ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แสงสุรีย์ สำอางค์กูล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย ชัยคณานุกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2543 2
4 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิดของ Trotzer ต่อการลดภาวะความซึมเศร้า และการเพิ่มความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2551
2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติต่อการออกกำลังกาย และความเชื่ออำนาจภายในตน ที่พยากรณ์พฤติกรรมออกกำลังกาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ผลของการฝึกอบรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง และเสริมสร้างทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัศนคติ และความตั้งใจหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ. 2543
4 ความคิดเห็นของข้าราชการฝ่ายปกครองในจังหวัดชลบุรีต่อการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน ระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง 2540
5 ความคิดเห็นของข้าราชการฝ่ายปกครองในจังหวัดชลบุรีต่อการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึง 2540