ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
2 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 7
3 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 6
4 อยุทธ์ นิสสภา 6
5 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 5
6 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 3
7 เจริญ นาคะสรรค์ 3
8 ชุติมา ตันติกิตติ 3
9 วิวัฒน์ พิชญากร 2
10 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
11 สินชัย กมลภิวงศ์ 2
12 พจชนาถ พัทบุรี 2
13 Chongsuvivatwong V. 2
14 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 2
15 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
16 จารุวรรณ มณีศรี 2
17 วันวิศาข์ งามผ่องใส 2
18 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
19 พายัพ มาศนิยม 2
20 วิทยา จงศุภางครัตน์ 1
21 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
22 Kipp AM 1
23 Pungrassami P 1
24 วีระชัย ก่ำน้ำผึ้ง 1
25 สัญศนีย์ พงษ์ภักดี 1
26 หัชชา ศรีปลั่ง 1
27 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
28 ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 1
29 Van Rie A 1
30 Chongsuvivatwong RP 1
31 เกษม รัตนสุมาวงศ์ 1
32 วิมลรัตน์ จงเจริญ 1
33 ประณีต ส่งวัฒนา 1
34 กิตติกร นิลมานัต 1
35 จรัญญา หุ่นศรีสกุล 1
36 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 1
37 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
38 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 1
39 Liu Xipu 1
40 เยาวนิจ กิตติธรกุล 1
41 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
42 สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 1
43 Thanawuth ์N. 1
44 ขันทิพย์ จันทร์ดี 1
45 สายัณห์ สดุดี 1
46 เพชร รอดอารีย์ 1
47 รัตนา ลีลาวัฒนา 1
48 ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 1
49 สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร 1
50 อุ่นใจ กออนันตกุล 1
51 วรรณี นิธิยานันท์ 1
52 ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ 1
53 อาแว มะแส 1
54 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 1
55 ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล 1
56 กรกมล รุกขพันธ์ 1
57 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
58 รวี เถียรไพศาล 1
59 กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 1
60 นงพร โตวัฒนะ 1
61 วิภาวี นิตยานันทะ 1
62 สุกำพล จงวิไลเกษม 1
63 ชาญชัย ธนาวุฒิ 1
64 อนุชิต พลับรู้การ 1
65 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
66 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 1
67 ปฐมวัตร จันทรศัพท์ 1
68 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
69 นันทา เชิงเชาว์ 1
70 Hong Choon Chua 1
71 Keh Ming Lin 1
72 Ahmad hatin 1
73 พิเชฐ อุดมรัตน์ 1
74 มานิต ศรีสุรภานนท์ 1
75 จินตมาศ สุวรรณจรัส 1
76 สายบัว ชี้เจริญ 1
77 มณฑนรรห์ โรหิโตปการ 1
78 สมรมาศ กันเงิน 1
79 วิชา จรูญรัตน์ 1
80 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
81 บัญชา สมบูรณ์สุข 1
82 พิไลวรรณ ประพฤติ 1
83 คมสันต์ เลิศคูพินิจ 1
84 สงวนสิน รัตนเลิศ 1
85 รัฐกร วิไลชนม์ 1
86 วิไลวรรณ วิริยะไชโย 1
87 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
88 พิชัย ธานีรณานนท์ 1
89 วราภรณ์ คงสุวรรณ 1
90 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
91 อารยา ยืนยงวิวัฒน์ 1
92 ประภาศรี กุลาเลิศ 1
93 อาคม เชียรศิลป์ 1
94 วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 1
95 จันทิมา ชั่งสิริพร 1
96 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
97 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
98 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 1
99 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
100 ศิริพร อาจณรงค์ 1
101 ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา 1
102 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 1
103 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
104 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
105 ลักษณา ไชยมงคล 1
106 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 1
107 โครงการวิจัย Matching Fund 1
108 นครินทร์ ศันสนยุทธ 1
109 นพดล ชำนาญผล 1
110 วศิน พุทธารี 1
111 ศรัณย์ ควรประเสริฐ 1
112 เจษฎา วรรณสินธุ์ 1
113 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
114 ศศิกานต์ ศรีเพชรทอง 1
115 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
116 วีรนันท์ แย้มรัตนกุล 1
117 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 1
118 ภาวิณี ชินะโชติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 7
5 2554 7
6 2553 12
7 2552 20
8 2551 5
9 2550 13
10 2549 13
11 2548 5
12 2547 8
13 2546 4
14 2545 6
15 2544 2
16 2543 2
17 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Fish Flights over fish Rights.
2 การศึกษาวิจัยแบบ prospective, double-blind, randomized controlled trial เพื่อประเมินประโยชน์ทางภูมิคุ้มกันและผลทางคลินิกของนมผงสูตรพิเศษกรดอะมิโน (amino acid based formula) ที่มีการเติมส่วนผสมของพรี-โพรไบโอติกในทารกที่เป็นโรคแพ้นมวัว
3 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย ควบคุมด้วยยาหลอก เป็นกลุ่มคู่ขนานเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาราโนลาซีน (ranolazine) เมื่อให้เสริมกับยาไกลเมพิไรด์ (glimepiride) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
4 Study on the effects of RONOZYME ProAct on the growth and nutrients utilization by sex-reversed red tilapia : trial 2010
5 ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก
ปี พ.ศ. 2556
6 Effects of RONOZYME WX (CT) and RONOZYME NP (CT) on the growth and feed utilization by sex-reversed red tilapia
7 The supplementation of RONOZYME HiPhos (GT) and NP (CT) on the growth and the utilization of phosphorus by sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)
8 Multi Fuel Policy Development for Solid Biomass Utilization Partnership-Mekong (WP2: Solid biomass potential and availability in EEP Mekong Countris,WP4: Specification of Full Scale Combustion Research Facility and Financing Model Alternatives)
ปี พ.ศ. 2555
9 Phytase Effect and Optimal Phytase Level in Tilapia and Carp
10 Effects of nucleotide (ROVIMAX NX) on growth, immune response and challenge test in Pacific white shrimp
11 The efficacy of Bacillus and Heat Inactivated Lactobacillus in post larva and juvenile Pacific white shrimp
12 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยการหมักร่วมเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
13 Evaluation of soy protein concentrate to formulate white shrimp feed diets, Litopenaeus vannamei, with nutritional commercial profile
14 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาไร้สาร เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของโปรเจสเตอโรนในผู้ป่วยที่มีภาวะการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง
15 การศึกษาวิจัยระยะที่ 1/ระยะที่ 2 แบบสุ่ม เปิดเผยฉลากยาในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยเภสัชจลศาสตร์ และประสิทธิผลยาบีไอบีเอฟ 1120 เปรียบเทียบกับยาโซราฟินิบสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเซลล์ตับระยะลุกลามในเอเชีย
ปี พ.ศ. 2554
16 Studies on relationship between plane of nutrition and meat production and utilization of nutriets in southern Thai native and crossbred stees
17 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทางเลือกการจัดการป่าชานเมือง (เขาคอหงส์) ในภาคใต้ของประเทศไทย
18 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเอาะ (Artocarpus elasticus)
19 สารเคลือบพอลิยูริเทนเชื่อมขวางด้วยความร้อนและแสงอัลตร้าไวโอเลตที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ
20 การสังเคราะห์ และ สมบัติของสารประกอบชนิดใหม่ของเกลือ 4-Ethoxystyryl-pyridinium และ 4-Ethoxystyryl-quinolinium เพื่อการประยุกต์ทางทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น
21 การเตรียมหมากฝรั่งอดบุหรี่โดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นกัมเบส
22 Anti-inflammatory and anti-allergic effects of compounds form Rhinacanthus nasutus and their mechanisms of actions.
ปี พ.ศ. 2553
23 Potential Functional Food Ingredients for Beverages in Thailand
24 อิทธิพลของชนิดและโครงสร้างของออร์แกโนเคลย์และสภาวะการเตรียมยางธรรมชาติ / เคลย์นาโนคอมโพสิทต่อสมบัติเชิงพลวัตและสมบัติอื่นๆ
25 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟล์ความเข้มข้นสูงในก๊าซชีวภาพจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น
27 การวัดหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางสดด้วยวงจรไมโครเวฟหกพอร์ต
28 การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการผลิตอาหารกุ้ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด
29 การบริหารและการฟื้นฟูข้อเข่าแบบไอโซลิเนติก โดยการมอนิเตอร์ด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ สำหรับผู้สูงอายุ
30 การตรวจสอบเชื้อ E. coli O157 :H7 ด้วยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีทางอิมมูโนวิทยา
31 การจัดสรรทรัพยากรคลื่นวิทยุสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์และควบคุมไร้สายเฉพาะกิจ
32 การควบคุม หุ่นยนต์ รถบังคับวิทยุและเกมด้วยสัญญาณไฟฟ้า กล้ามเนื้อ สำหรับการออกกำลังกายและการฝึกการควบคุม
