ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอื้อ ศิริจินดา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- เอื้อ สิริจินดา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 26
2 รวิสสาข์ สุชาโต 12
3 สุวรรณา ประณีตวตกุล 12
4 ศิวะศิษย์ ช่ำชอง 8
5 สุวรรณา ประณีตวตกูล 8
6 สุวรรณา สายรวมญาติ 4
7 สุวพร ผาสุก 3
8 นุชนาถ มั่งคั่ง 3
9 ปิติ กันตังกุล 3
10 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
11 ธันวา จิตต์สงวน 2
12 ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร 2
13 อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 2
14 ณิธิชา ธรรมธนากุล 2
15 นงนุช โสรัตน์ 2
16 ประเทืองศรี สินชัยศรี 2
17 ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา 2
18 เรืองไร โตกฤษณะ 2
19 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
20 เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล 2
21 ณิธิชา ธรรมธนากูล 2
22 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
23 เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ 2
24 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 2
25 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 2
26 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
27 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
28 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
29 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
30 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
31 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
32 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
33 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
34 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
35 ธนพร หันกิตติกุล 1
36 สมศักดิ์ ทองมาก 1
37 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 1
38 ณกุล คำสุจริต 1
39 วราภรณ์ โพธิวัฒน์ 1
40 วิภา หงษ์ตระกูล 1
41 เพียงกมล หัดโท 1
42 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
43 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
44 วินัย พุทธกูล 1
45 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
46 โสภิณ ทองปาน 1
47 สมพร อิศวิลานนท์ 1
48 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
49 เดชรัต สุขกำเนิด 1
50 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
51 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
52 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
53 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
54 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 1
55 อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 1
56 อิสริยา บุญญะศิริ 1
57 นงนุช อังยุรีกุล 1
58 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
59 รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 3
8 2550 4
9 2549 1
10 2547 1
11 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟ อราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดการโรคใบหงิกเหลืองในพริกและมะเขือเทศของเกษตรกรในประเทศไทย
3 การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
4 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
6 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางนโยบายสำหรับการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
8 การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2554
9 การวางแผนการใช้ที่ดินของระบบการทำเกษตรในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
10 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
11 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2553
12 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
13 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 คู่มือการใช้แบบจำลอง MP-MAS สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
15 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
16 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการทำสวนส้มโอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2550
18 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวโดยวิธีปลูกแบบล้มตอซัง ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ปีการเพาะปลูก 2548
19 การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ :
20 การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
21 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดยานางิ จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2549
22 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสบู่ดำแบบปลูกหัวไร่ปลายนาและแบบปลูกอย่างมีการจัดการสำหรับผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2547
23 แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))