ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แสวง รวยสูงเนิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาทรัพยากรที่ดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
2 การพัฒนาทรัพยากรดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
3 การพัฒนาทรัพยากรที่ดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
4 การพัฒนาทรัพยากรดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาทรัพยากรดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
6 การพัฒนาทรัพยากรดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
7 การพัฒนาทรัพยากรดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาทรัพยากรดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
9 การพัฒนาทรัพยากรดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาทรัพยากรที่ดินเชิงประจักษ์เพื่อเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง
11 การวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 การวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 การวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสาน ด้วยแร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่นของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
15 การวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 การสร้างต้นแบบ Quantum pump ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อจดสิทธิบัตรหลักการที่ค้นพบและสิ่งประดิษฐ์
17 การวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่นของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 การวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่นของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 การสร้างต้นแบบ Quantum pump ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อจดสิทธิบัตรหลักการที่ค้นพบและสิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2550
21 การทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงดินเสื่ิอมโทรมโดยใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในไร่นาของสมาิชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอีสานและเครือข่ายข้าวอินทรีย์
22 การวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงดินนาดินทรายในนาเกษตรกร โดยใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูง ในระบบการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดยโสธร
24 การปรับใช้เทคโนโลยีแร่ดินเหนียว เพื่อการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 การปรับใช้เทคโนโลยีแร่ดินเหนียว เพื่อการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงดินนาดินทรายในนาเกษตรกร โดยใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูง ในระบบการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดยโสธร
27 การพัฒนาชุดองค์ความรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงดินทรายเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนในไร่นาเกษตรกร โดยการทดสอบใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น ของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงดินนาทรายในนาเกษตรกร โดยใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในระบบการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2549
29 โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการดิน น้ำ พืช เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเกษตรกรปลูกผักในพื้นที่ตำบลแดงหม้อ อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี
30 การสร้างต้นแบบ Quantum pump ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อจดสิทธิบัตรหลักการที่ค้นพบและสิ่งประดิษฐ์
31 การพัฒนาชุดองค์ความรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงดินทรายเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนในไร่นาเกษตรกร โดยการทดสอบใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พืชผัก ไม้ผล และไม่ยืนต้น ของเครือข่ายเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
32 การพัฒนาชุดองค์ความรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงดินทรายเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนในไร่นาเกษตรกร โดยการทดสอบใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พืชผัก ไม้ผล และไม่ยืนต้น ของเครือข่ายเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
33 Development of technologies to alleviate soil acidification in legume-based production systems in the tropics of Asia and Australia
34 การตรวจสอบผลของเทคนิคการปรับปรุงดินแบบองค์รวม เพื่อการปลูกข้าวในนาเกษตรกรที่ทำกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 การตรวจสอบผลของเทคนิคการปรับปรุงดินแบบองค์รวม เพื่อการปลูกข้าวในนาเกษตรกรที่ทำกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36 การประเมินเทคนิคการปรับปรุงดินในไร่นาเกษตรกรที่ทำกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 การประเมินเทคนิคการปรับปรุงดินในไร่นาเกษตรกรที่ทำกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38 การตรวจสอบผลของเทคนิคการปรับปรุงดินแบบองค์รวม เพื่อการปลูกข้าวในนาเกษตรกรที่ทำกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39 สถานภาพและประเด็นปัญหา ในระบบการผลิต และการตลาดข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2547
40 การติดตามตรวจสอบและทดสอบเทคนิคการปรับปรุงดินแบบ องค์รวมเพื่อการปลูกข้าวในไร่นาเกษตรกรที่ทำกิจกรรมการ เกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
41 การศึกษาศักยภาพการสูญเสียธาตุอาหารหลักในกลุ่มดินร่วนเหนียวและดินร่วนทรายที่ใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 การศึกษาศักยภาพการสูญเสียธาตุอาหารหลักในกลุ่มดินร่วนเหนียวและดินร่วนทรายที่ใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
43 การติดตามตรวจสอบและทดสอบเทคนิคการปรับปรุงดินแบบ องค์รวมเพื่อการปลูกข้าวในไร่นาเกษตรกรที่ทำกิจกรรมการ เกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44 การศึกษาศักยภาพการสูญเสียธาตุอาหารหลัก ในกลุ่มดินร่วนเหนียวและดินร่วนทรายที่ใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
45 การติดตามตรวจสอบ และทดสอบเทคนิคการปรับปรุงดินแบบองค์รวมเพื่อการปลูกข้าวในไร่นาเกษตรกร ที่ทำกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
46 การติดตามตรวจสอบและทดสอบเทคนิคการปรับปรุงดินแบบ องค์รวมเพื่อการปลูกข้าวในไร่นาเกษตรกรที่ทำกิจกรรมการ เกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47 การติดตามตรวจสอบ และทดสอบเทคนิคการปรับปรุงดินแบบองค์รวมเพื่อการปลูกข้าวในไร่นาเกษตรกร ที่ทำกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
48 การศึกษาศักยภาพการสูญเสียธาตุอาหารหลักในกลุ่มดินร่วนเหนียวและดินร่วนทรายที่ใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