ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอม อินทกรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ภาวะวิตกกังวลของสตรีวัยเปลี่ยนที่มารับบริการที่คลิกนิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
2 ความเครียด พฤติกรรมการเผชิญความเครียด และการสนับสนุนทางสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
3 ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไตในเขตจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2539
4 อำนาจของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ในการควบคุมตัวผู้ป่วยโรคจิตเภท
5 พื้นฐานแห่งเหตุผลอันควรของสูตินรีแพทย์และผู้พิพากษาศาลอาญา ที่มีต่อการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2538
6 ความคิดเห็นของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อการบัญญัติกฎหมายสุขภาพจิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
7 พฤติกรรมการเสพใบกระท่อมของประชากรในเขตปริมณฑลด้านเหนือ ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
8 ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง เปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ปรกติ
9 การเปรียบเทียบการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบหลายครั้ง โดยมีเครื่องควบคุมร่วมกับยาต้านโรคจิต และการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตอย่างเดียวในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2535
10 ผลของการกระตุ้นทางภาษาต่อพัฒนาการทางภาษาในเด็ก 3-5 ปี
ปี พ.ศ. 2534
11 การเปรียบเทียบผลการช็อคด้วยไฟฟ้าแบบหลายครั้ง และแบบเดี่ยวในผู้ป่วยจิตเภท