ 1
27 ธนากร ศุภจินตกุล 1
28 บุญชัย อุดมแสวงโชค 1
29 ชูชีพ เชาว์ศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2542 2
3 2541 1
4 2540 1
5 2539 2
6 2538 1
7 2537 1
8 2535 4
9 2533 2
10 2532 1
11 2530 1
12 2527 1
13 2525 2
14 2523 1
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
2 วงจรเรียงกระแส 3 เฟสที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ
3 วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำ
ปี พ.ศ. 2541
4 วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ฮาร์มอนิกต่ำที่ไม่ต้องใช้วงจรไดโอดเรียงกระแสด้านเข้า
ปี พ.ศ. 2540
5 อินเวอร์เตอร์ที่แปรความถึ่การสวิตช์สำหรับงานขับเคลื่อนมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2539
6 เครื่องแก้ตัวประกอบกำลังแบบ 3 เฟสสำหรับโหลดเรียงกระแส
7 เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำชนิดเรโซแนนซ์ขนาน ที่มีกระแสฮาร์มอนิกต่ำในสายกำลัง
ปี พ.ศ. 2538
8 อินเวอร์เตอร์ความถี่สายกำลังที่ใช้หม้อแปลงความถี่สูง
ปี พ.ศ. 2537
9 แหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่องขนาด 500 โวลต์แอมแปร์ที่ตัวประกอบกำลังด้านเข้ามีค่าสูง
ปี พ.ศ. 2535
10 วงจรแปลงผันสองทิศทางสำหรับยูพีเอส
11 แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตชิงความหนาแน่นกำลังสูงขนาด 200 วัตต์ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์
12 เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง ที่ใช้อินเวอร์เตอร์แบบสามสถานะ
13 อินเวอร์เตอร์แบบป้อนกลับกระแสสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำ ขนาด 1.5 กิโลวัตต์
ปี พ.ศ. 2533
14 แหล่งกำเนิดแรงดันสูงที่ความถี่สูง สำหรับการปรับผิวพลาสติดโดยวิธีปล่อยประจุไฟฟ้าโคโรนา
15 อินเวอร์เตอร์แบบป้อนกลับแรงดัน สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาด 5 กิโลวัตต์
ปี พ.ศ. 2532
16 แหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่องชนิดเฟสเดียว ขนาด 3 กิโลโวลต์แอมแปร์
ปี พ.ศ. 2530
17 อินเวอร์เตอร์แบบพัลส์วิตท์มอดูเลชันที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สำหรับการขับนำมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ
ปี พ.ศ. 2527
18 เครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปเลอร์ของอุลตราซาวน์ เพื่อการวัดการไหลเวียนของโลหิต
ปี พ.ศ. 2525
19 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจ
20 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เชิงเลขที่ใช้ประกอบการปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2523
21 การเก็บบันทึกสัญญาณอนาลอก