ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แดนชัย ชอบจิตร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2552 2
5 2543 1
6 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2557
2 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
ปี พ.ศ. 2555
3 แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
4 ศึกษาพฤติกรรมการกินในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาชุมชนตำบลท่าวังทอง
5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเครื่อข่ายภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
6 ความคิดเห็นของทีมสุขภาพต่อการนำการแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย / แดนชัย ชอบจิตร