ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แสงชัย เอกประทุมชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง 47
2 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 45
3 ไวรุจน์ เดชมหิทกุล 13
4 มาลิต้า มาลิต้า 11
5 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล 10
6 ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร 6
7 ทรงพล คูณศรีสุข 6
8 ณัฐพล พรธนโชค 4
9 วีระ โลหะ 4
10 กนกวรรณ พันธุ์ดี 4
11 วันทนีย์ ทมมืด 4
12 รัชนี อัตถิ 2
13 ทับทอง บุญเติม 2
14 พรทิพย์ เฟื่องวรวงศ์ 2
15 เมทนี ธนวินท์ 2
16 วีรชาย ปู่สูงเนิน 2
17 วสันต์ ฤาชา 2
18 วันชัย ตีรถะวรวรรณ 2
19 Kanokwan Poomputsa 2
20 Phenjun Mekvichitsaeng 2
21 Wairuj Dechmahitkul 2
22 Saengchai Akeprathumchai 2
23 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ 1
24 ธนวัฒน์ ถิรวศิน 1
25 ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 1
26 อนวัช สุวรรณกุล 1
27 ศักดิ์ชัย ชาตาดี 1
28 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 1
29 อนันต์ ทองทา 1
30 กชพร คุ้มวงษา 1
31 คมสิทธิ์ วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ 1
32 ปัทมาพร เพชรประกอบ 1
33 Pattamaporn Petchprakob 1
34 จันทร์จีรา อยู่คง 1
35 Chungeera Youkong 1
36 เจอร์เก้น บอร์ค 1
37 ศักด์ชัย ชาตรี 1
38 ฐิติพงษ์ วิชิตนาค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2554 6
4 2553 1
5 2552 7
6 2551 7
7 2550 7
8 1086 1
9 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนา Stable insect cell line ใช้สำหรับ เพื่อการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพแบคคิวโลไวรัสในการฆ่าแมลง
ปี พ.ศ. 2556
2 การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน
3 ธาตุอาหารพืชและสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคจากปุ๋ยน้ำสกัดขุยมะพร้าว (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกจาก Yeast Autolysate เพื่อการผลิต Bacteriocin โดย Bacillus subtilis ด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิติ
5 การพัฒนาสูตรอาหารราคาถูกจากน้ำสัปปะรด เข้มข้นเพื่อการผลิต Astaxanthin จากเชื้อ Phaffia rhodozyma (recently Xanthophyllomyces dendrorhous) โดยการออกแบบการทดลอง ทางสถิติ
6 การผลิต Virus like particle (VLP) เพื่อเป็นวัคซีนไข้หวัดนกโดยใช้ Baculovirus Expression Insect Cell System
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ : ชุมชนผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 2)
8 การผลิต Immunoglobulin Y (IgY) ใช้ในอาหารกุ้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้ง
9 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2553
10 การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาสูตรอาหารเหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลคติคของ Lactobacillus actis IO-1 โดยวิธีของ Plackett -Burman และ วิธีพื้นผิวตอบสนอง
12 การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินโดย Bacillus subtilis
13 การคัดแยกขนาดโมเลกุลของซิริซินจากรังไหมเหลืองเพื่อใช้ในอาหารเลี้ยงเซลล์โดย Tangential Flow Ultrafiltration
14 การสังเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมันสำปะหลังเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายป่าตะวันออก อ. สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่1)
15 การผลิต Recombinant influenza HA protein จาก Baculovirus Expression System สำหรับใช้เป็นวัคซีนไข้หวัด
16 การพัฒนาตัวดูดซับสารพิษในอาหารสัตว์ จากเชื้อยีสต์และแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
17 การผลิต recombinant influenza HA protein จาก Baculovirus expression system สำหรับใช้เป็นวัคซีนไข้หวัด
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษากระบวนการผลิต Lactic Acid Bacteria เพื่อใช้เป็น Probiotics สำหรับสัตว์ [48]
19 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากยีสต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [50]
20 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวยริสุทธิ์กับผู้ประกอบการมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [50]
21 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
22 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเซลล์และแอสตาแซนทินของยีสต์ Phaffia Rhodozyma
23 การผลิตแอนติบอดีชนิด IgY ที่จำเพาะต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลสำหรับใช้ในชุดตรวจวัดความเครียดในสัตว์
24 การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพของแบคดิวโลไวรัสโดยการใช้เทคนิค RNA interference [RNAi]
ปี พ.ศ. 2550
25 ศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิต Corn Silage [48]
26 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากยีสต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
27 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกาะตัว และการเจริญของเซลล์แมลง Spodoptera exigua บนเม็ดตัวกลางระดับไมโคร
28 การคัดเลือกสายพันธุ์ Phaffia rhodozyma ที่ทนอุณหภูมิสูง (Thermotolerant) และสามารถผลิต Astaxanthin ได้สูง
29 การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแบคคิวโลไวรัสโดยการใช้เทคนิค RNA Interference (RNAi)
30 Improvement of Baculovirus NPV Production from Insect Cell in Bioreactor for Use as Insecticide
31 การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การสังเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมันสำปะหลังเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายป่าตะวันออก อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา