ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แจ่มใส เพียรทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 18
2 บุญเกิด คงยิ่งยศ 16
3 พิไลวรรณ กลีบแก้ว 9
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 8
5 พิสมัย ยืนยาว 7
6 ฉันทนา อารมย์ดี 6
7 สุภาวดี สืบศาสนา 3
8 อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ 3
9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
10 จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ 2
11 ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ 2
12 อรรถวิทย์ สมศิริ 2
13 จุรีรัตน์ ดาดวง 2
14 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
15 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
16 Chamsai Pientong 2
17 ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ 2
18 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
19 ภพ โกศลารักษ์ 2
20 ศิรินารถ วาสนะวัฒน 2
21 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
22 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 1
23 วัชรี คุณกิตต|ukku|up 1
24 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 1
25 จินตนา สัตยาศัย 1
26 ปรีดา ปราการกมานันท์ 1
27 Jureerut Daduang 1
28 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
29 Tipaya Ekalaksananan 1
30 Ponlatham Chaiyarit 1
31 Patravoot Vatanasapt 1
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
33 พัชรี เจียรนัยกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 2
5 2557 4
6 2556 8
7 2555 4
8 2554 4
9 2553 3
10 2552 7
11 2551 1
12 2550 7
13 2546 3
14 2545 2
15 2522 1
16 543 65
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การหาตัวบ่งชี้ที่จำเพาะต่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจคัดกรองจากน้ำลายด้วยวิธี lateral flow Immunochromatography
ปี พ.ศ. 2560
2 กลไกการเกิดมะเร็งช่องปากจากการติดเชื้อไวรัสก่อมะเร็งและการตรวจหา diagnostic marker
ปี พ.ศ. 2559
3 กลุ่มวิจัย HPV และ EBV กับการก่อมะเร็ง
4 กลไกการเกิดมะเร็งช่องปากจากการติดเชื้อไวรัสก่อมะเร็งและการตรวจหา diagnostic marker
ปี พ.ศ. 2558
5 กลุ่มวิจัย HPV และ EBV กับการก่อมะเร็ง
6 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
8 กลุ่มวิจัย HPV และ EBV กับการก่อมะเร็ง
9 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
10 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2556
11 บทบาทของ HPV16E2 Asian(As)variant ต่อภาวะการเกิด persistent infection
12 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (สุรีวัลย์ บำรุงไทย)
13 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-จักรกฤษ เหวชัยภูมิ
14 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
15 RNA Expression in Cervical Lesions as a Biomarker of Disease-Grade
16 Alteration of micro RNA profiles in HPV16 Asian variant E6/E7 induced immortalized keratinocyte and implication in novel therapeutic targets
17 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
18 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2555
19 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ผู้ที่ได้ทุนคือนายวีรยุทธ วงจำปา
20 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
21 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก II
22 Integration site ของ HPV16 และ HPV58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene
ปี พ.ศ. 2554
23 บทบาทของ HPV16E2 Asian(As)variant ต่อภาวะการเกิด persistent infection
24 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
25 Integration site ของ HPV16 และ HPV58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene
26 Integration site ของ HPV 16 และ HPV 58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV 16 oncogene
ปี พ.ศ. 2553
27 Integration site ของ HPV16 และ HPV58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene III
28 Integration site ของ HPV16 และ HPV 58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene
29 ฟ้าทะลายโจรไม่ขม
ปี พ.ศ. 2552
30 Integration site ของ HPV16 และ HPV58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene II
31 โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว โดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับโรงงานขนาดเล็ก
32 คุณลักษณะของ HPV16 As variant E6 oncoprotein ที่ส่งผลให้เซลล์ติดเชื้อกลายเป็นมะเร็ง
33 ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
34 “Integration site ของ HPV 16 และ HPV 58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene”
35 คุณลักษณะของHPV16 As variant E6 oncoprotein ที่ส่งผลให้เซลล์ติดเชื้อกลายเป็นมะเร็ง
36 ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
ปี พ.ศ. 2551
37 Integration site ของ HPV16 และ HPV 58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene
ปี พ.ศ. 2550
38 ผลของการตั้งครรภ์และการคลอดในวัยรุ่นสาวโรงพยาบาลเบตง
39 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus, ชนิดของ dengue virus และระดับ PGE2 กับภาวะความรุนแรงของโคไขเลือดออก
40 การติดเชื้อ human papillomavirus ในเซลล์ปากมดลูกของผู้ที่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ ASCUS
41 การติดเชื้อ human papillomavirus ในเซลล์ปากมดลูกของผู้ที่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ ASCUS
42 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus, ชนิดของ dengue virus และระดับ PGE2 กับภาวะความรุนแรงของโคไขเลือดออก
43 การติดเชื้อ human papillomavirus ในเซลล์ปากมดลูก ของผู้ที่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ ASCUS
44 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus, ชนิดของ denue virus และระดับ PGE2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
ปี พ.ศ. 2546
45 การติดเชื้อ human papillomavirus ในเซลล์ปากมดลูกของผู้ที่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ ASCUS
46 ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน p16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ low grade cervical disease กับการติดเชื้อ human papillomavirus
47 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus, ชนิดของ dengue virus และระดับ PGE2 กับภาวะความรุนแรงของโคไขเลือดออก
ปี พ.ศ. 2545
48 การตรวจโปรตีน p16 ในเซลล์ขูดปากมดลูกที่ติดเชื้อ human papillomavirus (HPV) และความสัมพันธ์ต่อความผิดปกติของเซลล์ขูดปากมดลูก
49 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus, ชนิดของ dengue virus และระดับ PGE2 กับภาวะความรุนแรงของโคไขเลือดออก
ปี พ.ศ. 2522
50 การศึกษาเชื้อสเตรปโตคอคคัส และคอรินีแบคทีเรียมที่เป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ในสุกร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
51 การแสดงออกของจีน E2 ของ episomal human papillomavirus type 16 (HPV16) และผลของสารชีวเคมีต่อการแสดงออกของจีนก่อมะเร็งของ HPV16
52 ความสำคัญของการแทรกตัวของ Human papillomavirus DNA ในจีโนมของโฮสต์ และผลทางชีววิทยาที่เกิดขึ้น
53 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก จากการติดเชื้อ HPV หลังจากรักษาด้วยวิธีจี้เย็น