33 Development of a Prototype Universal Jig System.
34 Application of Microalgae as a feed component forCommon carp and Pacific white shrimp-Trial 1.
ปี พ.ศ. 2552
35 สังเคราะห์เส้นลวดพอลิเมอร์นาโนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและดัดแปลงผิวขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสารอินทรีย์
36 สมบัติและการใช้ประโยชน์จากฟลาวช์และสตาร์ชเมล็ดทุเรียน
37 รูปแบบการให้อาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการให้อาหารเสริมสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
38 ผลของการใช้โปรตีนถั่วเหลืองไฮโดรไลเสทและคาราจีแนนต่อสมบัติของน้ำมันพรี-อิมัลซิไฟด์และการประยุกต์ใช้ในไส้กรอกอิมัลชั่นฮาลาล
39 ดารเตรียมและศึกษาประสิทธิภาพสารรวบอนุภาคยางสกิมที่มีต้นทุนต่ำและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมน้ยางข้น
40 เครื่องดื่มจากน้ำสกัดจากข้าวมีสี : ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพ
41 คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากฟลาร์วและสตาร์ชของเมล็ดทุเรียน
42 ไก่ฆอและพร้อมบริโภคด้วยเทคนิค Sous Vide
43 การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟต
44 การผลิตกล้าเชื้อ Acetobacter aceti แบบผงโดยการทำแห้งแบบความร้อนอุณหภูมิต่ำ
45 การประยุกต์ใช้กาวจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
46 การตรวจสอบเชื้อ Salmolnella sp ด้วยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ
47 การใช้ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยยาที่ละลายน้ำได้น้อย
48 การคัดแยกยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติก จากกล้าเชื้อลูกแป้งข้าวหมากในการทำขนมถ้วยฟูพื้นบ้าน
49 การศึกษาความแตกต่างด้านเชื้อชาติเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า : การศึกษาโดยวิธีสังเกตผู้ป่วยจากหลายประเทศเพื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างประชากรเอเชียและคนผิวขาวในประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
50 woaa-Wireless Overal Architectures and Applications.
51 The use of palm oil sludge as energy source in native cattle rations.
52 Nurses Live Experience of Caring for Persons WithLife-Sustaining Technologices in Intensive Care Settings.
53 Establishment of croton stellatopilosus cell cultures for plavnotol production.
54 การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ Schistosoma japonicumอย่างง่ายและรวดเร็วสำหรับการสำรวจในประชากรขนาดใหญ่ในเมืองยูนนาน : ด้วยวิธีทดสอบเซรุ่มรวม (Pooled Serum Test, PST) และการใช้แบบสอบถาม
ปี พ.ศ. 2551
55 การศึกษาทางคลินิกระยะที่3แบบสุ่มไม่ปกปิดการรักษาในหลายสถาบันแบบเสริมการรักษาด้วยยาลาพาทินิบทรานสทูซูแมบโดยให้ตามลำดับและให้ร่วมกันในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีผลการตรวจเฮอร์ทู/เอิบบีทูเป็นผลบวก
56 การเปรียบเทียบการตรวจคัดกรองซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์"บบครบวงจร" กับ "แบบธรรมดาที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน" ในเมืองอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลีย
57 ผลของการขยายม่านตาและการถ่ายภาพจอประสาทตาแบบหลายตำแหน่งด้วยกล้องชนิด Nonmydriatic Camera ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
58 ผลของรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อการเจริญเติบโตของเด็กและอนามัยครอบครัว ณ มลฑล สิบสองปันนาประเทศจีน
59 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บจากของมีคมในบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการแพทย์คุณหมิงมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2550
60 Automatic Synchronization and Distribution of Biological Database and Software over Low-Bandwidth Networks among Developing Countries.
