ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอ็จ สโรบล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- เอ็จ สโรบล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิจารณ์ วิชชุกิจ 20
2 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 9
3 ปิยะ กิตติภาดากุล 6
4 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 5
5 จำลอง เจียมจำนรรจา 5
6 จีรเกียรติ อติบุณโยภาส 4
7 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
8 สุปราณี งามประสิทธิ์ 4
9 จินดารัฐ วีระวุฒิ 3
10 ปฐมา จาตกานนท์ 3
11 นิรันดร์ จันทวงศ์ 3
12 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 3
13 วัชรี เลิศมงคล 3
14 นายจำนงค์ ชัญถาวร 3
15 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 3
16 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 3
17 พชรดา ฉายศรี 3
18 สุเทพ ทองแพ 3
19 ประภาส ช่างเหล็ก 3
20 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 3
21 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
22 สุชาดา ศรีเพ็ญ 2
23 ปิยะ ดวงพัตรา 2
24 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 2
25 จันทนา สุขปรีดี 2
26 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 2
27 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 2
28 อภิชิต เทอดโยธิน 2
29 ชูศักดิ์ จอมพุก 2
30 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
31 สุเทพ พูนสวัสดิ์ 2
32 สกล ฉายศรี 2
33 ไพโรจน์ จ๋วงพานิช 2
34 ราเชนทร์ ถิรพร 2
35 วิจัย รักวิทยาศาสตร์ 2
36 สมพร อิศวิลานนท์ 1
37 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
38 นส.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
39 นายถาวร ปั้นตระกูล 1
40 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
41 นายมีชัย ลัดดี 1
42 นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ 1
43 นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 1
44 ธีระ สมหวัง 1
45 ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 1
46 ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ 1
47 สุภาวดี บุญมา 1
48 ปิติ กันตังกุล 1
49 วินัย อาจคงหาญ 1
50 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
51 สรินดา สุขรัตน์ 1
52 นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง 1
53 อรอุมา เพียซ้าย 1
54 วาสนา วงษ์ใหญ่ 1
55 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
56 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 1
57 สุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
58 ธิดา เดชฮวบ 1
59 บัญชา ชิณศรี 1
60 ภัศจี คงศีล 1
61 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
62 ธนวรรห์ บำรุงเศรษฐพงษ์ 1
63 จุลวรรณา ดนตรี 1
64 รวี เสรฐภักดี 1
65 ศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา 1
66 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
67 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
68 สุรเชษฐ จามรมาน 1
69 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
70 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
71 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
72 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
73 สมชาย โพธิสาร 1
74 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
75 สุนันทา จันทกูล 1
76 ชะบา จำปาทอง 1
77 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
78 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
79 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
80 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
81 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
82 นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
83 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
84 นพศูล สมุทรทอง 1
85 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
86 ประกิต สุขใย 1
87 สุพัตรา แสนเทศ 1
88 ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
89 นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา 1
90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
91 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
92 สมศิริ แสงโชติ 1
93 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 1
94 สุภาพร อิสริโยดม 1
95 ศศิธร วุฒิวณิชย์ 1
96 สมนึก วงศ์ทอง 1
97 นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 5
5 2553 3
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 1
9 2547 3
10 2544 1
11 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
2 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
3 โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
4 การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
5 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
6 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)
ปี พ.ศ. 2555
7 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล
8 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
9 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ปลูกใหม่
ปี พ.ศ. 2554
10 slag Utilization for Agriculture in Thailand
11 การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาสู่องค์ความรู้ เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยการส่งผ่านระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ"
12 โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก
13 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนเบนซิน 91 และแกโซฮอล E20, E22 แทนเบนซิน 95 และแกโซฮอล 95
14 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนแบนซิล 91 และแกโซฮอล E20,E22 แทนเบนซิล 95 และแกโซฮอล 95
ปี พ.ศ. 2553
15 การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii
16 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลีงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
17 ผลของความถี่การให้น้ำที่มีต่อน้ำหนักสดข้าวฟ่างหวาน 4 พันธุ์ เพื่อผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
18 การพัฒนากระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดำจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม
19 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
ปี พ.ศ. 2550
20 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย
21 ผลของปริมาณและอัตราการให้น้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2549
22 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม
ปี พ.ศ. 2547
23 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
24 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
25 การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองภายใต้สภาพการขาดน้ำ โดยใช้เอทธิฟอน
ปี พ.ศ. 2544
26 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองในภาคตะวันออก