ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกวิทย์ พวงงาม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- โกวิท พวงงาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรเดช ฉายอรุณ 6
2 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
3 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 2
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
5 ไม่มีข้อมูล 2
6 ทัศนีย์ บัวคำ 2
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
8 สุนิษา ฝึกฝน 2
9 อดุลย์ บุญแปลง 2
10 นิรมล รักสถาน 2
11 ศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช 2
12 ไพบูลย์ สุทธสุภา 2
13 ชอบ เข็มกลัด 1
14 Kowit Puang-ngam 1
15 สมภพ อาจชนะศึก 1
16 พิพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์ 1
17 อรญา อนุกูล 1
18 อมรรัตน์ มัททวีวงศ์ 1
19 ชิสา อู่สุวรรณ 1
20 อุ่นตา นพคุณ 1
21 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 1
22 วุฒิสาร ตันไชย 1
23 บุญยิ่ง ประทุม 1
24 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 1
25 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 1
26 ธีรพรรณ ใจมั่น 1
27 สนิท รวมธรรม 1
28 สุณิสา เผ่าน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2544 1
8 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การตรวจสอบ และประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
5 แนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
6 แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ "บ้านฉางเพลส" เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
7 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
8 การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน :
ปี พ.ศ. 2551
9 พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน :
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของครัวเรือนชนบทเพื่อพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์สาโทพื้นบ้านไทย : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2545
11 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2544
12 กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น โดยการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)