61 การศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคทางด้านภูมิประเทศต่อการได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ล่าช้า และการแพร่เชื้อวัณโรคปอดจากผู้ป่วยสู่สมาชิกครอบครัว ในจังหวัดยูนนานประเทศจีน
62 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 8-isoprostane, Interleukin-6, Interleukin-10 และTumor necrosis factor-alfa กับภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันในขณะนอนหลบ โดยใช้ลมหายใจออก(exhaled breath condensate):เครื่องมือในการติดตามในจังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
63 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มโดยการปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาBAL8557เปรียบเทียบกับยาคาสโปฟังกิ้น(Caspofungin)ต่อเนื่องด้วยรูปแบบของการรักษาด้วยยาวอรีโคนาโซล(Voriconazole)ในภาวะที่มีเชื้อแคนดิดาในกระแสเลือด
64 การศึกษาวิจัยระยะที่3ในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแหล่งแบบสุ่ม ควบคุมด้วยยาหลอกในการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีวาซิซูแม็บเมื่อให้ร่วมกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยที่เคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายมาก่อน
65 การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์ของยาเอ็นทีคาเวียร์ (Entecavir) เพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ (nucleoside-tide) แบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง : โครงการวิจัย REALM
66 การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติจริงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
67 Effect of long term use of antiretroviral therapyon oral innate immunity.
68 Multimedia Architecture and Applications based onSIP.
69 การรักษาภาวะเฉียบพลันอันเนื่องจากภาวะเส้นเลือดเสื่อมสภาพอุดตันด้วยก้อนไขมันและลิ่มเลือด
70 ผลกระทบของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งและทัศนคติของสตรีที่เข้ามารับการบริการที่คลินิกสูติกรรมและนรีเวชวิทยาเกี่ยวกับการปรับกฎหมายการทำแท้งในเอธิโอเปีย
71 ผลของการนับเม็ดยาธาตุเหล็กต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ความรู้ในการเพิ่มระดับของฮีโมโกลบินในหญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทิพูวันกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
72 การจัดทำทะเบียนข้อมูลเชิงสังเกตทั่วโลกโดยการเก็บข้อมูลระยะยาวในผู้ป่วยที่มีภาวะมะเร็งของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารระยะลุกลาม
ปี พ.ศ. 2549
73 Quality Assurance of Anti-Retroviral Drug At Public Health Sectors in Lower Southern Thailand.
74 Infectious diseases spreading across internationalborders in Southeast Asia:elucidation of area specific features based on multifactorial analysis.
75 A geophysical tool for prospecting of gemoccurrences in Thailand : Magnetic signatures of corundum-bearing and corundum-barren basalts.
76 cDNA cloning and expression of gene involved in the deoxyxylulose phosphate pathway from Croton stellatopllosus Ohba.
77 Evaluation of the project : expanding reproductive Health care services to Tsunami affected areas.
78 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกให้แก่นักเรียนในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปากวีบ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
79 การศึกษาวิจัยแบบเปิด สุ่มจากสองทางเลือกแบบคู่ขนานที่ศูนย์การศึกษาหลายแห่ง ขั้นที่ 3 ของยาจีฟิทินิบ(ยาไอเรสซ่า ขนาด 250 มิลลิกรัม) เปรียบเทียบกับยาเคมีบำบัดคาร์โบพลาตินร่วมกับพาคลิทาเซล ในการรักษาครั้งแรกแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก
80 การศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีน (LdT) แบบเปิดเผยข้อมูลในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังที่เคยได้รับการรักษาในการศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีนที่ Indenixเป็นผู้ให้การสนับสนุน
81 Primary care model for fishermen in the South.
82 การศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยาแคนเกรลลอร์ (โดยใช้ร่วมกับการรักษาตามปกติ) และวิธีการรักษาตามปกติในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันผ่านสายสวน
83 การศึกษาย้อนหลังระดับนานาชาติเพื่อหาความชุกของสายพันธ์ Human Papilloma (HPV) ในมะเร็งปากมดลูกทั่วไป
84 An Investigation of Policy Options for SustainaldeFishery in Songkhla Lake, Thailand.
85 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนโดยภาคีในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
86 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Garcinia ในภาคใต้ของไทย
87 โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับโครงการ CBRINT
88 Non-compliance ของการรักษาวัณโรค และความสอดคล้องของ compliance ของการรักษาระหว่างผู้ป่วยและผู้สังเกตการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคในเขตสิบสองปันนาบริเวณลุ่มน้ำโขง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
89 การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบันระยะที่3แบบสุ่มโดยแพทย์และผู้ป่วยไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้รับยาชนิดใดในการเปรียบเทียบกับยาที่ออกฤทธิ์เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยามูรากลิทาซา(EMS 298585)โดยเปรียบเทียบกับยาไพโอกลิทาโซนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2
90 EU-Asia Network in Competence Enhancement on Traffic Safety on Road
ปี พ.ศ. 2547
91 Managing system for better HIV/AIDS home Care: A case study of HIV/AIDS home care services in Southern Thailand.
92 Social Stigma of the New Tuberculosis.
93 Integrating multiple demands on conastal zones with emphasis on aquatic ecosystems and fisheries.
94 Stategics and options for Increasing and Sustalning fish.
95 Policy Research for Sustainable shrimp Farming inAsia.
96 Legal and Institutional Framework and Economic valution.
97 การประเมินผลกระทบจากการปรับปรุงสายพันธุ์ปลาในตระกูลปลาตะเพียน เพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร
98 การควบคุมแมลงศัตรูมะม่วงโดยวิธีผสมผสานและใช้มดแดงเป็นหลัก
ปี พ.ศ. 2546
99 Research and development of anti-TB drug management in Lower Southern Thailand.
100 Cytotoxic constituents in Thai tunicates from Koh-Tao, Surat-thani.
101 โครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ป่น เพื่อพัฒนาระบบคัดแยกวัสดุใช้แล้วสำหรับชุมชนในจังหวัดสงขลา
102 Oral and general health relations in nurul areas of Southern Thailand.
ปี พ.ศ. 2545
103 โครงการความร่วมมือการวิจัยทางระบาดวิทยาเจริญพันธุ์เพื่อการศึกษาแบบแผนและการทำนายการผ่าตัดเพื่อการคลอดในทวีปเอเชีย กรณีศึกษาประเทศไทย
104 ความหลายหลายและการครอบคลุมของเรือนยอดในระบบวนเกษตรที่สถานีวิจัยเทพา
105 การดำเนินการจัดสร้างและติดตามแปลงศึกษาวนเกษตรที่ซับซ้อน
106 ศึกษาชนิดพืชและการครอบคลุมของเรือนยอดในพื้นที่วนเกษตร
107 โครงการสร้างแปลงสาธิตวนเกษตรที่ซับซ้อน
108 Thailand Urban Diaster Mitigation Project.
ปี พ.ศ. 2544
109 Maximisation of gross return to the producer in the pig industry in Thailand.
110 Improving the Productivity of Rubber SmallholdingsThrough Rubber Agroforestry Systems.
ปี พ.ศ. 2543
111 การศึกษาความชุกของโรคหืดใน 5 จังหวัดเพื่อสนับสนุนนโยบายเมืองปลอดมลพิษ
112 Development, Enforcement and Compliance with Fisheries Regulations : A Comparative Study between Communities Under Co-Management and Conventional Management in Southern Thailand.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
113 Efficacy of graded dietary xylanase doses on nutrient digestibility in common carp (Cyprinus carpio) fed a Thai standard commercial diet
114 Relative biological effectiveness of MHA-Ca relative to Met-Met in shrimps
115 Effects of Silica+on growth performance of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
116 Local ecological knowledge and benefit sharing approaches for small-island fishery/tourism management in Lipe Island,Andaman Sea, Thailand
117 Food Seasoning by-products on growth performance and immune responses of Asian seabass and white shrimp
118 Upgrading competence of the primary care health worker in Southeast Asia through a collaborative domestic recognized accredited training program: Development and consensus building phase
119 การพัฒนาสุขภาพและความอยู่รอดของมารดาและทารกแรกเกิด ผ่านทางการเพิ่มการตอบสนองของระบบสุขภาพในระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา: การสร้างและทดสอบในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย
120 Biological effectiveness of Met-Met compared to DL-Met in shrimps
121 Development of vaccines against diseases of Asian seabass (Lates calcarifer) cultured in Thailand